Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № Т-255/14.12.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 5 (пет) броя гаражи

З  А  П  О  В  Е  Д

 

T- 255

 

гр. Хасково 14.12.2022г.

      

На основание чл.60, ал.1, чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково и Решение № 715/02.09.2022г. на Общински съвет – Хасково

 

О Б Я В Я В А М:

 

Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 5 (пет) броя гаражи с №№ 1, 2, 3, 4, 5 всеки със ЗП 19,80 кв. м. (с размери 3,30/6,00м.) в поземлен имот с идентификатор 77195.710.116 по КККР на гр. Хасково (ж.к. „Орфей“).

Определям начална тръжна цена в размер на 1 700,00 лв. (хиляда и седемстотин лева) без ДДС, за всеки гараж.

Определям стъпката за наддаване – 10% първоначална тръжна цена.

Участниците да внесат депозит в размер на 50% от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG 51 RZBB 9155 3920 0001 11 и BIC код: RZBBBGSF при Кей Би Си Банк България ЕАД, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация общо в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева) по банкова сметка IBAN: BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC код: RZBBBGSF при Кей Би Си Банк България ЕАД, код на плащане 448090.       

Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

Тръжна документация се получава от стая № 419, след предварително заплатена такса.

За всеки обект се закупува отделна тръжна документация.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в Д-я ИСДУОС.

Документите за участие в публичния търг с явно наддаване се подават в ,,Централно деловодство” при Община Хасково в непрозрачен плик, върху който се отбелязват: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта (номер на гараж) до 12.00 часа на 30.12.2022г.

Към момента на подаване на офертата се представя и документ доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 30.12.2022г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково, етаж II.

Спечелилият търга заплаща:

- достигната на търга цена на отстъпеното право на строеж, в полза на Община Хасково;

- 2,6 % данък придобиване, съгласно чл.6, ал.2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково;

 

Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица.

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ 

Кмет на Община Хасково

Файлове

Последна промяна: 14 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!