Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Стратегия за управление на общинската собственост в община Хасково 2020-2023 г.

І. Въведение

ІІ. Основни цели, принципи и приоритети при придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

 1. Основни цели
 2. Принципи при управление и разпореждане с общинска собственост
 3. Приоритети

ІІІ. Планиране на дейността по управление на общинската собственост

ІV. Анализ на състоянието на общинската собственост. Силни и слаби страни. Политики и задачи

1. Правна основа на общинската собственост

2. Актуване и управление на общинската собственост

2.1. Структура на публичната общинска собственост

2.2. Управление на имотите – частна общинска собственост

3. Разпореждане с общинска собственост

V. Мерки за постигане на набелязаните цели

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Стратегията за управление на общинската собственост на Община Хасково за периода 2020 – 2023 година е разработена в съответствие на чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост на базата на анализ на състоянието по управлението и разпореждането с общинска собственост.

Разработването на настоящата стратегия е продиктувано от нормативните изисквания, като основа за разработване на годишните програми за управление и разпореждане с имотите, отчитане на настъпилите промени и отчитане на новите приоритети на общинското развитие, при разработване на проектите за бюджет на общината за всяка година, както и при кандидатстване за получаване на кредити от финансови институции, международни програми, проекти и споразумения за ефективно и рационално управление на общинската собственост.

Ефективното и планирано управление е предпоставка за успешното реализиране на политиката на общината във всички сфери.

Общинската собственост е постоянен, автономен източник на приходи за общинския бюджет и обезпечава финансирането на част от общинските дейности.

Стратегията представя:

 • Процеса по управление на собствеността на общината – планиране, изпълнение, отчитане и контрол;
 • Актуално състояние на общинската собственост по видове и категории обекти, в различните сфери на управление на община Хасково – жилищна политика, образование, предоставяне на административни услуги, здравеопазване, култура социални дейности, спорт, зелена система, общински поземлен фонд и общински горски фонд;
 • Рискове и предизвикателства: приоритети, дейности и мерки за оптимизиране на процеса на управление на собствеността в различни направления на общинската политика;

ІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ПРИОРИТЕТИ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Придобиването, управлението и разпореждането с имущество – собственост на Община Хасково се извършва под общото ръководство и контрол на Общински съвет в интерес на населението на общината, в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост, Наредбата за общински жилища и Решения на Общинския съвет за определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество и разпореждане с него, както и на останалите законови и подзаконови и вътрешни нормативни актове.

Основните цели при управлението на общинската собственост са в съответствие с главната стратегическа цел и стратегии и програми на общината в различни направления – образование, социални дейности, спорт и младежки дейности.

1. Основни цели:

В изпълнение на изискванията на Закона за общинската собственост настоящата стратегия си поставя следните цели:

 • Да се анализира състоянието на общинската собственост, възможностите за нейното придобиване, управление и разпореждане, както и да се посочат най-важните проблеми, които общината трябва да реши в това направление.
 • Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване на селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих и туризъм.
 • Опазване и подобряване на околната среда.
 • Пълно идентифициране на общинската собственост.
 • Гарантиране на ефективно управление и повишаване на приходите в общинския бюджет.
 • Оптимизиране на разходите при управление на общинската собственост.
 • Очертаване на подследващи действия за успешно реализиране на стратегията в бъдеще чрез приемане на годишни програми за управление на общинската собственост.

2. Принципи при управление и разпореждане с общинската собственост.

2.1. Законосъобразност.

Общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници действат в рамките на правомощията си, установени от закона и подзаконовите нормативни актове. Действията по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост се извършват по реда, предвиден в закона и наредбите на Общински съвет - Хасково.

2.2. Приоритетност на обществения интерес

При упражняване на правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, органите следят приоритетно за защита на обществения интерес. Имотите и вещите – общинска собственост, се управляват в интерес на населението на общината, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

2.3. Целесъобразност

Органите са длъжни да вземат решение за придобиване на общинска собственост по целесъобразност и при спазване на закона и установените в тази стратегия принципи, цели и приоритети. Същият принцип се спазва и при управление и разпореждане с общинско имущество.

2.4. Публичност

При придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите са длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в рамките на закона.

2.5. Състезателност при разпореждането

Управлението и разпореждането с общинско имущество се извършва след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс по ред и начин, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.

2.6. Плановост

Управлението и разпореждането с общински имоти се извършва въз основа на мандатна стратегия за управление на общинската собственост и годишни програми за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приемани от Общински съвет по предложение на кмета на общината.

2.7. Отчетност

Периодично се предоставя информация за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление чрез предвидените от закона отчети и чрез съставянето и поддържането на публични регистри.

3. Приоритети

Основните приоритети в работата на общинската администрация по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са:

 • Ефективност в управлението и разпореждането с общинско имущество с цел увеличаване на собствените приходи на общината.
 • Максимална идентификация и актуване на обектите – общинска собственост.
 • Привличане на средства от държавата и по европейски програми за модернизация и изграждане на обекти – общинска собственост.
 • Разработване и приемане от Общинския съвет на годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

ІІІ. ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Процесът по управление на собствеността се състои от три подпроцеса:

 • Планиране на дейността по управление на собствеността, включващо създаването на стратегии и планове за управление на общинската собственост;
 • Изпълнение на планираните мерки и дейност по управление на собствеността;
 • Отчитане на резултатите от управлението на общинската собственост и осъществяване на вътрешен контрол.

Решенията за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост следва да бъдат обвързани със стратегически планове за нови и подобрени услуги и приемани въз основа на анализ и актуални данни за вида и състоянието на общинската собственост.

Ефективното планиране при управлението на собствеността е функция от навременното извършване на прецизен анализ на нуждите на местната общност от предоставяне на услуги. Значението на взаимовръзката «нужда от услуги – нужда от собственост» ясно се проявява, както при реализирането на нови услуги, така и при закриване на услуги, нуждата, от които е отпаднала.

Установяването на нуждите от услуги и извършването на оценка на качеството и обхвата на предоставените услуги е основно предизвикателство пред планирането на дейността по управление на собствеността в общината.

Мерки за оптимизиране на процеса по планиране на управлението на собствеността:

 • Осигураване на връзка между управлението на собствеността и изпълнението на стратегически документи за управлението, насочени към постигането на определен обхват, вид и качество на публичните услуги;
 • Извършване на оценка на ефективността и ефикасността на използване на собствеността на общината, като анализира финансовите резултати – приходи и разходи от управлението на собствеността;
 • Разработване на проекти на годишни планове за управление и разпореждане с общински имоти на база анализите и идентифицираните нужди, свързани с общинската собственост;
 • Създаване и поддържане на централизирана електронна информационна система с база данни, осигуряваща актуална информация за това с какво разполага общината, какво е неговото състояние и за какво може да се използва;

Част от тази система вече е изградена – поддържат се публични регистри на общинската собственост и публичен регистър на сделките с общинска собственост.

 • Изготвяне на технически паспорти на общинските сгради, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 5 от 23.01.2007 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Техническите паспорти следва да обхващат основните характеристики на обектите, мерките за поддържане на строежите и сроковете за извършване на ремонти, указания и инструкции за безопасна експлоатация, включително и енергийни паспорти, съгласно изискванията на чл. 20 от Закона за енергийната ефективност.
 • Разработване на мерки за обследване на общинските сгради за енергийна ефективност с цел установяване нивото на потребление на енергия и определяне на специфични възможности за намаляване на бюджетните разходи за енергийно потребление.

Изпълнение на дейността по управление на общинската собственост

Изпълнението на политиката за управление на общинската собственост е свързано с избора и прилагането на позволените от правната рамка способи за придобиване, разпореждане и управление на собствеността.

Ключово условие за ефективното изпълнение на политиката за управление на общинската собственост е имотите да бъдат класифицирани по функции и оценени като потенциал според следните признаци:

 • Според предназначението им:

- имоти, които се използват за административни нужди (сградите на общинската администрация и кметства);

- имоти, използвани за предоставяне на публични услуги (образователни, социални, културни, спортни и др.);

- имоти, които не се използват за административни нужди и за предоставяне на публични услуги, които могат да се отдават под наем, за ползване, за концесиониране или с тях да се извършват разпоредителни сделки – т.н. «свободни имоти»;

 • Според финансовите резултати от управлението:

- имоти, източници на приходи;

- имоти, източници на разходи;

 • Според потенциалните възможности за управлението на имотите:

- общински имоти за разпореждане;

- общински имоти, които общината трябва да запази за свои нужди;

- общински имоти, които общината трябва да подобри (ремонтира, реконструира, санира);

- имоти, които общината трябва да придобие от трети лица;

При имотите за административни нужди целта на управлението на общинската собственост е оптимизиране на оперативните разходи, повишаване ефективността на разходите за поддръжка на имотите и капиталовите разходи.

