Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед №Т-69/22.05.2024 год. - Публичен търг за отдаване под наем на: стая от сграда кметство с. Николово, общ. Хасково

З А П О В Е Д  № Т-69

гр.Хасково 22.05.2024 год.

 

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл. 8, чл.79 и чл. 80 от Наредбата за  управление и разпореждане с общинска собственост  и  Решение №78/29.03.2024 г. на Общински съвет Хасково 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост:

 С. Николово, общ. Хасково, стая от сграда кметство с. Николово, находяща се в УПИ XIV /четиринадесет/, кв. 14 /четиринадесет/по плана на с. Николово, с площ 16,00 кв.м., за пощенски клон.

1. Месечен наем 15,00 /петнадесет/ лв. без ДДС.

2. Срок на ползване 10 /десет/ години.

          Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ИСДУОС” след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG03UBBS81558420000107, ОББ АД Хасково или в касов салон на Община Хасково в полза на Община Хасково.

            Депозит в размер на 90,00 /деветдесет / лв. се внася по сметка IBAN BG76UBBS81553320000111, при ОББ АД Хасково.

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 26.06.2024 година.

Към момента на подаване на предложението се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе  на  26.06.2024 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в  сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ  /ПП/

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 22 Май 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!