Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № Т-12/21.03.2024 год. Публичен търг за отдаване под наем на имот: гр. Хасково, парк “Илинден”

З А П О В Е Д  № Т-12

гр.Хасково 21.03.2024 год.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл. 8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за  управление и разпореждане с общинска собственост  и  Решение №35/16.02.2024 г. на Общински съвет Хасково 

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост:

парк “Илинден” - поддържане на озеленената площ – имот с идентификатор 77195.741.4 с площ по КК на град Хасково – 3 395 кв.м, намираща се между бул. „Илинден”, ул. „Преображение” и „Гоце Делчев”, гр.Хасково и възможност за монтаж на временен обект с площ до 51 кв.м., и следните допълнителни условия:

Месечен наем в размер на 205,00 лв. (двеста и пет) без ДДС.

Срок на ползване 10 /десет/ години.

 

За поставяне на маси за консумация на открито ще се заплаща допълнително такса, отделно от наемната цена, на основание издадено разрешително от Техническите служби на Община Хасково .

Да изпълни следните допълнителни условия в срок до 1 /една/ година от датата на сключване на договора за наем:

 

 • подмяна на съществуващите градински бордюри с нови и основен ремонт на настилката от пелевунски плочи;
 • ремонт на глицзидарии от четириъгълни бетонови плочи;
 • съществуващите детски съоръжения да отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
 • съоръженията трябва да отговарят на стандарти БДС "Съоръжения за площадки за игра", при съответствието на които се счита, че съоръженията за игра отговарят на изискванията за безопасност.
 • Подмяна на ударопоглъщащата настилка която да отговаря на стандарт БДС, който определя изискванията за настилката, използвана при изграждането на местата за игра, както и специфичните изисквания за ударопоглъщане на терените.
 • Премахване ниските ограждения около озеленените площи;
 • оформяне на кът за отдих в западната част на парка, подмяна на беседката;
 • обновяване на тенис маса;
 •  подмяна на съществуващите пейки с нови  10 (десет) броя;
 • демонтаж на съществуващите разнородни и монтаж на 8 (осем) броя нови кошчета за отпадъци
 • за целия период на действие на договора да се осигури:
 • поддържане на настилките, детските съоръжения и парковата мебел и осветителните тела;
 • обработка на озеленените площи и провеждане на дезакараризационни мероприятия;
 • поддържане на растителността и тревните площи – редовно косене, поливане, прекопаване, тесане и почистване;
 • извършване на санитарни резитби и оформяне корони на дървета, след издадено Разрешение от Кмета на Община Хасково.
 • Да поддържа районното осветление съгласно изискванията за техническа експлоатация, като отговаря за:
  • правилната и безопасна експлоатация на съоръженията за осветление.
  • спазването на изискванията на Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V., ДВ, бр. 21 от 11.03.2005 г. при извършването на СМР свързани с ремонт или профилактично техническо обслужване на районното осветление;
  • дейности свързани с експлоатация и ремонт на електрически инсталации да се извършват само от електротехнически персонал.
 •   За обезпечаване изпълнението на гореизброените допълнителните условия, Наемателят да внесе гаранция в размер на 2 000,00 (две хиляди лева) без ДДС, преди подписване на договора за наем. Гаранцията се освобождава в 14-дневен срок от приемане на изпълнението на допълнителите условия констатирано с протокол на комисия назначена със заповед на Кмета на община Хасково.

            Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

   Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

   Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ИСДУОС” след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG03UBBS81558420000107, ОББ АД Хасково или в касов салон на Община Хасково в полза на Община Хасково.

Депозит в размер на 1230,00 лв. се внася по сметка IBAN BG76UBBS81553320000111, при ОББ АД Хасково.

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 10.04.2024 година.

Към момента на подаване на предложението се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе  на  10.04.2024 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в  сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ  /П/

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 21 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!