При имотите, използвани за предоставяне на услуги и изпълняване на проекти с важно социално значение, целта при управленето на общинската собственост е постигане на заложените в стратегическите документи на общината нива на обхват, вид и качество на предоставените услуги, оптимизиране на оперативните разходи и повишаване на ефективността на разходите за поддръжка и капиталовите инвестиции в имотите.

При имотите, които могат да се отдават под наем, за ползване, за концесиониране или с тях да се извършват разпоредителни сделки, целта е повишаване на финасовите резултати – увеличаване на генерираните от имотите приходи в бюджета, чрез използване на пазарни подходи за постигане на висока доходност при управлението им.

Нивото на реализиране на тези цели ежегодно се представя в доклад за резултатите от управлението на общинската собственост по видове и категории обекти, изготвян във връзка с чл. 66а от Закона за общинската собственост.

Общински съвет Хасково, в изпълнение на Закона за общинската собственост и настоящата стратегия, е задължен ежегодно да приема, по предложение на кмета на общината, годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

Разработването на годишната програма изисква изготвянето на финансово-икономически анализ, обосноваващ целесъобразността при избора на един или друг подход (продажба, отдаване под наем, учредяване право на ползване, концесия). Тя се приема от Общинския съвет до приемането на бюджета на общината и може да се актуализира през текущата година.

Разглеждането на общинската собственост като инструмент за предоставяне на публични услуги, постигане на целите на градоустройственото планиране и повишаване на приходите за общинския бюджет, изисква прилагането на интегриран подход при управлението на собствеността.

ІV. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ. СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ. ПОЛИТИКИ И ЗАДАЧИ

1. Правна основа на общинската собственост

Конституцията на Република България от 1991 г. възстанови правата и икономическата самостоятелност на общините като ги обяви за юридически лица и им предостави правото да притежават своя собственост, да извършват стопанска дейност и да съставят самостоятелен бюджет.

Приетите в последствие промени в Закона за собствеността и Закона за местното самоуправление и местната администрация очертаха кръг от имоти, които следваше по силата на тези текстове да преминат в собственост на общините.

Законът за общинската собственост, в сила от 01.06.1996 г. регламентира режима на имотите – общинска собственост и правомощията на кметовете и общинските съвети при управлението и разпореждането с тях. На същата дата влезе в сила и Законът за държавната собственост. Специалните закони доразвиват нормативната уредба, касаеща конкретни видове имоти и вещи. Това са основно тези, които поради общонационално стратегическо и икономическо значение, подлежат на специализиран режим на управление.

Такива специални закони са:

- Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;

- Закон за управление на етажната собственост;

- Закон за кадастъра и имотния регистър;

- Закон за пътищата;

- Закон за водите;

- Закон за горите;

- Закон за устройство на територията;

- Закон за концесиите;

- Закон за насърчаване на инвестициите;

- Закон за подземните богатства;

- Закон за енергетиката;

- Закон за народните читалища;

- Закон за паметниците на културата;

- Закон за физическото възпитание и спорта;

и др.

2. Актуване и управление на публичната общинска собственост

Съгласно изискванията на чл. 56 от Закона за общинската собственост за общинските имоти се съставят актове за общинска собственост по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието. Въз основа на изготвените актове са създадени и се поддържат главен регистър за публичната общинска собственост и главен регистър за частната общинска собственост. Същите се изготвят и поддържат по ред определен в Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им.

При изготвянето на актовете за общинска собственост се използва готов софтуер, който регистрира автоматично всяка направена актуализация в регистрите, публикувани в официалния сайт на община Хасково.

Към настоящия момент са изготвените 11 454 акта за общинска собственост, от които 4 328 са за публична общинска собственост. Публичният регистър на общинските имоти е публикуван на официалния сайт на община Хасково.

С влизането в сила на кадастралната карта за имотите – общинска собственост се съставят нови актове за общинска собственост. Във връзка с това процесът по актуване на тези имоти, както и актуването на възстановените земеделски земи, продължава.

2.1. Структура на публичната общинска собственост

Една част от публичната общинска собственост обслужва пряко дейността на местното самоуправление и местната администрация, и се управлява пряко от кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници. Друга част е предназначена за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, предназначени за културни, образователни, здравни, спортни и др. мероприятия, и в голямата си част са предоставени за управление на организации и юридически лица на бюджетна издръжка, които осъществяват изброените дейности.

Към други обекти – публична общинска собственост спадат:

- Язовири – 420 общо броя

- Язовири – 3 броя скъсани стени /кв.„Болярово“, с.Стамболийски и с.Елена/

- Язовири – 47 броя с договори за наем и концесия

- Язовири – 373 броя свободни

- ОП „Младежки център“ Хасково- бул. „България“ № 41

- Регионална библиотека – 1 брой – пл. „Свобода“ № 19

- Регионален исторически музей – 1 брой- пл. „Свобода“ № 19

- Параклиси – 3 броя

- Художествени галерии – 2 броя

- Галерия „ФОРУМ“ – 1 брой- ул. „Отец Паисий“ № 40

- Театър – 1 брой – ул. „Отец Паисий“ № 40

- Куклен театър – 1 брой

- Почивни бази – 3 броя – ПС „Смокини“, ПС „Петрово бърдо“, ПС „Цигов чарк“

- Паркинги

- Пасища, мери, ливади

Сграден фонд на детски градини и ясли в общината:

Закрити детски градини - ЦДГ кв. „Болярово“, ДГ с. Големанци, ДГ с. Долно Големанци ДГ с. Гълъбец, ДГ с. Орлово, ДГ с. Корен, ДГ с. Нова Надежда и ДГ с. Текето.

 

Сграден фонд на читалища:

Читалище "К. Лятифова - 2000"

бул. "Илинден"№ 45

НЧ "Република 1971"

ул. "Единство"

Читалище "Славейков"

ж.к. "Орфей"

НЧ "Зора"

кв. "Македонски" ул. „ Даме Грудев“ № 5а

НЧ "Г. Топузов"

ул. "Пролетарска" 4

НЧ "Иван Вазов 1978"

ул. "Кирил и Методий" № 32

НЧ "Климент Охридски"

ул. "Петко Каравелов" 1

НЧ "Никола Вапцаров"

ул. "Овчарски" 95-А

НЧ "П. Яворов"

ул. "Клокотница" 9

НЧ "Проф. Д-р Ас. Златаров - 1961"

ул. "Стара планина" 54

Читалище "Наука"

с. Динево

НЧ „ Отец Паисий 1925“

с. Войводово

НЧ "Изгрев"

с. Книжовник

НЧ „Пробуда - 1925“

с. Конуш

НЧ „Отец Паисий“

с. Николово

НЧ „Райна Кандева“

с. Тракиец

НЧ "Цвят"

с.Узунджово

НЧ „ Пенко Пенков“

с. Узунджово

ОНЧ „Заря - 1858“

пл. „Свобода“№ 11

НЧ „Аспарух Лешников“

Хасково

НЧ " Кл. Охридски"

Хасково, пл. „Петко Каравелов“ № 1

НЧ "Пробуда 1928"

кв. Болярово

НЧ "Арарат"

Хасково

НЧ "Светлина - 1926"

с. Въгларово

НЧ "Пробуда- 1905"

с. Криво поле

НЧ "Заря"

с. Малево

НЧ "Св. Св. Кирил и Методий"

с. Елена

НЧ "Т. Велев"

с. Гарваново

НЧ "Св. К. Методий"

с. Стамболийски

Училища на територията на община Хасково:

