№ВъзложителКварталПИ/ УПИАдресПУП - ПР, ПЗ , ПРЗ, КПЗаповед №Решение на Общински съвет
1Красимира Маринова Стойчева Росен Георгиев Карагьозов77195.112.197м. Кекличево стопанствоПУП - план за застрояване77/20.01.2017
2Станислав Руменов Онбашев453IIIгр. ХасковоПУП - План за регулация75/20.01.2017
3"КАЛОЯНИ" ЕООД363XIIгр. ХасковоПУП - изменение на работен устройствен план74/20.01.2017
4Петър Паунов Ванчев26027с. ВъгларовоПУП - план-схема и парцеларен план за електрозахранване за поземлен имот № 026027, м. "Сая алта", землище на с. Въгларово, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Оранжериен комплекс" в същия имот.374/27.01.2017
5Петър Паунов Ванчев26027с. ВъгларовоПУП - план за застрояване за поземлен имот № 026027, м. "Сая алта", землище на с. Въгларово, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Оранжериен комплекс" в същия имот.133/27.01.2017
6СлужебнаПИ - 442с. КонушИзменение на кадастрален план135/27.01.2017
7Чанко Янчев Чанков14IV-95, V-96с. КонушИзменение на кадастрален план119/25.01.2017
8Гергана Бойкова Кючукова100277195.113.73ж.р. КенанаПУП - план за застрояване164/07.02.2017
9Садет Мехмед Мюмюн428X, XIгр. ХасковоПУП - план за регулация на УПИ X и план за застрояване на УПИX и УПИ XI165/07.02.2017
10"МИКРА АЯ" ООД5 СИЗ77195.707.151гр. ХасковоПУП - план за регулация и застрояване163/07.02.2017
11Бахри Юксел Байрам Гюлай Сунай Байрам Гюрсел Байрям Местан Гюлбеяз Себахтин Местан11II-61с. ТекетоПУП - План за регулация161/07.02.2017
12Петър Евгениев Николов Йордан Евгениев Николов102677195.702.514ж.р. КенанаПУП - план за застрояване, план-схеми за водоснабдяване и електрозахранване167/07.02.2017
13"КОНТРАСТ АС" ООД1 СИЗ77195.709.36гр. ХасковоПУП - план на регулация и план за застрояване за УПИ X203/15.02.2017
14Мария Дамянова Вълчева104477195.704.87ж.р. КенанаПУП - план за застрояване162/07.02.2017
15ЕВН България Електроразпределение АДгр. ХасковоКомплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на нови потребители по ул. "Латинка"172/08.02.2017
16Иванка Димитрова Николова18XVI - 300с. СтамболийскиПоправка на очевидна фактическа грешка в заповед № 1506/04.11.2016г.154/06.02.2017
17Тодор Стойчев Колев Красимир Стойчев Тодев50ПИ 322с. ТракиецИзменение на кадастрален план155/06.02.2017
18Магдалена Тенева Тенева54I - 477с. КнижовникИзменение на кадастрален план180/09.02.2017
19Халибрям Юсеин Халибрам424с. КозлецИзменение на кадастрален план187/10.02.2017
20Вълчо Андреев Вълков42III - 407с. НиколовоИзменение на кадастрален план211/16.02.2017
21"НИК-МОН" ЕООД "ЕС ЕНД ДЖИ" ООД80XVI, XVгр. ХасковоПоправка на очевидна фактическа грешка в заповед № 1274/29.09.2016г.208/16.02.2017
22Бейсин Азиз Мустафа119677195.744.114ж.р. КаменецПУП - план за регулация и ппан за застрояване за поземлен имот № 77195.744.114, кв. 1196, ж.р "Каменец", гр. Хасково313/17.03.2017
23Руси Стоянов Колев78II-312, III-313с. ЕленаПУП - план за регулация на УПИ II312 и УПИ III 313314/17.03.2017
24"Теленор България" ЕАД110017с. ОрловоПУП - план за застрояване за поземлен имот № 110017, м. "Белене", землище на с. Орлово се определя конкретно предназначение - "за съоръжения на техническата инфраструктура"315/17.03.2017
25Желязко Славилов Славилов Славил Тодоров Славилов9ПИ - 110с. НиколовоИзменение на кадастрален план на имот пл. № 110317/17.03.2017
26Цветан Димитров Ангелов121777195.743.283ж.р. КаменецПУП - план за регулация, план за застрояване и план-схема за водоснабдяване за поземлен имот № 77195.743.283, кв. 1217,ж.р."Каменец" гр. Хасково.318/17.03.2017
27"Милки Груп Био" ЕАД77195.334.17м. БюкяПУП - изменение на плана за застрояване на поземлен имот № 77195.334.17 по КК на гр. Хасково, с цел бъдещо обединяване на имота с ПИ 77195.334.33285/10.03.2017
28Мерхун Мустафа Хайрула441гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - плана за регулация на УПИ X, кв. 441 по плана на гр. Хасково. С изменението на плана за регулация УПИ X, кв. 441 по плана на гр. Хасково се разделя на следните два самостоятелни урегулирани поземлени имота - УПИ XXV и УПИ XXIV.335/20.03.2017
29Община Хасковогр. ХасковоПУП - план-схема за дъждовна канализация, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Отводняване на парк "Куба" по ул. "Габрово" и ул. "Дунав", гр. Хасково.345/23.03.2017
30"ГРАФОПРИНТ" ООД, "ГЕРГИНОВ и КО" ООД, "ТРЕЙДИМЕКС" ЕООД7 ИИЗУПИ IV, УПИ IXгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за УПИ IV и УПИ IX, кв.7 Източна индустриална зона, гр. Хасково.355/28.03.2017
31Красимир Стефанов Хаджиев Сания Мустафа Хаджиева105377195.704.588ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 77195.704.588, кв.1053, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.369/30.03.2017
32"Юнона" АД, "Агроиндекс" ЕООД8 СИЗIV, VI, VII, IX, X, XIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IV, УПИ VI, УПИ VII, УПИ IX, УПИ X и УПИ XI, кв.8 СИЗ по плана на гр. Хасково.370/30.03.2017
33Мустафа Мехмед Кадир Гюнтекин Юсуф Мехмед77195.131.41м. Дерекьой топраПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 77195.131.41, м. "Дерекьой топра", гр. Хасково390/03.04.2017
34Севим Кадир Аптикадир Себат Кадир Юсеин59УПИ IVс. ТракиецИзменение на кадастралния план на имот пл. № 287, кв.59, с. Тракиец, Община Хасково428/13.04.2017
35"Европът 2005" ООДПИ 000280, 000328, 000330, 000332, 000334, 000336, 000352, 000353, 000354 и ПИ № 000350с. ВъгларовоПроект за подробен устройствен план план за застрояване за поземлени имоти № 000280, № 000328, № 000330, № 000332, № 000334, № 000336, № 000352, № 000353, № 000354, с. Въгларово и поземлен имот № 000350, м. " Малка калайджа", землището на с. Въгларово, Община Хасково.441/20.04.2017
36Тихомир Николов Хърсев97IV, Vс. УзунджовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ IV и УПИ V, кв. 97 по плана на с. Узунджово, Община Хасково506/03.05.2017
37Мария Пламенова Ангелова1IIс. ГарвановоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ II, кв. 1 по плана на с. Гарваново, Община Хасково507/03.05.2017
38Стойчо Димитров Ганашев77195.113.253ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот №77195.113.253 по КК на гр. Хасково.509/03.05.2017
39"КАЛЕ ТЕКС" ЕООД1209XIж.р. КаменецПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XI, кв. 1209, гр. Хасково (жил. район "Каменец").510/03.05.2017
40"ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАДкв. БоляровоПодробен усройствен план - парцеларен план за обект "Реконструкция на ВЛ 110 kV "АРДА" в участъка от стълб №7 до стълб №18", попадащ в землището на кв. "Болярово", гр. Хасково.432/28.04.2017
41Община Хасковокв. БоляровоПодробен устройствен план - специализирана план-схема за канализация, като част комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Доизграждане на канализационна мрежа на кв. "Болярово", гр. Хасково, в обхват на уличната регулация, южно от ул. "Болярска".519/04.05.2017
42Катя Христозова Петрова77195.131.21м. Дерекьой топраПодробен устройствен план - план за застрояване, план-схеми и парцеларни планове за водоснабдяване, канализация и електрозахранване за поземлен имот с идентификатор №77195.131.21 по КК на гр. Хасково (м. Дерекьой топра)523/05.05.2017
43Катя Христозова Петрова77195.131.63м. Дерекьой топраПодробен устройствен план - план за застрояване, план-схеми и парцеларни планове за водоснабдяване, канализация и електрозахранване за поземлен имот с идентификатор №77195.131.63 по КК на гр. Хасково (м. Дерекьой топра).525/05.05.2017
44Зейнур Селятин Касим77195.702.581ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 77195.702.581 по КК на гр. Хасково (ж.р."Кенана).526/05.05.2017
45Иван Въчев ВълчевVI-196с. ОрловоИзменение на кадастралния план на имот пл № 195 и пл. № 196, кв. 28, с. Орлово, Община Хасково. Премахват се имоти пл. № 195 и пл. № 196. Нанася се нов имот с нов пл. № 301,527/05.05.2017
46Бойко Боянов Георгиев63477195.709.137гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и подробен устройствен план - план за застрояване, план-схеми за водоснабдяване, канализация и електрозахранване за УПИ III, кв. 634 по регулационния план на гр. Хасково (поземлен имот № 77195.709.137 по КК на гр. Хасково)529/05.05.2017
47Гюлбинар Керим Юсеин105677195.704.310ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за рерулация на УПИ VIII, кв. 1056, ж.р. "Кенана" и план за застрояване за поземлен имот № 77195.704.310 по КК на гр. Хасково.530/05.05.2017
48Господин Атанасов Гавраиловс. ГарвановоПроект за подробен устройствен план - план за регулация за имоти пл. № 77 и № 78, с. Гарваново, Община Хасково.539/09.05.2017
49Община Хасково306VIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация в участъка между осова точка 2116 и осова точка 2749 на ул. "Георги Кирков" и изменение на плана за регулация на УПИ VI "За дом на профсъюзите", кв. 306 гр. Хасково.553/11.05.2017
50Генка Георгиева Попова Мария Георгиев Стоичкова Ванка Иванова Георгиева12VIIIс. КозлецИзменение на кадастралния план на имот пл. № 183, кв.12, с. Козлец, Община Хасково.565/15.05.2017
51Николай Георгиев Митев Станко Запрянов Милянов29X-240, XI-241с. ОрловоИзменение на кадастралния план на имот пл. № 240 и пл. № 241, кв. 29, с. Орлово, Община Хасково.566/15.05.2017
52Хатидже Юсеин Мехмед6II-53с. Долно ГолеманциИзменение на кадастралния план на имот пл. № 53, кв. 6, с. Долно Големанци, Община Хасково.567/15.05.2017
53Касим Мустафа Юсеин Мустафа Хасан Юсеин Фатме Алиосман Кадир28ПИ 126, 127, 128, 129с. ТракиецИзменение на кадастралния план на имоти пл. № 126, пл. № 127, пл. № 128, пл. № 129, кв. 28, с. Тракиец, Община Хасково.571/16.05.2017
54Манол Петев Манолов18XIII -19, XIV -19с. СтамболийскиПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ XIII-19 и УПИ XIV-19, кв. 18 по плана на с. Стамбоийски, Община Хасково.629/23.05.2017
55Таня Златкова Габерова Димитър Банков Банков492а77195.721.370гр. ХасковоПоправка на очевидна фактическа грешка в заповед № 812/05.07.2016г. за имот № 77195.721,370642/25.05.2017
56Георги Петков Ривов132077195.706.91ж. р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор №77195.706.91, кв.1320, ж.р. "Куба", гр. Хасково643/25.05.2017
57Петър Янков СлавовПИ 130001с. ЕленаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот №130001, бивш стопански двор на с. Елена, Община Хасково.644/25.05.2017
58Метин Мехмед Мехмедали77195.737.415м. Казан топраПроект за подобен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 77195.737.415 по КК на гр. Хасково (м. "Казан топра").647/25.05.2017
59Денислав Даниелов Рашев77195.556.40м. КемераПроект за подробен устройствен план - план за застрояване и план-схема за електрозахранване за поземлен имот № 77195.556.40 по кадастралната карта на гр. Хасково, местност "Кемера".649/25.05.2017
60Любомир Тончев Георгиев82977195.730.375ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот № 77195.730.375, кв.829, жилищен район "Изгрев", гр. Хасково.770/14.06.2017
61Шенол Юсеин Назиф103777195.702.523ж.р. КенанаПроект за изменение на подробен устройствун план - план за регулация на УПИ XV- за жил. строителство, кв. 1037 по регулационния план на жил. район "Кенана", гр. Хасково.779/16.06.2017
62Емилия Миткова Латунова131477195.706.44ж. р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот № 77195.706.44, кв. 1314, ж. р. "Куба", гр. Хасково.780/16.06.2017
63Мехмед Мюмюн Мехмед Неждие Исмаил Мехмед106877195.703.375ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 77195.703.375 по КК на гр. Хасково (ж.р. "Кенана").791/19.06.2017
64Недялко Дичев Желев77195.335.23м. БюкяПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот №77195.335.23 по КК на гр. Хасково (м."Бюкя") като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект " Складова база за търговия с метали".799/20.06.2017
65ЕВН България Електроразпределение АДс. ТракиецПодробен устройствен план - специализирана план-схема за електрозахранване, като част комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на кабелна линия средно напрежение за присъединяване на разпределителна уредба (РУ) 20/0.4 kV в с. Тракиец и преразпределяне на въздушна мрежа ниско напрежение.803/21.06.2017
66ЕВН България Електроразпределение АД77195.743.352ж. р. КаменецПодробен устройствен план - специализирана план-схема за електрозахранване, като част комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на кабелна линия ниско напрежение за присъединяване нов потребител в поземлен имот с идентификатор № 77195.743.352, ж.р. "Каменец" по КК на гр. Хасково и развитие на мрежата в района".804/21.06.2017
67Магдалена Тенева Тенева54с. КнижовникПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I-477, кв. 54 по плана на с. Книжовник, Община Хасково.807/21.06.2017
68Община Хасково226XIXгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XIX "за жилищно строителство и обществено обслужване", кв. 226 по регулационния план на гр. Хасково.814/23.06.2017
69Виолета Минчева Илиева1 СИЗ77195.424.104гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация, план за застрояване и комуникационно - транспортен план за УПИ I "За промишлени нужди (За газстанция), отреден за поземлен имот № 77195.424.104, кв.1, СИЗ по плана на гр. Хасково.825/26.06.2017
70Община Хасково226гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XX "за жилищно строителство и обществено обслужване", кв. 226 по регулационния план на гр. Хасково.826/26.06.2017
71ЕВН България Електроразпределение АД77195.703.709ж. р. "Кенана"Подробен устройствен план - специализирана план-схема за кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на жилищни сгради № 1 и № 2, находящи се в ПИ № 77195.703.709 по КК на гр. Хасково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на "Жилищни сгради № 1 и № 2".835/26.06.2017
72Юсеин Фарадин Ахмед1ПИ 9Изменение на кадастралния план на имот пл. № 9, кв.1, с. Козлец, Община Хасково.840/28.06.2017
73ЕВН България Електроразпределение АД77195.732.26Изменение на Подробен устройствен план за допълването му със специализирана план-схема за изграждане на БКТП 20/0,4 kV с кабелни линии средно напрежение и ниско напрежение като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на БКТП 20/0,4 kV с кабелни линии СрН и НН" в ПИ 77195.732.26 по КК на гр. Хасково, бул. "Съединение" № 62"849/29.06.2017
74Община Хасково349, 354, 360гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на кв. № 349, № 354 и № 360 гр. Хасково.476/30.06.2017
75Община Хасково258гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на квартал 258 по плана на гр. Хасково в обхват между ул. "Оборище", ул. "Цар Страшимир", ул. "Клокотница", ул. "Банска" и бул. "България".477/30.06.2017
76"Братя Василеви" ООД3 СИЗ77195.707.27гр. ХасковоПодробен устройствен план - специализирана план-схема за сградно водопроводно отклонение за ПИ 77195.707.27 по КК, представляващ УПИ XVII за автосервиз и бензиностанция, кв.3 СИЗ, гр Хасково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Сградно водопроводно отклонение за УПИ XVII за автосервиз и бензиностанция, кв.3 СИЗ, гр. Хасково."855/03.07.2017
77Кооперация "РПК ЮГ"33VII-237с. КонушПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ VII-237, кв. 33, с. Конуш, Община Хасково.956/13.07.2017
78Димитър Славов Димитров Слави Димитров Славов77195.746.574ж. р. "Каменец"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот № 77195.746.574, кв. 1102, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.957/13.07.2017
79"Вени 90-67" ЕООД77195.10.32м. БалаклиПроект за подробен устройствен план - план за застрояване и план-схема за комуникационно-транспортната мрежа за поземлен имот с идентификатор 77195.10.32 по КК на гр. Хасково, местност "Балакли"965/17.07.2017
80Чанко Янев Чанков14IV, Vс. КонушПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IV-95 и УПИ V-96, кв. 14 по плана на с. Конуш, Община Хасково.966/17.07.2017
81Димитър Лозев Димитров5ПИ 315с. КлокотницаИзменение на кадастралния план на квартал 5 по плана на с. Клокотница, Община Хасково. Допълва се нов имот в квартал 5 с нов пл. № 315967/17.07.2017
82"Веда М Консулт - Мирослав Милев"849XIVгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XIV, кв. 849 по плана на гр. Хасково.968/17.07.2017
83Кадир Сафет Кадир Хатче Ерджеб Кадир82177195.730.157ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот № 77195.730.157, кв. 821, ж.р. "Изгрев", гр. Хасково969/17.07.2017
84Диана Вълчева Параскова90777195.708.256ж.р. "Орфей"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.708.256, кв. 907, ж.р. "Орфей", гр. Хасково.970/17.07.2017
85"Мишел Ейманн" ЕООД1019м. Юрта, стопански двор на с. ТракиецПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 001019, м. "Юрта", стопански двор на с. Тракиец.972/17.07.2017
86Валентин Сергеев Джованов121477195.743.174ж. р. КаменецПроект за подробен устройствен план - изменение на част от плана за улична регулация на жил. район "Каменец", план за регулация и план за застрояване за поземлен имот 77195.743.174, кв. 1214 ж.р. "Каменец", гр. Хасково.973/17.07.2017
87Ивана Насково Ванчева5496с. КнижовникИзменение на кадастрален план на имоти пл. № 487, пл. № 488 и пл. № 489, кв.5, с. Книжовник, Община Хасково.. Имоти пл. № 487, пл. №488 и пл. № 489 се обединяват в един общ поземлен имот с нов пл. № 496, като досегашните имоти с пл. № 487, пл. № 488 и пл. № 489 се заличават.982/17.07.2017
88Али Нефизов Смаилов51501, 502с. Криво полеИзменение на кадастралния план на част от кв. 51, с. Криво поле, Община Хасково. Нанасят се два нови имота с нови планоснимачни номера 501 и 502.983/17.07.2017
89Община Хасково6 ИИЗXXX, XXXIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ XXVI "За технопарк", кв. 6 ИИЗ, гр. Хасково. В квартал 6 ИИЗ се проектират два нови урегулирани поземлени имоти - УПИ XXX"За технопарк" и УПИ XXXI"За технопарк".993/19.07.2017
90Павлинка Тодорова Стоянова Светлин Велчев Стоянов100577195.113.110ж. р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот №77195.113.110, кв. 1005, ж.р. "Кенана", м. "Туристическа хижа", гр. Хасково.1007/21.07.2017
91Георги Белев Стоянов10ПИ 29с. Горно ВойводиноИзменение на кадастралния план на имот пл. № 29, кв. 10, с.Горно Войводино, Община Хасково.1151/21.08.2017
92ЕВН България Електроразпределение АДгр. ХасковоПодробен устройствен план - специализирана план-схема за електрозахранване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на кабелна линия 20кV п/ст Хасково до ТП "Тенис кортове", гр. Хасково с местоположение ул. "Пловдивска" до съществуващ трансформаторен пост ТП "Тенис кортове".1157/21.08.2017
93Еленка Димитрова Борисова Тодор Димитров Тодоров Станил Филев Станилов Георги Господинов Георгиев Галя Георгиева Николова Нели Георгиева Ериг12477195.740.323гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ XVI, кв. 124, гр. Хасково.1059/02.08.2017
