Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Вътрешни правила за изпълнение на ЗДОИ

УТВЪРДИЛ: /п/

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация

от Община Хасково

 

 

I. Общи положения

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите правила уреждат организацията на работа и взаимодействието на административните звена и длъжностните лица относно достъпа до обществена информация в община Хасково, по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Чл. 2. В правилата е регламентиран вътрешният контрол по изпълнението на задълженията за предоставяне и публикуване на обществена информация.

Чл. 3. Предмет на правилата:

1. Ред за активно публикуване на обществена информация на интернет страницата на общината и ред за публикуване и поддържане на съдържанието на раздел „Достъп до обществена информация“ на интернет страницата на община Хасково;

2. Ред за приемане и регистриране на заявленията за достъп до обществена информация и исканията за повторно използване на информация от общината;

3. Ред за разглеждане на писмените заявления за достъп до обществена информация и исканията за повторно използване на информация от община Хасково;

4. Изготвяне на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация и информация за повторно използване;

5. Срокове и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация и на исканията за повторно използване;

6. Форми за предоставяне на достъп до обществена информация;

7. Ред за публикуване на информация от община Хасково за повторно използване в отворен формат;

8. Контролът по спазването на сроковете;

9. Длъжностните лица по ЗДОИ.

Чл. 4. (1) Достъп до обществена информация се предоставя във всички случаи, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена информация в случаите, предвидени със закон.

(2) Основните принципи при осъществяване правото на достъп до обществена информация са:

1. откритост, достоверност и пълнота на информацията;

2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;

3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;

4. защита на правото на информация;

5. защита на личните данни;

6. гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

(3) Основните принципи при предоставяне на информация от община Хасково за повторно използване са:

1. осигуряване на възможност за многократно повторно използване на информация;

2. прозрачност при предоставяне на информация;

3. забрана за дискриминация при предоставяне на информация;

4. забрана за ограничаване на свободната конкуренция.

Чл. 5. Достъп до обществена информация и информация от обществения сектор за повторно използване се предоставя на лица, подали заявление или съответно искане при условията и по реда на ЗДОИ, във връзка с дейността на община Хасково.

Чл. 6. (1) Производството по предоставянето на достъп до обществена информация и по искане за предоставяне на информация от община Хасково за повторно използване започва с регистриране на устно запитване или писмено заявление.

(2) Заявлението за достъп до обществена информация се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща или чрез Платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ.

(3) Информация за повторно използване се предоставя след отправяне на писмено искане.

(4) За заявленията, изпратени по електронен път, не се изисква електронен подпис.

Чл. 7. (1) Прегледът на оригинали или копия на място в общинска администрация Хасково, както и предоставянето на документи и информация по електронен път, включително чрез Платформата за достъп до обществена информация, са безплатни за заявителя.

(2) Заявителят заплаща единствено материалните разходи по предоставянето (копирането, отпечатването на хартия или записването на технически, магнитен или дигитален носител) съгласно Наредба № Н-1/07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.

Чл. 8. Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация и за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се подписват от Кмета на Община Хасково.

Чл. 9. (1) Кметът определя със заповед комисия по ЗДОИ, която да отговаря пряко за предоставянето на достъп до обществена информация и за предоставянето на информация от община Хасково за повторна употреба.

(2) Комисията по ЗДОИ подготвя проектите на решения по заявления за достъп до обществена информация или по исканията за предоставяне на информация от община Хасково за повторна употреба, писмата за събиране на информация, писмата за препращане на заявленията по компетентност и уведомленията до заявителя по образувани производства за предоставяне на достъп до обществена информация.

(3) Комисията по ЗДОИ, отговаря за поддържането на раздел „Достъп до обществена информация“ на интернет страницата на общината.

Чл. 10. Постъпилите заявления за предоставяне на достъп до обществена информация и искания за повторна употреба на информацията от обществения сектор се регистрират от служители в Центъра за административно обслужване на гише „Деловодство“.