- Начално училище "Г. С. Раковски" – Хасково

- Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" – Хасково

- Основно училище " Шандор Петьофи" - Хасково

- Основно училище "Св. Климент Охридски" – Хасково

- Основно училище "Н. Вапцаров" - Хасково

- Основно училище "Св. Иван Рилски" - Хасково

- Основно училище "Л. Каравелов" - Хасково

- Основно училище "Хр. Смирненски" - Хасково

- Основно училище "Хр. Ботев" – с. Динево

- Основно училище "Л. Каравелов" – с. Узунджово

- Основно училище "Хр. Ботев" – с. Долно Големанци

- Основно училище "Хр. Ботев" – с. Войводово

- Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" – с. Конуш

- Основно училище "Васил Левски" – с. Книжовник

- Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" с. Малево

- СОУ "Васил Левски" – Хасково

- СОУ "Паисий Хилендарски" – Хасково

- ЕГ "Асен Златаров" – Хасково

- ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ - Хасково

- Спортно училище " Стефан Караджа" – Хасково

- ПГТАТ. „Н.Й. Вапцаров“

- ПГДС "Цар Иван Асен II"

Закрити училища на територията на община Хасково:

-Основно училище в с. Криво поле

-Основно училище в с. Нова Надежда

-Основно училище в с. Николово

-Основно училище в с. Тракиец

-Основно училище „Христо Ботев“

-Основно училище „Кирил и Методий“ в кв.Болярово

-Основно училище „Ал.Константинов“

Специализирани институции за социални услуги на територията на община Хасково:

- Дом за стари хора "Кенана" – м. Кенана

- Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения – „Кенана“ – м. Кенана

- Дневен център за деца и младежи с увреждания "Марина"

- Домашен социален патронаж- Хасково, бул. „България“ № 41 , ет. 1, стая № 121

- Дневен център за стари хора- Хасково, ул. „Георги Кирков“ № 82Б, ет.1

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – Хасково, ул. „Единство“ № 21

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания– ул. „Съгласие“ № 5

- Общностен център за деца и семейства – ул. „Железни врата“ № 6

- Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания- бул. „Съединение“ № 16

- Дневен център за деца с увреждания и подкрепа на техните семейства – ул.“Бадема“

- Спешен прием към център за обществена подкрепа - ул. „Георги Кирков“ № 82Д, ет.1

 

 

 

Спортни обекти:

Наименование на обекта

Местонахождение

1

Скейтборд “Кенана”

Хасково, парк “Кенана”

2

Зона за спорт и отдих

Хасково, кв. „Куба”

3

Стадион

с.Големанци

4

Стадион

с.Войводово

5

Стадион “Хасково”

“Младежки хълм”

6

Спортна зала “Спартак”

ул.”Средна гора”, Хасково

7

Спортна зала “Дружба”

ул.”Драгоман” №2, Хасково

8

Културто – спортен комплекс “Спартак”

пл.”Спартак”

9

Спортна зала и тенис кортове

ул.”Тимок” № 1б, Хасково

10

Спортни площадки

„Младежки хълм“, Хасково

11

Тенис комплекс "Кенана"

"Кенана" Хасково

12

Спортен комплекс "Младост"

ул. "Беласица" №1 а

13

Мотописта

землище на с. Войводово

14

СК „Авеню“, две футболни и едно хандбално игрище

ул. „Средна гора“

За улиците, площадите, общинските пътища и други линейни обекти на техническата инфраструктура, които са също част от публичната общинска собственост, не се съставят актове за общинска собственост, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОС.

 

 

 

СПИСЪК НА СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО ДОГОВОРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАРКОВЕ, ДЕЙСТВАЩ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ по ред

Наемател: фирма, име, презиме и фамилия

№ на имота

годишен наем в лева

площ кв.м

Срок на договора

1.

"Зарс"ЕООД

парк „Хисаря“

2 300 лв.

93 кв.м

1.6.2012

 

Звезделина Манджукова

 

 

 

1.6.2022

2.

"Дейзи Офилова"ЕООД

сквер "Мерсито"

3 120 лв.

50 кв.м

1.6.2012

 

Златка Офилова

 

 

 

1.6.2022

3.

"Ивет трейд 91"ЕООД

парк „Брезите“

24024 лв.

130 кв.м

23.3.2017

 

Любомир Атанасов

 

 

 

23.3.2027

4.

ЕТ "Ники-Николай Николов"

сквер "Добруджа"

3 000 лв.

40 кв.м

1.6.2012

 

Николай Николов

 

 

 

1.6.2022

5.

ЕТ"Дани-Йорданка Христова"

„Св. Харалампий“

2 000 лв.

76 кв.м

1.6.2012

 

 

кв.Болярово

 

 

1.6.2022

6.

"ДАНЕВ и ДАНИ"ЕООД

парк "Илинден"

2 640 лв.

51 кв.м

7.10.2013

 

Георги Данев

 

 

 

7.10.2023

7.

"Куатро Консулт"ООД

изт.от ОУ "Св. Иван Рилски“

2 200 лв.

54 кв.м

1.6.2012

 

Слави Георгиев

 

 

 

1.6.2022

8.

"Парадайс"ЕООД

парк „Овчарски“

5 000 лв.

130 кв.м

22.6.2012

 

Сотир Сотиров

 

 

 

22.6.2022

9.

"Авентис и 2010"ЕООД

началото на алея на

7 900 лв.

150 кв.м

30.9.2014

 

Иван Иванов

парк „Кенана“

 

 

30.9.2024

10.

"Фрий Дей" ЕООД и ЕТ"Боян

лесопарк „Кенана“

2 500 лв.

100 кв.м

1.6.2012

 

Смиленов-алис"Пламен Райчев

 

 

 

1.6.2022

11.

"Козирог-Д"ЕООД

парк „Лебеда“

6 700 лв.

110 кв.м

19.7.2012

 

Диян Дончев

 

 

 

19.7.2022

12.

ЕТ "Стилея-В.Митева-Ангелина

озеленена площ

240 лв.

35 кв.м

19.10.2015

 

Георгиева"

в с.Въгларово

 

 

19.10.2025

13.

ЕТ"Златолес"

озеленена площ

180 лв.

27 кв.м

8.6.2015

 

Златко Здравков

с.Горно Войводино

 

 

8.6.2025

14.

"Хрита"ЕООД

парк „Градска градина“

5280 лв. и охрана на

110 кв.м

16.7.2013

 

Татяна Станилова

 

обекта

 

16.7.2023

               

 

Трудности в управлението на незастроените имоти създава неприключилият процес по идентификация на собствеността. След влизане в сила на Закона за общинската собственост приоритетно са отписвани от актовете за държавна собственост и са съставяни актове за общинска собственост застроените имоти, които представляват административни сгради, училища, здравни служби, читалища, и др. За събиране на необходимите документи и оформяне на преписка за актуване са нужни много време, значителен кадрови ресурс и административен капацитет.

Имотите публична общинска собственост се управляват от кмета на общината и от кметовете на кметства.

Една част от тях са предоставени безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на бюджетна издръжка с решения на Общински съвет, а друга част са отдадени под наем след проведени публични търгове по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост.

Поддържането и текущите ремонти на имотите – публична общинска собственост, предоставени на бюджетни структури, се извършват от лицата, на които са предоставени за управление, като необходимите средства се предвиждат ежегодно по бюджетите им.

Основен проблем за общината са сградите на закритите училища. Поради това, че тази материална база не се ползва по предназначение, тя се руши и единствено натоварва бюджета с разходи по охраната и ремонта й.

Приходи в общинския бюджет постъпват и от отдаване на терени под наем за монтиране на временни обекти, както и от такси за ползване на общински площи – тротоари, площади, терени, върху които са организират пазари и панаири.

Към застроените имоти се отнасят и почивните бази.

Общински съвет Хасково би трябвало да реши и начина за управление или разпореждане с съсобствените имоти в с. Нареченски бани и гр. Хисаря.

Рискове и слаби страни:

- лошо състояние на сградите и недостиг на средства за поддръжка на собствеността;

- имоти – общинска собственост са в съсобственост с имоти на физически и юридически лица;

- наличие на сгради, към които липсва интерес за наемане и ползване;

- риск от грешни решения за разпореждане;

Силни страни и възможности:

- оптимизиране на процеса на управление;

- прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на общината, изкупуване частта на съсобствениците или делба;

- осигуряване на средства от еврофондовете и други финансови институции за подобряване състоянието на имотите;

2.2. Управление на имотите- частна общинска собственост

Имотите- частна общинска собственост са структурирани в два вида: нежилищни и жилищни.

