Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Откриване на процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост

Р Е Ш Е Н И Е

№ Р-3 / 19.01.2023г.

на

Кмета на Община Хасково

 

На основание чл. 17 ал. 3, чл. 71 ал. 1 и ал. 3 и чл. 72 от Закона за концесиите и одобрение от Общински съвет – Хасково по реда на чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите (Решение № 764 от 25.11.2022г.) и въз основа на Обосновката на концесията,

 

Р Е Ш И Х :

 

І. Откривам процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост, както следва:

1.1. Обектът на концесията включва: Поземлен имот, публична общинска собственост, с идентификатор № 22589.66.92 (двадесет и две хиляди петстотин осемдесет и девет точка шестдесет и шест точка деветдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1552 / 04.09.2018г. на Изп. Директор на АГКК, съгласно скица № 15-203661/25.02.2022г. на СГКК гр. Хасково, адрес на поземления имот: с. Долно Войводино, общ. Хасково, обл. Хасково, местност „ЧАКМАКЛЪКА“, с площ от 4123 кв. м. (четири хиляди сто двадесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000092 (нула нула нула нула деветдесет и две), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 22589.66.91, 22589.67.177, 22589.67.189, 22589.67.187, 78094.1.873, 78094.31.29, 78094.31.28, или накратко обект – публична общинска собственост, представляващ ВОДОЕМ, разположен върху поземлен имот № 22589.66.92 в с. Долно Войводино, общ. Хасково, обл. Хасково, с площ от 4123 кв. м., стар номер 000092.

1.2. Обектът на концесията е публична общинска собственост и е актуван с Акт за публична общинска собственост № 12353 / 08.03.2022г. на Община Хасково.

 

II. Одобрявам Обявлението за откриване на процедурата, съгласно Приложение № 3.

 

III. Одобрявам документацията за концесията, съгласно Приложение № 4.

 

 

 

КОНЦЕДЕНТ: /П/

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

 

Забележка: Документацията и приложенията, подпечатани с печат на Община Хасково, се получават в сградата на Община Хасково, ет. 4, ст. 417, тел. 038 / 603 484 - Н. Динова.

 

Срок за подаване на заявления и оферти:

Дата: 28.02.2023г.

Час: 17:00ч.

Място (адрес): гр. Хасково, пл. "Общински" № 1, Централно деловодство

 

Дата на отваряне на оферти:

Дата: 07.03.2023г.

Час: 10:00ч.

Място (адрес): гр. Хасково, пл. "Общински" № 1, Заседателна зала - ет. 2

Файлове

Последна промяна: 24 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!