Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № Т-175/25.07.2022г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост: спортни игрища и сграда в парк "Авеню"

 

З А П О В Е Д  № Т-175

 

гр.Хасково 25.07.2022 год.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл. 8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за  управление и разпореждане с общинска собственост  и  Решение №663/01.07.2022 г. на Общински съвет Хасково 

 

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост:

 

1. Външни игрища, находящи се в Поземлен имот с идентификатор № 77195.714.292 по КК на гр. Хасково, одобрена със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на изп. директор на АК гр. София, представляващ парк „Авеню“, гр. Хасково, ул. „Кюстенджа“, както следва: 

Футболно игрище с площ от 1050 кв.м.;

Баскетболно игрище с площ от 770 кв.м.;

Волейболно игрище с площ от 580 кв.м.;

Игрище за тенис на корт с площ от 600 кв.м.

 

2. Сграда с идентификатор № 77195.714.292.3 по КК на гр. Хасково, одобрена със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на изп. директор на АК гр. София, находяща се в ПИ с идентификатор № 77195.714.292, с площ от 83 кв.м., на 1 етаж, с предназначение: Съблекални.

3. Възможност за монтаж на временен обект до 200 кв.м. в ПИ с идентификатор № 77195.714.292.

Начален месечен наем за ползване на недвижимите имоти по точки от едно до три включително – 2110,00 лв. (две хиляди сто и десет лева) без ДДС.

Срок на ползване 10 /десет/години.

        Определям стъпка за наддаване 1% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ИСДУОС” след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 или в касов салон на Община Хасково в полза на Община Хасково.

Депозит в размер на 12660,00 лв. се внася по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково.

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 12.08.2022 година.

Към момента на подаване на предложението се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе  на  12.08.2022 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в  сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ     /П/

Кмет на Община Хасково

Файлове

Последна промяна: 4 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!