Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № Т-46/10.04.2023г. - За отмяна на Заповед №Т-8/15.02.2023 г. Публичен търг за отдаване под наем на спортен обект в спортен комплекс "Спартак", гр. Хасково

З  А  П  О  В  Е  Д

       № Т-46

   гр.Хасково 10.04.2023 год.

На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.17, ал.1,т.2 от Наредба за условията и реда за ползване на Спортните обекти, собственост на Община Хасково във връзка със съставен Протокол № 2 /24.03.2023 г. на Комисията по общинска собственост и търгове, назначена със Заповед № РД-215/17.02.2023 г. на Кмета на Община Хасково и утвърден на 03.04.2023 г. от Кмета на Община Хасково -Доклад по чл.15 от Наредбата.

                                                           ПРЕКРАТЯВАМ :

Обявения със Заповед № Т-8/15.02.2023 г. на Кмета на Община Хасково търг за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години, на спортен обект, а именно: недвижим имот- публична общинска собственост, представляващ Помещение-офис, стая №8, етаж 3  с площ 16,50 кв. м. в Спортен комплекс „Спартак“, находящ се в гр. Хасково, ж.к. „Дружба 1“, ул. “Средна гора.

                                                                МОТИВИ :

По единственото предложение с вх.№92-433-2/22.02.2023 г. , депозирано за участие в търга от  Сдружение Боксов Клуб „ Севдалин Василев“ ЕИК 126153278 със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Средна гора“ №2, представлявано от Веселин Михайлов Бъчваров с ЕГН:............................ не са представени необходимите документи съгласно изискванията на утвърдената тръжна документация по т.4, т.5, т. 6, т.9 и т. 11, т.е. единствената подадена оферта не отговаря на предварително обявените условия.

Заповедта да се съобщи на всички заинтересовани  лица по реда на чл.61,ал.1 от АПК и на всички кандидати по обявения търг.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд- Хасково.

 

 

СТАНИСЛАВ  ДЕЧЕВ  /П/

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 24 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!