№ и вид на административния актДата на издаванеОтносно
1Решение № 8252019-01-25Данък върху превозните средства за леките автомобили
2Решение № 8272019-01-25Увеличение средствата за трудови възнаграждения за кметовете
3Решение № 8352019-02-22 Изменение и допълнение на Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост
4Решение № 8372019-02-22Изменение и допълнение на Наредбата за финансиране от собствени приходи на общината на общинските културни институции, читилищата, културни организации и творци
5Решение № 8392019-02-22Бюджет на Община Хасково за 2019г.
6Решение № 8442019-02-22Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година и дава съгласие да бъде отдаден под наем имот - публична общинска собственост за срок до пет години
7Решение № 8452019-02-22Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица, чрез продажба частта на Общината
8Решение № 8462019-02-22Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица, чрез продажба частта на Общината
9Решение № 8472019-02-22Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица, чрез продажба частта на Общината
10Решение № 8482019-02-22Промяна собствеността от 5 кв.м.
11Решение № 8492019-02-22Промяна собствеността от 82.00 кв.м. и 16.00 кв.м.
12Решение № 8502019-02-22Откриване на процедура за отчуждаване на частни имоти
13Решение № 8512019-02-22Учредяване право на строеж
14Решение № 8522019-02-22Учредяване право на строеж
15Решение № 8652019-03-29Извършване на компенсирана промяна по бюджета
16Решение № 8662019-03-29Безвъзмездно право на ползване на оптични влакна от кабелно трасе
17Решение № 8672019-03-29Учредяване право на строеж
18Решение № 8682019-03-29Учредяване право на строеж
19Решение № 8692019-03-29Обявяване на имот за частна общинска собственост
20Решение № 8812019-03-29Именуване на улици
21Решение № 8932019-04-19Промяна име на улици
22Решение № 8962019-04-19Подпомагане финансово на футболен клуб Хасково 1957
23Заповед № Т-1452019-05-10Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж
24Заповед № Т-1462019-05-10Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж
25Заповед № Т-1472019-05-10Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост
26Заповед № Т-1482019-05-10Публичен търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства, частна общинска собственост
27Заповед № Т-1492019-05-10Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
28Заповед № Т-1502019-05-10Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
29Решение № 8992019-05-31Подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми 
30Решение № 9002019-05-31Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково
31Решение № 9012019-05-31Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково
32Решение № 9032019-05-31Осигуряване на допълнителни средства за възстановяване на разходите за закупуване на питейна вода за детски градини, учебни, здравни и социални заведения
33Решение № 9132019-05-31Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година и дава съгласие да бъде отдаден под наем имот - публична общинска собственост за срок до десет години
34Решение № 9142019-05-31Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и открива процедура за учредяване право на строеж
35Решение № 9152019-05-31Учредяване право на строеж
36Решение № 9172019-05-31Продажба на имот общинска собственост
37Решение № 9182019-05-31Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и открива процедура за продажба с публичен търг
38Решение № 9192019-05-31Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината
39Решение № 9202019-05-31Промяна собствеността от 32 кв.м.
40Решение № 9212019-05-31Осигуряване на средства за специалист „Слухово речеви рехабилитатор"
41Решение № 9222019-05-31Продължение на бул. „България"
42Решение № 9242019-05-31Подпомагане финанасово на „АФК-Хасково"
43Решение № 9262019-06-28Изменя и допълва Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопастността на движението на територията на Община Хасково
44Решение № 9292019-06-28Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи със собствени средства на Община Хасково за 2019г.
45Решение № 9302019-06-28Актуализация на бюджета, включително разчета за капиталовите разходи на разпоредител Общинска администрация и разпоредител „ЕКОПРОГРЕС"
46Решение № 9312019-06-28Промяна по бюджета на Община Хасково за 2019г.
