Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед №Т-109/17.08.2023 год. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на: Обект №5 с площ от 16,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково, кв.»Орфей», к-с «Веспрем»

З А П О В Е Д  № Т-109

гр.Хасково 17.08.2023 год.

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за  управление и разпореждане с общинска собственост  и  Решение №819/27.01.2023 г. на Общински съвет Хасково 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост:

 Обект №5 с площ от 16,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково, кв.»Орфей», к-с «Веспрем»;

1.Месечен наем 40,00 /четиридесет/ лв. без ДДС.

2. Срок на ползване 10 /десет/ години.

          Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ИСДУОС” след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, ОББ АД Хасково, код 448090 или в касов салон на Община Хасково в полза на Община Хасково.

            Депозит в размер на 240,00 лв. се внася по сметка IBAN BG51 RZBB 9155 3920 0001 11, BIC RZBBBGSF,  ОББ АД, Хасково.

Предложенията за участие в публичен търг с явно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 07.09.2023 година.

Към момента на подаване на предложението се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе  на  07.09.2023 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в  сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ  /П/

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 17 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!