Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЗАПОВЕД № Т-31/15.04.2024 И Т-37/16.04.2024ГОД. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост: Обект №1 с площ от 13,00 кв.м. и открит терен от 166,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково, кв.»Орфей», к-с «Веспрем»

З А П О В Е Д  № Т-31

гр.Хасково 15.04.2024 год.

 

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за  управление и разпореждане с общинска собственост  и  Решение №35/16.02.2024 г. на Общински съвет Хасково 

 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост:

 Обект №1 с площ от 13,00 кв.м. и открит терен от 166,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково, кв.»Орфей», к-с «Веспрем»;

1. Месечен наем 365,00 /триста шестдесет и пет/ лв. без ДДС.

2. Срок на ползване 10 /десет/ години.

          Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ИСДУОС” след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG03UBBS81558420000107, ОББ АД Хасково или в касов салон на Община Хасково в полза на Община Хасково.

            Депозит в размер на 2190,00 /две хиляди сто и деветдесет/ лв. се внася по сметка IBAN BG76UBBS81553320000111, при ОББ АД Хасково.

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 30.04.2024 година.

Към момента на подаване на предложението се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе  на  30,04.2024 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в  сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.

 

 

 

ДИНКО ТЕНЕВ   /П/

Зам. Кмет на Община Хасково

Оправомощен съгласно

Заповед №РД-378/12.04.2024 год.

На Кмет на Община Хасково

 

 

 

З А П О В Е Д  № Т-37

 

гр. Хасково, 16.04.2024 год.

 

 

Издадена е Заповед № Т-31/15.04.2024г. от Динко Тенев- заместник- кмет на Община Хасково, оправомощен съгласно Заповед №РД-378/12.04.2024 год. на Кмета на Община Хасково, с която е обявен  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост:  Обект №1 с площ от 13,00 кв.м. и открит терен от 166,00 кв.м., находящ се в гр. Хасково, кв. „Орфей“, к-с „Веспрем“.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 80, ал. 7 от Наредбата за  управление и разпореждане с общинска собственост

                                                 ИЗМЕНЯМ:

 

Моя Заповед № Т-31/15.04.2024г. както следва:

Текста в заповедта: „Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 30.04.2024 година.

Към момента на подаване на предложението се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на  30.04.2024 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.“

 

Да се чете:

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта до 12.00 часа на 07.05.2024 година.

Към момента на подаване на предложението се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на  07.05.2024 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.“

 

Настоящата заповед е неразделна част от моя Заповед № Т-31/15.04.2024г., която в останалата си част не се променя.

Препис от настоящата заповед да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и да се публикува на интернет страницата на общината.

 

 

 

За Кмет на Община Хасково:

 

ДИНКО ТЕНЕВ /П/

Зам. Кмет на Община Хасково, оправомощен съгласно

Заповед №РД-378/12.04.2024 год. на Кмета на Община Хасково

Последна промяна: 16 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!