Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед №Т-110/17.08.2023 год. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на: Терен с площ до 110 кв.м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 77195.716.468 по КК на град Хасково

З А П О В Е Д  № Т-110

гр.Хасково 17.08.2023 год.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл. 8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за  управление и разпореждане с общинска собственост  и  Решение №963/14.07.2023 г. на Общински съвет Хасково 

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост:

Терен с площ до 110 кв.м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 77195.716.468 по КК на град Хасково (селищен парк «Градска градина») целият с площ от 23 002 кв.м, за реализиране на временен поставяем обект,  съгласно одобрена схема за поставяне на преместваем обект и следните допълнителни условия:

Месечен наем в размер на 440,00 лв. (четиристотин и четиридесет лева) без ДДС.

 Срок на ползване 10 /десет/ години.

За целия период на действие на договора да осигури:

Охрана на обществен селищен парк «Градска градина» град Хасково, целият с площ от 23 002 кв.м. На охрана подлежи целият терен на парка, както и сградите и съръженията, които са в него. Наемателят отговаря на 100 % за покриване на щетите от повреждане на имота, сградите и съоръженията в него.

В срок от 10 календарни дни от установяването на  щетите в охранявания имот, сградите и съоръженията в него същите да бъдат възстановени за сметка на наемателя.

Детските площадки да се обследват и да се приведат във вид отговарящ на изискванията на НАРЕДБА № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

    • поддържане на настилките, детските съоръжения и парковата мебел и осветителните тела;
    • обработка на озеленените площи и провеждане на дезакаризационни мероприятия;
    • поддържане на растителността и тревните площи – редовно косене, поливане, прекопаване, тесане и почистване.
    • одобряване на конструктивни елементи като беседки, сенници и други, както и на всички поставяеми елементи – пейки, кошчета, ограждения, малки архитектурни елементи, както и дендрологични проекти  от съответните  Дирекции при Община Хасково.
    • редовно почистване на парковото пространство от 23 002 кв.м. и на кошчетата за отпадъци на територията на целия парк.

          Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ИСДУОС” след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, ОББ АД Хасково, код 448090 или в касов салон на Община Хасково в полза на Община Хасково.

Депозит в размер на 2640,00 лв. се внася по сметка IBAN BG51 RZBB 9155 3920 0001 11, BIC RZBBBGSF,  ОББ АД, Хасково.

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 07.09.2023 година.

Към момента на подаване на предложението се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе  на  07.09.2023 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в  сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ  /П/

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 17 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!