94Георги Митев Камбуров28ПИ 194с. ОрловоИзменение на кадастралния план на имот пл. № 194, кв. 28, с. Орлово, Община Хасково.1060/02.08.2017
95Латка Стефанова Георгиева Георги Димитров ГеоргиевПИ 77с. ЛюбеновоИзменение на кадастралния план на имот пл. № 77, кв. 7а, с. Любеново, Община Хасково.1061/02.08.2017
96Надка Димитрова Янева Йорданка Видюва Зайчева104777195.704.417 77195.704.418ж. р. КенанаПодробен устройствен план - план за застрояване за поземлени имоти № 77195.704.417 и № 77195.704.418, кв. 1047, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1169/22.08.2017
97"Бумеранг - 06" ООД Иванка Маринова Филипова1V, VIс. КлокотницаПодробен устройствен план - план за застрояване за УПИ V " за производствени и складови дейности" и УПИ VI "за проидводствени и складови дейности", кв. 1 по регулационния план на с. Клокотница, Община Хасково.1170/22.08.2017
98"Еском" ООДгр. ХасковоПодробен устройствен план - специализирана план схема - схема за оптична кабелна мрежа в жк. "Орфей", гр. Хасково като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Оптична кабелна мрежа в ж.к. "Орфей", гр. Хасково.1173/23.08.2017
99Румен Боянов Райчев103977195.703.639ж. р. "Кенана"Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 77195.703.639, кв. 1039, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1088/24.08.2017
100Гюнер Зинал Ариф Красимир Боянов Емилов444IIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ II, кв. 444, гр. Хасково1185/24.08.2017
101Стойчо Захариев Иванов106477195.703.817ж.р. "Кенана"Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ I, кв. 1064, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1186/24.08.2017
102Милка Йорданова Колева133777195.705.459ж. р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и план застрояване за поземлен имот № 77195.705.459, кв. 1337, ж. р. "Куба", гр. Хасково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж : "Еднофамилна жилищна сграда" в поземлен имот № 77195.705.459, кв. 1337, ж.р. "Куба", гр. Хасково.1230/07.09.2017
103"ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД70777195.741.384гр. ХасковоПодробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 77195.741.384, УПИ II За бензиностанция, кв. 707 (бул. "Освобождение № 106), гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект "Бензиностанция с автомобилна газаснабдителна станция, обслужваща сграда, автомивка и паркинг".1231/07.09.2017
104Никола Делчев Колев55215с. Криво полеИзменение на кадастралния план за поземлен имот № 215 с. Криво поле, Община Хасково. Нанасят се три нови имота с нови планоснимачни номера 505, 506 и 507.1250/13.09.2017
105Гюлзифе Бекир Ахмед37315с. МаслиновоИзменение на кадастралния план на имот пл. № 315, кв.37, с. Маслиново, Община Хасково. Заличава се имоти пл. № 319 и № 320.1265/14.09.2017
106Ангел Стойчев Ангелов Иванка Петрова Ангелова11XVII-132с. СтойковоИзменение на кадастралния план на имот пл. № 132, за който е отреден УПИ XVII, кв. 11, с. Стойково, Община Хасково.1275/18.09.2017
107Джеврие Мехмед Мурад Февзи Мехмед Мурад Айдън Селятин Шерафетин Рамадан Ибрям Рамадан Наджие Рамадан Хрюстем Рюстем Сами Хрюстем Анифе Сами Рюстем471VII, VI, VIIIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VII, VI, VIII, кв. 471 по плана на гр. Хасково.1276/18.09.2017
108Еском ООДгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - за допълването му с план-схема за оптична кабелна мрежа на гр. Хасково за ЖК "Червена стена" по ул. "Червена стена", ЖК "Любен Каравелов", ЖК "Куба" по ул. "Св. Св. Кирил и Методий", ЖК "Дружба 1" по ул. "Дунав" и ул. "Булаир", ул. "Акация", ул. "Епископ Софроний", ул. "Правда", ул. "Пловдивска", "Център, като част Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Оптична кабелна мрежа гр. Хасково 2016" с описания обхват.1278/18.09.2017
109Белгин Мустафа МустафаIIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ II, кв. 113, по регулационния план на гр. Хасково.1284/18.09.2017
110Емине Орхан Али91677195.708.362ж. р. ОрфейПодробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.708.362, кв. 916, ж.р. "Орфей", гр. Хасково.1285/18.09.2017
111"БАЛКАН - ЮГ" ООД "ЕС ЕНД ДЖИ" ООД8077195.725.92 77195.725.93гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ XV "За хипермаркет и обществено обслужване", кв. 80 по регулационния план на гр. Хасково, отреден за поземлени имоти с идентификатори 77195.725.92 и 77195.725.93 по кадастралната карта на гр. Хасково.1286/18.09.2017
112"Ситигаз Българиягр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - за допълването му с план-схема за газоснабдяване на гр. Хасково като част Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Газоснабдяване на Община Хасково", подобект "Газоразпределителна мрежа на гр. Хасково - етап 2017 ТТР 11С 2017".1375/02.10.2017
113Наим Сами Сюлейманов16VIс. ГълъбецИзменение на кадастралния план на имот пл. № 115, кв.16, с. Гълъбец, Община Хасково.1426/06.10.2017
114Шинка Димитрова Бекярова Орлин Демирев Бекяров195XXXI, XXXII, XXXVIII, XXXIXгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XXXI, УПИ XXXII, УПИ XXXVIII, УПИ XXXIX, кв. 195 по плана на гр. Хасково.1427/06.10.2017
115Христина Ангелова Ванчева5I-123, III-122, XIII-122с. КнижовникПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I, УПИ III, УПИ XIII в кв. 5 по плана на с. Книжовник, Община Хасково.1428/06.10.2017
116Кирил Стаменов Петеларов120777195.750.247ж.р. "Каменец"Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот № 77195.750.247, кв. 1207, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1450/11.10.2017
117"Стил 96" ООД77195.333.70 77195.333.53 77195.732.124м. "Бюкя"Проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на поземлени имоти № 77195.333.70, № 77195.333.53 и № 77195.732.124, м. "Бюкя" по кадастралната карта на гр. Хасково, включващ установяването на площадка за застрояване с общ режим, характер и начин на застрояване.1452/11.10.2017
118Добрина Колева Русева120677195.750,315ж.р. "Каменец"Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за улична регулация на кв. 1206, ж.р. "Каменец", гр. Хасково и Подробен устройствен план - план за регулация, план за застрояване и план - схема за електрозахранване за поземлен имот № 77195.750.315, кв.1206, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1479/13.10.2017
119Катя Радева Михайлова66977195.745.108ж. р. "Хисаря"Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 77195.745.108, кв.669, ж.р. "Хисаря", гр. Хасково.1480/13.10.2017
120"Ваня 2004" ЕООД Ванчо Петров Колев Гергана Найденова Райчева306Iгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - работен устройствен план на УПИ I, кв. 306 по плана на гр. Хасково.1481/13.10.2017
121Виолетка Желязкова Колева Диана Борисова Колева - Боева Пламен Борисов Колев27IX-34с. ТракиецПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IX-34, кв. 27 по плана на с. Тракиец, Община Хасково.1577/30.10.2017
122Служебна645, 771, 772, 780гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за регулация на част от кв. 645, кв. 771, кв. 772 и кв. 780, гр. Хасково.565/27.10.2017
123Служебна77195.707.1гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - за допълването му с план-схема за водопроводна мрежа по ул. "Пловдивска", в участъка от поземлен имот с идентификатор № 7195.707.1 до поземлен имот с идентификатор № 77195.707.31 по кадастралната карта на гр. Хасково.566/27.10.2017
124"Мобилтел" ЕАДгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план за допълването му с план-схема за електронна съобщителна мрежа на "Мобилтел" ЕАД в гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на кабелна електронна съобщителна мрежа с отклонения от съществуващата КЕСМ на "Мобилтел" ЕАД в гр. Хасково".1620/06.11.2017
125Ивана Насково Ванчева5496с. КнижовникПоправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 1428/06.10.2017г. на Кмета на Община Хасково.1623/08.11.2017
126"Милки Груп Био" ЕАД77195.334,39м. БюкяПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 77195.334.39 по кадастралната карта на гр. Хасково, м. "Бюкя", като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Разширение на съществуващо предприятие за млекопреработка.1639/10.11.2017
127Лилия Здравкова Торньова103277195.702.580ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване и план - схема за водоснабдяване за поземлен имот № 77195.702.580, кв.1032, жил. район "Кенана", гр. Хасково.1682/22.11.2017
128Сейхан Фахми Хаджимехмед120077195.744.530ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.744.530, кв.1200 жил. район "Каменец", гр Хасково1683/22.11.2017
129Емин Рамадан Рамадан104777195.704.413ж.р. КенанаПодробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 77195.704.413, кв. 1047, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1686/22.11.2017
130"Изабела Милкова ле парфюм" ООД8 СИЗгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация по бул. "Г.С.Раковски", източно от УПИ XV и УПИ XVI, кв.8 СИЗ по плана на гр. Хасково.1695/22.11.2017
131Фиданка Стоянова Йорданова459аVIIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VII, кв. 459а по плана за регулация на гр. Хасково.1690/22.11.2017
132"ЕВРОТРЕЙД" ООД77195.556.32м. КемераПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот № 77195.556.32, м. "Кемера", землище гр. Хасково.1706/23.11.2017
133Тянко Ников Янев Марийка Никова Янева Елена Никова Недялкова6III, XV, IVгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III, УПИ XV и УПИ IV, кв.6 по плана на гр. Хасково.1707/23.11.2017
134Недялко Иванов Ангелов11VIIIс. МанастирИзменение на кадастралния план на имот пл. № 11, за който е отреден УПИ VIII, кв.8, с. Манастир, Община Хасково.1712/27.11.2017
135"РПК - Юг" - гр. Хасково26ПИ 288с. МандраИзменение на кадастралния план на имот пл. № 288, с. Мандра, Община Хасково1723/28.11.2017
136Хюрю Рамадан Сюлейман Халил Себахтин Халил18ПИ 145с. Горно ГолеманциИзменение на кадстралния план на имот пл. № 145, кв.18, с. Горно Големанци, Община Хасково.1724/28.11.2017
137Недко Георгиев Колев80677195.729.446ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор № 77195.729.446, кв. 806, ж.р. "Изгрев", гр. Хасково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициативаза строеж "Жилищна сграда"1736/28.11.2017
138Галя Георгиева Стоилова100177195.113.48ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 77195.113.48, кв. 1001, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1738/29.11.2017
139Делян Димчев Делчев75677195.721.378гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 77195.721.378, представляващ УПИ V, кв. 756, гр. Хасково1768/01.12.2017
140"Електроразпределение Юг" ЕАДс. ВойводовоПроект за изменение на подробен устройствен план - за допълването му с план-схема за електрозахранване като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на БКТП с кабелни линии средно напрежение и ниско напрежение за присъединяване на нови потребители в стопански двор на с. Войводово, Община Хасково".1776/05.12.2017
141Община Хасково77195.741.103, 77195.741.241, 77195.741.294гр. ХасковоПроект за изменение на Подробен устройствен план - за допълването му с план-схема за водопроводна мрежа по ул. "Бачо Киро", в участъка от поземлени имоти с идентификатори № 77195.741.103, № 77195.741.241 и № 77195.741.294 по кадастралната карта на гр. Хасково до строителните граници на града.579/15.12.2017
142Байрие Христем Халим84977195.717.87гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ XIX, кв. 849 по плана на гр Хасково (поземлен имот № 77195.717.87 по КК на гр. Хасково).1844/18.12.2017
143"РЕД КАР" ЕООД121877195.743.319ж. р. "Каменец"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот № 77195.743.319, кв. 1218, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1845/18.12.2017
144Александър Зарков Котетеров112877195.748.205ж. р. "Каменец"Проект за подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот № 77195.748.205, кв. 1128, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1848/18.12.2017
145Грозданка Христова Карабашева23ПИ 9, ПИ 10с. Долно ВойводиноИзменение на кадастрален план на имоти пл. № 9 и № 10, кв. 23, с. Долно Войводино, Община Хасково.1849/18.12.2017
146Мюмюн Ахмед Юсеин Ахмед Юсеинов Мустафов Север Мехмед Якуб Хюсние Расим Шаиб Бирсен Селфедин Мюмюн Сезгин Мухарем Мюмюн Веждин Ибрям Юсеин45ПИ 465, ПИ 137, ПИ 138, ПИ 139, ПИ 140с. ТракиецИзменение на кадастралния план на имоти пл. № 465, № 137, № 138, № 139 и № 140, кв. 45, с. Тракиец, Община Хасково.1852/18.12.2017
147Валентин Данчев Дамянов77195.737.65м. "Казан топра"Проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 77195.737.65, м. "Казан топра", гр. Хасково.1867/20.12.2017
148"Електроразпределение Юг" ЕАДгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - за допълването му с план-схема за електрозахранване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на БКТП с кабелни линии средно напрежение и ниско напрежение за присъединяване на нови потребители" по бул. "Васил Левски" и по бул. "България", гр. Хасково.1879/21.12.2017
149Стефан Латев Петков Росен Латев Петков10ПИ 212, ПИ 213с. БряговоИзменение на кадастралния план на имот пл. № 213 и пл. № 212, кв. 10, с. Брягово, Община Хасково.1882/21.12.2017
150Тошко Кирилов Георгиев Стефка Руменова Георгиева120177195.744.573ж.р. "Каменец"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.744.573, кв. 1201, жил. район "Каменец", гр. Хасково.70/15.01.2018
151Гюлназ Мустафа Юсуф22УПИ III, УПИ II, УПИ XV, УПИ XIV, УПИ IVс. ОрловоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III, УПИ II, УПИ XV, УПИ XIV, УПИ IV, кв. 22 по плана на с. Орлово, Община Хасково.71/15.01.2018
152Мюмюн Ахмед Зекир Ерол Мюмюн Реджеб Незахат Муса Реджеб70777195.22.3 77195.22.66гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ IX и план за регулация и застрояване на УПИ IX, кв. 707 по план на гр. Хасково.72/15.01.2018
153Сали Сеид Сейдали10ПИ 65, ПИ 66с. ГълъбецОтказвам да одобря проект за изменение на кадастралния план на поземлени имоти пл. № 65 и пл. № 66, кв. 10, с. Гълъбец, Община Хасково.73/15.01.2018
154Захари Георгиев Запрянов87277195.715.275 77195.715.278гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за регулация, план за застрояване и работен устройствен план за поземлен имот с идентификатор № 77195.715.275, кв.872 и изменение на плана за регулация на УПИ IV, кв. 872 по плана за регулация на гр. Хасково, представляващ поземлен имот с идентификатор № 77195.715.278 по КК на гр. Хасково.79/16.01.2018
155Божидар Огнянов Налбантов119777195.744.135 77195.144.136ж.р. "Каменец"Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот № 77195.744.135, представляващ УПИ XI, кв. 1197 по регулационния план на гр. Хасково и поземлен имот № 77195.744.136 по КК на гр. Хасково.82/17.01.2018
156Васил Иванов Захариев1196, 1197, 723гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация на бул. "Освобождение" между кв. 1196, кв. 1197 и кв. 723, гр. Хасково.123/30.01.2018
157Али Джафер Ахмед Джевджет Вейсалов Ахмедов6ПИ 30с. ТекетоИзменение на кадастралния план за имот пл. № 30, кв. 6, с. Текето, Община Хасково.124/30.01.2018
158Община Хасково62, 63гр. ХасковоПодробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на кв. 62 и изменение на плана за регулация на кв. 63, гр. Хасково.605/26.01.2018
159"Еском" ООДгр. ХасковоПроект за изменение на Подробен устройствен план - допълнение към план-схема за оптична кабелна линия и парцеларен план за имот с идентификатор № 77195.300.32 по КК на гр. Хасково и имоти № 000128, № 000130 и № 000174 по КВС на землище с. Войводово, Община Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Трасе на оптичен кабел гр. Хасково - юг 1".606/26.01.2018
160"БТК" ЕАДгр. ХасковоПроект за изменение на Подробен устройствен план - допълване с план-схема за далекосъобщителна мрежа по чл.108, ал.2 от ЗУТ с трасе : бул. "Освобождение", ул. "Бачо Киро", ул. "Асеновград", ул. "Прохлада" и ул. "Ахрида", гр. Хасково.607/26.01.2018
161Община Хасковогр. ХасковоПроект за изменение на Подробен устройствен план - план за улична регулация на бул. "Г.С.Раковски", засягащ кв. 1, кв. 4, кв. 8, кв. 639 и кв. 714 по плана на гр. Хасково.608/26.01.2018
162Митко Каменов Хвойновс. МандраИзменение на кадастралния план на имот пл. № 111, кв. 13, с. Мандра, Община Хасково.152/06.02.2018
163"Форуком фонд имоти" АДСИП ЕТ "Валеди - Ленче Ставрева"677195.705.738гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот № 77195.705.738 по КК на гр. Хасково, представляващ УПИ XI за ТПК "Тодорка Паунова", кв. 6 по регулационния план на гр. Хасково.178/13.02.2018
164Велин Смилянов Конарчев77195.31.20м. "Казан топра"Проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 77195.31.20, м. "Казан топра", гр. Хасково.179/13.02.2018
165Андрей Желязков Андреев111677195.746.631ж.р. "Каменец"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.746.631, кв. 1116, жил. район "Каменец", гр. Хасково.180/13.02.2018
166Григор Стефанов Хаджиангелов Петър Стефанов Иванов33УПИ I, УПИ XIVс. КлокотницаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I и УПИ XIV, кв. 33 по плана на с. Клокотница, Община Хасково.182/13.02.2018
167Марин Делев Маринов Боян Христов Борисов Иван Василев Иванов6УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VIс. Криво полеПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, кв. 6 по кадастралния и регулационен план на с. Криво поле, Община Хасково.183/13.02.2018
168Община Хасково494УПИ Xгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ X, кв. 494 и план за улична регулация на ул. "Веслец".184/13.02.2018
169Юли Василев Караилиев81УПИ I, УПИ IIс. МалевоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и пана за застрояване на УПИ I, УПИ II, кв. 81 по плана на с. Малево, Община Хасково.185/13.02.2018
170Юмер Рахми Хамди77195.127.25м."Дерекьой топра"Проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 77195.127.25 по КК на гр. Хасково, м. "Дерекьой топра".189/14.02.2018
171"Руси - 63" ООД8 СИЗУПИ XVIII, УПИ XIX, УПИ XXVIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XX За производствени нужди и УПИ XXI За производствени нужди и и план за застрояване на УПИ XX За производствени нужди, УПИ XXI За производствени нужди, УПИ XIX За производствени нужди и УПИ XVIII За производствени нужди, кв. 8 по плана на СИЗ, гр. Хасково.205/16.02.2018
172Сефер Сеферали Исмаил4ПИ 156с. ОрловоИзменение на кадастралния план за имот пл. № 156, кв.4, с. Орлово, Община Хасково. Нанася се нов имот с нов планоснимачен № 614.290/06.03.2018
173Петко Господинов Петков106477195.703.236 77195.703.237ж.р. "Кенана"Проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори № 77195.703.236 и № 77195.703.237, кв. 1064, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.301/08.03.2018
174Сийка Банева Иванова101877195.701.310ж.р. "Кенана"Проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 77195.701.310, кв.1018, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.302/08.03.2018