47Решение № 9342019-06-28Отдаване под наем на недвижими имоти за срок от десет години
48Решение № 9352019-06-28Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година и дава съгласие да бъде отдаден под наем без търг или конкурс недвижим имот - частна общинска собственост
49Решение № 9362019-06-28Предоставя право на безвъзмездно ползване на имот - частна общинска собственост
50Решение № 9382019-06-28Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината
51Решение № 9392019-06-28Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината
52Решение № 9402019-06-28Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината
53Решение № 9412019-06-28Дава съгласие за учредяване право на строеж
54Решение № 9432019-06-28Подпомагане финанасово на „УФК АСТИ-АБ"
55Заповед № Т-1532019-07-01Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж
56Заповед № Т-1542019-07-01Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж
57Заповед № Т-1552019-07-01Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
58Заповед № Т-1562019-07-01Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
59Заповед № Т-1572019-07-01Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
60Заповед № Т-1582019-07-01Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
61Заповед № Т-1592019-07-01Публичен търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства, частна общинска собственост
62Заповед № Т-1602019-07-01Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
63Заповед № Т-1612019-07-01Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
64Заповед № Т-1622019-07-01Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
65Заповед № Т-1632019-07-01Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
66Заповед № Т-1642019-07-01Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
67Заповед № Т-1652019-07-01Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
68Заповед № Т-1662019-07-01Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
69Заповед № Т-1672019-07-01Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
70Заповед № Т-1682019-07-01Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
71Решение № 9462019-07-26Компенсирана промяна по бюджета на Община Хасково за 2019г., за закупуване на бутилирана вода за питейни нужди
72Решение № 9472019-07-26Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи със собствени средства на Община Хасково за 2019г.
73Решение № 9502019-07-26Отпускане на средства от Резерва на бюджета на Община Хасково за 2019г.
74Решение № 9512019-07-26Отпускане на средства от Резерва на бюджета на Община Хасково за 2019г.
75Решение № 9532019-07-26Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година и дава съгласие да бъде отдаден под наем имот - публична общинска собственост за срок до пет години
76Решение № 9542019-07-26Продажба на имот общинска собственост
77Решение № 9552019-07-26Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и открива процедура за продажба с публичен търг
78Решение № 9562019-07-26Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и открива процедура за учредяване право на строеж
79Решение № 9572019-07-26Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и открива процедура за учредяване право на строеж
80Решение № 9582019-07-26Учредяване право на строеж
81Заповед № Т-1782019-08-19Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост
82Заповед № Т-1792019-08-19Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
83Заповед № Т-1802019-08-19Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
84Заповед № Т-1812019-08-19Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
85Заповед № Т-1822019-08-19Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
86Заповед № Т-1832019-08-19Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
87Заповед № Т-1842019-08-19Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
88Заповед № Т-1852019-08-19Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
89Заповед № Т-1862019-08-19Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
90Заповед № Т-1872019-08-19Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
91Заповед № Т-1882019-08-19Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
92Заповед № Т-1892019-08-19Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
93Заповед № Т-1902019-08-19Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
94Заповед № Т-1912019-08-19Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
95Заповед № Т-1922019-08-19Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
96Заповед № Т-1942019-08-19Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
97Заповед № Т-1952019-08-19Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
98Заповед № Т-1962019-08-19Публичен търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства, частна общинска собственост
99Заповед № Т-1972019-09-11Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж
100Заповед № Т-1982019-09-11Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж
101Заповед № Т-1992019-09-11Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж
102Решение № 9752019-09-13Приема актуализация на разходната част на бюджета на Община Хасково, представляваща увеличение на бюджета местна дейност на ОП „Общинско лесничейство" - гр. Хасково, и приема актуализация на плана на приходите на Община Хасково в частта на местни приходи
103Решение № 9762019-09-13Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи със собствени средства на Община Хасково за 2019г.
104Решение № 9812019-09-13Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година и дава съгласие да бъде отдаден под наем имот - публична общинска собственост за срок до пет години
105Решение № 9842019-09-13Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година и открива процедура за продажба с публичен търг
106Решение № 9912019-09-13Отпускане на средства от Резерва на бюджета на Община Хасково за 2019г. за превоз на ученици от с. Брягово, Община Хасково, учащи се в СУ „Васил Левски" - гр. Хасково
107Решение № 9922019-09-13Осигуряване на допълнителни средства от резерва на Общината за възстановяване на разходите за закупуване на питейна вода за детски градини, учебни, здравни и социални заведения
108Заповед № Т-2032019-09-20Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж
109Заповед № Т-2042019-09-20Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост
110Заповед № Т-12020-05-22Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти от Общински поземлен фонд
111Заповед № Т-22020-05-22Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти от Общински поземлен фонд
112Заповед № Т-32020-05-22Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти от Общински поземлен фонд
113Заповед № Т-42020-05-22Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти от Общински поземлен фонд
114Заповед № Т-52020-05-22Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти от Общински поземлен фонд
115Заповед № Т-1522020-06-30Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
116Заповед № Т-1532020-06-30Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
117Заповед № Т-1542020-06-30Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
118Заповед № Т-1552020-06-30Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
119Заповед № Т-1562020-06-30Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
120Заповед № Т-1572020-06-30Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
121Заповед № Т-1582020-06-30Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
122Заповед № Т-1592020-06-30Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