Нежилищните имоти – частна общинска собственост се предоставят за безвъзмездно ползване от общински предприятия и звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на кмета на общината. Тези имоти биха могли да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури, след решение на Общински съвет.

Поддържането и ремонтите на тези имоти се извършва от лицата, на които са предоставени за управление.

Свободните имоти – частна общинска собственост се отдават под наем от кмета на общината чрез публичен търг за определяне на наемателя и пазарната наемна цена. Същите се определят в годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост.

Съгласно Закона за общинската собственост и Наредбата за общинска собственост на Общински съвет Хасково, имотите – частна общинска собственост могат да бъдат отдавани под наем на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, както й да бъдат предоставени за нуждите на местните ръководства на политически партии и синдикални организации.

Наемните цени се определят с решение на Общински съвет. Във връзка с ефективното управление на общинската собственост се извърши актуализация на базисните цени при отдаване под наем на общински имоти.

Анализирайки данните за приходите от отдадени под наем имоти – общинска собственост, се наблюдава тенденция на ограничено колебание в различните години.

 • Приходите от отдадени под наем имоти публична и частна общинска собственост за 2017 година – 955 035 лева

 

 • Приходи от отдадени под наем имоти публична и частна общинска собственост за 2018 година – 776 186 лева

 

 • Приходи от отдадени под наем имоти публична и частна общинска собственост за 2019 година - 870 522 лева

 

 

 

 

Рискове и слаби страни:

- голям брой маломерни имоти и разпокъсана собственост по отношение на земеделските земи;

- наличие на изоставени и необработваеми земеделскси земи и трайни насаждения;

Силни страни и възможности:

- актуване на нови имоти и увеличаване размера на общинските приходи от тях.

- възможност за промяна на предназначението на земеделските земи, разположени в близост до населени места;

Към 31.12.2019 година община Хасково разполага с жилищен фонд от 447 броя апартаменти и жилищни сгради, които се отдават под наем на крайнонуждаещи се граждани, по реда на Наредбата за общинските жилища на Общински съвет Хасково. Картотекираните граждани към 31.01.2019 година са 44.

Жилищният фонд в по-голямата си част е стар и амортизиран. Новите жилищни блокчета и жилищни сгради са модерни и отговарят на всички стандарти и изисквания.

Много добро изпълнение от страна на строителя, налична топло и хидро изолация, обзаведени кухненски боксове и санитарни възли, добра инфраструктура, изградени детски площадки и места за отдих и почивка.

Предстои завършване на три от жилищните блокчета в ж.к. „Орфей". Едно е завършено, то се състои от 16 броя тристайни жилища.

Жилищният фонд с предназначение по групи, с който разполага Община Хасково към настоящия момент:

1. ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА

АДРЕС

ВИД

(апартамент №, вх.,ет.; къща)

ХАРАКТЕРИСТИКА

1

ул. "Ст. Стамболов" 27

3 - ет. 1

едностаен

2

ул. "Ст. Стамболов" 27

55 - ет. 11

тристаен

3

бул. "България" 18-20

36-А-4

двустаен

4

бул. "България" 116

41 - ет. 9

двустаен

5

ул. "Бенковски" 24-32

35-В-3

едностаен

6

бул. "Илинден" 32-38

56-В-7

двустаен

7

бул. "Илинден" 40-56

84-Г-5

двустаен

8

бул. "Илинден" 40-56

13-Д-1

двустаен

9

ул. "Поройна" 14-16

58-А-5

двустаен

10

бул. "Съединение" 41

6-А-2

двустаен

11

ул. "Видин" 5-9

60-Г-5

тристаен

12

бул. "Раковски" 7-9

43 - ет. 9

едностаен

13

бул. "Раковски" 15

46-Б-5

тристаен

14

ул. "Георги Кирков" 61-69

1-А-1

двустаен

15

пл. "Лебеда" 7

22 - ет. 8

двустаен

16

ул. "Я. Кожухаров" 4-8

9 - ет. 3

тристаен

17

ул. "Гоце Делчев" 2-4

38-А-4

едностаен

18

ж.к. "Орфей" бл. 5

59-Г-6

тристаен

19

ж.к. "Орфей" бл. 5

64-Б-7

тристаен

20

ж.к. "Орфей" бл. 5

68-В-7

тристаен

21

ж.к. "Орфей" бл. 5

7-В-1

двустаен

22

ж.к. "Орфей" бл. 5

12-А-2

двустаен

23

ж.к. "Орфей" бл. 5

52-А-6

двустаен

24

ж.к. "Орфей" бл. 5

72-А-8

двустаен

25

ж.к. "Орфей" бл. 5

74-Б-8

тристаен

26

ж.к. "Орфей" бл. 5

75-Б-8

тристаен

27

ж.к. "Орфей" бл. 7

20-А-3

едностаен

28

ж.к. "Орфей" бл. 7

49-Б-6

двустаен

29

ж.к. "Орфей" бл. 7

2-А-1

едностаен

30

ж.к. "Орфей" бл. 7

8-В-1

едностаен

31

ж.к. "Орфей" бл. 7

54-В-6

двустаен

32

ж.к. "Орфей" бл. 1

10-А-2

двустаен

33

ж.к. "Орфей" бл. 1

11-А-2

едностаен

34

ж.к. "Орфей" бл. 1

61-В-7

тристаен

35

ж.к. "Орфей" бл. 8

72-В-8

двустаен

36

ж.к. "Орфей" бл. 19

51 ет. 9

едностаен

37

ж.к. "Орфей" бл. 21

37-А-7

двустаен

38

ж.к. "Орфей" бл. 21

31-А-6

двустаен

39

ж.к. "Орфей" бл. 24

7-А-2

двустаен

40

ж.к. "Орфей" бл. 23

19-А-4

двустаен

41

ж.к. "Орфей" бл. 23

46-Б-8

двустаен

42

ж.к. "Орфей" бл. 27А

15-В-2

едностаен

43

ж.к. "Орфей" бл. 27А

3-А-1

тристаен

44

ж.к. "Орфей" бл. 29

23-Г-2

двустаен

45

ж.к. "Орфей" бл. 29

26-А-3

едностаен

46

ж.к. "Орфей" бл. 30

36-Г-3

двустаен

47

ж.к. "Орфей" бл. 33

72-Г-6

двустаен

48

ж.к. "Орфей" бл. 33

50-А-5

едностаен

49

ж.к. "Орфей" бл. 33

56-В-5

едностаен

50

ж.к. "Орфей" бл. 35

38-Б-5

минигарсон.

