сеп 18
ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ШОФЬОР" В ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие, ОБЯВЯВА Свободно работно място за длъжността шофьор в Общностен център за подкрепа на деца и родители...

авг 08
СЪОБЩЕНИЕ относно конкурс за възлагане на управлението на „Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково” ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ Конкурсът за възлагане на управлението на Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД ще се проведе на 22.08.2018 г. от 10:00 часа в централната сграда на Общинска администрация Хасково, пл. Общински №1, заседателна зала - втори етаж....

юли 16
Конкурс за държавен служител за длъжността: “Старши юрисконсулт” в отдел “Правно-нормативно обслужване”, Дирекция “Администрация и ПНО”.

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково На основание Заповед №1004/13.07.2018г. на Кмета на Община Хасково, чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС: За държавен служител за заемане на длъжността: Старши юрисконсулт в отдел Правно-нормативно обслужване, Дирекция Администрация и...

юли 09
Списък на за допуснати и недопуснати кандидати след направен подбор за длъжността: Управител на дневен център за деца и младежи с увреждания „Марина“

Списък на за допуснати и недопуснати кандидати след направен подбор за длъжността: Управител на дневен център за деца и младежи с увреждания Марина...