Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Откриване на процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост

Р Е Ш Е Н И Е

Р-11 / 24.04.2023 г.

на

Кмета на Община Хасково

           

На основание чл. 17, ал. 3, чл. 71, ал. 1 и ал. 3 и чл. 72 от Закона за концесиите и одобрение от Общински съвет – Хасково по реда на чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите (Решение № 878 от 17.03.2023г. на Общински съвет Хасково) и въз основа на Обосновката на концесията,

 

Р Е Ш И Х  :

 

І. Откривам процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост, както следва:

1.1. Обектът на концесията включва: Поземлен имот, публична общинска собственост, с идентификатор № 39863.55.287 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1560 / 04.09.2018г. на Изп. Директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Криво поле, общ. Хасково, обл. Хасково, местност ЧЕРНИЦИ, с площ от 21701 кв. м., начин на трайно ползване: Язовир, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000287, при граници и съседи: поземлени имоти №№ 39863.55.286, 39863.55.312 и 39863.55.288, или накратко обект – публична общинска собственост, ЯЗОВИР, разположен върху поземлен имот № 39863.55.287 в с. Криво поле, общ. Хасково, обл. Хасково, с площ от 21701 кв. м., стар номер 000287.

1.2. Обектът на концесията е публична общинска собственост и е актуван с Акт за публична общинска собственост № 11436 / 05.02.2020г. на Община Хасково.

 

ІІ. Одобрявам Обявлението за откриване на процедурата, съгласно Приложение № 3.

 

ІІІ. Одобрявам документацията за концесията, съгласно Приложение № 4.

 

 

 

КОНЦЕДЕНТ:     /П/

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

 

Забележка: Документацията и приложенията, подпечатани с печат на Община Хасково, се получават в сградата на Община Хасково, ет. 4, ст. 417, тел. 038 / 603 484 - Н. Динова.

Срок за подаване на заявления и оферти:

Дата: 13.06.2023г.

Час: 17:00ч.

Място (адрес): гр. Хасково, пл. "Общински" № 1, Централно деловодство

Дата на отваряне на оферти:

Дата: 20.06.2023г.

Час: 10:00ч.

Място (адрес): гр. Хасково, пл. "Общински" № 1, Заседателна зала - ет. 2

Файлове

Последна промяна: 9 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!