175Колю Петков Тончев "Теленор България" ЕАД66УПИ IIIс. ЕленаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и проект за подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ III, кв.66 по плана на с.Елена, Община Хасково.303/08.03.2018
176Сабие Али Яшар102377195.701.372ж.р. "Кенана"Проект за Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот № 77195.701.372, кв. 1023, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.304/08.03.2018
177Марин Димитров Райчев425УПИ XIгр. ХасковоПроект за изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 77195.716.444, представляващ УПИ XI, кв. 425 по плана на гр. Хасково.305/08.03.2018
178Янко Иванов Янев Стефка Драганова Янева77195.113.460м. "Карамутли"Проект за подробен устройствен план - план за застрояване, план - схема за електрозахранване, план - схема и парцеларен план за водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор № 77195.113.460, м. "Карамутли", гр. Хасково.309/08.03.2018
179Борис Андонов Георгиев77195.113.461м. "Карамутли"Проект за подробен устройствен план - план за застрояване, план - схема за електрозахранване, план - схема и парцеларен план за водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор № 77195.113.461, м. "Карамутли", гр. Хасково.310/08.03.2018
180Хамиш Мюмюн Ахмед42977195.716.397 77195.716.398гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ III, съответстващ на поземлен имот с идентификатор № 77195.716.397 и УПИ IV, съответстващ на поземлен имот № 77195.716.398, кв. 429 и проект за изменение на работен устройствен план за УПИ IV и УПИ III, кв. 429 по плана на гр. Хасково.312/08.03.2018
181Васил Иванов Захариев856УПИ Iгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и проект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот № 77195.737.65, представляващ УПИ I, кв. 856 по регулационния план на гр. Хасково.314/09.03.2018
182"Електроразпределение Юг" ЕАДПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електроразпределителни мрежи по чл.108, ал.2 от ЗУТ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на кабелна линия 20кV от П/ст Хасково до ТП "Тенис кортове". Кабелните мрежи попадат в имоти общинска собственост - улици с идентификатори 77195.705.489, 77195.705.493 и 77195.705.498 по кадастралната карта на гр. Хасково.380/26.03.2018
183Марин Петков Гинев758УПИ Vгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ V, кв. 758 по плана на гр. Хасково.392/28.03.2018
184Димитър Дианов Димов104477195.704.15ж. р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот № 77195.704.15, кв.1044, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.393/28.03.2018
185Стоян Латев Тодоров121008с. СтамболийскиПроект за подробен устройствен план - план за застрояване, план-схеми за електрозахранване и водоснабдяване на имот № 121008, м. "Над село", землище на с. Стамболийски, Община Хасково.394/28.03.2018
186Атанас Ангелов Милев77195.516.14 77195.516.15м. "Циганска махала"Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.516.14 и поземлен имот с идентификатор 77195.516.15, м. "Циганска махала" по кадастралната карта на гр. Хасково.395/28.03.2018
187ММ "Инженеринг" ЕООД418УПИ VIIIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ VIII За жилищно строителство и обществено обслужване, кв. 418 по плана на гр. Хасково.404/29.03.2018
188Ремзи Тасим Сюлейман612УПИ II, УПИ IIIгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и план за застрояване на УПИ II и УПИ III, кв. 612 по плана на гр. Хасково, представляващи поземлен имот с идентификатор № 77195.717.155 по кадастралната карта на гр. Хасково.491/17.04.2018
189Антония Делчева Тачева Васил Димитров Тачев132777195.706.548ж.р. "Куба"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.706.548, кв. 1327, ж.р. "Куба", гр. Хасково.492/17.04.2018
190Община Хасково67УПИ XVс. ТракиецПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XV, кв. 67 по плана на с. Тракиец.493/17.04.2018
191Стефан Иванов Кюмюрджиев188УПИ XXVI и УПИ XXVIIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на УПИ XXVI и УПИ XXVII, кв. 188 по регулационния план на гр. Хасково (представляващ имоти с идентификатори 77195.734.220 и 77195.734.219)494/17.04.2018
192Сибила Адамова Налбантова104977195.704.153ж.р. "Кенана"Проект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот 77195.704.153, кв. 1049 жил. район "Кенана", гр. Хасково.495/17.04.2018
193Гочо Димитров Гочев29УПИ I, УПИ Xс. КлокотницаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I и УПИ X в кв. 29 по плана на с. Клокотница, Община Хасково.496/17.04.2018
194Райчо Костадинов Петров100477195.113.178ж.р. "Кенана"Проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 77195.113.178, кв.1004, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.497/17.04.2018
195Община Хасково226XIXгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ XIX, кв. 226 по регулационния план на гр. Хасково.498/17.04.2018
196Веселин Христов Белев Сребрина Рашкова Белева119777195.744.535ж.р. "Каменец"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот № 77195.744.535, кв. 1197, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.499/17.04.2018
197Ангел Валентинов Ангелов Кирил Валентинов Ангелов17ПИ 148с. КлокотницаИзменение на кадастралния план на имот пл. № 148, кв. 17, с. Клокотница, Община Хасково.500/17.04.2018
198"Теленор България" ЕАДПИ 045001с. Криво полеПроект за изменение на подробен устройствен план за допълването му с план-схема за външно ел.захранване на базова станция БС 6178 в поземлен имот № 045001,м. "Парапан гьол", землище с. Криво поле", Община Хасково.-501/17.04.2018
199Бирджан Исмаил Хабиб Добра Николова Талева83277195.730.276 77195.730.277ж.р. "Изгрев"Проект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 77195.730.276 и 77195.730.277, кв. 832 ж.р. "Изгрев", гр. Хасково.502/17.04.2018
200"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.725.86гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електроразпределителни мрежи за изграждане на кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на нов потребител в имот с идентификатор 77195.725.86 по КК на гр. Хасково и развитие на електроразпределителната мрежа в района.516/19.04.2018
201Мерхун Мустафа Хайрула44177195.719.152, 77195.718.151гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване, на УПИ XXIV (представляващ ПИ № 77195.719.152) и УПИ XXV (представляващ ПИ № 77195.718.151), кв. 441 по плана на гр. Хасково и проект за работен устройствен план за УПИ XXIV и УПИ XXV, кв. 441 по плана на гр. Хасково.531/25.04.2018
202Мудин Ахмед Али91877195.708.392ж.р. "Орфей"Проект за изменение на подробен устройствен план план за регулация между осови точки о.т.87 и о.т.88, и проект за подробен устройствен план план за регулация и застрояване на поземлен имот № 77195.708.392, кв. 918, ж.р. "Орфей", гр. Хасково.532/25.04.2018
203Атанас Сашев Минчев23УПИ Vс. МалевоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ V, кв. 23 по плана на с. Малево, Община Хасково.533/25.04.2018
204Иво Самуилов Илиев102577195.702.582 77195.702.264ж.р. "Кенана"Проект за подробен устройствен план - план за регулация на поземлени имоти № 77195.702.582 и № 77195.702.264, кв. 1025, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.534/25.04.2018
205БТК АД77195.750.113гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - за допълването му с план-схема за оптична кабелна мрежа от кабелна шахта III-11.46.01 на ОК Хасково- Кърджали до Базова станция PD 2289A в ПИ 77195.750.113 по кадастралната карта на гр. Хасково.535/25.04.2018
206Иван Вълков Иванов106777195.703.292ж.р. "Кенана"Проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 77195.703.292, кв.1067, ж.р."Кенана", гр. Хасково.536/25.04.2018
207Ерол Сафет Искендер121877195.743.550ж.р. "Каменец"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и изменение на плана за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.743.550, кв. 1218, ж.р. "Каменец", по кадастралната карта на гр. Хасково.537/25.04.2018
208Славка Емилова Милкова103077195.702.30ж.р. "Кенана"Проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.702.30 по кадастралната карта на гр. Хасково, ж.р. "Кенана",като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Еднофамилна жилищна сграда"551/26.04.2018
209"Теленор България" ЕАДПИ 045001с. Криво полеПроект за Подробен устройствен план - парцеларен план за външно ел.захранване на базова станция БС 6178 в поземлен имот № 045001,м. "Парапан гьол", землище с. Криво поле", Община Хасково.687/27.04.2018
210Община Хасково77195.732.70 77195.732.120гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план за допълването му с план-схема за водопроводна и канализационна мрежа по улица в ИИЗ (ПИ 77195.732.70) и бул. "Съединение" (ПИ 77195.732.120), гр. Хасково.593/09.05.2018
211Младен Данов Сейков473а77195.719.371гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на УПИ VI, кв. 473а по плана на гр. Хасково (поземлен имот № 77195.719.371 по КК на гр. Хасково.)619/15.05.2018
212Делян Димчев Делчев75677195.721.378гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.721.378, урегулиран като УПИ V, кв. 756, гр. Хасково.620/15.05.2018
213Валентин Йорданов Маринов100577195.113.109ж.р. "Кенана"Проект за подребен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот 77195.113.109, кв. 1005, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.621/15.05.2018
214Димитър Кирков Митрев44УПИ Vс. МалевоИзменение на кадастралния план за квартал 44 по плана на с. Малево, Община Хасково. Допълва се нов имот в кв. 44 с проектен пл. № 501.622/15.05.2018
215Грудка Иванова Семерджиева14ПИ 572с. НиколовоИзменение на кадастралния план на имот пл. № 572, кв. 14, с. Николово, Община Хасково.624/15.05.2018
216Мюмюне Исмаил Муса77195.188.2м. "Червена стена"Проект за подробен устройствен план - план за застрояване, план-схеми и парцеларни планове за електрозахранване и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 77195.188.2 по кадастралната карта на гр. Хасково (м. "Червена стена).626/15.05.2018
217"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.731.279 77195.731.280гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план -схема за електрозахранване чрез кабелни линии ниско напрежение за присъединяване на нови потребители в имоти с идентификатори 77195.731.279 и 77195.731.280 по кадастралната карта на гр. Хасково.666/21.05.2018
218"Прото" ЕООД97VIIIс. УзунджовоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за водопроводна мрежа, като част Комплескен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Уличен водопровод", по улица от о.т. 100 до УПИ VIII, кв. 97 по плана на с. Узунджово, Община Хасково.667/21.05.2018
219Община Хасковогр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за канализационна мрежа по ул. "Хризантема", гр. Хасково.720/23.05.2018
220Община Хасково1101, 1105ж.р. "Каменец"Проект за Подробен устройствен план - план за улична регулация и план за регулация на северната част на кв.1101 и кв.1105, южно от улица с осови точки 2, 3305, 15 и 18, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.705/01.06.2018
221Димитър Петров Георгиев106577195.703.420ж.р. "Кенана"Проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.703.420 по КК на гр. Хасково, ж.р. "Кенана", като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Еднофамилна жилищна сграда".721/23.05.2018
222"Електроразпределение Юг" ЕАДгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план за допълването му с план-схема за изграждане на нова РУ 20/0,4kV в поземлен имот 77195.752.105 с кабелни линии средно напрежение и ниско напрежение за присъединяване на "Промишлена сграда в ПИ 77195.752.11 по КК на гр. Хасково".760/31.05.2018
223Станимир Спасов Спасов106377195.703.674ж.р. "Кенана"Проект за подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот 77195.703.674, кв. 1063 жил. район "Кенана", гр. Хасково.765/01.06.2018
224Пламен Колев Митев110177195.746.10ж.р. "Каменец"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот № 77195.746.10, кв. 1101, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.766/01.06.2018
225Мария Стайкова Димова105077195.704.281ж.р. "Кенана"Проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 77195.704.281, кв. 1050, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.767/01.06.2018
226Антония Асенова Балканска77195.184.63м. "Казан топра"Проект за Подробен устройствен план - план за застрояване, план-схеми и парцеларни планове за електрозахранване и водоснабдяване за поземлен имот с идентификатор 77195.184.63 по КК на гр. Хасково.768/01.06.2018
227"Кавел Инвест" ООД2 ИИЗУПИ VIII, УПИ IX, УПИ Xгр. ХасковоПроект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ II и УПИ VII, кв. 2 по плана на ИИЗ на гр. Хасково и план за застрояване на УПИ II, УПИ V и УПИ VII, кв. 2 по плана на ИИЗ на гр. Хасково.821/13.06.2018
228Алипи Алипиев Сербезов8УПИ Xгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за УПИ X, кв. 8 по плана на гр. Хасково.939/06.07.2018
229Антония Асенова Балканска77195.186.23м. "Казан топра"Проект за подробен устройствен план - план за застрояване, план-схеми и парцеларни планове за електрозахранване и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 77195.186.23, м. "Казан топра", гр. Хасково.940/06.07.2018
230Ада Желева Гогова Теодор Желев Гогов119977195.744.304ж.р. "Каменец"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот № 77195.744.304, кв. 1199, ж.р."Каменец", гр. Хасково.941/06.07.2018
231Пламен Янков Симеонов77195.186.33м. "Казан топра"Проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 77195.186.33, м. "Казан топра", гр. Хасково.942/06.07.2018
232Селяхтин Ниязи Расим5ПИ 50с. КозлецИзменение на кадастралния план на имот пл. № 50, кв. 5, с. Козлец, Община Хасково.943/06.07.2018
233Васил Митев Въков41с. МалевоИзменение на кадастралния план за квартал 41 по плана на с. Малево, Община Хасково.944/06.07.2018
234Рефика Рамадан Сейдали122577195.743.555ж.р. "Каменец"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.743.555, кв. 1225, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.958/10.07.2018
235Община Хасково13аУПИ Iс. КонушПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на УПИ I, кв. 13а по плана на с. Конуш, Община Хасково.959/10.07.2018
236Кинка Маринова Ганева130477195.705.86ж.р. "Куба"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот 77195.705.86, кв. 1304, ж.р. "Куба", гр. Хасково.1069/24.07.2018
237"Електроразпределение Юг" ЕАДж.р. "Каменец"Проект за изменение на подробен устройствен план за допълването му с план - схема за изграждане на РУ 20/0,4 kV с кабелни линии средно и ниско напрежение в ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1076/25.07.2018
238Тодор Делчев Овчаров Димка Петрова Овчарова77195.18.6, 77195.18.7м. "Идимири"Проект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени имоти 77195.18.6 и 77195.18.7 по КК на гр. Хасково (м. "Идимирли").1092/26.07.2018
239"Версус - 71" ООД77195.131.41 77195.131.42м. "Дерекьой топра"Проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 77195.131.41 и 77195.131.42 по КК на гр. Хасково, м. "Дерекьой топра" с цел разширяване на съществуващата територия за комплексно обществено обслужване - ресторант, заведение за обществено хранене.1094/26.07.2018
240"Строй Тим" ЕООД90а77195.737.199 77195.737.200гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - работен устройствен план за УПИ IV (ПИ 77195.737.200) и УПИ III (ПИ 77195.737.199), кв. 90а по плана на гр. Хасково.1095/26.07.2018
241Анелия Илиева Одажиева Магдалена Илиева Чукарова110577195.746.188ж. р. "Каменец"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.746.188, кв.1105, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1100/27.07.2018
242Николай Юлиянов Балкански45677195.720.30гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ X, кв. 456 по план на гр. Хасково (ПИ 77195.720.30 по КК на гр. Хасково).1101/27.07.2018
243Маргарита Христова Белчева132777195.706.543ж.р. "Куба"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.706.543, кв. 1327, ж.р. "Куба", гр. Хасково.1102/27.07.2018
244Петко Христов Петков131877195.705.316ж.р. "Куба"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот 77195.705.316, кв. 1318 жил. район "Куба", гр. Хасково.1118/31.07.2018
245Гого Ангелов Марчев35ПИ 241с. МандраИзменение на кадастралния план на имот пл. № 241, кв. 35, с. Мандра, Община Хасково.1119/31.07.2018
246Надя Николаева Данаилова103677195.702.578 77195.702.462ж.р. "Кенана"Проект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот 77195.702.578 и изменение на плана за застрояване на УПИ XII ( поземлен имот 77195.702.462), кв. 1036 жил. район "Кенана", гр. Хасково.1122/31.07.2018
247"Мербал" ООД10 ИИЗУПИ VIгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ VI, кв. 10 ИИЗ по плана на гр. Хасково.1124/31.07.2018
248Сание Ариф Ахмед83377195.730.240ж.р. "Изгрев"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.730.240, кв. 833, жил. район "Изгрев", гр. Хасково.1125/31.07.2018
249Хафизе Осман Чилингир110УПИ V, УПИ VI, УПИ VIIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ V, УПИ VI и УПИ VII, кв. 110 по плана на гр. Хасково.1126/31.07.2018
250"Руси - 63" ООД8 СИЗУПИ XVIIIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ XVIII, кв.8 СИЗ по плана на гр. Хасково.1127/31.07.2018
251Мюмюн Рамадан Мюмюн Севда Юкселова Мюмюн472аУПИ IVгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за УПИ IV, кв.472а по плана на гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Еднофамилна жилищна сграда".1168/10.08.2018
252"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.749.351ж.р. "Каменец"Проект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електроразпределителни мрежи по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, като част Комплексен проект за инветиционна инициатива за строеж "Изграждане на кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на нов потребител в поземлен имот с идентификатор 77195.749.351 по КК на гр. Хасково, ж.р. "Каменец".1169/10.08.2018
253"Империал Хаус и Ко" ООД287а77195.713.283гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ V, кв.287а по плана на гр. Хасково (поземлен имот 77195.713.283 по КК на гр. Хасково), като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Многофамилна жилищна сграда" в поземлен имот с идентификатор 77195.713.283, представляващ УПИ V, кв. 287а, гр. Хасково.1196/16.08.2018
254Дорина Христова Костадинова87577195.715.397, 77195.715.396гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и работен устройствен план за ПИ 77195.715.397 и ПИ 77195.715.396 по КК на гр. Хасково, кв.875 по плана за регулация на гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Пристройка към съществуваща жилищна сграда на 2 етажа".1210/21.08.2018
