Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № Т-11/17.02.2023г. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Масивен павилион, до ОУ „Любен Каравелов“

З А П О В Е Д  № Т-11

гр.Хасково 17.02.2023 год.

            На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №819/27.01.2023 год. на Общински съвет Хасково 

ОБЯВЯВАМ:

            Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост за срок  от 10 /десет/ години:

            Масивен павилион, до ОУ „Любен Каравелов“, гр. Хасково с площ от 70,00 кв.м., в т.ч навес от 26,00 кв.м.; .Месечен наем в размер на 280,00 лв. без ДДС.

            Дати за оглед на обекта: Всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ИСДУОС.

            Утвърждавам тръжна документация и проекто - договор.

            Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ИСДУОС” след представен платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, КВС Банк Хасково, код 448090 или в касов салон, в полза на Община Хасково.

            Депозит в размер на 1680,00 лв. се внася по сметка IBAN BG51 RZBB 9155 3920 0001 11, BIC RZBBBGSF,  КВС Банк Хасково.

            Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 15.03.2023 година.

            Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изискуемите документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.

            Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с тайно наддаване ще се проведе на 15.03.2023 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

            Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

            Препис от заповедта  да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр.Хасково и сграда кметство с.Конуш, достъпна за всички лица и публикува в интернет страницата на общината..

 

Станислав Дечев

Кмет на Община Хасково

Файлове

Последна промяна: 20 Февруари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!