51

ж.к. "Орфей" бл. 36

7-А-2

двустаен

52

ж.к. "Орфей" бл. 36

60-Г-2

двустаен

53

ж.к. "Орфей" бл. 36

2-А-1

едностаен

54

ж.к. "Орфей" бл. 36

8-А-2

едностаен

55

ж.к. "Орфей" бл. 36а

51-А-5

тристаен

56

ж.к. "Орфей" бл. 36а

86-А-8

едностаен

57

ж.к. "Орфей" бл. 37

15-А-3

двустаен

58

ж.к. "Орфей" бл. 37

2-В-1

двустаен

59

ж.к. "Орфей" бл. 39

10-Г-1

двустаен

60

ж.к. "Орфей" бл. 42

4-Б-1

тристаен

61

ж.к. "Орфей" бл. 42

5-Б-1

едностаен

62

ж.к. "Орфей" бл. 42

6-Б-1

двустаен

63

ж.к. "Орфей" бл. 42

8-В-1

едностаен

64

ж.к. "Орфей" бл. 42

10-Г-1

тристаен

65

ж.к. "Орфей" бл. 42

13-А-2

тристаен

66

ж.к. "Орфей" бл. 42

14-А-2

едностаен

67

ж.к. "Орфей" бл. 42

16-Б-2

тристаен

68

ж.к. "Орфей" бл. 42

17-Б-2

едностаен

69

ж.к. "Орфей" бл. 42

18-Б-2

двустаен

70

ж.к. "Орфей" бл. 42

19-В-2

тристаен

71

ж.к. "Орфей" бл. 42

21-В-2

двустаен

72

ж.к. "Орфей" бл. 42

24-Г-2

двустаен

73

ж.к. "Орфей" бл. 42

29-Б-3

едностаен

74

ж.к. "Орфей" бл. 42

30-Б-3

двустаен

75

ж.к. "Орфей" бл. 42

31-В-3

тристаен

76

ж.к. "Орфей" бл. 42

36-Г-3

двустаен

77

ж.к. "Орфей" бл. 42

44-В-4

едностаен

78

ж.к. "Орфей" бл. 42

45-В-4

двустаен

79

ж.к. "Орфей" бл. 42

46-Г-4

тристаен

80

ж.к. "Орфей" бл. 42

51-А-5

двустаен

81

ж.к. "Орфей" бл. 42

53-Б-5

едностаен

82

ж.к. "Орфей" бл. 42

54-Б-5

двустаен

83

ж.к. "Орфей" бл. 42

56-В-5

едностаен

84

ж.к. "Орфей" бл. 42

61-А-6

тристаен

85

ж.к. "Орфей" бл. 42

62-А-6

едностаен

86

ж.к. "Орфей" бл. 42

66-Б-6

двустаен

87

ж.к. "Орфей" бл. 42

67-В-6

тристаен

88

ж.к. "Орфей" бл. 42

69-В-6

двустаен

89

ж.к. "Орфей" бл. 42

72-Г-6

двустаен

90

ж.к. "Орфей" бл. 42

78-Б-7

двустаен

91

ж.к. "Орфей" бл. 42

79-В-7

тристаен

92

ж.к. "Орфей" бл. 42

85-А-8

тристаен

93

ж.к. "Орфей" бл. 42

88-Б-8

тристаен

94

ж.к. "Орфей" бл. 42

89-Б-8

едностаен

95

ж.к. "Орфей" бл. 42

95-Г-8

двустаен

96

ж.к. "Орфей" бл. 42

1-А-1

тристаен

97

ж.к. "Орфей" бл. 42

2-А-1

едностаен

98

ж.к. "Орфей" бл. 42

3-А-1

двустаен

99

ж.к. "Орфей" бл. 42

7-В-1

тристаен

100

ж.к. "Орфей" бл. 42

12-Г-1

двустаен

101

ж.к. "Орфей" бл. 42

15-А-2

двустаен

102

ж.к. "Орфей" бл. 42

20-В-2

едностаен

103

ж.к. "Орфей" бл. 42

26-А-3

едностаен

104

ж.к. "Орфей" бл. 42

27-А-3

двустаен

105

ж.к. "Орфей" бл. 42

34-Г-3

тристаен

106

ж.к. "Орфей" бл. 42

35-Г-3

двустаен

107

ж.к. "Орфей" бл. 42

37-А-4

тристаен

108

ж.к. "Орфей" бл. 42

38-А-4

едностаен

109

ж.к. "Орфей" бл. 42

39-А-4

двустаен

110

ж.к. "Орфей" бл. 42

41-Б-4

едностаен

111

ж.к. "Орфей" бл. 42

48-Г-4

двустаен

112

ж.к. "Орфей" бл. 42

49-А-5

тристаен

113

ж.к. "Орфей" бл. 42

50-А-5

едностаен

114

ж.к. "Орфей" бл. 42

57-В-5

двустаен

115

ж.к. "Орфей" бл. 42

58-Г-5

тристаен

116

ж.к. "Орфей" бл. 42

60-Г-5

двустаен

117

ж.к. "Орфей" бл. 42

63-А-6

двустаен

118

ж.к. "Орфей" бл. 42

65-Б-6

едностаен

119

ж.к. "Орфей" бл. 42

68-В-6

едностаен

120

ж.к. "Орфей" бл. 42

70-Г-6

тристаен

121

ж.к. "Орфей" бл. 42

73-А-7

тристаен

122

ж.к. "Орфей" бл. 42

74-А-7

едностаен

123

ж.к. "Орфей" бл. 42

75-А-7

двустаен

124

ж.к. "Орфей" бл. 42

76-Б-7

тристаен

125

ж.к. "Орфей" бл. 42

77-Б-7

едностаен

126

ж.к. "Орфей" бл. 42

80-В-7

едностаен

127

ж.к. "Орфей" бл. 42

81-В-7

двустаен

128

ж.к. "Орфей" бл. 42

82-Г-7

тристаен

129

ж.к. "Орфей" бл. 42

84-Г-7

двустаен

130

ж.к. "Орфей" бл. 42

86-А-8

едностаен

131

ж.к. "Орфей" бл. 42

87-А-8

двустаен

132

ж.к. "Орфей" бл. 42

90-Б-8

двустаен

133

ж.к. "Орфей" бл. 42

96-Г-8

двустаен

134

ул. "Акация" 3

5-Б-1

едностаен

135

ул. "Акация" 3

8-В-1

двустаен

136

ул. "Акация" 3

41-Б-5

едностаен

137

ул. "Акация" 3

14-Б-2

едностаен

138

ул. "Акация" 3

56-А-7

двустаен

139

ул. "Акация" 3

68-Б-8

едностаен

140

ул. "Акация" 5

8-В-1

едностаен

141

ул. "Акация" 5

50-Б-6

едностаен

142

ул. "Акация" 7

11-Б-2

двустаен

143

ул. "Акация" 7

20-А-4

двустаен

144

ул. "Акация" 9

6-Б-1

двустаен

145

ул. "Акация" 11

2-Б-1

двустаен

146

ул. "Акация" 11

22-А-4

двустаен

147

ул. "Акация" 13

10-Б-2

двустаен

148

ул. "Акация" 13

27-А-5

двустаен

149

ул. "Акация" 13

7-А-2

двустаен

150

ул. "Акация" 42-46

4-Б-1

двустаен

151

ул. "Акация" 42-46

5-Б-1

едностаен

152

ул. "Акация" 42-46

35-Б-3

едностаен

153

ул. "Акация" 42-46

47-А-4

двустаен

154

ул. "Акация" 42-46

50-Б-4

едностаен

155

ул. "Акация" 42-46

51-Б-4

тристаен

156

ул. "Акация" 42-46

53-В-4

едностаен

157

ул. "Акация" 42-46

64-Б-5

двустаен

158

ул. "Акация" 42-46

68-В-5

едностаен

159

ул. "Акация" 42-46

77-А-6

двустаен

160

ул. "Акация" 42-46

79-Б-6

двустаен

161

ул. "Акация" 42-46

83-В-6

едностаен

162

ул. "Акация" 42-46

92-А-7

двустаен

163

ул. "Акация" 42-46

94-Б-7

двустаен

164

ул. "Акация" 42-46

95-Б-7

едностаен

165

ул. "Акация" 42-46

96-Б-7

тристаен

166

ул. "Акация" 42-46

98-В-7

едностаен

167

ул. "Акация" 42-46

107-А-8

двустаен

168

ул. "Акация" 42-46

110-Б-8

едностаен

169

ул. "Акация" 42-46

112-В-8

двустаен

170

ул. "Акация" 42-46

113-В-8

едностаен

171

ул. "Акация" 42-46

8-В-1

едностаен

172

ул. "Акация" 42-46

34-Б-3

двустаен

173

ул. "Акация" 42-46

65-Б-5

едностаен

174

ул. "Акация" 42-46

91-А-7

двустаен

175

ул. "Акация" 42-46

100-Г-7

двустаен

176

ул. "Акация" 42-46

59-Д-4

