Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

4003. Финансово подпомагане на процедури ИН ВИТРО

П Р А В И Л Н И К

 за финансиране на процедури "Ин витро и Ин виво" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определя реда, условията и процедурата за финансово подпомагане  на  процедури  „ин  витро и ин виво" на лица, двойки във фактическо съжителство и семейства с репродуктивни проблеми, с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Хасково със средства, предвидени в бюджета на Община Хасково.

Чл.2. Средствата, предвидени за финансово подпомагане на процедурите „ин витро и ин виво" се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община Хасково, по предложение на комисията по този правилник.

Чл.3(1). Със средства, предвидени с бюджета на Община Хасково, се финансират лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин-витро оплождане при наличие на следните индикации:

1. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология;

2. Ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието;

3. Тубарен стерилитет при жената /МКБ-Х: №97.1/, доказан лапароскопски: а/ липса на маточни тръби двустранно /оперативно отстранени/,

 • едностранна липса с контралатериална непроходимост или стеноза,
 • двустранна непроходимост на маточните тръби /вкл.след стерилизация/,
 • едностранна непроходимост с контралатериална стеноза,
 • двустранна интерстициална или истмична стеноза,
 • състояние след пластика на маточни тръби,  най-малко  12 месеца след пластика, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност.

4. Стерилитет при жената, свързан с липсата на овулация пораци Ь11Р8

5. Стерилитет, свързан с мъжки фактор /МКБ-Х: №97.4/.

(2). Със средства, предвидени с бюджета на Община Хасково, се финансират:

1.  Контролирана овариална хиперстимулация /КОХС/ с един или повече от един от следните лекарствени продукти /по групи/:

 • аналози на гонадолибералина /агонисти или антагонисти/,
 • гонадотропни хормони /уринарни или рекомбинантни/,
 • други /за лутеална поддръжка/ - стероиди и/или хорионгонадотропин.

2. АРТ методи /ин витро методики/:

 • фоликулна пункция под ехографски контрол;
 • класическо ин витро оплождане;
 • оплождане чрез 1С81;
 • ембриотрансфер;
 • инсеминации от партньора или дарител;
 • ин витро матураця;
 • тестикуларна и/или епидидимална биопсии /Те8Е, РЕ8А, МЕ8А/

(3). Със средства, предвидени с бюджета на Община Хасково, се финансират И следните изследвания:

 • микробиологични,
 • спермален анализ,
 • за трансмисивни инфекции,
 • кръвногрупова принадлежност и резус фактор,
 • хормонални-преди КОХС,
 • на кръвни картини, биохимия и хемостаза преди КОХС,
 • други специфични изследвания /генетични, имунологични и др./,
 • индукция на овулацията и/или КОХС с кломитен цитрат и др. СЕРМ,
 • ембриоредукция,
 • предимплантационна генетична диагностика или скрининг /РСО/РО8/,
 • овоцитна донация,
 • ембриодонация,
 • С1ЕТ, 21РТ и др.подобни.

(4) Кандидатстването за финансово подпомагане за „ин витро и ин виво" процедури на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Хасково, със средства, предвидени с Правилника е за един опит в рамките на текущата година.

(5) Средствата, отпуснати на лица, семейства и двойки за финансово подпомагане, са в размер до 3000 лв. (три хиляди лева) на заявител.                

ГЛАВА ВТОРА

КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА НУЖДАЕЩИ СЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ ПРИ ЛИЦА С БЕЗПЛОДИЕ, ЛЕЧИМО ПРЕДИ ВСИЧКИ С МЕТОДИТЕ НА АРТ. ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЛЕЧЕНИЕ С АРТ ПРОЦЕДУРИ.

Чл.4. Кандидатите трябва да отговарят на  следните критерии за финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ:

 • да са български граждани, притежаващи постоянен или настоящ адрес на територията на  Община Хасково през последната една година. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите;
 • да са здравно осигурени;
 • Удостоверяване на статуса на лицата или двойките:
  - при семейните - с копие от удостоверение за сключен граждански брак;
  - при двойките, които са във фактическо съжителство с декларация Приложение № 2;
  - при лица, извън посочените по-горе, с доказан инфертилитет, избрали клиники, предлагащи АРТ процедури по донорски програми - с писмена декларация в свободен текст.
 • Да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим   единствено   с   методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICSI.

Удостоверяването се извършва с медицински документи: етапни епикризи, медицински картони, стимулационни протоколи, удостоверения от клиники с отразяване факта на лечението на   пациента при тях и извършените манипулации. При нужда комисията може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.

Чл.5. Кандидатстването за финансово подпомагане за „ин витро и ин виво" процедури на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Хасково, със средства, предвидени в Бюджета на общината , е за един опит в рамките на текущата година и не ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансово подпомагане от Център „Фонд за асистирана репродукция".   

