Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Център за обществена подкрепа

 

Доставчик: Община Хасково

Адрес на социалната услуга: гр. Хасково 6300, ул. „Цар Освободител“ № 2

Управител: Катя Милушева

Телефон: 038/620392; 0879 140 372; 0879140 383

Електронна поща: cop@haskovo.bg

 

 

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

    Център за обществена подкрепа (ЦОП) в гр. Хасково се управлява от Община Хасково. Стартира своята дейност през 2011 година, след решение на Общински съвет като делегирана държавна дейност.  

Център за обществена подкрепа е социална услуга в общността, която извършва дейности предназначени за деца от 0 до 18 години и семействата им свързани с предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, услуги от резидентен тип или приемни семейства, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца в биологичните им семейства, социално и психологическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и семействата им, консултиране и подкрепа на семейства за развитие на родителските способности и умения за успешно справяне с възпитанието и отглеждането на децата, обучение и подкрепа на кандидат осиновители, осиновители и осиновени деца, подкрепа и обучение в умения за самостоятелен живот  на деца настанени в приемни семейства и услуги от резидентен тип.

Услугите в ЦОП са почасови. Капацитетът на услугата е 40 места. Услугата  се намира в центъра на гр. Хасково, близо до Зеленчуковия пазар, на лесно достъпно с личен и обществен транспорт и разпознаваемо място.

 

ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ

В ЦОП се предоставят:

 • Специализирани социални услуги;
 • Превантивни и подкрепящи социални услуги;

Специализирани социални услуги:

 • Информиране и консултиране – социално, психологическо и педагогическо информиране и консултиране по въпроси, пряко обвързани с отглеждането и възпитанието на децата; родителските права и отговорности; работа в насока за изследване и разбиране заедно с детето/лицето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, и запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.

Дейностите по информиране и консултиране осигуряват специализирана подкрепа за изследване, разбиране и преодоляване на идентифицираните проблеми и затруднения на потребителите като решенията и действията за преодоляването им са с личното участие на всеки потребител и съобразени с тяхната възраст, степен на риск, специални потребности и индивидуални особености.

Информиране и консултиране се предоставят самостоятелно като социална услуга и в комплекс с други социални услуги;

 • Застъпничество и посредничество – Застъпничество е специализирана социална услуга за подкрепа на лицето да защити и да отстоява своите права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури.

Посредничество е специализирана социална услуга за осъществяване на  взаимодействие и координация между служителите на Център за обществена подкрепа  със служител/служители от други социални услуги или различни институции, организации и административни органи в интерес на потребителя, който има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности. Насоки за работа с ведомства и организации.  Придружаване на срещи или участие на срещи с представители на ведомства и организации с цел достъп на семейството до наличните услуги; Реализиране на права – придружаване на деца, участващи в правни процедури. Организиране и наблюдение на контакти на дете с биологично семейство.

Застъпничество и посредничество се предоставят самостоятелно като социална услуга и в комплекс с други социални услуги;

 • Терапия –извършване на съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други, както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изключване.

Терапията се предоставя самостоятелно като социална услуга и в комплекс с други социални услуги;

 • Обучение за придобиване на умения – дейност,  която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка на деца за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца от пълнолетни лица, ангажирани с отглеждането им.
 • Обучение за придобиване на умения е дейност, която може да се предоставя самостоятелно и в комплекс с други социални услуги.

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 

Работата на Центъра за обществена подкрепа е насочена към:

 • семейства, при които има риск да изоставят децата си или семейства, които поради някаква причина са изпаднали в криза;
 • деца от общността на възраст от 0 до 18 години, жертви на физическо и емоционално насилие  и техните семейства;
 • деца на възраст от 5 до 16 години, застрашени от отпадане или отпаднали вече от образователната система и техните семейства;
 • деца с проблеми в поведението и техните семейства;
 • деца и младежи, настанени в резидентни услуги;
 • деца, настанени в утвърдени приемни семейства;
 • кандидат – осиновители и семейства на осиновители в следосиновителния период;
 • семейства от общността, които търсят съвети и подкрепа при отглеждането и възпитанието на децата си;
 • деца, въвлечени в родителски конфликт при развод или раздяла на родителите.