255Латка Тодева Христозова77195.118.24м. "Дерекьой топра"Проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.118.24 по КК на гр. Хасково, м. "Дерекьой топра", като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Ппреустройство на млекопрерабатвателно предприятие в автосервиз към строеж: "Млекопреработвателно предприятие".1211/21.08.2018
256"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.705.459ж.р. "Куба"Проект за изменение на подробен устройствен план - допълнение към план-схема за изграждане на сградно отклонение на въздушна мрежа ниско напрежение, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Сградно отклонение от въздушна мрежа ниско напрежение за присъединяване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 77195.705.459 по КК на гр. Хасково, ж.р. "Куба".1212/21.08.2018
257Димитър Тодоров Митев Ирина Иванова Аргирова506Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация, план за застрояване и работен устройствен план на част от кв. 506 по плана на гр. Хасково1217/21.08.2018
258Феим Мемишев Рамаданов Бояна Христова Хаджиева82377195.730.205ж.р. "Изгрев"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.730.205, кв. 823, ж. р. "Изгрев", гр. Хасково.1218/21.08.2018
259"Аста - 2012" ЕООД77195.723.353гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план за допълването му с план-схема за водопроводна мрежа по бул. "Г.С.Раковски" по ул. "Хаджи Димитър" до поземлен имот 77195.723.353 по КК на гр. Хасково, като част от Комплексен проект за ивнестиционна инициатива за строеж "Уличен водопровод до поземлен имот 77195.723.353 по КК на гр. Хасково".1229/23.08.2018
260Алдин Арсенов Мочуков110577195.746.64 77195.746.65ж.р. "Каменец"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на ПИ 77195.746.64 и ПИ 77195.746.65, кв. 1105, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1232/24.08.2018
261"Лайф Билд" ЕООД420гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ II, кв. 420 по плана на гр. Хасково и работен устройствен план за УПИ II, кв. 420 и УПИ V, кв. 420 по плана на гр. Хасково.1252/28.08.2018
262Алдин Хубенов Хилков111577195.747.44ж.р. "Каменец"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот № 77195.747.44, кв.1115, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1253/28.08.2018
263Янко Делчев Татарев "КАРЕ" ООД ЕТ "МАХАГОН - МИТКО ДИМИТРОВ"21УПИ XV, УПИ VIIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация на кв.21 и план за застрояване на УПИ XV и УПИ VII, кв.21 по плана на гр. Хасково.1254/28.08.2018
264Хабил Ибрям Хабил Хакиф Ибрям Хабил Стойчо Иванов Костов77195.128.103м. "Дерекьой топра"Проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.128.103 по КК на гр. Хасково, м. "Дерекьой топра"1255/28.08.2018
265Катя Борисова Кордова8877195.737.153 77195.737.302 77195.737.303гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване на УПИ XI, кв. 88 по плана на гр. Хасково (ПИ 77195.737.153 по КК на гр. Хасково) и работен устройствен план за УПИ XI, УПИ XIII (ПИ 77195.737.302) и УПИ XIV (77195.737.303), кв. 88 по плана на гр. Хасково.1259/28.08.2018
266Ахмед Расил Расим21ПИ 155с. ГолеманциИзменение на кадастралния план за имот плл № 155, кв. 21, с. Големанци, Община Хасково.1289/31.08.2018
267Атанас Димитров Караисаев39ПИ 215, ПИ 216с. МалевоИзменение на кадастрален план за имот пл. № 215 и имот пл. № 216, кв. 39, с. Малево, Община Хасково.1290/31.08.2018
268Маргарита Тодорова Атанасова34ПИ 343, ПИ 345с. ВъгларовоИзменение на кадастралния план за имоти пл. № 343 и пл. № 345, кв. 34, с. Въгларово, Община Хасково.1293/04.09.2018
269Община Хасково37УПИ Iс. КонушПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ I, кв. 37 по плана на с. Конуш, Община Хасково.1294/04.09.2018
270"Интерпласт" ООД6 СИЗУПИ Xгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ X, кв. 6 СИЗ по плана на гр. Хасково.1295/04.09.2018
271Николина Иванова Колева Живко Делчев Колев Валентин Делчев Колев12УПИ IVс. ОрловоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IV, кв. 12, с. Орлово, Община Хасково.1296/04.09.2018
272Тошо Недялков Недялков123777195.706.211ж.р. "Куба"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.706.211, кв.1327 ж.р. "Куба", гр. Хасково.1297/04.09.2018
273Делчо Стоянов Делчев Стела Тодорова Далова9УПИ XIVс. КнижовникПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XIV, кв.9 по плана на с. Книжовник, Община Хасково.1298/04.09.2018
274"Декор груп 05" ЕООД Наим Халил Наим120977195.743.424ж.р. "Каменец"Проект за подробен устройствен план - план за регулация за имот с идентификатор 77195.743.424, кв. 1209, ж.р. "Каменец", гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Еднофамилна жилищна сграда".1303/05.09.2018
275Янко Панайотов Петров122377195.743.545ж.р. "Каменец"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.743.545, кв. 1223, ж.р. "Каменец", гр. Хасково1390/25.09.2018
276"ИЗОЛИТ" ЕООД77195.216.160м. "Идимири"Проект за подробен устройствен план - план за застрояване и план-схема за външно ел. захранване за ПИ 77195.216.160 по КК на гр. Хасково (м. "Идимирли") като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Складове за строителни метални елементи".1404/26.09.2018
277Община Хасково8, 3777195.726.226гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация на кв.8 и кв.37, изменение на плана за дворищна регулация на част от кв.8 и кв.37, изменение на плана за дворищна регулация на част от кв.8 по плана на гр. Хасково и план за застрояване за новообразуван урегулиран поземлен имот в ПИ 77195.726.226.763/28.09.2018
278Община Хасково21 ИИЗ77195.374.41гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за улична регулация и план за регулация на ПИ 77195.374.41 по кадастралната карта на гр. Хасково.764/28.09.2018
279Паскал Петров Шубелиев88УПИ XXIс. ВъгларовоИзменение на кадастралния план на имот пл. № 88, за който е отреден УПИ XXI, кв.4, с. Въгларово, Община Хасково.1421/01.10.2018
280Община Хасково797УПИ Iгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - специализирана план-схема за изграждане на водопровод за захранване на УПИ I, кв. 797 по регулационния план на гр. Хасково (ПИ 77195.429.84 по КК на гр. хасково), като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на водопровод за захранване на УПИ I, кв. 797 по регулационния план на гр. Хасково (ПИ 77195.429.84 по КК на гр. хасково)". Трасето на водопровода преминава в уличната регулация на улица с о.т. 3397 - о.т. - 3395 - о.т.3405.1451/04.10.2018
281Атанас Филев Атанасов77195.515.28м. "Кемера"Проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.515.28 по кадастралната карта на гр. Хасково, м. "Кемера", като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Сграда за складова дейност и търговия".1461/08.10.2018
282Марийка Ангелова Тончева1с. СтамболийскиПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XVI - 93, кв. 1 по плана на с. Стамболийски, Община Хасково.1508/15.10.2018
283Димитър Иванов Митев112777195.747.230ж.р. "Каменец"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот № 77195.747.230, кв.1127, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1521/16.10.2018
284Красимир Николов Николов Никола Димитров Николов77195.112.139м. "Кекличево стопанство"Проект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот № 77195.112.139, м. "Кекличево стопанство", гр. Хасково.1522/16.10.2018
285Найлен Местан Ферад134УПИ Xгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване и работен устройствен план за УПИ X, кв.134 по плана на гр. Хасково.1523/16.10.2018
286Община Хасково42УПИ Iгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ I " за лечебно заведение", кв. 42 по регулационният план на гр. Хасково1524/16.10.2018
287Георги Митев Камбуров Николина Иванова Иванова28УПИ V и УПИ IVс. ОрловоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ V и УПИ IV, кв. 28 по плана на с. Орлово.1525/16.10.2018
288Илияз Арзован Хасан Нефизе Арзован Хасан88377195.429.123 77195.429.124гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за УПИ VI (поземлен имот 77195.429.124 по кадастралната карта на гр. Хасково) и план за застрояване за УПИ VII (поземлен имот 77195.429.123 по кадастралната карта на гр. Хасково), кв. 833 по плана на гр. Хасково.1538/18.10.2018
289Петя Иванова Данева Александра Тенчева Данева22УПИ XIIс. УзунджовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XII, кв.22 по плана на с. Узунджово, Община Хасково.1539/18.10.2018
290Валентин Йорданов Маринов Георги Йорданов Маринов Огнян Любомиров Костадинов77195.737.70м. "Казан топра"Проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.737.70, м. "Казан топра", гр. Хасково1540/18.10.2018
291Димо Благомиров Иванов102177195.701.557м. "Кенана"Проект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот 77195.701.557, кв. 1021 жил. район "Кенана", гр. Хасково.1541/18.10.2018
292"Електроразпределение Юг" ЕАДм. "Казан топра"Проект за подробен устройствен план - план-схема и парцеларен план за изграждане на МТТ 20/0,4kV с кабелни линии СрН и НН за присъединяване на нови потребители в м. "Казан топра", като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на МТТ 20/0,4kV с кабелни линии СрН и НН за присъединяване на нови потребители в м. "Казан топра".1564/23.10.2018
293Камен Огнянов Огнянов Теодора Минчева Огнянова112077195.746.445ж.р. "Каменец"Проект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот № 77195.746.445, кв. 1120, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1583/24.10.20018
294Димка Стайкова Атанасова24ПИ 307с. КнижовникИзменение на кадастралния план на имот пл. № 307, кв. 24, с. Книжовник, Община Хасково.1646/06.11.2018
295"Мехба" ЕООД107277195.702.56ж.р. "Кенана"Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 77195.702.56, кв. 1072, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1651/08.11.2018
296Иван Янков Кръстев Владимир Димитров Гегов Жени Димитрова Гегова189УПИ XII, УПИ XVIIIгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ XII и УПИ XVIII, кв. 189 по плана на гр. Хасково.1652/08.11.2018
297Фатмегюл Салим Мехмед104777195.704.406ж.р. "Кенана"Проект за подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот № 77195.704.406, кв.1047, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1653/08.11.2018
298Никола Тодев Делчев110477195.746.50ж.р. "Каменец"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот № 77195.746.50, кв. 1104 ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1654/08.11.2018
299Васил Младенов Димитров Бойко Младенов Димитров5ПИ 525, ПИ 526с. МалевоИзменение на кадастралния план за квартал 5 по плана на с. Малево, Община Хасково.1668/12.11.2018
300Христо Бонев Христозов2ПИ 29, ПИ 31, ПИ 85с.МанастирИзменение на кадастралния план на имоти пл. № 29, пл. № 31 и пл. № 85, кв. 2, с. Манастир, Община Хасково.1670/12.11.2018
301Мария Вълканова Чанкова Димитър Иванов Карабашев Деница Красимирова Савова102377195.701.346, 77195.701.540, 77195.701.541ж.р. "Кенана"Проект за подробен устройствен план - план за регулация на поземлени имоти с идентификатори 77195.701.346, 77195.701.540 и 77195.701.541, кв. 1023, план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.701.346 и изменение на плана за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 77195.701.540 и 77195.701.541, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1672/12.11.2018
302Димитър Георгиев ЛатевПИ 145с. ЛюбеновоИзменение на кадастралния план на имот пл. № 145, с. Любеново, Община Хасково.1680/12.11.2018
303"Барса Транс" ЕООД77195.20.125м. "Дерекьой топра"Проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 77195.20.125 по КК на гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Склад за промишлени стоки" в поземлен имот с идентификатор 77195.20.125, м. "Дерекьой топра", гр. Хасково.1686/13.11.2018
304"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.20.110, 77195.20.111м. "Дерекьой топра"Проект за подробен устройствен план - план-схема и парцеларен план за електроразпределителни мрежи по чл. 108, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т.5 от ЗУТ, като част Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Външно ел. захранване на 2 бр. нови потребители в ПИ 77195.20.110 и ПИ 77195.20.111 по КК на гр. Хасково, м. "Дерекьой топра".1692/14.11.2018
305Невена Алекова Банчева - Стайкова112077195.746.614ж. р. "Каменец"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот ПИ 77195.746.614, кв. 1120, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1693/14.11.2018
306Валентин Павлов Павлов251УПИ II, УПИ XVIIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ II и УПИ XVII, кв. 251 по плана на гр. Хасково и план за застрояване на УПИ II, УПИ XVII, УПИ XVI и УПИ XV, кв. 251 по плана на гр. Хасково.1736/22.11.2018
307Веселина Димитрова Тодева4ПИ 33с. НиколовоИзменение на кадастралния план за имот пл. № 33, квартал 4 по плана на с. Николово, Община Хасково.1742/23.11.2018
308Милена Филипова Мустафова Мартин Янев Шамлиев3УПИ XIII, УПИ XIVс. Широка полянаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XIII и УПИ XIV, кв. 3 по кадастралния и регулационен план на с. Широка поляна, Община Хасково1743/23.11.2018
309Борислав Тодоров Килфанов31277195.712.204гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ IV, кв.312, представляващ поземлен имот с идентификатор 77195.712.204, гр. Хасково1780/29.11.2018
310"Марчела Трейдинг" ООД15 ИИЗУПИ Vгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ V, кв. 15 ИИЗ по плана на гр. Хасково.1770/28.11.2018
311Йордан Тодоров Геновски Тонка Иванова Делчева9УПИ XIVс. УзунджовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XIV, кв. 9 по плана на с. Узунджово, Община Хасково.1809/05.12.2018
312Ангел Валентинов Ангелов Кирил Валентинов Ангелов17УПИ IIIс. КлокотницаПроект за именение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на УПИ III, кв. 17 по плана на с. Клокотница, Община Хасково.1811/05.12.2018
313Мюрфет Рашид Алтъпармак Юмегюл Апти Шабан Нарихан Шабан Шакир105677195.704.313 77195.704.315ж.р. "Кенана"Проект за позробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлени имоти №77195.704.313 и №77195.704.315, кв. 1056, жил. район "Кенана", гр. Хасково.1821/10.12.2018
314"Оки - Тур" ЕООД11 ИИЗУПИ XXI, УПИ XXIIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ XXI и УПИ XXII, кв. 11 ИИЗ по плана на гр. Хасково.1822/10.12.2018
315Димитър Панов Карамфилов462УПИ V, УПИ III и УПИ VIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ V, УПИ III и УПИ VI, кв.462 по плана на гр. Хасково1882/19.12.2018
316Минчо Асенов Хушков90377195.708.54ж.р. "Орфей"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот 77195.708.54, кв.903, жил. район "Орфей", гр. Хасково.1887/19.12.2018
317Николай Асенов Ораков121477195.743.551ж.р. "Каменец"Проект за подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация пред поземлен имот №77195.743.551 по КК на гр. Хасково, план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.743.551, кв.1214, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1888/19.12.2018
318Бийнур Мехмедали Юсеин20с. СтамболийскиИзменение на кадастралния план за имот пл. № 13, кв. 20, с. Стамболийски, Община Хасково.1889/19.12.2018
319Михаил Райчев Александров404аУПИ Vгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ V, кв. 404а по плана на гр. Хасково1890/19.12.2018
320Делчо Красимиров Корчев Силвия Юлиянова Корчева77195.516.14м. Циганска махалаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на имот №77195.516.14, м. "Циганска махала", землище кв. "Болярово", гр. Хасково.1906/28.12.2018
321Мелиха Мехмед Мехмед50377195.720.208гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ XII, представляващ поземлен имот с идентификатор 77195.720.208, гр. Хасково.1907/28.12.2018
322Георги Петров Георгиев106477195.703.204ж.р. "Кенана"Проект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.703.204, кв. 1064, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1908/28.12.2018
323Айше Мюмюн Чауш Денис Орхан Каймакам119877195.744.578ж.р. "Каменец"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.744.578, кв. 1198 жил. район "Каменец", гр. Хасково.1909/28.12.2018
324"Интелиджънт Техникъл Систем" ЕООД77195.10.5ж. р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.10.5, гр. Хасково27/08.01.2019
325"БТК" ЕАДгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - за допълването му с план-схема за оптични мрежи /FTTH/, GRON - 16 клъстера, гр. Хасково"48/11.01.2019
326Мехмед Садък Юсуф24УПИ IX, УПИ VIIс. ВойводовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IX и УПИ VII, кв. 24, с. Войводово, Община Хасково.104/21.01.2019
327Мария Георгиева Русева100777195.701.52ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.701.52, кв. 1007, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.121/23.01.2019
328Димитрийка Христова Христово Пенка Христова Христова90877195.708.270ж.р. ОрфейПроект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.708.270, кв. 908, ж.р."Орфей", гр. Хасково.122/23.01.2019
329"Бумеранг - 06" ООД1УПИ VIс. КлокотницаПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VI, кв.1 по плана на с. Клокотница, Община Хасково.123/23.01.2019
330Даниел Руменов Гаргов79677195.429.71гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ VII, кв. 796, ПИ 77195.429.71 по КК на гр. Хасково.182/07.02.2019
331Община Хасково1209ж.р. "Каменец"Проект за подробен устройствен план - план за улична регулация за кв. 1209, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.186/07.02.2019
332Снежана Георгиева Чакърова132677195.706.547ж.р. "Куба"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот 77195.706.547, ж.р. "Куба", гр. Хасково.187/07.02.2019
333Асен Павлов Иванов112877195.748.244ж.р. "Каменец"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и специализирана план-схема за електрозахранване на поземлен имот № 77195.748.244, кв. 1128, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.184/07.02.2019
334Руска Ванчева Митева Делка Ванчева Мандажиева43ПИ 114с. ТракиецИзменение на кадастралния план на имот пл. № 114, кв.43, с. Тракиец, Община Хасково.197/12.02.2019
335Дилян Ганчев Вичев Гергана Димитрова ВичеваПИ 091017, 096001с. КлокотницаПроект за подробен устробен план - парцеларен план и план-схема за електрозахранване на поземлени имоти № 091017 и № 096001, землище с. Клокотница, Община Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект "Външно ел.захранване за автоборса и автосервиз в поземлени имоти № 096001 и № 091017 землище с. Клокотница, Община Хасково".206/13.02.2019
336Михаил Митков Ангелов100677195.701.2ж.р. "Кенана"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в поземлен имот с идентификатор 77195.701.2, кв. 1006, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.223/18.02.2019г.
