Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед №Т-105/26.07.2023 год. - Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХХХ в кв. 3-А по плана на с. Стамболийски, общ. Хасково, с площ 711,00 кв.м.

З  А  П  О  В  Е  Д

№ Т-105         

гр. Хасково 26.07.2023г.

   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет – Хасково, Решение №847/17.03.2023год. на Общински съвет – Хасково

О Б Я В Я В А М:

   

   Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХХХ в кв.3-А по плана на с.Стамболийски, Община Хасково, с площ 711,00 кв.м.

       Определям начална тръжна цена в размер на  12 500,00 лв. без ДДС.

        Участниците да внесат депозит в размер на 50 % от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG 51 RZBB 9155 3920 0001 11 и BIC код: RZBBBGSF при ОББ АД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 150,00 лева по банкова сметка IBAN:BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC код: RZBBBGSF при ОББ АД Хасково , код 448090.       

        Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

        Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ИСДУОС.

        Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 14.08.202 .

       Пликовете с наддавателните /ценовите/ предложения са част от общият плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик ,се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена /цифром и словом/,името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.

      Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 14.08.2023г. от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

      Спечелилият търга заплаща:

     -  достигната на търга цена на имота без ДДС в полза на Община Хасково.

     - 20 % ДДС върху цената на имота, съгласно чл. 26 от ЗДДС, в полза на Община Хасково.

     - 2,6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково върху цената на имота.

     - 20 % ДДС върху стойността на данък придобиване и нотариалната такса за вписване съгласно чл. 26 от ЗДДС , в полза на Община Хасково.

       Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица.

 

  

          СТАНИСЛАВ  ДЕЧЕВ      /П/

    Кмет на Община Хасково

 

Последна промяна: 26 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!