123Заповед № Т-1602020-06-30Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
124Заповед № Т-1612020-06-30Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
125Заповед № Т-1622020-06-30Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
126Заповед № Т-1632020-06-30Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
127Заповед № Т-1642020-06-30Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
128Заповед № Т-1652020-06-30Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
129Заповед № Т-1662020-06-30Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
130Заповед № Т-1672020-06-30Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
131Заповед № Т-1682020-06-30Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
132Заповед № Т-1692020-06-30Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
133Заповед № Т-1702020-06-30Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
134Заповед № Т-1712020-06-30Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
135Заповед № Т-1722020-06-30Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
136Заповед № Т-1732020-06-30Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
137Заповед № Т-1922020-09-14Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
138Заповед № Т-1932020-09-14Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
139Заповед № Т-1942020-09-14Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
140Заповед № Т-1952020-09-14Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
141Заповед № Т-1962020-09-14Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
142Заповед № Т-1972020-09-14Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
143Заповед № Т-1982020-09-14Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
144Заповед № Т-1992020-09-14Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
145Заповед № Т-2002020-09-15Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
146Заповед № Т-2012020-09-15Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
147Заповед № Т-2022020-09-15Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
148Заповед № Т-2032020-09-15Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
149Заповед № Т-2042020-09-15Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
150Заповед № Т-2052020-09-15Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
151Заповед № Т-2062020-09-15Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
152Заповед № Т-2072020-09-15Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
153Заповед № Т-2082020-09-15Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
154Заповед № Т-2092020-09-15Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
155Заповед № Т-2102020-09-15Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
156Заповед № Т-2112020-09-15Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
157Заповед № Т-2122020-09-15Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
158Заповед № Т-2132020-09-15Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
159Заповед № Т-2142020-09-15Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
160Заповед № Т-2152020-09-15Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
161Заповед № Т-2162020-09-15Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
162Заповед № Т-2172020-09-15Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
163Заповед № Т-2182020-09-15Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
164Заповед № Т-2192020-09-15Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
165Заповед № Т-2202020-09-15Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
166Заповед № Т-2212020-09-15Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
167Заповед № Т-2242020-09-21Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот от Общински поземлен фонд
168Заповед № Т-2252020-09-21Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот от Общински поземлен фонд
169Заповед № Т-2262020-09-21Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот от Общински поземлен фонд
170Заповед № Т-2272020-09-21Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот от Общински поземлен фонд
171Заповед № Т-2282020-09-21Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот от Общински поземлен фонд
172Заповед № Т-112021-04-13Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от Общински поземлен фонд
173Заповед № Т-122021-04-13Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от Общински поземлен фонд
174Заповед № Т-132021-04-13Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от Общински поземлен фонд
175Заповед № Т-142021-04-13Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от Общински поземлен фонд
176Заповед № Т-152021-04-13Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от Общински поземлен фонд
177Заповед № Т-3782021-06-24Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
178Заповед № Т-3792021-06-24Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
179Заповед № Т-3802021-06-24Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
180Заповед № Т-3812021-06-24Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
181Заповед № Т-3822021-06-24Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
182Заповед № Т-3832021-06-24Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
183Заповед № Т-3842021-06-24Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
184Заповед № Т-3972021-08-13Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
185Заповед № Т-3982021-08-17Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
186Заповед № Т-3992021-08-17Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
187Заповед № Т-4032021-09-17Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
188Заповед № Т-4062021-10-05Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
189Заповед № Т-4232021-12-22Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
190Заповед № Т-4262021-12-29Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторно превозно средство, частна общинска собственост
191Заповед № Т-4272021-12-30Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
192Заповед № Т-632022-04-21Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на два броя гаражи
193Заповед № Т-642022-04-21Публичен търг с явно наддаване за продажба на 99,08 куб.м. обли заначтчийски материали от тополи
194Заповед № Т-652022-04-21Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства, частна общинска собственост
195Заповед № Т-672022-04-08Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
196Заповед № Т-682022-04-28Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
197Заповед № Т-2382022-11-04Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
198Заповед № Т-2392022-11-04Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
199Заповед № Т-2402022-11-04Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
200Заповед № Т-2412022-11-04Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
201Заповед № Т-2422022-11-04Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
202Заповед № Т-2432022-11-04Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
203Заповед № Т-2442022-11-04Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
204Заповед № Т-2452022-11-04Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
205Заповед № Т-2462022-11-04Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
206Заповед № Т-2472022-11-04Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
207Заповед № Т-2482022-11-04Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
208Заповед № Т-2492022-11-04Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост
209Заповед № Т-2502022-11-04Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост