сеп 13
ОБЩИНА ХАСКОВО УДЪЛЖАВА СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО УДЪЛЖАВА СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по проект Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2 Във връзка с изпълнението напроект Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за...

авг 28
ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по проект Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОРЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по проект Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания гр. Хасково финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г. по процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2 Във връзка с изпълнението напроект Проект BG05M9OP001-2.040-0006 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...

авг 12
ОБЯВЯВА КОНКУРС за избор на УПРАВИТЕЛ в Областен информационен център (ОИЦ) гр. Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на УПРАВИТЕЛ в Областен информационен център (ОИЦ) гр. Хасково, при следните условия: Минимални изисквания: Образователно-квалификационна степен: висше образование, степен магистър. Управленски опит: минимум 1 година. Професионален опит: минимум 1 година опит в разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на поне един проект с европейско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове; или опит...

авг 09
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА : „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ“ – ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Старши юрисконсулт- Подготовка на документи за обществени поръчки в Община Хасково. Въз основа на Протокол от 06.08.2019г., на комисия назначена със Заповед 1263/06.08.2019г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Старши юрисконсулт- Подготовка на документи за обществени поръчки, при Община Хасково и на основание Чл.21 от...

авг 09
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА : „ЮРИСКОНСУЛТ“ – СЪГЛАСУВАНЕ, ИЗГОТВЯНЕ НА СПЕЦИФ. И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Юрисконсулт- Съгласуване, изготвяне на специф.и методика за оценка в Община Хасково. Въз основа на Протокол от 06.08.2019г., на комисия назначена със Заповед 1264/06.08.2019г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността:Юрисконсулт- Съгласуване, изготвяне на специф.и методика за оценка, при Община Хасково и на основание Чл.21...

авг 02
КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ ЗА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА – Детска градина по изкуствата

КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР Въз основа на протокол № 3 от 31.07.2019 година на комисия, назначена със Заповед №1179/19.07.2019 г. на Кмета на Община Хасково: I . ЗА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА Детска градина по изкуствата, град Хасково На основание утвърдените със заповед №864 от 19.06.2019година, Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на...

авг 02
КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ ЗА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА – Детска градина № 16 „Славейче“

КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР Въз основа на протокол № 3 от 31.07.2019 година на комисия, назначена със Заповед №1180/19.07.2019 г. на Кмета на Община Хасково: I . ЗА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА Детска градина № 16 Славейче , град Хасково На основание утвърдените със заповед №864 от 19.06.2019година, Правила запровеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на...

юли 30
Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „Психолог“ в ДЦДМУ "Марина"

ПРОТОКОЛ за класиране на кандидати в подбор за заемане на длъжността Психолог в Дневен център за деца и младежи с увреждания Марина Хасково От проведена комисия, назначена със Заповед №48/29.07.2019 г. за подбор на длъжността Психолог в Дневен център за деца и младежи с увреждания Марина Хасково, съгласно Процедура за набиране и подбор на персонал в ДЦДМУ Марина Хасково на основание чл.19, т...

юли 29
Допуснати до интервю кандидати за длъжността "Социален работник" по проект „Приеми ме 2015“-1Ю05М9ОР001-2.003-0001-СО1

ПРОТОКОЛ от проведена комисия на 29.07.2019 г. за подбор на социален работник, предоставящ услугата Приемна грижа в Област Хасково с ИРМ Димитровград, съгласно Процедура за набиране и подбор на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ) по Проект Приеми ме 2015-1Ю05М9ОР001-2.003-0001-СО1, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Комисията взе решение да допусне: Дияна...