 

Глава втора

 

ПУБЛИКУВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА АКТУАЛНА ОБЩЕСТВЕНА ИНФРОМАЦИЯ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА И В РАЗДЕЛ „ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ“

 

Чл. 11. (1) Директорите на Дирекции и Началниците на отдели отговарят за периодичното публикуване, преглед и осъвременяване на актуална информация на интернет страницата на общината, съдържаща:

1. описание на правомощията на кмета и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация;

2. списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на кмета и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове;

3. описание на информационните масиви и ресурси, използвани от общината;

4. наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на отдела, който отговаря за приемането на заявленията и на комисията по ЗДОИ, който отговаря за предоставяне на достъп до информация;

5. устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите;

6. стратегии, планове, програми и отчети за дейността;

7. информация за бюджета и финансовите отчети на общината, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси;

8. информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки;

9. проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта;

10. уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството;

11. информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж от ЗДОИ и форматите, в които се поддържа информацията;

12. обявления за конкурси за държавни служители;

13. подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

14. информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му;

15. информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗДОИ;

16. информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ;

17. друга информация, определена със закон.

(2) Информацията се публикува или обновява в срок до три работни дни от приемането на съответния акт или от създаването на съответната информация.

(3) Комисията по ЗДОИ изготвя проект на годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за исканията за повторно използване на информация, който включва и данни за направените откази и причините за това. Годишният отчет се приема от Кмета на Община Хасково и е част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията. Годишният отчет се публикува на интернет страницата на общината след утвърждаването на Годишния доклад за състоянието на администрацията.

Чл. 12. (1) Комисията по ЗДОИ периодично публикува и поддържа на интернет страницата в раздел „Достъп до обществена информация“ актуална информация, съдържаща:

1. Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация, както и имената и контактите на служителите, които администрират заявленията, получени чрез Платформата за достъп до обществена информация;

2. Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж от ЗДОИ и форматите, в които се поддържа информацията;

3. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор, който включва и данни за направените откази и причините за това;

4. Вътрешни правила за достъп до обществена информация;

5. Нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация по чл. 20, ал. 2 от ЗДОИ и повторно използване на информация по чл. 41ж от ЗДОИ;

6. Редът за достъп до публичните регистри;

7. Посочване на обособеното подходящо място в сградата на общината за четене и преглед на място на предоставената информация.

(2) В раздел „Достъп до обществена информация“ ежегодно се обявява актуализиран списък по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на общинска  администрация Хасково, както и форматите, в които е достъпна. Списъкът се изготвя, публикува и актуализира от Директорите на дирекция и Началник отдели.

 

Глава трета

РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР

Раздел I

 

ПРИЕМАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА

 

Чл. 13. (1) Заявленията по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) се регистрират от служителите в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Хасково по определения ред и се регистрират в Автоматизирана информационна система (АИС) със самостоятелен регистрационен индекс в деня на тяхното постъпване или в първия следващ работен ден, ако са постъпили извън работното време на администрацията. Регистрираните искания се предоставят на комисията по ЗДОИ за разпределение. 

(2) За писмени заявления се считат и получените на официалния факс на община Хасково – номер 038/ 664 110, по електронен път на адрес kmet@haskovo.bg, както и заявленията, подадени чрез Платформата за достъп до обществена информация (ПДОИ) по чл. 15в от ЗДОИ.

(3) При поискване от заявителя, служителят от ЦАО му предоставя за попълване формуляр на заявление за достъп до обществена информация. Формулярът на Заявление се публикува на интернет страницата на общината www.haskovo.bg в раздел „Достъп до обществена информация“.

Чл. 14. Устните запитвания по ЗДОИ се приемат съгласно Вътрешните правила за организация на административно обслужване в Община Хасково и се регистрират.

 

Раздел ІI

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

 

Чл. 15. (1) Писмените заявления за предоставяне на достъп се предават на Кмета на Община Хасково за резолюция.

(2) Кметът насочва заявлението към Комисията, определена със заповед.

Чл. 16. (1) Комисията по ЗДОИ събират информацията, свързана с хода на процедурата по предоставяне на достъп, подготвя решение за предоставяне или отказ за предоставяне на исканата информация и го представя за подпис на Кмета на Община Хасково.

(2) При изготвяне на предложението за решение, Комисията изхожда от съхраняваната от Община Хасково информация и класификацията ѝ, съобразно ЗДОИ, законосъобразността а предоставянето или ограничаването на достъпа, когато исканата информация е служебна.

