юни 21
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ За заемане на длъжността „финансов мениджър“ по „Съхранение, защита, популяризирането и развитие на културното наследство“ (CROSSNG THE PATHS OF HISTORYAND CUITURE)

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ За заемане на длъжността финансов мениджър по Съхранение, защита, популяризирането и развитие на културното наследство (CROSSNG THE PATHS OF HISTORYAND CUITURE ) № ред Кандидат (име, презиме, фамилия) Оценка Класиране 1. Елена Георгиева Петрова 69 1 2. Славея Лозева Митева 67 2 С Класирания на първо място ще се сключи трудов договор по Кодекса на труда. ...

юни 20
КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „помощник възпитател“ по проект "Шанс за нашите деца"

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността помощник възпитател в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд...

юни 20
КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността „педагог“ по проект "Шанс за нашите деца"

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за заемане на длъжността педагог в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд...

юни 18
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕ ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ" ПО ПРОЕКТ "ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността помощник възпитател в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд...

юни 18
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ПЕДАГОГ" ПО ПРОЕКТ "ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ за заемане на длъжността педагог в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд...

юни 18
ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА УПРАВИТЕЛ ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „МАРИНА“

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ МАРИНА Община Хасково в качеството си на доставчик на социални услуги, съгласно Заповед № 438/07.10.2004г., и изменена със Заповед№РД01-1747/08.12.2017г. На изпълнителния директор на агенция за социално подпомагане, обявява процедура за подбор на управител за Дневен център за деца и младежи с увреждания Марина, гр. Хасково, ул Славянска №52...

юни 15
КЛАСИРАНЕ на кандидати за заемане на длъжност ПЕДАГОГ в ЦОП - Хасково

КЛАСИРАНЕ на кандидати за заемане на длъжност ПЕДАГОГ в Център за обществена подкрепа Хасково Въз основа на Протокол от 15.06.2018г. на комисия в състав определен със Заповед № 63/13.06.2018г. на Управителя на Център за обществена подкрепа Хасково за подбор на кандидати за заемане на длъжност ПЕДАГОГ изготви списък с резултати на явилите се на интервю кандидати: След събеседване комисията реши: №...

юни 14
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжност ПЕДАГОГ в Център за обществена подкрепа Хасково

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжност ПЕДАГОГ в Център за обществена подкрепа Хасково Въз основа на Протокол от 13.06.2018г. на комисия в състав определен със Заповед № 63/13.06.2018г. на Управителя на Център за обществена подкрепа Хасково за подбор на кандидати за заемане на длъжност ПЕДАГОГ се изготви списък на допуснати и недопуснати кандидати: Комисията допуска до...

юни 06
С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати по проект „Съхраняване, защита, популяризиране и развитие на културното наследство” („Crossing the paths of History and Culture”) /CHIC/

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати по проект Съхраняване, защита, популяризиране и развитие на културното наследство (Crossing the paths of History and Culture) /CHIC/...

юни 04
Свободни работни места за длъжностите: педагог и помощник възпитател

Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 Шанс за нашите деца, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие, ОБЯВЯВА Свободни работни места за длъжностите: Педагог в услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в...