337"Каспи" ЕАД и "Тера-Н-2009" ЕООД9 ИИЗ77195.732.155 77195.732.156гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ III, кв. 9 ИИЗ, гр. Хасково.224/18.02.2019
338Митко Илиев Пандъров29ПИ 265с. МандраИзменение на кадастралния план за имот пл. № 265, кв. 29, с. Мандра, Община Хасково.225/18.02.2019
339"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.709.107гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план за допълването му с план-схема за разполагане на ел. проводи за електрозахранване за еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот 77195.709.107 по КК на гр. Хасково.238/21.02.2019
340Дарина Вълчева Стаматова107177195.703.274ж. р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот 77195.703.274, кв. 1071, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.256/26.02.2019
341"Прима плюс" ООД75677195.721.378гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ V, кв. 756, ПИ с идентификатор 77195.721.378, гр. Хасково.299/08.03.2019
342Музафер Акиф Халибрям13ПИ 107с. КозлецИзменение на кадастралния план на имот пл. № 107, с. Козлец, Община Хасково.300/08.03.2019
343Метин Мехмед Мустафа80277195.729.317ж.р ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.729.317, кв.802, ж.р. "Изгрев", гр. Хасково.366/22.03.2019
344Петър Стефанов Чанков251УПИ XVIIIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.714.306, УПИ XVIII, кв. 251, гр. Хасково.368/22.03.2019
345Момчил Белев Момчилов Николай Белев Момчилов28ПИ 2с. Долно ВойводиноИзменение на кадастралния план на имот пл. № 2, за който е отреден УПИ V, кв. 28, с. Долно Войводино, Община Хасково.369/22.03.2019
346Звезделина Емилова Манджукова102877195.702.505ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.702.505, кв. 1028, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.373/22.03.2019
347"Марбо 2010" АД77195.30.24м. Джевиз дереПроект за подробен устройствен план - план за застрояване и специализирана план-схема за електрозахранване за поземлен имот с идентификатор 77195.30.24, м. "Джевиз дере", гр. Хасково.374/22.03.2019
348"Дес-Ауто 96" ООД120377195.750.155ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и специализирана план-схема за ВиК на поземлен имот № 77195.750.155, кв. 1203, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.375/22.03.2019
349Николай Жеков Сталев51а77195.710.203гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.710.203, кв. 51а, гр. Хасково.378/22.03.2019
350Бойдю Красимиров Борисов Красимир Бойдев Борисов Регина Анатолиевна Борисова106477195.703.207ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.703.207, кв. 1064, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.379/22.03.2019
351Община Хасково3УПИ IIс. ТекетоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ II, кв. 3, с. Текето, Община Хасково.380/22.03.2019
352Петко Валериев Атанасов Красимира Петкова Атанасова77195.730.467ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.730.467, ж.р. "Изгрев", гр. Хасково.393/26.03.2019
353Мюмюн Якуб Мехмед Фатмегюл Салим Мехмед77195.117.19м. Дерекьой топраПроект за подробен устройствен план - план за застрояване и план-схеми за електрозахранване и ВиК за
354Красимира Петкова Атанасова Петко Валериев Атанасов77195.730.467ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.730.467, ж.р. "Изгрев", гр. Хасково.393/26.03.2019
355Мюмюн Якуб Мехмед Фатмегюл Салим Мехмед77195.117.19м. Дерекьой топраПроект за подробен устройствен план - план за застрояване и план-схеми за електрозахранване и ВиК за поземлен имот с идентификатор 7719.117.19, м. "Дерекьой топра", гр. Хасково.395/26.03.2019
356"Електроразпределение Юг" ЕАДм. БюкяПроект за подробен устройствен план - план-схема и парцеларен план за електрозахранване като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нови потребители в м. "Бюкя", гр. Хасково"399/27.03.2019
357"Тракивец" ЕАД72953.29.471 72953.29.143 72953.29.144с. ТракиецПроект за подробен устройствен план - план за застрояване и парцеларен план за МВЕЦ "Тракиец" в ПИ с идентификатор 72953.29.471 (в ПИ с проектни идентификатори 72953.29.143 и 72953.29.144) по КК на землището на с. Тракиец, Община Хасково.880/29.03.2019
358Кристиян Кирилов Сталев Максимилиян Сталев118777195.750.25Проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.750.25, ж.р. "Каменец" по КК на гр. Хасково.421/01.04.2019
359Иванка Тянкова Тенева Пенко Христов Запрянов116377195.749.417ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.749.417, ж.р. "Каменец" по КК на гр. Хасково.423/01.04.2019
360Николай Тенев Рачев66УПИ Xс. ТракиецПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ X, кв. 66, с. Тракиец, Община Хасково.438/04.04.2019
361РПК "Юг"18УПИ XIIс. ОрловоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ XII, кв. 18, с. Орлово, Община Хасково и план за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти.439/04.04.2019
362"Белтранс" ЕООД77195.208.5м. УватаПроект за подробен устройствен план - парцеларен план за пътна връзка към имот с идентификатор 77195.208.5, м. "Увата", гр. Хасково.440/04.04.2019
363Валерий Калинов Димитров Антоанета Ангелова Димитрова250а77195.706.552гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 77195.706.552, кв. 250а и проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IX, кв. 250а, гр. Хасково.441/04.04.2019
364Радка Добрева Ангелова Господин Тончев Христов54ПИ 366, ПИ 368с. КонушИзменение на кадастрален план за имот пл. № 366 и пл. № 368, кв. 54, с. Конуш, Община Хасково.442/04.04.2019
365Илия Тянков Тенев132377195.705.355ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.705.355, ж.р. "Куба" по КК на гр. Хасково443/04.04.2019
366Ахмед Хамди Топчу Ергюл Халил Топчу104877195.704.479ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за зстрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.704.479, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Жилищна сграда" в поземлен имот с идентификатор 77195.704.479, кв. 1048, ж.р. "Кенана" по КК на гр. Хасково.451/05.04.2019
367"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.731.69гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електроразпределителна мрежа, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на КНН за присъединяване на потребител в ПИ 77195.731.69 по КК на гр. Хасково и ИМГС на съществуващи абонати в ж.р. "Изгрев", гр. Хасково.453/05.04.2019
368Хълми Юсеин Юсеин121377195.743.143ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Пристройка на два етажа" в поземлен имот с идентификатор 77195.743.143, кв. 1213, ж.р. "Каменец".506/17.04.2019
369Аппаз Сабахтин Зейнур105677195.704.306, 77195.704.307ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и план-схема за водоснабдяване на поземлени имоти с идентификатори 77195.704.306 и 77195.704.307, ж.р. "Кенана" по КК на гр. Хасково и изменение на плана за улична регулация на ж.р. "Кенана".519/19.04.2019
370"Дото агро" ЕООД92УПИ III, УПИ IVс. УзунджовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III и УПИ IV, кв. 92 по КРП на с. Узунджово, Община Хасково.520/19.04.2019
371Янчо Генов Генов Гено Николов Генов Николай Генов Генов14УПИ Iкв. БоляровоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ I, кв. 14, кв. "Болярово", гр. Хасково.521/19.04.2019
372Стойчо Митев Георгиев Иванка Христова Георгиева81377195.730.124ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и специализирана план-схема за електрозахранване на поземлен имот № 77195.730.124, кв. 813, ж.р. "Изгрев", гр. Хасково.522/19.04.2019
373"Яна-Текс-Хасково" ЕООД746 ИИЗУПИ III, ПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ Xгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III, ПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, кв. 746 ИИЗ, гр. Хасково.523/19.04.2019
374Фикрет Керим Садък77195.22.8м. ХалиловоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 77195.22.8, м. "Халилово", гр. Хасково.528/19.04.2019
375Община Хасковогр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за регулация на кв. "Хисаря" между улици: "Белоградчик", "Връх Богдан", "Мусала" и бул. "Освобождение", като част от ПУП - ПР за кв. "Хисаря", обявен в ДВ бр.56/11.07.2017г.892/19.04.2019
376Красимир Велинов Балкински Радостин Максимов Бузов1128, 112977195.748.233ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.748.233, ж.р. "Каменец" по КК на гр. Хасково.529/19.04.2019
377"Тоска" ООД122177195.10.47, 77195.10.48ж.р. КаменецПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване и план за регулация на поземлени имоти с идентификатори 77195.10.47, 77195.10.48, ж.р. "Каменец" по КК на гр. Хасково.531/19.04.2019
378Атанас Георгиев Кедиков133377195.705.796ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.705.796, ж.р. "Куба" по КК на гр. Хасково.647/16.05.2019
379Десимир Янков Русков131477195.706.81, 77195.706.82ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 77195.706.81 и 77195.706.82, ж.р. "Куба" по КК на гр. Хасково.649/16.05.2019
380Златка Илиева Иванова - Нишева106777195.703.285, 77195.703.286ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за имоти 77195.703.285 и 77195.703.286, ж.р. "Кенана", гр. Хасково, като част от Комплексен проект за нвестиционна инициатива за строеж "Еднофамилна жилищна сграда" в ПИ 77195.703.285 , ж.р. "Кенана", гр. Хасково.557/02.05.2019
381Мурад Мюмюн Исмаил104577195.704.135ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на имот с идентификатор 77195.704.135, кв. 1045, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.595/10.05.2019
382Кадир Мюмюнов Кадиров38177195.724.85гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и работен устройствен план на УПИ II, кв. 381, ПИ 77195.724.85, гр. Хасково.645/16.05.2019
383Донка Маринова Черковска29аУПИ Iс. МандраИзменение на кадастралния план на имот пл. № 250, за който е отреден УПИ I, кв. 29а, с. Мандра, Община Хасково.650/16.05.2019
384Айдън Сабри Тасим90677195.708.124ж.р. ОрфейПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.708.124, ж.р. "Орфей" по КК на гр. Хасково и проект за изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация на ж.р. "Орфей", гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект "Еднофамилна жилищна сграда на два етажа" в поземлен имот с идентификатор 77195.708.124, ж.р. "Орфей" по КК на гр. Хасково.652/16.05.2019
385Анжелика Николова Рашева104677195.704.330ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 77195.704.330, кв.1046, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.786/04.06.2019
386Митко Петков Лазаров Наско Петков Лазаров10УПИ VIIIс. КлокотницаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VIII, кв. 10 по плана на с.Клокотница, Община Хасково.787/04.06.2019
387Али Али Юсеин41УПИ IIс. ТракиецПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ II, кв. 41 по КРП на с. Тракиец, Община Хасково.796/06.06.2019
388Красимир Борисов Милев111977195.746.406ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот 77195.746.406, кв.1119, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.798/06.06.2019
389"Вега - 96" ЕООД9 ИИЗУПИ XVгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XV, кв. 9 ИИЗ, гр. Хасково.799/06.06.2019
390Гита Костова Петкова17УПИ IIIс. АлександровоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III, кв. 17 по плана на с. Александрово, Община Хасково.820/11.06.2019
391Делчо Митрев Георгиев3ПИ 33с. МанастирИзменение на кадастралния план за имот пл. № 33, кв. 3, с. Манастир, Община Хасково.821/11.06.2019
392"Електроразпределение Юг" ЕАДгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - допълнение с план-схема за разпределителна уредба 20/04 кV и електроразпределителна мрежа за присъединяване на съществуващи и нови потребители в ПИ 77195.429.13, ПИ 77195.429.91, ПИ 77195.429.81 и ПИ 77195.429.87 от м. "Идимирли", ПИ 77195.708.392 от жил. район "Орфей" и ПИ 77195.32.22 от м. "Джевиз дере", гр. Хасково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект "Изграждане на разпределителна уредба с КСН и КНН за присъединяване на нови потребители в м. "Идимирли", ж.р. "Орфей" и м. "Джевиз дере", гр. Хасково.831/12.06.2019
393Васил Георгиев Василев Георги Василев Ванчев13УПИ XVкв. БоляровоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XV, кв. 13, кв. "Болярово", гр. Хасково.843/14.06.2019
394Севгюл Неджат Дуранова Факри Мюмюнов Дуранов105677195.704.595, 77195.704.596ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 77195.704.595 и 77195.704.596, кв. 1056, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.844/14.06.2019
395Константин Христов Христов103977195.703.39ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.703.39, кв. 1039, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.845/14.06.2019
396Салиф Лятиф Христем104777195.704.395ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 77195.704.395, кв. 1047, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.858/17.06.2019
397Тончо Тодоров Тонев15УПИ VIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 77195.713.254, УПИ VI, кв. 15, гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Еднофамилна жилищна сграда" в УПИ VI, кв. 15, ПИ с идентификатор 77195.713.254, гр. Хасково.863/19.06.2019
398"Електроразпределение Юг" ЕАДж.р. КенанаПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електрозахранване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на кабелни линии 20 кV и 1 кV с разпределителна уредба 20/0,4 кV", ж.р. "Кенана", гр. Хасково.925/26.06.2019
399Стойчо Трендафилов Иванов Светла Йовчева Иванова77195.556.10 с проектен идентификатор 77195.556.47м. КемераПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за част от ПИ 77195.556.10 с проектен идентификатор 77195.556.47 по КК на гр. Хасково (м. Кемера)944/28.06.2019
400"Тим Сет" ООД90УПИ III, УПИ VIIс. УзунджовоПпроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III и УПИ VII, кв.90 по плана на с. Узунджово, Община Хасково.945/28.06.2019
401ЕТ "Марчела 90 - Златко Марчев"77195.113.449м. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 77195.113.449, м. "Кенана", гр. Хасково946/28.06.2019
402Димитър Георгиев Латев27ПИ 145с. ЛюбеновоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на кв. 27, с. Любеново, Община Хасково.947/28.06.2019
403Александър Красимиров Киряков Марияна Боянова Кирякова751УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IXгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, кв. 751 по плана на гр. Хасково (представляващи ПИ 77195.737.435 по КК на гр. Хасково)959/01.07.2019
404Георги Атанасов Георгиев Надя Пламенова Каменова102477195.702.223ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.702.223, кв. 1024, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.970/02.07.2019
405"Румис - Абагар" ЕООД374аУПИ VIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ VI, кв. 374а, гр. Хасково.990/04.07.2019
406"ЕР ГРУП 777" ЕООД404УПИ XIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ XI, кв.404 по плана на гр. Хасково.991/04.07.2019
407Георги Петров Николовгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема, като част от комплексен проект за частично изместване на КЛ 1 kV и ВЛ 1 Kv на ул. "Балатон" от ТП 20 в участъка пред поземлен имот 77195.738.125 по кадастралната карта на гр. Хасково.993/04.07.2019
408Селиме Смаил Налбант Сергей Димитров Димитров4677195.519.65, 77195.519.64гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ XVI, кв. 46, ПИ 77195.519.65 и изменение на плана за застрояване на УПИ XI, кв.46, ПИ 77195.519.64, кв. "Болярово", г. Хасково.1206/29.07.2019
409Сибел Айнур Юсуф77195.188.36м. Червена стенаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 77195.188.36 по КК на гр. Хасково (м. "Червена стена")1207/29.07.2019
410"Росана" ООД "Стил Плюс" ООД2 СИЗУПИ VIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VI, кв. 2 СИЗ, гр. Хасково.1209/29.07.2019
411Недялко Иванов Ангелов Стоянка Панайотова Петрова Тонка Вълкова Ангелова Валентина Панайотова Трифонова9УПИ Vс. МанастирПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ V, кв. 9 по плана на с. Манастир, Община Хасково.1210/29.07.2019
412Йордан Господинов Господинов105777195.703.541ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.703.541, кв. 1057, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1211/29.07.2019
413Панчо Делчев Петков12УПИ IVс. КозлецИзменение на кадастралния план на имот пл. № 129, за който е отреден УПИ IV, кв. 12, с. Козлец, Община Хасково.1212/29.07.2019
414Седика Юсеин Кърмази6377195.726.181гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ XXI, кв. 63, ПИ 77195.726.181, гр. Хасково.1213/29.07.2019
415"Максчип" ООД "Нестекс" ООД178аУПИ VIII, УПИ IXгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VIII и УПИ IX, кв. 178а, гр. Хасково1214/29.07.2019
416Дора Нанева Славова Десислава Каменова Стайкова Петър Стайков Петров77195.374.6 77195.374.42м. ХалиловоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване, план-схеми и парцеларен план за електрозахранване за част от ПИ 77195.374.6 с проектен идентификатор 77195.374.42 по КК на гр. Хасково (м. "Халилово").1222/29.07.2019
417Гюляй Ферад Мехмед37770.40.3с. КозлецПроект за подробен устройствен план - план за застрояване, план-схеми и парцеларни планове за електрозахранване и водоснабдяване за имот с идентификатор 37770.40.3 по КК на землището на с. Козлец, м. "Калдъръмалтъ", Община Хасково.1223/29.07.2019
418Стефка Велчева Демирева48ПИ 146с. БряговоИзменение на кадастралния план на имот пл. № 146, за който е отреден УПИ IV - за селкооп, кв.48, с. Брягово, Община Хасково.1248/02.08.2019
419Огнян Асенов Стоилов Александър Ангелов Апостолов42ПИ 343, 344с. Нова НадеждаИзменение на кадастралния план за имот пл. № 343 и пл. № 344, кв. 42, с. Нова Надежда, Община Хасково.1249/02.08.2019
420Йълмаз Раиф Тахир83177195.730.299ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.730.299, кв. 831, ж.р. "Изгрев", гр. Хасково.1250/02.08.2019