 

При предоставянето на социалните услуги се извършват и дейности за подкрепа на семействата и близките на потребителите;

 

СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Екип от професионалисти предоставя социална, образователна и психологическа подкрепа на всяко нуждаещо се дете. В ЦОП работят квалифицирани служители.

 • Катя Милушева –  управител. Висше образование: Педагогика и Психология.  Започнах работа в ЦОП през 2016г.  Основната ми  задача е да работя за правилното развитие и запазването на качеството на предоставяните услуги в Центъра.
 • Христина Кехайова – социален работник - Висше образование: Социални дейности. Работя в ЦОП гр. Хасково от 2011 г. основната ми цел е да опазвам интересите на детето и да подкрепям лица в неравностойно положение.
 • Красимира Марашева –  социален работник - Висше образование: социални дейности и публична администрация. Започнах работа в ЦОП гр. Хасково през 2011г. като социален работник. Целта, към която се стремя е да подкрепям и давам сигурност.
 • Емел Юсеин- социален работник- Висше образование: Турска филология. Работя в ЦОП гр. Хасково от 2021г. Основната ми цел  е  спазването на правата на децата и семействата, по начин който се стреми да насърчава развитието на здрави човешки връзки, които водят до по-голямо благосъстояние на хората. 
 • Павлина Петкова – магистър психолог, специализант по позитивна психотерапия - Работя в Център за обществена подкрепа текуща пета година. Приоритет в работата ми с деца и юноши е създаването на пространство, в което детето да се чувства прието и подкрепено, за да открие своите способности, да формира умения за справяне с трудности, да себеусети своята значимост. За мен е важно родителят да разбира емоционалния свят на детето си и да знае как да го придружава в процеса на формирането му като личност.
 • Любомир Жеков – психолог. Работя в ЦОП като психолог от 2018г. Висше образование по обща психология, магистратура- социална психология, след  дипломни квалификации, компетенции в работата с когнитивно-поведенчески подход в психологичната работа.  
 • Силвия Семерджиева – психолог – висше образование: Приложна психология Започнах работа в ЦОП през 2022 г. и така сбъднах една своя мечта. Работата е предизвикателство и се надявам скоро да реализирам потенциала си.
 • Добринка Чолакова – педагог – Висше образование: Педагогика. Започнах работа в ЦОП през 2019 г. като педагог. Старая се да помагам на децата не само в областта на образованието, а и да ги уча на добро, на самостоятелност, да имат самочувствие и да са отговорни.

 

КАК МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАШИТЕ УСЛУГИ

Може да ползвате услуга в ЦОП след като се обърнете за насочване  към Дирекция „Социално подпомагане“- ДСП гр. Хасково. При предоставяне от тях на насочващ документ Предварителна оценка на потребности от подкрепа/ПОП/ ще подадете заявление до управителя на ЦОП за ползване на конкретна услуга. Заедно с екипът на ЦОП ще изготвите Индивидуална оценка на потребностите и Индивидуален план за подкрепа.  При съгласие от Ваша страна на предложения план ще сключите договор за предоставяне на съответната услуга, ще изготвим и график за посещения  в Центъра.

Заявление - Декларация за изготвяне на Предварителна оценка на поттребностите от Дирекция "Социално подпомагане" се подава:

 1. Лично в Дирекция „Социално подпомагане“
 2. Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. Хасково, ПК6300, ул. "Патриарх Евтимий" №2
 3. Чрез служебна електронна поща на ДСП - Хасково - dsp-haskovo@asp.government.bg
 4. По електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване

 

За допълнителна информация:
тел 038/603 396 - гл. експерт Социални дейности Д. Стоянова
тел.038/603 420 - Център за административно обслужване на населението.

 

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

Услугите в Център за обществена подкрепа са безплатни.

Последна промяна: 31 Май 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!