Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед №РД117/27.09.2023 г. - Публичен търг за продажба на имот: УПИ XXI в кв.67 по плана на с.Тракиец, Община Хасково

З  А  П  О  В  Е  Д

№ Т-117

гр. Хасково 27.09.2023г.

       На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет– Хасково,Решение №1029/08.09.2023год. на Общински съвет – Хасково

О Б Я В Я В А М:

            Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХХI в кв.67 по плана на с.Тракиец, Община Хасково, с площ 1187,00 кв.м., ведно с построените в имота едноетажна масивна сграда с площ 85,00 кв.м. и едноетажна полумасивна сграда с площ 40,00 кв.м.

           Определям начална тръжна цена в размер на  13 200,00 лв. без ДДС.

        Участниците да внесат депозит в размер на 50 % от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG 51 RZBB 9155 3920 0001 11 и BIC код: RZBBBGSF при ОББ АД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 150,00 лева по банкова сметка IBAN:BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC код: RZBBBGSF при ОББ АД Хасково , код 448090.                    

       Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

       Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

       Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ИСДУОС.

       Предложенията за участие в публичният търг с явно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 17.10.2023 г .

       Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с явно наддаване ще се проведе  на 17.10.202. от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

   Спечелилият търга заплаща:

   -  достигната на търга цена на имота без ДДС в полза на Община Хасково.

     - 20%ДДС върху цената на имота, съгласно чл. 26 от ЗДДС, в полза на Община Хасково.

   - 2,6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково върху цената на имота.

   - 20 % ДДС върху стойността на данък придобиване и нотариалната такса за вписване съгласно чл. 26 от ЗДДС , в полза на Община Хасково.

       Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица.

 

За  Кмет на Община Хасково

МАРИЯ  ВЪЛЧЕВА     /ПП/

Зам.-кмет на Община Хасково

Оправомощена съгласно Заповед №РД-1048/25.09.2023г.

на  Кмета на Община Хасково

Последна промяна: 27 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!