421"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.112.212м. Кекличево стопанство АПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема и парцеларен план за електрозахранване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Въздушно отклонение от мрежа НН за присъединяване на сграда за обществено обслужване в ПИ 77195.112.212, м. "Кекличево стопанство А", гр. Хасково.1277/08.08.2019
422"ЕВРО 08" ЕООД "ЕР ЮГ" ЕАД77195.718.13гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за частично изместване на КЛ 1 кV и ВЛ КЛ 1 Кv на ул. "Дряново" от ТП 176 "Битоля" в участъка пред поземлен имот 77195.718.13 по КК на гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Частично изместване на КЛ 1 кV на ул. "Дряново" от ТП 176 "Битоля" в участъка пред имот 77195.718.13 по КК на гр. Хасково.1278/08.08.2019
423"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.705.468ж.р. КубаПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електрозахранване, като част от Комплексен проект за ивнестиционна инициатива за строеж "Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 77195.705.468 и развитие на електроразпределителната мрежа в района, ж.р. "Куба", гр. Хасково.1279/08.08.2019
424"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.20.2м. Дерекьой топраПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електрозахранване, като част от Комплексен проект за ивнестиционна инициатива за строеж "Външно елзахранване на селскостопанска сграда в ПИ 77195.20.2 по КК на гр. Хасково, м. "Дерекьой топра", гр. Хасково.1282/08.08.2019
425Ангел Иванов Михайлов84ПИ 641с. УзунджовоИзменение на кадастралния план за имот пл. № 641, кв. 84, с. Узунджово, Община Хасково.1344/12.08.2019
426Община Хасковогр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за изграждане на канализационна мрежа за отпадни води (с два клона) и възстановяване на уличното платно, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на канализационна мрежа за отпадни води (с два клона) и възстановяване на уличното платно на ул. "Враца" в кв. "Хисаря", гр. Хасково.1381/22.08.2019
427Лидия Богданова Козарева Ралица Георгиева Георгиева Георги Георгиев Русев Гергана Георгиева Бойчева87УПИ Iгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I, кв. 87 по плана на гр. Хасково.1397/26.08.2019
428Борислав Тодоров Килфанов312УПИ III, УПИ IV, УПИ Vгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - работен устройствен план за УПИ III, УПИ IV, УПИ V, кв. 312 по плана на гр. Хасково.1398/26.08.2019
429"Анко" ЕООД77195.131.34м. Дерекьой топраПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на имот с идентификатор 77195.131.34, с цел разширение на съществуваща територия за обществено обслужване върху нова площ в поземлен имот с идентификатор 77195.131.35,м. "Дерекьой топра", гр. Хасково.1399/26.08.2019
430Община Хасковом. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за улична регулация на част от жил. район "Каменец", южно от кв. 1223 по регулационния план на гр. Хасково.1400/26.08.2019
431Тенчо Тихомиров Гьоков Митра Стоянова Йорданова Петя Въчкова Йорданова102177195.701.458, 77195.701.460м. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 77195.701.458 и 77195.701.460, кв. 1021, ж.р. "Кенана", гр. Хасково1401/26.08.2019
432Станимир Русев Стойчев5УПИ XVIкв. БоляровоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ XVI, кв. 5 (кв. "Болярово") по плана на гр. Хасково.1419/29.08.2019
433Рахим Сеидахмед Аджем107077195.703.390ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 77195.703.390, кв. 1070, ж.р. "Кенана", гр. Хасково като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Еднофамилна жилищна сграда" в ПИ 77195.703.390, кв. 1070, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1425/29.08.2019
435"Чолаков" ЕООД1209УПИ XXI, УПИ XXIIж.р. КаменецПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XXI и УПИ XXII, кв. 1209 по плана на гр. Хасково (ж.р. "Каменец").1441/30.08.2019
436Захари Георгиев Запрянов87277195.715.278гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ IV, кв. 872, ПИ 77195.715.278, гр. Хасково като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Закрито барбекю и ограда" в УПИ IV, кв. 872, ПИ 77195.715.278, гр. Хасково.1449/02.09.2019
437Николай Здравков Запрянов132977195.706.187ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот № 77195.706.187, кв. 1329, ж.р. "Куба", гр. Хасково като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Многофамилна жилищна сграда" в ПИ 77195.706.187, ж.р. "Куба", гр. Хасково.1450/02.09.2019
438Нешед Бейтулов Османов107177195.703.272ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 77195.703.272, кв. 1071, ж.р. "Кенана", гр. Хасково като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Еднофамилна жилищна сграда на два етажа" в ПИ 77195.703.272, кв. 1071, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1469/04.09.2019
439"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.747.44ж.р. КаменецПроект за изменение на подробен устройствен план, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на въздушно отклонение от мрежа НН за присъединяване на обект "Помпа" в поземлен имот 77195.747.44 по КК на гр. Хасково" - допълнение с план-схема за изграждане на въздушно отклонение от мрежа НН за присъединяване на обект "Помпа" в поземлен имот 77195.747.44 по КК на гр. Хасково.1535/11.09.2019
440"Папагали Жако 01" ЕООД77195.733.333м. ХалиловоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване, план-схема и парцеларен план за електрозахранване за поземлен имот с идентификатор 77195.733.333, м. "Халилово", гр. Хасково.1536/11.09.2019
441Теодора Радославова Пенева878гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XIX, кв. 878 по плана на гр. Хасково.1537/11.09.2019
442Стефка Христова Илиева494а77195.721.321гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ IV, кв. 494а и план за застроване за поземлен имот с идентификатор 77195.721.321, гр. Хасково.1538/11.09.2019
443"Югоплод" АД9гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ XIII и УПИ XIV, кв. 9, по плана на гр. Хасково.1539/11.09.2019
444Яница Стоянова Делчева77195.541.26кв. БоляровоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.541.26, кв. "Болярово", гр. Хасково.1541/11.09.2019
445Боян Александров Терзиев Славей Александров Терзиев111677195.746.666ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и специализирана план-схема за ВиК на поземлен имот №77195.746.666, кв. 1116, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1542/11.09.2019
446Веселин Здравков Барбов Георги Здравков Барбов Латю Иванов Пехливанов Наталия Василкова Ламбрева Радостин Иванов Ламбрев286УПИ I, УПИ Vгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I, УПИ V, кв. 286 по плана на гр. Хасково.1543/11.09.2019
447Добри Димитров Добрев Катя Делчева Добрева630аУПИ VIIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VII, кв. 630а по плана на гр. Хасково.1544/11.09.2019
448Кремена Фиданова Синапова110IXгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IX, кв. 110, гр. Хасково.1692/03.10.2019
449Гого Иванов Гогов77195.730.613ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот № 77195.730.613, ж.р. "Изгрев", гр. Хасково.1694/03.10.2019
450Георги Ванчев Георгиев Кичка Ванчева Апостолова Тонка Вълчева Митрева7ПИ 145с. КнижовникИзменение на кадастралния план за имот пл. № 145, кв. 7, с. Книжовник, Община Хасково.1695/03.10.2019
451Петя Иванова Маврова Мирослав Димов Мавров103677195.702.513ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот № 77195.702.513, кв. 1036, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1696/03.10.2019
452Шабан Рафет Шабан84977195.717.90гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 77195.717.90, УПИ XVII, кв. 849, гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Еднофамилна жилищна сграда на два етажа" в ПИ 77195.717.90, УПИ XVII, кв. 849, гр. Хасково.1704/07.10.2019
453"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.709.39гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електроразпределителна мрежа, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на потребител в ПИ 77195.709.39 по КК на гр. Хасково.1705/07.10.2019
454"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.556.40м. КемераПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електроразпределителна мрежа, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на КНН за присъединяване на нови потребители в ПИ 77195.556.40 и развитие на ел.разпределителната мрежа в района", м. "Кемера", гр. Хасково.1720/07.10.2019
455Христо Илиев Костов90377195.708.55ж.р. ОрфейПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот № 77195.708.55, кв. 903, ж.р. "Орфей", гр. Хасково.1763/11.10.2019
456Митко Илиев Пандъров29УПИ IIIс. МандраПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III, кв. 29, с. Мандра, Община Хасково.1767/11.10.2019
457"Клокотница инвест" АД549УПИ Iгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I, кв. 549, гр. Хасково.1875/22.10.2019
458Гинка Стойчева Иванова102777195.702.326ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване и план-схема за електрозахранване на поземлен имот № 77195.702.326, кв. 1027, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1876/22.10.2019
459Георги Христов Георгиев Борислав Христов Георгиев Левенка Борисова Христова103577195.702.448 77195.702.449 77195.702.564 77195.702.573 77195.702.574ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация на поземлени имоти 77195.702.448, 77195.702.449, 77195.702.564, 77195.702.573 и 77195.702.574 и изменение на плана за регулация на УПИ V, ПИ 77195.702.541, кв. 1035, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1913/28.10.2019
460Шабан Мюмюнов Тахиров80777195.729.653ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.729.653, кв. 807, ж.р. "Изгрев", гр. Хасково.1914/28.10.2019
461Община Хасково111777195.746.297 77195.746.296ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за улична регулация на кв. 1117, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1915/28.10.2019
462Мария Рангелова Мишкова Стефчо Петров Мишков Олга Димитрова Делчева122377195.743.329 77195.743.330ж.р. КаменецПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ V, кв. 1223, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1921/28.10.2019
463Шукри Халил Салиф6УПИ Iс. Долно ГолеманциИзменение на кадастралния план за имот пл. № 54, кв. 6, с. Долно Големанци, Община Хасково.2062/14.11.2019
464Атанас Димитров Мирянов21ПИ 250с. НиколовоПроект за изменение на кадастралния план за имот пл. № 250, кв. 21, с. Николово, Община Хасково.2063/14.11.2019
465Димитрийка Георгиева Божинова23ПИ 54с. ЛюбеновоИзменение на кадастралния план за имот пл. № 54, кв. 23, с. Любеново, Община Хасково.2064/14.11.2019
466Тошко Ангелов Ангелов7УПИ IV, УПИ VIII, УПИ VII, УПИ VI, УПИ IXс. АлександровоПроект за изменение на подробен устройаствен план - план за регулация на УПИ IV, УПИ VIII, УПИ VII, УПИ VI, УПИ IX, кв. 7, с. Александрово, Община Хасково.2075/18.11.2019
467Димитър Иванов Димитров7ПИ 86с. МанастирИзменение на кадастралния план за имот пл. № 86, кв. 7, с. Манастир, Община Хасково.2078/18.11.2019
468Назмие Мехмедали Юсеин82377195.730.204ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот № 77195.730.204, кв. 823, ж.р. "Изгрев", гр. Хасково.2079/18.11.2019
469"Еврострой 55" ЕООД77195.129.6, 77195.129.33м. Дерекьой топраПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 77195.129.6 и 77195.129.33, м. "Дерекьой топра", гр. Хасково.2080/18.11.2019
470Мария Дончева Христова102577195.702.259ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.702.259, кв. 1025, ж.р. "Кенана", гр. Хасково2081/18.11.2019
471"Сервис инвест" ЕООД11867.100.6с. ВойводовоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 11867.100.6, по кадастралната карта на землище с. Войводово, Община Хасково.2082/18.11.2019
472Надка Андреева Мутафчиева1577195.713.345гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.713.345, УПИ XIII, кв. 15, гр. Хасково.2083/18.11.2019
473Община ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация на бул. "Никола Радев", гр. Хасково.2084/18.11.2019
474"Се ла ви 7" ЕООД12УПИ IIIс. ВойводовоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване и изменение на план за регулация на УПИ III, кв. 12, с. Войводово, Община Хасково като част от Комплексен проект за ивнестиционна инициатива за строеж "Реконструкция и основен ремонт на съществуваща складова база" в УПИ III, кв. 12, с. Войводово, Община Хасково.2112/22.11.2019
475"Електроразпределение Юг" ЕАДгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електроразпределителна мрежа, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на РУ 20/0.4 кV с кабелни линии СрН и НН, бул. "Съединение", гр. Хасково.2128/26.11.2019
476Антон Веселинов Душков Милен Ангелов Петров15ПИ 104с. ЛюбеновоПроект за изменение на кадастралния план за имот пл. № 104, кв. 15, с. Любеново, Община Хасково.2141/26.11.2019
477Религиозна институция "Мюсюлманско изповедание"29УПИ VIIс. ВъгларовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на УПИ VII, кв. 29, с. Въгларово, Община Хасково.2142/27.11.2019
478Теодора Радославова Пенева878УПИ XIX, УПИ XXгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XIX и УПИ XX, кв. 878, гр. Хасково.2143/27.11.2019
479Юлияна Мариус Григорова - Янчева103777195.702.430ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.702.430, кв. 1037, ж.р. "Кенана", гр. Хасково2144/27.11.2019
480Община Хасково1127ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за улична регулация на кв. 1127, ж.р. "Каменец".2146/27.11.2019
481Генчо Иванов Желязков104777195.704.365ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.704.365, кв. 1047, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.2148/27.11.2019
482Община Хасково114гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на част от кв. 114, кв. "Хисаря", гр. Хасково.2153/29.11.2019
483Елена Кирилова Кирилова77195.208.23м. УватаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване, специализирана план-схема и парцеларен план за електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 77195.208.23, м. "Увата", гр.Хасково2171/05.12.2019
484Телят Сали Хасан36677195.725.13гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.725.13, УПИ II, кв. 366, гр. Хасково, и план-схеми за изместване на трасето на газопровод и кабелна линия НН, преминаващи през имот 77195.725.13.2172/05.12.2019
485Невена Желева Христова77195.374.9м. ХалиловоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване, специализирана план-схема и парцеларен план за електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 77195.374.9, м. "Халилово", гр. Хасково.2173/05.12.2019
486Златка Русева Русева Росен Иванов Делчев105377195.704.276, 77195.704.277ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване и работен устройствен план за поземлени имоти с идентификатори 77195.704.276 и 77195.704.277, кв. 1053, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.2174/05.12.2019
487Община Хасково77195.29.9гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълване с план-схема за водоснабдяване и канализация на поземлен имот с идентификатор 77195.29.9, ЮИЗ, гр. Хасково.2175/05.12.2019
488Христо Ангелов Тенев102577195.702.638ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.702.638, кв. 1025, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.2176/05.12.2019
489Тодор Добрев Карамфилов133677195.705.454ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.705.454, кв. 1336, ж.р. "Куба", гр. Хасково.2177/05.12.2019
490Златко Георгиев Скерлев103077195.702.36ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.702.36, кв. 1030, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.2178/05.12.2019
491Станко Христов Станков29УПИ IXс. НиколовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IX, кв. 29, с. Николово, Община Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Еднофамилна жилищна сграда на един етаж" в УПИ IX, кв. 29, с. Николово, Община Хасково.2198/12.12.2019
492Димитър Димитров Въчев7ПИ 44с. ЛюбеновоИзменение на кадастралния план за имот пл. № 44, кв. 7, с. Любеново, Община Хасково.2275/18.12.2019
493Мюзеин Ибрам Мехмед Дурдугюл Ибрям Хасан13ПИ 121, 119с. ЗорницаИзменение на кадастралния план за имоти пл. № 121 и пл. № 119, кв. 13, с. Зорница, Община Хасково.2276/18.12.2019
494Валери Атанасов Ванчев18УПИ V, УПИ VIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ V и УПИ VI, кв. 18, гр. Хасково.2288/19.12.2019
495Община Хасково1104ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за улична регулация на кв. 1104, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.2335/31.12.2019
496Иван Маринов Димитров8УПИ II, УПИ XIIIс. ПодкрепаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ II и УПИ XIII, кв. 8, с. Подкрета, Община Хасково.41/09.01.2020
497Ергюн Неджиб Неджиб12177195.740.258гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на кв. 121 по плана на гр. Хасково.42/09.01.2020
498Борис Андонов Георгиев77195.424.16м. ИдимирлиПроект за подробен устройствен план - план за застрояване и специализирана план-схема за електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 77195.424.16, м. "Идимирли", гр. Хасково.53/10.01.2020
499Тюркян Шабанали Шабан14УПИ XIIкв. БоляровоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XII, кв. 14, кв. "Болярово", гр. Хасково.93/14.01.2020
500"Агро Мехмедалиеви" ЕООД72953.1.8с. ТракиецПроект за подробен устройствен план, като част от комплексен проект - план за застрояване, план -схема за водоснабдяване и парцеларен план за външно ВиК захранване на поземлен имот 72953.1.8 по кадастралната карта на с. Тракиец, Община Хасково.98/14.01.2020
501Фейзула Ахмедов Османов77195.730.252ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.730.252, кв. 833, ж.р. "Изгрев", гр. Хасково.99/15.01.2020
502Даниел Венциславов Николов77195.702.171ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.702.171, кв. 1030, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.100/15.01.2020
503Община Хасково4 СИЗУПИ II, УПИ IIIгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III и УПИ II, кв. 4 СИЗ, гр. Хасково.101/15.01.2020