ГЛАВА ТРЕТА

ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОГАМАНЕ

Чл.6. Входираните искания за финансово подпомагане на процедурите по този правилник се разглеждат и одобряват от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

Комисията е в състав от 5 члена, като 3 от тях да бъдат общински съветници, избрани от Общински съвет Хасково.

Чл.7. Комисията по този правилник осъществява следните функции в изпълнение на правомощията си :

 • разглеждане , одобряване на искания и изготвяне на предложения до Общински съвет- Хасково за финансово подпомагане на български граждани /лица, фактически съжителстващи двойки и семейства/, живущи на територията на Община Хасково, за извършване на дейности по асистирана репродукция при безплодие, лечимо преди всички с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин-витро оплождане;
 • даване на методически указания относно процедурите по отпускане и разходване на финансовите средства за асистирана репродукция, предоставени с бюджета на Община Хасково по предложение на комисията.
 • спазване на критериите и условията за придобиване на права за ползване на средствата за извършване на дейности по асистирана репродукция.

Чл.8. Комисията обявява критериите, реда, срока и мястото за прием на документи на сайта на Община Хасково.

Чл.9. Председателят на комисията, обявява в сайта на Община Хасково часа, мястото и графика на заседанията на комисията. Срокът за обявяване на първото заседание не следва да бъде по-голям от един месец от изтичане на срока за прием на документи.

Чл.10.(1) 3аседанията на комисията във връзка с финансовото подпомагане на „ин витро и ин виво" процедури са редовни при присъствие на повече от половината от нейните членове.

(2).3аседанията на комисията са закрити.

(З).Решенията за одобряване на кандидатите за финансово подпомагане се

вземат  с  обикновено  мнозинство  от  присъстващите, при явно гласуване.

Чл.11.(1) С цел подпомагане дейността на комисията, с право на съвещателен глас в заседанията й могат да участват и  се допускат представители на юридически лица с нестопанска цел, защитаващи правата на пациентите в областта на асистираната репродукция.

(2).По преценка и при необходимост, в работата на комисията могат да участват и вещи лица - медицински специалисти, с призната специалност „акушерство и гинекология" и по възможност с допълнителна квалификация или опит в областта на асистираната репродукция или стерилитета. При необходимост могат да участват и се допускат и други специалисти по конкретни случаи.

Чл. 12.(1).   За  всеки  от  кандидатите  се  изготвя  преписка  по  заявленията, включени в дневния ред на заседанието.

(2).Преписката се изготвя и представя на комисията от неин член , определен от Председателя на комисията.

(3).Заявлението по ал.1 се изготвя по Приложение № 1 и се придружава от:

а/ Копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала".

б/ Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор по образец.

в/ Декларация от съпруга /партньора/ на заявителката, че не е поставен под запрещение.

г/ Медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации, като

например:

аа/ етапни епикризи,

бб/ документи за извършване на един или повече от следните методи: ХСГ

и/или лапароскопия и/или лапаротомия, като ехографското изследване не е доказателствен метод,

вв/ документи за извършване на два или повече спермални анализа, последният от които е извършен  преди  не  повече  от  6  месеца преди подаване на заявлението. Ползват се критериите на Световната здравна организация /СЗО/ за нормоспермия,  като  е  желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по критериите на Кръюгер,

гг/ при липса на овулация поради Ь11РТ, документи относно поне два цикъла с ехографски разчитания и снимки,

дд/ при неизяснен стерилитет - данни за безплодие в период поне две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани поне два цикъла с вътрематочни инсеминации.

ее/остойностен лечебен план.

Чл.13. При  непълноти  или  неясноти  в  подадените  документи,  комисията уведомява кандидатите в тридневен срок от заседанието си, като им дава конкретен срок /не по-голям от месец/ за попълване на празнотите или корекции.

Чл.14. Комисията   взема   решение   по   всяка   преписка,    която   съдържа предложение за одобряване или неодобряване на заявителя/заявителите за отпускане на средства за извършване на асистирана репродукция.

Чл.15.(1). За всяко заседание се изготвя протокол, който съдържа разгледаните заявления, решението по чл.14 и резултатите от гласуването. Протоколът се подписва от присъстващите членове на комисията.

(2).Протоколът отразява персоналното решение касаещо лицето, постоянния адрес и размера на отпуснатата сума.

Чл.16. В тридневен срок след разглеждане на всички заявления и приключване на заседанията, комисията изготвя списък на одобрените кандидати.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

Чл.17. Членовете на комисията, лицата по чл.11 от настоящия правилник, както и служителите на общинската администрация, нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, които са им станали известни в хода на тяхната дейност.

Чл.18.(1) Паричната сума, определена с решение на комисията, се отпуска на лечебните заведения за асистирана репродукция, посочени от заявителя, които имат подписан договор с Националния фонд Ин витро.

(2) Паричната сума се отпуска в рамките до 1/един/ месец от гласуването й, след представяне на първичен счетоводен документ от лечебното заведение.

Файлове

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!