Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЗАПОВЕД № Т-25/04.04.2024 ГОД. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 6 (шест) броя гаражи с №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 всеки със ЗП 19,80 кв. м. (с размери 3,30/6,00м.) в поземлен имот с идентификатор 77195.709.28 по КК...

З  А  П  О  В  Е  Д

№ T-25

гр. Хасково 04.04.2024г.

   

На основание чл.60, ал.1, чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково и Решение № 35/16.02.2024г. на Общински съвет – Хасково

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 6 (шест) броя гаражи с №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 всеки със ЗП 19,80 кв. м. (с размери 3,30/6,00м.) в поземлен имот с идентификатор 77195.709.28 по КККР на гр. Хасково.

Определям начална тръжна цена в размер на 2 140,00 лв. (две хиляди сто и четиридесет лева) без ДДС, за всеки гараж.

Определям стъпката за наддаване – 10% първоначална тръжна цена.

Участниците да внесат депозит в размер на 50% от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG76UBBS 8155 3320 0001 11, BIC: UBBSBGSF при ОББ АД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация общо в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева) по банкова сметка IBAN: IBAN: BG03UBBS 8155 8420 0001 07, BIC: UBBSBGSF при ОББ АД Хасково, код на плащане 448090.       

Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

Тръжна документация се получава от стая № 419, след предварително заплатена такса.

За всеки обект се закупува отделна тръжна документация.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 09.00 до 17.00 часа след направена заявка в Д-я ИСДУОС.

Документите за участие в публичния търг с явно наддаване се подават в ,,Централно деловодство” при Община Хасково в непрозрачен плик, върху който се отбелязват: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта (номер на гараж) до 12.00 часа на 24.04.2024г.

Към момента на подаване на офертата се представя и документ доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 24.04.2024г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково, етаж II.

Спечелилият търга заплаща:

- достигната на търга цена на отстъпеното право на строеж, в полза на Община Хасково;

- 2,6 % данък придобиване, съгласно чл.6, ал.2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково;

Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ   /П/

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 4 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!