504Белгин Юксел Адем Сюлейман Салим Адем443УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ Xгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация на улица между о.т. 937 и о.т. 938 и изменение на плана за регулация на УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, кв. 443, гр. Хасково.111/16.01.2020
505"ЕС-БИ Инвест 777" ООД118277195.749.90ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.749.90, ж.р. "Каменец" по КК на гр. Хасково.112/16.01.2020
506Община Хасково13УПИ VII, УПИ VIIIс. Долно ГолеманциПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация на част от кв. 13, с. Долно Големанци, Община Хасково.113/16.01.2020
507Община Хасково723 ЮИЗгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация на част от кв. 723, гр. Хасково.160/20.01.2020
508Атче Алиосман Юзеир Айше Алекова Хасан Кадиршен Ибрям Яшар86177195.729.647, 77195.729.650ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 77195.729.647 и 77195.729.650, кв. 861, ж.р. "Изгрев", гр. Хасково.196/27.01.2020
509Радослава Тенчева Радева77195.208.25м. УватаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване, специализирана план-схема и парцеларен план за електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 77195.208.25, м. "Увата", гр. Хасково.199/27.01.2020
510Мартин Ангелов Янков350аУПИ VIIIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VIII, кв. 350а по плана на гр. Хасково.202/27.01.2020
511Младен Милчев Санев111477195.747.67ж.р КаменецПроект за подробен устройствен план - плран за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.747.67, кв. 1114, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.203/27.01.2020
512Галина Славчева Цветанова Мариана Славчева Манова41УПИ Vс. Нова НадеждаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация за разделяне на УПИ V, кв. 41, с. Нова Надежда, Община Хасково.209/28.01.2020
513Петър Янакиев Митев12УПИ VIс. СтойковоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ VI, кв. 12 по плана на с. Стойково, Община Хасково.210/28.01.2020
514Мехмед Мюмюн Мехмед781УПИ Iгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ I, кв. 781, гр. Хасково.211/28.01.2020
515Лозанка Андонова Айгърова Деница Георгиева Карадимова Виолета Георгиева Айгърова90677195.708.111, 77195.708.106ж.р. ОрфейПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 77195.708.111 и 77195.708.106, кв. 906, ж.р. "Орфей", гр. Хасково.212/28.01.2020
516Деница Стайкова Кекени - Секе8777195.737.436гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот 77195.737.436, УПИ XV, кв. 87, гр. Хасково.241/30.01.2020
517"Електроразпределение Юг" ЕАДс. Широка полянаПроект за изменение на подробен устройствен план - допълването му с план - схема за електрозахранване, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на РУ 20/0,4 кV с кабелни линии СрН и НН - заместващо съоръжение на ТП № 1 "Широка поляна", реконструкция и ремонт на ел. мрежа НН, с. Широка поляна, Община Хасково.243/30.01.2020
518Марушка Маврева Христова220УПИ XII УПИ XIIIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ XII и УПИ XIII, кв. 220, гр. Хасково.326/03.02.2020
519Огнян Стефанов Шопов10УПИ XIVс. ВойводовоИзменение на кадастралния план за УПИ XIV 50, кв. 10, с. Войводово, Община Хасково.399/14.02.2020
520"Бетал ИД" ООД4 СИЗ77195.707.99гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за УПИ XII, ПИ 77195.707.99, кв.4, СИЗ, гр. Хасково като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Ателие за обработка на естествен камък и изработка на бетонови изделия", находящ се в УПИ XII, ПИ 77195.707.99, кв. 4, СИЗ, гр. Хасково.426/24.02.2020
521Сема Зенула Садула80777195.729.661ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.729.661, кв. 807, ж.р. "Изгрев", гр. Хасково.471/02.03.2020
522Тихомир Тодоров Сотиров6УПИ XIIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ XII, кв. 6, гр. Хасково.472/02.03.2020
523Христо Атанасов Грозев Грозю Атанасов Грозев Атанас Грозев Атанасов1177195.518.277кв. БоляровоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.518.277, кв. 11, кв. "Болярово", гр. Хасково.473/02.03.2020
524Сезгин Мухарем Мюмюн120977195.743.496ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.743.496, кв. 1209, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.474/02.03.2020
525Петко Иванов Христов Румяна Петрова Христова104977195.704.140ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.704.140, кв. 1049, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.475/02.03.2020
526Даниела Илиева Тодорова Христо Ванчев Илиев45УПИ IIс. ГарвановоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ II, кв. 45, с. Гарваново, Община Хасково.476/02.03.2020
527"ИДА 2006" ООД9УПИ XIXс. КозлецПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и план за застрояване УПИ XIX - за училище, кв. 9, с. Козлец, Община Хасково.477/02.03.2020
528"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.712.66гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - допълнение с план-схема за изграждане на РУ 20/0,4кV с кабелни линии СрН и НН - заместващо съоръжение на ТП № 89 "Хризантема", ПИ 77195.712.66, гр. Хасково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.488/04.03.2020
529"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.721.227гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електрозахранване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на РУ 20/0,4кV с кабелни линии СрН и НН - заместващо съоръжение на ТП 178 "Мизия" в поземлен имот с идентификатор 77195.721.227, гр. Хасково" с административен адрес ул. "Добруджа" и ул. "Братя Миладинови", гр. Хасково.492/04.03.2020
530"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.721.217гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електрозахранване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на РУ 20/0,4кV с кабелни линии СрН и НН - заместващо съоръжение на ТП 169 "Братя Миладинови" в поземлен имот с идентификатор 77195.721.217, гр. Хасково" с административен адрес ул. "Братя Миладинови", гр. Хасково.495/05.03.2020
531"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.709.28гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електрозахранване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Външно ел. захранване на магазин за промишлени стоки и кафе-аперитив" в ПИ 77195.709.28 по КК на гр. Хасково.496/05.03.2020
532Драгомир Енев Колев77195.724.65гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - допълнение с план-схема за строеж: "Изместване на ТП 61 с кабели 20 кV и КЛ 1 кV от поземлен имот 77195.724.65, гр. Хасково", като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.510/09.03.2020
533Асен Панчев Делчев Гергина Асенова Делчева101077195.701.225ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.701.225, кв. 1010, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.530/12.03.2020
534Сийка Борисова Георгиева Деян Петков Пилев Кирил Илиев Стоянов Зелиха Сабри Мюмюн Йълмаз Мурад Карамурад Кадрие Бекир Бекир77195.553.14м. Турското гробеПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 77195.553.14, м. "Турското гробе", землеще гр. Хасково.531/12.03.2020
535Радослав Димитров Димитров Пламен Димитров Димитров Цветана Вълчева Димитрова11867.100.9м. Стопански дворПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 11867.100.9, м. "Стопански двор", землеще с. Войводово, Община Хасково.532/12.03.2020
536Добринка Тончева Димчева77195.515.64м. КемераПроект за подробен устройствен план - план за застрояване, специализирани план-схими и парцеларни планове за електрозахранване и водоснабдяване и канализация на поземлен имот с идентификатор 77195.515.64, м. "Кемера", гр. Хасково.535/12.03.2020
537Мюмюн Ахмед Юсеин Мюмюне Юсуф Мустафа Юсуф Ахмед Юсеин Небибе Ахмед Юсеин Хабибе Ахмед Сейдали Север Мехмед Якуб Хюсние Расим Шаиб Бирсен Селфедин Мюмюн45УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VIIс. ТракиецПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, кв. 45, с. Тракиец, Община Хасково.542/13.03.2020
538Йордан Лозев Вълчев25УПИ IX, УПИ XIIс. СтамболийскиИзменение на кадастралния план за имот пл. № 45, отреден за УПИ IX и УПИ XII, кв. 25, с. Стамболийски, Община Хасково.544/13.03.2020
539Перихан Адем Мехмед Юсеин Себахтин Юсеин88677195.709.108гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.709.108, УПИ I, кв. 886, гр. Хасково.565/24.03.2020
540Румяна Димитрова Горялова51682.82.732с. НиколовоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване, специализирана план-схема и парцеларен план за електрозахранване за поземлен имот с проектен идентификатор 51682.82.732, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 51682.82.14, м. "Белик харман", землище с. Николово, Община Хасково.567/24.03.2020
541Димитър Тодоров Въчев7пл. № 44с. ЛюбеновоПоправка на очевидна фактическа грешка в заповед № 2275/18.12.2019г.614/06.04.2020
542Мюсюлманско вероизповедание77195.429.79гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XI, кв. 796, ПИ 77195.429.79, гр. Хасково.615/06.04.2020
543Шенол Кадир Факи104977195.704.171ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.704.171, кв. 1049, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.644/09.04.2020
544Община Хасково18УПИ XI, УПИ Xс. ОрловоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация между осови точки о.т. 76 - о.т.70 - о.т.80 - о.т.79 и изменение на плана за регулация на УПИ XI, УПИ X, кв. 18, с. Орлово, Община Хасково.645/09.04.2020
545Сергей Северинов Стефанов83057с. ГарвановоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване, план-схеми за водоснабдяване и електрозахранване и парцеларни планове на техническата инфраструктура за поземлен имот 083057, м. "Юг Тарла", землище с. Гарваново, Община Хасково.647/09.04.2020
546Милко Кирчев Милков14550.32.29с. ГарвановоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване, план-схема за електрозахранване и парцеларен план за поземлен имот с идентификатор 14550.32.29, м. "Памуклука", с. Гарваново, Община Хасково.648/09.04.2020
547Община Хасково26IXс. МандраПроект за подробен устрйствен план - изменение на плана за улична регулация между осови точки о.т.72 и о.т.75 по плана на с. Мандра, Община Хасково.681/14.04.2020
548Андрей Симеонов Василев11УПИ I, УПИ IXс. КоренПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ I и УПИ IX, кв. 11, с. Корен, Община Хасково.685/14.04.2020
549Алдин Живадинов Ушев Анета Живадинова Генева Савина Смилкова Ушева Тихомир Сергеев Кърджалиев Силвия Сергеева Кърджалиева121УПИ Iгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I, кв. 121 по плана на гр. Хасково.686/14.04.2020
550Тоника Иванова Инджова Владислав Михайлов Инджов Ивайло Михайлов Инджов Кристина Иванова Кънчева Михаил Видев Инджов Недялка Петрова Вълкова Анна Николова Генова77195.109.26, 77195.109.29ж.р. КенанаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на ж.р. "Кенана", план за застрояване и план-схеми за водоснабдяване и електрозахранване за поземлени имоти с идентификатори 77195.109.26 и 77195.109.29, гр. Хасково.705/15.04.2020
551Ренгюл Рамадан Исова Севтин Шабанали Иса120377195.750.400ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.750.400, кв. 1203, ж.р. "Каменец", гр Хасково.717/27.04.2020
552Филиз Сали Шаиб Айше Мехмедова Ибрямова884УПИ XVII, УПИ XVIгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ XVII и УПИ XVI, кв. 884 и изменение на плана за регулация на УПИ XVII, кв. 884.738/07.05.2020
553Ради Христов Радев Величка Митрева Манолова14550.84.30с. ГарвановоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване и специализирана план-схема за електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 14550.84.30, м. "Сатмал дере", землище с. Гарваново, Община Хасково.739/07.05.2020
554Ради Христов Радев14550.84.32с. ГарвановоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване и специализирана план-схема за електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 14550.84.32, м. "Сатмал дере", землище с. Гарваново, Община Хасково.740/07.05.2020
555Джеват Адем Али Яшар Адем Али91877195.708.394ж.р. ОрфейПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.708.394, кв. 918, ж.р. "Орфей", гр. Хасково741/07.05.2020
556Стефан Грозев Тенев23пл. № 181с. ВойводовоПроект за изменение на кадастралния план за имот пл. № 181, кв. 23, с. Войводово, Община Хасково.742/07.05.2020
557Община Хасково43УПИ II, УПИ III, УПИ IV,УПИ V, УПИ VIс. ГарвановоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на кв. 43 и УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, кв. 43, с. Гарваново, Обшина Хасково.743/07.05.2020
558"Електроразпределение Юг" ЕАДгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение със специализирана план-схема за електрозахранване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на РУ 20/0,4кV с въздушна линия СрН и кабели НН за присъединяване на нови потребители", Източна индустриална зона, гр. Хасково.790/12.05.2020
559Валентин Асенов Красимиров111577195.747.585ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот № 77195.747.585 и изменение на плана за улична регулация на кв. 1115, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.791/12.05.2020
560"Електроразпределение Юг" ЕАДгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение със специализирана план-схема за електрозахранване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Реконструкция и ремонт на ел. мрежа НН в ж.р. "Каменец", м. "Къс чешма", гр. Хасково.804/13.05.2020
561ЕТ "Неждет Хасан - Садие Мустафа12УПИ XIII, УПИ VIс. КозлецПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VI, кв. 12, с. Козлец, Община Хасково и план за застрояване на новообразуваните имоти урегулирани поземлени имоти.808/13.05.2020
562"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.752.48 77195.752.54гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема на кабелна мрежа НН за присъединяване на нови потребители в Източна индустриална зона на гр. Хасково - ПИ 77195.752.48, ПИ 77195.752.54 и сграда с идентификатор 77195.752.53.2 по КК на гр. Хасково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.916/01.06.2020
563"Електроразпределение Юг" ЕАДж.р. КенанаПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за изграждане на кабелна линия СрН и НН с подмяна на съществуващ ТП с РУ 20/0,4кV - етап IV от етапно строителство, ж.р. "Кенана", гр. Хасково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.929/03.06.2020
564Гюлтен Мехмедали Юсеин93УПИ IXс. ЕленаПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ IX, кв. 93, с. Елена, Община Хасково.936/04.06.2020
565Асен Стоянов Узунов110277195.746.535, 77195.746.538ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.746.535 и изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XIV, кв. 1102, поземлен имот с идентификатор 77195.746.538, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.943/05.06.2020
566Касим Мустафа Юсеин Мустафа Хасан Юсеин Фатме Алиосман Кадир Халил Мехмед Якуб Делка Тодорова Василева28УПИ II, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XII, УПИ XIVс. ТракиецПроект за изменение на подробен устройствен план - УПИ II, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XII, УПИ XIV, кв. 28 по плана на с. Тракиец, Община Хасково.944/05.06.2020
567Георги Лозев Георгиев Златко Милчев Тодоров13пл. № 49 и пл. № 72с. ЛюбеновоПроект за изменение на кадастралния план за имот пл. № 49 и пл. № 72, кв. 13, с. Любеново, Община Хасково.958/09.06.2020
568Йордан Димитров Йорданов48УПИ IIIс. ВойводовоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и план за застрояване на УПИ III, кв. 48, с. Войводово, Община Хасково.959/09.06.2020
569Атанас Василев Манахилов44УПИ XII, УПИ XXс. ВъгларовоИзменение на кадастралния план за имот пл. № 281, отреден за УПИ XII и УПИ XX, кв. 44, с. Въгларово, Община Хасково.960/09.06.2020
570"Електроразпределение Юг" ЕАДгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електрозахранване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на РУ 20/0.4 kV с кабелни линии СрН и НН - заместващо съоръжение на ТП 88 "Иван Асен" гр. Хасково в поземлен имот с идентификатор 77195.712.67, гр. Хасково965/09.06.2020
571"Електроразпределение Юг" ЕАДгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за изграждане на РУ 20/0.4 kV с кабелни линии СрН и НН - заместващо съоръжение на ТП 137 "Карлово" в ПИ 77195.706.260 по КК на гр. Хасково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива..966/09.06.2020
572Невин Байрам Шакир Тунай Мюмюн Шакир107077195.703.356ж. р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.703.356, кв. 1070, ж.р. "Кенана", гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Двуетажна еднофамилна жилищна сграда" в поземлен имот с идентификатор 77195.703.356, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.976/11.06.2020
573Венета Тодорова Вълканова Антоанета Тодорова Вълканова Пламена Тодорова Ванева60УПИ VIс. УзунджовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VI, кв. 60 по плана на с. Узунджово, Община Хасково.978/11.06.2020
574"ЕСКОМ" ООДгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електрозахранване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Оптична кабелна мрежа гр. Хасково 2019", гр. Хасково.992/12.06.2020
575"ХИП КОМЕРС 1" ЕООД67УПИ IIIс. МалевоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване и изменение на плана за регулация на УПИ III, кв. 67, с. Малево, Община Хасково.999/15.06.2020
576Месут Али Кадир9УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIIIс. КозлецПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, кв. 9, с. Козлец и план за застрояване на имот пл. № 160, кв.9, с. Козлец, Община Хасково.1004/16.06.2020
577Ивелина Павлова Хаджиева Елена Михайлова Костадинова Любомир Павлов Костадинов32УПИ II, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IXс. МандраИзменение на кадастралния план за имот пл. № 287, отреден за УПИ II, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, кв. 32, с. Мандра, Община Хасково.1005/16.06.2020
578Даниела Георгиева Вълчева25УПИ XXIIIс. СтамболийскиПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ XXIII, кв. 25, с. Стамболийски, Община Хасково.1006/16.06.2020