(3) Когато не е ясно каква точно информация се иска или заявлението е формулирано много общо, комисията изготвя уведомление до заявителя съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗДОИ, в което му съобщава, че има право да уточни предмета на исканата обществена информация в срок до 30 дни, като му указва последиците от бездействието му в дадения срок Ако заявителят не изпрати в посочения срок уточнение, заявлението се оставя без разглеждане.

(4) Когато исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка - издирване, подреждане, копиране и др., комисията писмено мотивира необходимостта от удължаване на срока и изготвя писмо до заявителя, в което посочва причините за удължаване на срока.

(5) В случаите, когато комисията по ЗДОИ не разполагат с исканата информация, но имат данни за нейното местонахождение, подготвя писмен отговор за препращането на заявлението, като уведомява за това и заявителя, в 14-дневен срок от получаване на заявлението.

(6) Когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие, комисията по ЗДОИ уведомява третото лице за подаденото заявление в 7-дневен срок от получаването му, като му посочва, че в 7-дневен срок може да изрази съгласие или несъгласие за предоставянето на исканата обществена информация.

(7) Когато в срока по ал. 4 постъпи изрично несъгласие на третото лице за предоставянето на информация, което трябва да се уважи, комисията по ЗДОИ изготвя или адаптира исканата информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице или спазва точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне.

(8) В случаите по ал. 5 комисията по ЗДОИ може да предложи да се удължи срокът за разглеждане на заявлението с до 14-дни, като заявителят бъде писмено уведомен за това.

(9) При условията на чл. 27, ал. 1 от ЗДОИ комисията по ЗДОИ може да предложи информацията да се предостави чрез посочване на интернет адрес, на който се съдържа публичен общодостъпен регистър, в който се съдържа исканата информация.

(10) Когато една и съща информация се предоставя за четвърти път, комисията по ЗДОИ, съответно звеното по ЗДОИ, в 3-дневен срок от издаването на решението за предоставяне на достъп публикуват информацията в интернет страницата на общината.

Чл. 17. (1) Във всеки конкретен случай комисията по ЗДОИ преценява дали се налага да се постанови отказ за достъп до обществената информация и ако се налага, го мотивира в становището си. 

(2) Ако исканата информация попада отчасти в обхвата на едно или повече от ограниченията на достъпа до информация, следва да бъде предоставен частичен достъп до частта от информацията, която е извън ограничението/ограниченията.

(3) Когато исканата информация е класифицирана по реда на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), следва да бъде уведомен съответният служител за евентуална необходимост от преглед с цел промяна или премахване на нивото на класификация по реда на чл. 31 от ЗЗКИ.

(4) Ако исканата информация е служебна обществена информация, която е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ под формата на мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации, следва да бъде предоставен достъп до нея, в случай, че е налице някое от следните обстоятелства:

1. Крайният акт, за който се отнася търсената информация, е приет;

2. Не се е стигнало до краен акт, във връзка с който е създадена търсената информация;

3. Търсената информация е била създадена преди повече от 2 години;

4. От предоставянето на информацията не могат да се накърнят защитени права или интереси;

5. От предоставянето на информацията могат да се накърнят защитени права или интереси, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването на търсената информация.

(5) Ако исканата информация е служебна обществена информация и съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи по смисъла чл. 13, ал. 2, т. 2 от ЗДОИ, комисията по ЗДОИ преценява в конкретния случай дали е наложително достъпът до нея да бъде ограничен. При преценката комисията по ЗДОИ съобразява, че достъпът не може да бъде ограничен при наличие на някое от следните обстоятелства:

1. Изминали са 2 години от създаването на информацията;

2. Не би могла да произтече вреда за защитени права и интереси от предоставянето на информацията;

3. Би могла да произтече вреда за защитени права и интереси от предоставянето на информацията, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.

(6) Ако исканата информация засяга интересите на трето лице – физическо лице, изразяващи се в достъп до негови лични данни, комисията по ЗДОИ преценява дали информацията се отнася до защитени лични данни. Ако комисията по ЗДОИ установи, че се иска достъп до защитени лични данни на трето лице, което не е задължен субект по ЗДОИ, той извършва процедурата за търсене на съгласие за предоставянето им от третото. Ако третото лице откаже изрично и мотивирано предоставянето на достъп или постави определени условия за съгласието си, комисията по ЗДОИ преценява дали е наличен надделяващ обществен интерес от предоставянето на информацията. Ако установи, че в конкретния случай надделяващ обществен интерес не е налице. Комисията по ЗДОИ изготвя или адаптира исканата информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице или спазва точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне. В останалите случаи достъпът до исканата информация не може да бъде ограничен.

