юни 30
2017
Недопуснати кандидати за ОЕПГ с ИРМ Димитровград по проект "Приеми ме 2015"

Списък на недопуснатите кандидати при провеждане на процедура за набиране и подбор на Областен екип по приемна грижа с ИРМ Димитровград, подкрепящи утвърдените приемни семейства на територията на община Хасково - в прикачения файл....

юни 30
2017
Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „помощник възпитател“ по проект „Шанс за нашите деца“

КЛАСИРАНЕна кандидатите за заемане на длъжността помощник възпитател в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училищепо проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - в прикачения файл....

юни 30
2017
Допуснати и недопуснати до интервю кандидати за заемане на длъжността „помощник възпитател“ по проект „Шанс за нашите деца“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността помощник възпитател в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училищепо проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - в прикачения файл....

юни 26
2017
ОБЯВЯВА подбор за набиране на специалисти в „Общностен център за подкрепа на деца и родители“, за длъжността „помощник възпитател“

Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие, ОБЯВЯВА подбор за набиране на специалисти в Общностен център за подкрепа на деца и родители, за длъжността помощник възпитател І. Длъжности свързани с...

юни 26
2017
КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „медиатор“ по проект „Шанс за нашите деца“

КЛАСИРАНЕна кандидатите за заемане на длъжността медиатор в услугата Психологическа подкрепа и консултиранепо проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - в прикачения файл....

юни 26
2017
КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „педагог“ по проект „Шанс за нашите деца“

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността педагог в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд-в прикачения файл....

юни 22
2017
Допуснати и недопуснати до интервю кандидати за заемане на длъжността „медиатор“ по проект "Шанс за нашите деца"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността медиатор в услугата Психологическа подкрепа и консултиране по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - в прикачения файл....

юни 22
2017
Допуснати и недопуснати до интервю кандидати за заемане на длъжността „педагог“ по проект "Шанс за нашите деца"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността педагог в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - в прикачения файл....

юни 12
2017
Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „логопед“ по проект "Шанс за нашите деца"

КЛАСИРАНЕна кандидатитеза заемане на длъжността логопед в услугата Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства - в прикачения файл...

юни 12
2017
Допуснати и недопуснати до интервю кандидати за заемане на длъжността „логопед“ по проект "Шанс за нашите деца"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността логопед в услугата Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства - в прикачения файл....