едностаен

177

ул. "Акация" 42-46

106-А-8

двустаен

178

ул. "Акация" 42-46

115-Г-8

двустаен

179

ул. "Акация" 42-46

116-Г-8

едностаен

180

ул. "Акация" 42-46

114-В-8

тристаен

181

ул. "Изток" 2-6

2-А-1

едностаен

182

ул. "Изток" 2-6

5-Б-1

едностаен

183

ул. "Изток" 2-6

6-Б-1

двустаен

184

ул. "Изток" 2-6

8-А-2

едностаен

185

ул. "Изток" 2-6

20-А-4

едностаен

186

ул. "Изток" 2-6

23-Б-4

едностаен

187

ул. "Изток" 2-6

26-А-5

едностаен

188

ул. "Изток" 2-6

35-Б-6

едностаен

189

ул. "Изток" 2-6

44-А-8

едностаен

190

ул. "Изток" 2-6

45-А-8

двустаен

191

ул. "Изток" 8-12

26-А-4

двустаен

192

ул. "Изток" 8-12

29-Б-4

тристаен

193

ул. "Изток" 8-12

50-А-7

двустаен

194

ул. "Изток" 8-12

36-Б-5

тристаен

195

ул. "Изток" 8-12

58-А-8

двустаен

196

ул. "Изток" 8-12

51-А-7

тристаен

197

бул. "В. Левски" 28

2-А-1

едностаен

198

бул. "В. Левски" 28

3-А-1

тристаен

199

бул. "В. Левски" 28

33-Б-4

двустаен

200

бул. "В. Левски" 28

41-Б-5

двустаен

201

бул. "В. Левски" 28

49-Б-6

двустаен

202

бул. "В. Левски" 28

58-Б-7

двустаен

203

бул. "В. Левски" 28

66-А-8

тристаен

204

бул. "В. Левски" 28

6-Б-1

двустаен

205

бул. "В. Левски" 28

9-В-1

двустаен

206

бул. "В. Левски" 28

29-А-4

едностаен

207

бул. "В. Левски" 28

14-Б-2

двустаен

208

бул. "В. Левски" 28

31-Б-4

двустаен

209

бул. "В. Левски" 28

38-А-5

едностаен

210

бул. "В. Левски" 28

42-Б-5

двустаен

211

бул. "В. Левски" 28

47-А-6

едностаен

212

бул. "В. Левски" 28

56-А-7

едностаен

213

бул. "В. Левски" 28

60-Б-7

двустаен

214

бул. "В. Левски" 28

62-В-7

едностаен

215

бул. "В. Левски" 28

64-А-8

двустаен

216

бул. "В. Левски" 28

70-В-8

тристаен

217

бул. "В. Левски" 28

69-Б-8

двустаен

218

бул. "В. Левски" 30

8-В-1

двустаен

219

бул. "В. Левски" 30

2-А-1

двустаен

220

бул. "В. Левски" 39-47

1-А-1

двустаен

221

бул. "В. Левски" 39-47

12-Г-1

двустаен

222

бул. "В. Левски" 39-47

71-Г-6

едностаен

223

бул. "В. Левски" 39-47

86-Б-8

едностаен

224

бул. "В. Левски" 35-37

46-В-4

едностаен

225

ж.к. "Бадема" бл. 2

5-Б-1

двустаен

226

ж.к. "Бадема" бл. 2

58-Б-8

двустаен

227

ж.к. "Бадема" бл. 4

20-А-3

двустаен

228

ж.к. "Бадема" бл. 15

27-В-3

двустаен

229

ж.к. "Бадема" бл. 15

55-В-8

двустаен

230

ж.к. "Бадема" бл. 15

14-Б-2

едностаен

231

ж.к. "Бадема" бл. 19

2-А-1

едностаен

232

ж.к. "Бадема" бл. 19

3-А-1

двустаен

233

ж.к. "Бадема" бл. 19

47-Б-8

едностаен

234

ж.к. "Бадема" бл. 22

11-Б-2

едностаен

235

ж.к. "Бадема" бл. 22

20-А-4

едностаен

236

ж.к. "Бадема" бл. 22

33-А-6

двустаен

237

ж.к. "Бадема" бл. 22

35-Б-6

едностаен

238

ж.к. "Бадема" бл. 23

27-А-4

тристаен

239

ж.к. "Бадема" бл. 30

23-Б-5

двустаен

240

ж.к. "Бадема" бл. 30

24-Б-5

двустаен

241

ж.к. "Бадема" бл. 35

20-В-3

тристаен

242

ул. "Червена стена" 7

23-А-4

двустаен

243

ул. "Червена стена" 7

35-Б-5

двустаен

244

ул. "Червена стена" 7

43-А-7

едностаен

245

ул. "Червена стена" 7

3-А-1

едностаен

246

ул. "Червена стена" 7

6-Б-1

едностаен

247

ул. "Червена стена" 7

8-А-2

едностаен

248

ул. "Червена стена" 7

46-А-7

тристаен

249

ул. "Червена стена" 7

1-А-1

едностаен

250

ул. "Червена стена" 7

50-А-8

едностаен

251

ул. "Червена стена" 7

53-А-8

тристаен

252

ул. "Червена стена" 7

54-Б-8

тристаен

253

ул. "Червена стена" 9

1-А-1

едностаен

254

ул. "Червена стена" 9

52-А-8

едностаен

255

ул. "Червена стена" 9

55-Б-8

едностаен

256

ул. "Червена стена" 11

43-А-7

едностаен

257

ул. "Червена стена" 13

10-А-2

едностаен

258

ул. "Червена стена" 13

12-Б-2

тристаен

259

ул. "Червена стена" 13

1-А-1

едностаен

260

ул. "Червена стена" 13

6-Б-1

едностаен

261

ул. "Червена стена" 13

11-А-2

тристаен

262

ул. "Червена стена" 13

23-А-4

двустаен

263

ул. "Червена стена" 15

6-Б-1

едностаен

264

ул. "Червена стена" 15

11-А-2

тристаен

265

ул. "Червена стена" 15

13-Б-2

едностаен

266

ул. "Червена стена" 15

28-Б-4

двустаен

267

ул. "Червена стена" 15

38-А-6

едностаен

268

ул. "Червена стена" 15

2-А-1

двустаен

269

ул. "Червена стена" 15

54-Б-8

тристаен

270

ул. "Червена стена" 15

41-Б-6

едностаен

271

ул. "Червена стена" 15

42-Б-6

двустаен

272

ул. "Еп. Софроний" 16

партер

стая 1

273

ул. "Еп. Софроний" 16

партер

стая 2

274

ул. "Еп. Софроний" 16

партер

стая 3

275

ул. "Еп. Софроний" 16

партер

стая 4

276

ул. "Еп. Софроний" 16

партер

стая 5

277

с. Узунджово, бл. 9

3 - ет. 1

двустаен

278

с. Узунджово, бл. 9

5 - ет. 2

двустаен

279

с. Узунджово, бл. 10

6 - ет. 2

двустаен

280

с. Узунджово, бл. 10

12 - ет. 3

двустаен

281

с. Узунджово, бл. 11

3 - ет. 1

двустаен

282

с. Узунджово, бл. 11

11 - ет. 3

двустаен

283

ул. "Гюмюрджина" 7-9

1-А-1

четиристаен

284

ул. "Гюмюрджина" 7-9

2-А-1

четиристаен

285

ул. "Гюмюрджина" 7-9

3-Б-1

четиристаен

286

ул. "Гюмюрджина" 7-9

4-Б-1

четиристаен

287

ул. "Гюмюрджина" 7-9

10-Б-2

двустаен

288

ул. "Гюмюрджина" 7-9

18-А-3

двустаен

289

ул. "Гюмюрджина" 7-9

21-Б-3

двустаен

290

ул. "Гюмюрджина" 7-9

22-Б-3

двустаен

291

ул. "Гюмюрджина" 7-9

26-А-4

двустаен

292

ул. "Гюмюрджина" 7-9

32-Б-4

мезонет

293

ул. "Гюмюрджина" 7-9

33-Б-4

двустаен

294

ул. "Тр. Китанчев" 8

къща

едноетажна

 

2. ЖИЛИЩА ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ

АДРЕС

ВИД

(апартамент №, вх.,ет.; къща)

