Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Откриване на процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост

Р Е Ш Е Н И Е

№ Р-9 / 09.09.2022г.

на

Кмета на Община Хасково

           

На основание чл. 17 ал. 3, чл. 71 ал. 1 и ал. 3 и чл. 72 от Закона за концесиите и одобрение от Общински съвет – Хасково по реда на чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите (Решение № 666 от 01.07.2022г.) и въз основа на Обосновката на концесията,

 

Р Е Ш И Х  :

 

І. Откривам процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост, както следва:

1.1. Обектът на концесията включва: Поземлен имот, публична общинска собственост, представляващ ВОДОЕМ с идентификатор № 14550.95.418 (четиринадесет хиляди петстотин и петдесет точка деветдесет и пет точка четиристотин и осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на Изп. Директор на АГКК, съгласно скица № 15-1199469/04.11.2021г. на СГКК гр. Хасково, адрес на поземления имот: с. Гарваново, общ. Хасково, с площ 4853 кв. м. (четири хиляди осемстотин петдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000418 (нула нула нула четиристотин и осемнадесет), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 14550.95.433, 14550.95.417, или накратко обект – публична общинска собственост, ВОДОЕМ, разположен върху поземлен имот № 14550.95.418 в с. Гарваново, общ. Хасково, обл. Хасково, с площ от 4853 кв. м., стар номер 000418.

1.2. Обектът на концесията е публична общинска собственост и е актуван с Акт за публична общинска собственост № 12241 / 15.11.2021г. на Община Хасково.

 

II. Одобрявам Обявлението за откриване на процедурата, съгласно Приложение № 3.

 

III. Одобрявам документацията за концесията, съгласно Приложение № 4.

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ    /П/

Кмет на Община Хасково

 

 

 

Забележка: Документацията и приложенията, подпечатани с печат на Община Хасково, се получават в сградата на Община Хасково, ет. 4, ст. 417, тел. 038 / 603 484 - Н. Динова.

 

Срок за подаване на заявления и оферти:

Дата: 18.10.2022г.

Час: 17:00ч.

Място (адрес): гр. Хасково, пл. "Общински" № 1, Централно деловодство

 

Дата на отваряне на оферти:

Дата: 26.10.2022г.

Час: 10:00ч.

Място (адрес): гр. Хасково, пл. "Общински" № 1, Заседателна зала - ет. 2

Файлове

Последна промяна: 12 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!