(7) Ако исканата информация засяга интересите на трето лице – физическо или юридическо лице, изразяващи се в достъп до производствена или търговска тайна, комисията по ЗДОИ преценява дали предоставянето или разпространяването ѝ би довело до нелоялна конкуренция между търговци. Ако комисията по ЗДОИ установи, че се иска достъп до производствена или търговска тайна на трето лице, което не е задължен субект по ЗДОИ, и предоставянето или разпространяването ѝ би довело до нелоялна конкуренция между търговци, комисията по ЗДОИ извършва процедурата за търсене на съгласие от третото лице за предоставянето на информацията. Ако третото лице откаже изрично и мотивирано предоставянето на достъп или постави определени условия за съгласието си, комисията по ЗДОИ преценява дали изложените основания са достатъчно убедителни и за оборване на законовата презумпция за наличие на надделяващ обществен интерес от предоставянето на информацията. Ако комисията по ЗДОИ установи, че в конкретния случай презумпцията за наличие на надделяващ обществен интерес се оборва, Комисията по ЗДОИ провежда изготвя или адаптира исканата информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице или спазва точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне. В останалите случаи достъпът до исканата информация не може да бъде ограничен.

(8) Във всички случаи до доказване на противното обществен интерес от разкриването е налице, когато исканата информация:

1. дава възможност на гражданите да си съставят мнение и да участват в текущи дискусии;

2. улеснява прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ относно вземаните от тях решения;

3. гарантира законосъобразното и целесъобразното изпълнение на законовите задължения от субектите по чл. 3 от ЗДОИ;

4. разкрива корупция и злоупотреба с власт, лошо управление на държавно или общинско имущество или други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица;

5. опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;

6. е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект по чл. 3 от ЗДОИ.

Чл. 18. (1) Събраната информация се комплектува от комисията по ЗДОИ и на основание чл. 34, ал. 1 от ЗДОИ в законния 14-дневен срок от подаване на заявлението Кмета на Общината се произнася по искането с решение, което съдържа:

1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;
2. срок, в който се предоставя достъпът (не по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението);
3. указания за начина, по който следва да се заплатят разходите, определени по Наредба № Н-1/07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, освен в случаите по чл. 15в, ал. 3 и чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ – когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път, не се съставя протокол за предоставяне и не се заплащат разходи по предоставянето;
4. указания за начина, по който ще се предостави достъпът;
5. предупреждение, че при неявяване на заявителя в срок до 30 дни и/или заплащане на разходите по предоставяне на информацията е налице отказ на заявителя от предоставен достъп. Такова предупреждение не се включва в случаите по чл. 15в, ал. 3 и чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ.

Чл. 19. (1) Комисията по ЗДОИ изпраща решението по пощата с обратна разписка.

(2) В случай, че заявлението е постъпило чрез Платформата за достъп до обществена информация, решението по него и исканата обществена информация се публикуват на Платформата от служителите на общината, определени да изпълняват функциите на администратори – модератори на Платформата.

(3) В случаите, в които заявителят е посочил, че иска достъпът до обществена информация да му се предостави по електронен път, комисията изпраща от електронния адрес на посочения от заявителя адрес на електронна поща решението за предоставяне на достъп, заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат или са публикувани данните.

(4) Когато достъп до информация е предоставен във формата на преглед на оригинал или копия от документи или друг вид информация в определеното за това място в община Хасково, неявяването на заявителя без уважителна причина в определения за това срок, който не може да бъде по-малко от 30 дни от датата на получаване на решението, се смята за отказ на заявителя от предоставения му достъп до информация. Същото се приема в случаите, когато заявителят не плати определените разходи.

Чл. 20. (1) Достъп до обществена информация се предоставя на заявителя или на друго лице срещу представяне на пълномощно, подписано от заявителя, след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ и се съставя протокол, който се подписва от заявителя и служител от комисията, с изключение на случаите, когато информацията се предоставя по електронен път или чрез Платформата за достъп до обществена информация. При изпращане на предоставената информация по пощата за протокол служи известието за доставяне (обратната разписка).