ХАРАКТЕРИСТИКА

1

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 1

тристайна

2

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 2

тристайна

3

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 3

тристайна

4

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 4

тристайна

5

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 5

тристайна

6

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 6

тристайна

7

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 7

тристайна

8

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 8

тристайна

9

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 9

тристайна

10

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 10

тристайна

11

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 11

тристайна

12

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 12

тристайна

13

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 13

тристайна

14

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 14

тристайна

15

ул. "Ген. Столетов" 12

къща 15

тристайна

16

ул. "Г. Кирков" 82 А

1 - ет. 1

двустаен

17

ул. "Г. Кирков" 82 А

2 - ет. 1

едностаен

18

ул. "Г. Кирков" 82 А

3 - ет. 1

едностаен

19

ул. "Г. Кирков" 82 А

4 - ет. 1

едностаен

20

ул. "Г. Кирков" 82 А

5 - ет. 1

едностаен

21

ул. "Г. Кирков" 82 А

6 - ет. 1

двустаен

22

ул. "Г. Кирков" 82 А

7 - ет. 2

двустаен

23

ул. "Г. Кирков" 82 А

8 - ет. 2

едностаен

24

ул. "Г. Кирков" 82 А

9 - ет. 2

едностаен

25

ул. "Г. Кирков" 82 А

10 - ет. 2

едностаен

26

ул. "Г. Кирков" 82 А

11 - ет. 2

едностаен

27

ул. "Г. Кирков" 82 А

12 - ет. 2

двустаен

28

ул. "Г. Кирков" 82 А

13 - ет. 3

двустаен

29

ул. "Г. Кирков" 82 А

14 - ет. 3

едностаен

30

ул. "Г. Кирков" 82 А

15 - ет. 3

едностаен

31

ул. "Г. Кирков" 82 А

16 - ет. 3

едностаен

32

ул. "Г. Кирков" 82 А

17 - ет. 3

едностаен

33

ул. "Г. Кирков" 82 А

18 - ет. 3

двустаен

34

ул. "Г. Кирков" 82 А

19 - ет. 4

двустаен

35

ул. "Г. Кирков" 82 А

20 - ет. 4

едностаен

36

ул. "Г. Кирков" 82 А

21 - ет. 4

едностаен

37

ул. "Г. Кирков" 82 А

22 - ет. 4

едностаен

38

ул. "Г. Кирков" 82 А

23 - ет. 4

едностаен

39

ул. "Г. Кирков" 82 А

24 - ет. 4

двустаен

40

ул. "Г. Кирков" 82 Б

5 - ет. 2

тристаен

41

ул. "Г. Кирков" 82 Б

6 - ет. 2

тристаен

42

ул. "Г. Кирков" 82 Б

7 - ет. 2

тристаен

43

ул. "Г. Кирков" 82 Б

10 - ет. 3

тристаен

44

ул. "Г. Кирков" 82 Б

11 - ет. 3

тристаен

45

ул. "Г. Кирков" 82 Б

13 - ет. 4

тристаен

46

ул. "Г. Кирков" 82 Б

14 - ет. 4

тристаен

47

ул. "Г. Кирков" 82 Б

16 - ет. 4

тристаен

48

ул. "Г. Кирков" 82 Б

17 - ет. 5

тристаен

49

ул. "Г. Кирков" 82 Б

20 - ет. 5

тристаен

50

ул. "Г. Кирков" 82 В

1 - ет. 1

тристаен

51

ул. "Г. Кирков" 82 В

2 - ет. 1

тристаен

52

ул. "Г. Кирков" 82 В

3 - ет. 1

тристаен

53

ул. "Г. Кирков" 82 В

4 - ет. 1

тристаен

54

ул. "Г. Кирков" 82 В

5 - ет. 2

тристаен

55

ул. "Г. Кирков" 82 В

6 - ет. 2

тристаен

56

ул. "Г. Кирков" 82 В

7 - ет. 2

тристаен

57

ул. "Г. Кирков" 82 В

8 - ет. 2

тристаен

58

ул. "Г. Кирков" 82 В

9 - ет. 3

тристаен

59

ул. "Г. Кирков" 82 В

11 - ет. 3

тристаен

60

ул. "Г. Кирков" 82 В

12 - ет. 3

тристаен

61

ул. "Г. Кирков" 82 В

14 - ет. 4

тристаен

62

ул. "Г. Кирков" 82 В

16 - ет. 4

тристаен

63

ул. "Г. Кирков" 82 В

17 - ет. 5

тристаен

64

ул. "Г. Кирков" 82 В

20 - ет. 5

тристаен

65

ул. "Г. Кирков" 82 Г

1 - ет. 1

тристаен

66

ул. "Г. Кирков" 82 Г

2 - ет. 1

тристаен

67

ул. "Г. Кирков" 82 Г

3 - ет. 1

тристаен

68

ул. "Г. Кирков" 82 Г

4 - ет. 1

тристаен

69

ул. "Г. Кирков" 82 Г

6 - ет. 2

тристаен

70

ул. "Г. Кирков" 82 Г

5 - ет. 2

тристаен

71

ул. "Г. Кирков" 82 Г

7 - ет. 2

тристаен

72

ул. "Г. Кирков" 82 Г

8 - ет. 2

тристаен

73

ул. "Г. Кирков" 82 Г

9 - ет. 3

тристаен

74

ул. "Г. Кирков" 82 Г

11 - ет. 3

тристаен

75

ул. "Г. Кирков" 82 Г

12 - ет. 3

тристаен

76

ул. "Г. Кирков" 82 Г

13 - ет. 4

тристаен

77

ул. "Г. Кирков" 82 Г

17 - ет. 5

тристаен

78

ул. "Г. Кирков" 82 Г

19 - ет. 5

тристаен

79

ул. "Г. Кирков" 82 Г

20 - ет. 5

тристаен

80

ул. "Г. Кирков" 82 Д

1 - ет. 1

тристаен

81

ул. "Г. Кирков" 82 Д

2 - ет. 1

тристаен

82

ул. "Г. Кирков" 82 Д

3 - ет. 1

тристаен

83

ул. "Г. Кирков" 82 Д

4 - ет. 1

тристаен

84

ул. "Г. Кирков" 82 Д

5 - ет. 2

тристаен

85

ул. "Г. Кирков" 82 Д

7 - ет. 2

тристаен

86

ул. "Г. Кирков" 82 Д

8 - ет. 2

тристаен

87

ул. "Г. Кирков" 82 Д

9 - ет. 3

тристаен

88

ул. "Г. Кирков" 82 Д

11 - ет. 3

тристаен

89

ул. "Г. Кирков" 82 Д

12 - ет. 3

тристаен

90

ул. "Г. Кирков" 82 Д

13 - ет. 4

тристаен

91

ул. "Г. Кирков" 82 Д

14 - ет. 4

тристаен

92

ул. "Г. Кирков" 82 Д

16 - ет. 4

тристаен

93

ул. "Г. Кирков" 82 Д

18 - ет. 5

тристаен

94

ул. "Г. Кирков" 82 Д

20 - ет. 5

тристаен

95

ж.к. "Орфей" бл. 48

1 - ет. 1

тристаен

96

ж.к. "Орфей" бл. 48

2 - ет. 1

тристаен

97

ж.к. "Орфей" бл. 48

3 - ет. 1

тристаен

98

ж.к. "Орфей" бл. 48

4 - ет. 1

тристаен

99

ж.к. "Орфей" бл. 48

5 - ет. 2

тристаен

100

ж.к. "Орфей" бл. 48

6 - ет. 2

тристаен

101

ж.к. "Орфей" бл. 48

7 - ет. 2

тристаен

102

ж.к. "Орфей" бл. 48

8 - ет. 2

тристаен

103

ж.к. "Орфей" бл. 48

9 - ет. 3

тристаен

104

ж.к. "Орфей" бл. 48

10 - ет. 3

тристаен

105

ж.к. "Орфей" бл. 48

11 - ет. 3

тристаен

106

ж.к. "Орфей" бл. 48

12 - ет. 3

тристаен

3. РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА

АДРЕС

ВИД

(апартамент №, вх, ет.; къща)

