Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № T- 202/29.09.2022г. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 2 (два) броя гаражи

З  А  П  О  В  Е  Д

T- 202

гр. Хасково 29.09.2022г.

      

На основание чл.60, ал.1, чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково и Решение № 714/02.09.2022г. на Общински съвет – Хасково

 

О Б Я В Я В А М:

 

Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 2 (два) броя гаражи с №№ 1, 2 всеки със ЗП 24,05 кв. м. (с размери 3,70/6,50м.) в поземлен имот с идентификатор 77195.714.13 по КККР на гр. Хасково (ул. „Генерал Карцов“ № 19-21).

Определям начална тръжна цена в размер на 2 700,00 лв. (две хиляди и седемстотин лева) без ДДС за всеки гараж.

Определям стъпката за наддаване – 10% първоначална тръжна цена.

Участниците да внесат депозит в размер на 50% от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при Кей Би Си Банк България ЕАД, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация общо в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева) по банкова сметка IBAN: BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC код: RZBBBGSF при Кей Би Си Банк България ЕАД, код на плащане 448090.       

Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

Тръжна документация се получава от стая № 419, след предварително заплатена такса.

За всеки обект се закупува отделна тръжна документация.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в Д-я ИСДУОС.

Документите за участие в публичния търг с явно наддаване се подават в ,,Централно деловодство” при Община Хасково в непрозрачен плик, върху който се отбелязват: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта (номер на гараж) до 12.00 часа на 20.10.2022г.

Към момента на подаване на офертата се представя и документ доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 20.10.2022г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково, етаж II.

Спечелилият търга заплаща:

- достигната на търга цена на отстъпеното право на строеж, в полза на Община Хасково;

- 2,6 % данък придобиване, съгласно чл.6, ал.2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково;

 

Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица.

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ   /П/

Кмет на Община Хасково

Файлове

Последна промяна: 29 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!