(2) Прегледът на информация чрез разглеждане на оригинали или копия по чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ се извършва на обособеното подходящо място за четене и преглед – сградата на Общинска администрация Хасково, стая № 406, ет. 4, пл. "Общински" № 1.

(3) Когато заявителят е поискал достъп до обществена информация чрез публичен общодостъпен регистър информацията се предоставя чрез:

1. посочване на интернет адрес на който се съдържа регистърът или

2. преглед на информацията чрез разглеждане на оригинали или копия или предоставяне на заверено копие от исканата информация, ако регистърът не е публикуван в интернет.

Чл. 21. Служителите от комисията съхраняват досието на заявлението, което съдържа:

1. заявление;

2. кореспонденция, водена в хода на процедурата;

3. решението по чл. 34, ал.1 от ЗДОИ;

4. обратната разписка по или копие на известието за доставяне на съобщението и/или информацията;

5. платежен документ за разходите по предоставяне на информацията в случаите, в които се изисква;

6. протокол за предоставяне на достъп до обществената информация, в случаите на чл. 35, ал. 2 от ЗДОИ.

 

Раздел III

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

 

Чл. 22. (1) Информацията от община Хасково се предоставя за повторно използване след постъпило писмено искане. Искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща по чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗДОИ или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ.

(2) Искането за предоставяне на информация за повторно използване трябва да съдържа реквизитите по чл. 25 от ЗДОИ.

(3) Исканията по ал. 1 се приемат, регистрират, разглеждат и съхраняват по реда за подаване на заявленията за достъп до обществена информация.

(4) Когато искането е подадено по електронен път, се отговаря също по електронен път. В този случай потвърждаване на получаването на отговора не се изисква.

(5) По искане на заявителя и при възможност исканата информация се предоставя по електронен път на електронния адрес или по други подходящи начини за предоставяне на информацията в електронна форма.

(6) В 14-дневен срок от постъпването на искането се взема решение за предоставяне или отказ от предоставяне на информация за повторно използване, което се съобщава на заявителя.

(7) В случаите, когато поисканата информация има значение за определен период от време, тя трябва да се предостави в разумен срок, в който информацията не е загубила своето актуално значение.

Чл. 23. (1) Информацията от община Хасково се предоставя във формат и на език, на който тя е събрана, съответно създадена, в отворен, машинночетим формат.

(2) Общината не дължи предоставяне на информация за повторно използване, когато това изисква нейното създаване или адаптиране или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква непропорционално много усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция.

Чл. 24. (1) Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето й, определени с тарифа, приета от Министерския съвет.

Чл. 25. За неуредените въпроси по разглеждането на заявленията, вземането на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация за повторно използване, се прилагат процедурните правила за предоставяне на достъп до обществена информация.

 

Глава четвърта

 

КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА

 

Чл. 26. Текущият контрол по спазване на сроковете по заявленията по ЗДОИ и по изпълнението на съдебните решения по ЗДОИ в общината се осъществява от комисията по ЗДОИ.

Чл. 27. Комисията по ЗДОИ, поддържа регистър за постъпилите заявления за предоставяне на обществена информация.

Чл. 28. Комисията по ЗДОИ изготвя проект на годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация, който се приема от Кмета на Община Хасково. Годишният отчет е част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията.

Чл. 29. (1) Контролът по изпълнението на тези правила се извършва от Секретаря на Община Хасково.

(2) Нарушенията по чл. 42 от ЗДОИ, които са в компетентността на Кмета и Общинска администрация Хасково, се установяват от определени със Заповед на Кмета длъжностни лица.

(3) Наказателните постановления по чл. 43, ал.2, т.1 и 3 от ЗДОИ се издават от Кмета или овластен от него служител.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Контролът по спазване на клаузите в настоящите вътрешните правила се осъществява от Секретаря на Община Хасково.

§2. Формулярът на заявление за достъп до обществена информация е неразделна част от тези правила (Приложение 1).

§3. Настоящите вътрешни правила са утвърдени със Заповед № РД-737/09.08.2022 г. на Кмета на Община Хасково и влизат в сила от деня на тяхното утвърждаване.

Вътрешни правила за изпълнение на ЗДОИ

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!