ХАРАКТЕРИСТИКА

1

ул. "Г. Кирков" 82 Д

19 - ет. 5

тристаен

2

ул. "Г. Кирков" 82 Д

17 - ет. 5

тристаен

3

ул. "Г. Кирков" 82 Д

15 - ет. 4

тристаен

4

ул. "Г. Кирков" 82 Д

10 - ет. 3

тристаен

5

ул. "Г. Кирков" 82 Д

6 - ет. 2

тристаен

6

ул. "Г. Кирков" 82 Г

18 - ет. 5

тристаен

7

ул. "Г. Кирков" 82 Г

16 - ет. 4

тристаен

8

ул. "Г. Кирков" 82 Г

15 - ет. 4

тристаен

9

ул. "Г. Кирков" 82 Г

14 - ет. 4

тристаен

10

ул. "Г. Кирков" 82 Г

10 - ет. 3

тристаен

11

ул. "Г. Кирков" 82 В

19 - ет. 5

тристаен

12

ул. "Г. Кирков" 82 В

18 - ет. 5

тристаен

13

ул. "Г. Кирков" 82 В

15 - ет. 4

тристаен

14

ул. "Г. Кирков" 82 В

13 - ет. 4

тристаен

15

ул. "Г. Кирков" 82 В

10 - ет. 3

тристаен

16

ул. "Г. Кирков" 82 Б

8 - ет. 2

тристаен

17

ул. "Г. Кирков" 82 А

25 - ет. 5

двустаен

18

ул. "Г. Кирков" 82 А

26 - ет. 5

едностаен

19

ул. "Г. Кирков" 82 А

27 - ет. 5

едностаен

20

ул. "Г. Кирков" 82 А

28 - ет. 5

едностаен

21

ул. "Г. Кирков" 82 А

29 - ет. 5

едностаен

22

ул. "Г. Кирков" 82 А

30 - ет. 5

двустаен

23

ул. "Оборище" 61

къща

едноетажна

24

ул. "Тр. Китанчев" 7

къща

едноетажна

25

ул. "Тр. Китанчев" 9

къща

едноетажна

26

ул. "Тр. Китанчев" 9А

къща

едноетажна

27

ул. "Поройна" 4

къща

едноетажна

28

ул. "Поройна" 6

къща

едноетажна

29

ул. "Поройна" 6А

къща

едноетажна

30

пл. "Лебеда" 1

къща

двуетажна

31

ул. "Акация" 16

къща

двуетажна

32

ул. "Ген. Скобелев" 15

къща

едноетажна

33

ул. "Бадема" 18

къща

едноетажна

34

ул. "Радецки" 13

къща

едноетажна

35

ул. "Ястреб" 27

къща

едноетажна

36

ул. "Прохлада" 33

къща

трети етаж

37

ул. "Серес" 11

къща

едноетажна

38

ж.к. "Орфей" бл. 48

13 - ет. 4

тристаен

39

ж.к. "Орфей" бл. 48

14 - ет. 4

тристаен

40

ж.к. "Орфей" бл. 48

15 - ет. 4

тристаен

41

ж.к. "Орфей" бл. 48

16 - ет. 4

тристаен

42

бул. "В. Левски" 21

къща

първи етаж

4. ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА

АДРЕС

ВИД

(апартамент №, вх., ет., къща)

ХАРАКТЕРИСТИКА

1

ул. "Г. Кирков" 82 Б

9 – ет.3

тристаен

2

ул. "Г. Кирков" 82 Б

12 – ет.3

тристаен

3

ул. "Г. Кирков" 82 Б

15 – ет.4

тристаен

4

ул. "Г. Кирков" 82 Б

18 – ет.5

тристаен

5

ул. "Г. Кирков" 82 Б

19 – ет.5

тристаен

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните

рискове и слаби страни:

- значителна част от общинския жилищен фонд е остарял;

- нарастване на необходимите средства за основен ремонт и поддържане на собствеността;

- законова невъзможност за проверка и установяване верността на декларираните данни при картотекиране на гражданите.

Силни страни и възможности:

- възможност за изграждане и довършителни дейности на три броя многофамилни жилищни сгради в ж.к.“Орфей“

- нарастване на събираемостта на наемните вноски от всички наематели на общински жилища.

3. Разпореждане с общинската собственост

Общината се разпорежда с имоти и вещи – частна общинска собственост чрез продажба, замяна, дарение, делба, възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права или по друг начин, определен в закон.

Продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след решение на Общински съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

Продажбата на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред определен в Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково.

Разпореждане на общински недвижими имоти се извършва и по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ. Редът за този вид сделки е определен в чл. 40 ал.1 до ал. 7 в Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост.

Продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост може да се извърши без търг или конкурс, между:

- общината и държавата или между общини;

- когато лицата, на които може да се извърши продажба са определени в закон.

Продажбата се извършва с решение на Общински съвет, въз основа на мотивирано предложение от заинтересованите лица, по пазарни цени.

Замяната на имот – частна общинска собственост, на правото на строеж върху имот – частна общинска собственост, или на право на строеж в полза на общината с имот или с право на строеж – собственост на държавата, на физически или на юридически лица, може да се извърши по инициатива на общината или по писмено предложение на заинтересованите лица. Тя може да се извърши:

- при прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и трети лица;

- когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда отчуждаване на имоти за нуждите на общината;

- между общината и друга община или между общината и държавата;

- в други случаи, определени в закон.

Прекратяването на съсобственост между общината и държавата, физически или юридически лица се извършва от кмета на общината след решение на Общински съвет чрез:

- делба;

- продажба на частта на общината;

- откупуване частта на физическите или юридически лица;

- замяна.

Право на строеж върху имот – частна общинска собственост, се учредява след решение на Общински съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.

Право на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на Общински съвет на:

- юридически лица на бюджетна издръжка;

- религиозни институции;

- други лица, когато това е предвидено в закон.

Основните принципи при определяне начина на разпореждане /право на строеж или продажба/ с незастроените имоти са:

- извършване на анализ на общинските имоти и определяне на възможността за обособяване на самостоятелни парцели или промяна на предназначението на съществуващите чрез изработване на подробни устройствени планове с цел разпореждане;

- при урегулираните поземлени имоти, в които може да се построи само един обект да се пристъпва към продажба на имота;

- при урегулирани поземлени имоти, където могат да се обособят повече от един обект /КЖС, за административни нужди, за обществено обслужване/, следва да се обособява право на строеж, поради невъзможността от обособяване на отделни УПИ.

- там където цената на правото на строеж за разгънатата застроена площ е по-голяма от пазарната цена на земята, следва да се учредява право на строеж.

Приходите от разпореждане с общинска собственост са както следва:

Приходи по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост от продажба на имоти частна общинскща собственост.

 

2017 година

2018 година

2019 година

Брой сделки

7

5

10

Приход

228453

440123

169870

Приходи от продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинска собственост

 

2017 година

2018 година

2019 година

Брой сделки

2

1

2

Приход

313181

16290

48865

Приходи от прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост

 

2017 година

2018 година

2019 година

Брой сделки

12

4

4

Приход

66156

14000

12700

Приходи от право на надстрояване и/или на пристрояване по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост

 

2017 година

2018 година

2019 година

Брой сделки

5

11

10

Приход

17570

35641

37698

Приходи от продажба на жилища на настанените в тях наематели.

 

2017 година

2018 година

2019 година

Брой сделки

0

7

1

Приход

 

160665

15247

Приходи от продажба на МПС.

 

2017 година

2018 година

2019 година

Брой сделки

2

1

0

Приход

3302

2620

 

Приходи от продажба на ОПС по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

 

2017 година

2018 година

2019 година

Брой сделки

10

0

14

Приход

36577

 

50064

 

Анализирайки резултатите по години, прави впечатление тенденцията за намаляване на приходите от разпореждане с обекти – частна общинска собственост.

Изводът, който може да се направи е, че нараства относителният дял на приходите от отдадена под наем общинска собственост, в сравнение с тези от продажбата й.

V. МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАБЕЛЯЗАНИТЕ ЦЕЛИ

1. Изготвяне на ежегодна годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, след предварителен анализ и преценка на потребностите на общината, при ясната визия за целите и очаквания резултат на постъпленията по плана за приходите на Община Хасково.

2. Висока ефективност и ефикасност от дейността по управление и разпореждане с имоти общинска собственост, намаляване на разходите и увеличаване на приходите.

3. Да продължи процеса по идентификация, доказване и придобиване на общинска собственост, която може да носи собствени приходи в общинския бюджет през следващите години.

4. Да продължи практиката за отдаване под наем на имотите, ненужни за дейността на общината, към които има проявен интерес.

5. Продажба на неизползваеми нежилищни имоти, към които има проявен инвеститорски интерес, както и на поземлени имоти на собствениците на законно построените в тях сгради.

6. Ежегодна актуализация на наемната цена, в съответствие с ръста на инфлацията.

7. Внедряване на компютъризирана информационна система за регистрите на имотите.

8. Поддържане на публични регистри за разпоредителните сделки с общинска собственост на сайта на общината.

9. Реализиране на проекти свързани с обновяване и реконструкция на общинския сграден фонд, заложени в общинския план за развитие. Тези мерки обхващат следните дейности:

№ по ред

име на проекта

Програма

1

„Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент „Св. Богородица““

ОПРР

2

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково“

ОПРР

3

Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на
социална инфраструктура в град Хасково - 3 общински блокчета

ОПРР

4

Енергийна ефективност улично осветление

Норвежки фонд

5

у-ще "Паисий Хилендарски"

Красива България

6

Подобряване на достъпа към Монумент Богородица

Агенция за хора с увреждане

 

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!