Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № Т-217/30.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: УПИ ХХI в кв.26 по плана на с.Книжовник, Община Хасково.

З  А  П  О  В  Е  Д

№ Т-217         

гр. Хасково 30.09.2022г.

      На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет – Хасково, Решение №712/02.09.2022год. на Общински съвет – Хасково

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХХI в кв.26 по плана на с.Книжовник, Община Хасково, с площ 698,00 кв.м.

          Определям начална тръжна цена в размер на  7 850,00 лв. без ДДС.

        Участниците да внесат депозит в размер на 50 % от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при Кей Би Си Банк България ЕАД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 150,00 лева по банкова сметка IBAN:BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC код: RZBBBGSF при Кей Би Си Банк България ЕАД Хасково , код 448090.                    

      Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

      Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

      Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ИСДУОС.

      Предложенията за участие в публичният търг с явно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 19.10.2022 г .

       Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 19.10.2022г. от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

    Спечелилият търга заплаща:

      -  достигната на търга цена на имота без ДДС в полза на Община Хасково.

        - 20 % ДДС върху цената на имота, съгласно чл. 26 от ЗДДС, в полза на Община Хасково.

      - 2,6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково върху цената на имота.

      - 20 % ДДС върху стойността на данък придобиване и нотариалната такса за вписване съгласно чл. 26 от ЗДДС , в полза на Община Хасково.

       Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица.

 

 

       СТАНИСЛАВ  ДЕЧЕВ   /П/

    Кмет на Община Хасково

Файлове

Последна промяна: 3 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!