Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед №Т-71/19.05.2023 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Помещение №2 от автобусна спирка с.Конуш

З А П О В Е Д  №Т-71

 

гр.Хасково 19.05.2023 год.

           

            На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с  чл.15, ал.4, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №819/27.01.2023 год. на Общински съвет Хасково 

ОБЯВЯВАМ:

            Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост за срок  от 10 /десет/ години:

            Помещение №2 от автобусна спирка с.Конуш с площ 20,00 кв.м. находяща се в кв.53, имот пл. №442; .Месечен наем в размер на 24,00 лв. без ДДС.

            Дати за оглед на обекта: Всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ИСДУОС.

            Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.

            Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ИСДУОС” след представен платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, ОББ АД Хасково, код 448090 или в касов салон, в полза на Община Хасково.

            Депозит в размер на 144,00 лв. се внася по сметка IBAN BG51 RZBB 9155 3920 0001 11, BIC RZBBBGSF,  ОББ АД Хасково.

            Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 05.06.2023 година.

            Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изискуемите документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.

            Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с тайно наддаване ще се проведе на 05.06.2023 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

            Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

            Препис от заповедта  да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр.Хасково и сграда кметство с.Конуш, достъпна за всички лица и публикува в интернет страницата на общината..

 

 

 

 

Станислав Дечев /П/

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 19 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!