Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № Т-240/04.11.2022г. - Публичен търг за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 77195.744.420 по КК на гр.Хасково/“Каменец“/

З  А  П  О  В  Е  Д

      № Т-240           

гр. Хасково 04.11.2022г.

       На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет – Хасково, Решение №638/10.06.2022год. на Общински съвет – Хасково

 

О Б Я В Я В А М:

            Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.744.420 по КК на гр.Хасково/“Каменец“/ , с площ 280,00 кв.м.

           Определям начална тръжна цена в размер на  5 100,00 лв. без ДДС.

        Участниците да внесат депозит в размер на 50 % от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при Кей Би Си Банк България ЕАД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 150,00 лева по банкова сметка IBAN:BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC код: RZBBBGSF при Кей Би Си Банк България ЕАД Хасково , код 448090.                    

       Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

       Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

       Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ИСДУОС.

       Предложенията за участие в публичният търг с явно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 24.11.2022 г .

       Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 24.11.2022г. от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

    Спечелилият търга заплаща:

      -  достигната на търга цена на имота без ДДС в полза на Община Хасково.

        - 20 % ДДС върху цената на имота, съгласно чл. 26 от ЗДДС, в полза на Община Хасково.

      - 2,6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково върху цената на имота.

      - 20 % ДДС върху стойността на данък придобиване и нотариалната такса за вписване съгласно чл. 26 от ЗДДС , в полза на Община Хасково.

       Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица.

 

 

          СТАНИСЛАВ  ДЕЧЕВ   /П/

    Кмет на Община Хасково

Файлове

Последна промяна: 7 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!