579Ангелина Колева Ангелова74УПИ VIгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация на кв. 74, гр. Хасково и плана за регулация на УПИ VI, кв. 74, гр. Хасково.1007/16.06.2020
580Панчо Делчев Петков9УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIIIс. КозлецПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, кв. 9 и подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот пл. № 161, с. Козлец, Община Хасково.1022/17.06.2020
581Стефка Христова Христова Димитър Христов Христов133077195.705.766ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.705.766, кв. 1330, ж.р. "Куба", гр. Хасково.1023/17.06.2020
582Александър Христов Проданов130377195.705.56ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.705.56, кв. 1303, ж.р. "Куба", гр. Хасково.1024/17.06.2020
583Сийка Банева Иванова102777195.702.286ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.702.286, кв. 1027, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1025/17.06.2020
584Месут Кадиров Алиосманов117677195.748.608ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.748.608, кв. 1176, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1040/19.06.2020
585Община Хасково250агр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация на ул. "Дунав" от о.т. 127 до о.т. 1012, гр. Хасково.1044/22.06.2020
586Семрет Мустафа Ибрям37770.41.4с. КозлецПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 37770.41.4, м. "Ясака", землище с. Козлец, Община Хасково.1066/25.06.2020
587"Монопол 08" ЕООД77195.27.22м. ХалиловоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация за УПИ III, кв. 588 и план за застрояване за поземлен имот 77195.27.22, м. "Халилово", гр. Хасково.1067/25.06.2020
588Стоян Андонов Андонов Иванка Пейчева Андонова105077195.704.515ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.704.515, кв. 1050, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1068/25.06.2020
589"Еко Трафик" ЕООД90УПИ IVс. УзунджовоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ IV, кв. 90, с. Узунджово,Община Хасково.1069/25.06.2020
590Димитър Маринов Маринов111777195.746.370ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.746.370, кв. 1117, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1070/25.06.2020
591Манол Петев Манолов120977195.743.407ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот № 77195.743.407, кв. 1209, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1071/25.06.2020
592Петър Петков Жечев101077195.701.532ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.701.532, кв. 1010, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1072/25.06.2020
593"Електроразпределение Юг" ЕАД19 ИИЗгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за Реконструкция на кабелна мрежа СрН и НН с изграждане на РУ 20/0.4 кV - заместващо съоръжение на ТП № 378 "Вторични суровини" - кв. 19 ИИЗ, бул. "Илинден", гр. Хасково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.1075/25.06.2020
594Община Хасково1052, 1053ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за улична регулация за кв. 1052 и кв. 1053, ж.р. "Кенана", гр. Хасково124/26.06.2020
595Община Хасково52гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация за кв. 52, гр. Хасково.127/26.06.2020
596"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.702.421гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 77195.702.421, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Кабелно отклонение от въздушна линия НН за присъединяване на нов потребител в ПИ 77195.702.421 по КК на гр. Хасково и развитие на ел.разпределителната мрежа в района".1082/29.06.2020
597БТК ЕАДБоляровоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за оптична кабелна мрежа за изграждане на физическа инфраструктура за базова станция на "Виваком" PD 2329, разположена на ул. "Индже войвода" № 1, кв. "Болярово, гр. Хасково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.1098/01.07.2020
598Маринела Николаева Николова Иван Ванчев Николов132977195.706.182ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.706.182, кв. 1329, ж.р. "Куба", гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Пристройка и надстройка с един етаж към съществуваща сграда" в поземлен имот с идентификатор 77195.706.182, кв. 1329, ж.р. "Куба", гр. Хасково.1100/01.07.2020
599Иван Величков Минев14550.95.41с. ГарвановоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване, план-схема за електрозахранване и парцеларен план на техническата инфраструктура за поземлен имот 14550.95.41, м. "Тетрелика", землище с. Гарваново, Община Хасково.1124/08.07.2020
600Гюнай Дауд Мустафа105177195.704.228ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.704.228, кв. 1051, ж.р. "Кенана", гр. Хасково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Еднофамилна жилищна сграда".1148/13.07.2020
601"Фуражен цех Малево" ООД69IIс. МалевоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ II, кв. 69, с. Малево, Община Хасково.1161/14.07.2020
602Кирчо Благоев Вакрилов130677195.705.119ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.705.119, кв. 1306, ж.р. "Куба", гр. Хасково.1162/14.07.2020
603БТК ЕАД77195.742.55гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение на план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.742.55, гр. Хасково с план-схема за кабелна електронна съобщителна мрежа за Базова станция на Виваком РД 2226А.1163/14.07.2020
604Величка Атанасова Любенова28УПИ Xс. Нова НадеждаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ X, с. Нова Надежда, Община Хасково.1215/22.07.2020
605Мая Минчева Башова107077195.703.401ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот № 77195.703.401, кв. 1070, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1239/24.07.2020
606Иван Атанасов Кавалджиев106677195.703.614ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.703.614, кв. 1066, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1243/24.07.2020
607Илиан Грозев Илков Цвета Грозева Илкова Начо Иванов Налбантов Желязко Иванов Налбантов416УПИ VIIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VII, кв. 416 по плана на гр. Хасково.1244/24.07.2020
608Гюлер Рамадан Ферад105677195.704.308ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.704.308, кв. 1056, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1292/04.08.2020
609Йорданка Маринова Маринова11ПИ 57с. КнижовникИзменение на кадастралния план за имот пл. № 57, кв. 11, с. Книжовник, Община Хасково.1468/28.08.2020
610Сали Сеид Сеидали10ПИ 65, ПИ 66с. ГълъбецПроект за изменение на кадастралния план за имот пл. № 65 и пл. № 66, кв. 10, с. Гълъбец, Община Хасково.1469/28.08.2020
611"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.707.27гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 77195.707.27, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Автосервиз и бензиностанция" в ПИ 77195.707.27 по КК на гр. Хасково.1492/01.09.2020
612Христо Бонев Христозов2ПИ 100, ПИ 31с. МанастирПроект за изменение на кадастралния план за имот пл. № 100 и пл. № 31, кв. 2, с. Манастир, Община Хасково.1484/31.08.2020
613"Бобикар" ЕООД120677195.750.345, 77195.750.346ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация на поземлени имоти 77195.750.345 и 77195.750.346 по КК на гр. Хасково и изменение на плана за застрояване на поземлен имот 77195.750.345, кв. 1206, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1538/10.09.2020
614ЕТ "Марчела 90 - Златко Марчев"54677195.735.221гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване на поземлен имот 77195.735.221, УПИ XII, кв. 546, гр. Хасково.1543/10.09.2020
615Ариф Халибрям Ариф14177195.741.128гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване на поземлен имот 77195.741.128, УПИ VIII, кв. 141, гр. Хасково.1544/10.09.2020
616"Лукс Билдинг Инвест" ООД538УПИ IVгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване и работен устройствен план за УПИ IV, кв. 538 по плана на гр. Хасково.1545/10.09.2020
617"Електроразпределение Юг" ЕАД75085.85.377, 75085.85.392, 75085.85.366с. УзунджовоПроект за изменение на пдробен устройствен план - допълнение с план-схема за реконструкция на кабелна линия НН и монтаж на ново ЕТ от ПТ № 7, с. Узунджово с обхват на поземлени имоти 75085.85.377, 75085.85.392 и 75085.85.366, м. "Кабите", землище с. Узунджово, Община Хасково и парцеларен план, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.1557/15.09.2020
618Димитър Иванов Димитров250а77195.706.536гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване и изменение на план за регулация за поземлен имот с идентификатор 77195.706.536, кв. 250а, гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Жилищна сграда" в поземлен имот с идентификатор 77195.706.536, кв. 250а, гр. Хасково.1669/21.09.2020
619Недялка Любенова Делчева Янко Любенов Беливанов220XIIгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на работен устройствен план за УПИ XII, кв. 220, гр. Хасково.1670/21.09.2020
620Здравко Ясенов Сараев77195.4.8м. Къс чешмаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 77195.4.8, м. "Къс чешма", землище гр. Хасково.1671/21.09.2020
621Драгомир Тодоров Драгиев90777195.708.260ж.р. ОрфейПроект за подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот 77195.708.260, кв. 907, ж.р. "Орфей", гр. Хасково.1676/23.09.2020
622"Еталон груп" ЕООД732УПИ XIII, УПИ XVIгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ XIII и УПИ XVI, кв. 732 и план за застряване на УПИ XIII и УПИ XVI, кв. 732 по плана на гр. Хасково.1678/23.09.20020
623"Ситигаз България" ЕАДгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на гр. Хасково с допълването му с план - схема за газоразпределителната мрежа на гр. Хасково 2020г. - допълнение.1814/13.10.2020
624Митко Василев Чиликов77195.117.80м. Дерекьой топраПроект за подробен устройствен план - план за застрояване и специализирани план-схеми за ВиК и електрозахранване за част от ПИ 77195.117.34 с проектен идентификатор 77195.117.80 по КК на гр. Хасково (м. Дерекьой топра).1815/13.10.2020
625"БТК" ЕАДгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за оптична кабелна мрежа FTTH, GPON 16 клъстера.1816/13.10.2020
626Антония Гинева Юрукова111077195.746.242ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.746.242, кв. 1110, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1817/13.10.2020
627Димитрия Василева Чиликова486УПИ XII, УПИ XIII УПИ XIV УПИ XV УПИ XVIгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване за поземлен имот 77195.720.245 / УПИ XII - и силуетен план за УПИ XII, УПИ XIII УПИ XIV УПИ XV УПИ XVI, кв. 486, гр. Хасково.1818/13.10.2020
628"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.704.656ж.р. КенанаПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение със специализирана план-схема за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот 77195.704.656, ж.р. "Кенана", гр. Хасково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.1819/13.10.2020
629Христо Кирилов Колев82777195.730.687ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.730.687, кв. 827, ж.р. "Изгрев", гр. Хасково.1823/15.10.2020
630Янка Атанасова Петева132977195.706.526ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.706.526, кв. 1329, ж.р. "Куба", гр. Хасково.1824/15.10.2020
631Недялко Георгиев Демирев106677195.703.426ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.703.426, кв. 1066, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1872/28.10.2020
632Бахтишан Мехмед Рашид Нусин Бейсим Рашид5ПИ 51с. КозлецИзменение на кадастралния план за поземлен имот пл. № 51, кв. 5, с. Козлец, Община Хасково.1873/28.10.2020
633Дженан Сали Юсеин83677195.729.200ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.729.200, кв. 836, ж.р. "Изгрев", гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Еднофамилна жилищна сграда на един етаж" в поземлен имот с идентификатор 77195.729.200, ж.р. "Изгрев", гр. Хасково.1971/03.11.2020
634Мария Пейчева Тончева Бойко Пейчев Тончев Живко Пейчев Тончев102077195.701.447ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.701.447, кв. 1020, ж.р. "Кенана", гр. Хасково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Еднофамилна жилищна сграда".2001/06.11.2020
635Красимир Симеонов Симеонов Милена Стоева Симеонова103977195.703.831ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.703.831, кв. 1039, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.2002/06.11.2020
636"Финакорп 2005" ООД50077195.720.397гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.720.397, УПИ XI, кв. 500, гр. Хасково.2003/06.11.2020
637Мария Минчева Стефанова88277195.429.56, 77195.429.57гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 77195.429.56, УПИ XI, кв. 882 и 77195.429.57, УПИ XII, кв. 882, гр. Хасково.2004/06.11.2020
638Магдалена Атанасова Милчева Младен Йорданов Милчев131077195.705.182ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.705.182, кв. 1310, ж.р. "Куба", гр. Хасково.2005/06.11.2020
639Сунай Али Юсеин64ПИ 343с. ТракиецИзменение на кадастралния план за имот пл. № 343, кв. 64, с. Тракиец, Община Хасково.2021/10.11.2020
640Зафер Юсеин Хасан8УПИ XIII, УПИ IV, УПИ IIIс. Долно ГолеманциИзменение на кадастралния план за имот пл. № 83, УПИ XIII и УПИ IV, кв. 8 и пл.№ 184, УПИ III, кв. 8, с.. Долно Големанци, Община Хасково.2023/10.11.2020
641Недялко Илиев Момчилов Сийка Илиева Паунова38ПИ 383с. КнижовникИзменение на кадастралния план за имот пл. № 383, кв. 38, с. Книжовник, Община Хасково.2053/17.11.2020
642Ирина Иванова Георгиева1677195.519.185кв. БоляровоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация за поземлен имот с идентификатор 77195.519.185, УПИ IX, кв. 16, кв. Болярово, гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Пристройка на два етажа към еднофамилна жилищна сграда" в поземлен имот с идентификатор 77195.519.185, УПИ IX, кв. 16, кв. Болярово", гр. Хасково.2056/17.11.2020
643ЗКПУ "Родопи"12382.100.9, 12382.100.6с. ВъгларовоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 12382.100.9 и 12382.100.6, Стопански двор, землище с. Въгларово, Община Хасково.2078/23.11.2020
644Станислав Иванов Коемджиев Иван Стоев Коемджиев Янка Иванова Коемджиева - Николова32Имот пл. № 99с. МалевоИзменение на кадастралния план за имот пл. № 99, кв. 32, с. Малево, Община Хасково.2111/03.12.2020
645"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.305.1м. БалаклиПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за външно електрозахранване на "Склад за селскостопанска продукция и инвентар" в поземлен имот 77195.305.1, м. "Балакли", землище гр. Хасково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.2147/10.12.2020
646Евгени Тенчев Христов Тоша Кузманова Кузманова - Христова102377195.701.619 77195.701.620 77195.701.621ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлени имоти 77195.701.619, 77195.701.620, 77195.701.621, кв. 1023, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.2158/11.12.2020
647Лилия Юлиянова Саллакова110877195.746.137ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.746.137, кв. 1108, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.2161/14.12.2020
648Руси Руменов Христов16УПИ III, УПИ IVкв. БоляровоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III и УПИ IV, кв. 16, кв. "Болярово" по плана на гр. Хасково.2162/14.12.2020
649Христо Бонев Христозов2УПИ IV, УПИ Vс. МанастирПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IV и УПИ V, кв. 2, с. Манастир, Община Хасково.2164/14.12.2020
650Добри Димов Вълчев14УПИ XIVс. ВъгларовоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ XIV, кв. 14, с. Въгларово, Община Хасково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Фотоволтаична централа 30 Кw, находящ се в УПИ XIV, кв.14, с. Въгларово, Община Хасково.2167/14.12.2020
651Петър Манолов Пеев494УПИ VIIIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VIII, кв. 494 по плна на гр. Хасково.2171/15.12.2020
652Селяхтин Ниязи Расим5ПИ 50с. КозлецИзменение на кадастралния план за имот пл. № 50, квартал 5 по плана на с. Козлец, Община Хасково.2314/22.12.2020
653"БТК" ЕАДгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение със специализирана план-схема за оптично кабелно трасе на "БТК" ЕАД до ул. "Епископ Софроний" № 16, гр. Хасково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.2163/14.12.2020
654Танка Иванова Иванова24ПИ 97с. ОрловоИзменение на кадастралния план за имот пл. № 97, кв. 24, с. Орлово, Община Хасково.2313/22.12.2020
655Димитър Красимиров Ангелов131477195.706.46ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.706.46, кв. 1314, ж.р. "Куба", гр. Хасково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Склад за промишлени стоки".2322/29.12.2020
656Весела Шидерова Христова Тодор Милчев Милчев133577195.705.404ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.705.404, кв.1335, ж.р. "Куба", гр. Хасково.06/06.01.2021
657Община Хасково14УПИ XIIIс. Долно ГолеманциПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на кв. 14, с. Долно Големанци, Община Хасково.46/15.01.2021
658Петя Златкова Димитрова100277195.113.106ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.113.106, кв. 1002, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.76/21.01.2021
659Александър Атанасов Бузов1077195.518.245гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.518.245, УПИ XXVI, кв. 10, план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.518.244, УПИ XXVII, кв. 10, кв. "Болярово", гр.Хасково и РУП.77/21.01.2021
660Елена Ангелова Панайотова100377195.113.136ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.113.136, кв. 1003, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.104/27.01.2021
661Нанко Гинев Алдинов122977195.748.279ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.748.279, кв. 1229, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.106/27.01.2021
662Живка Георгиева Ванчева Борислав Антонов Ванчев100977195.701.649ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.701.649, кв. 1009, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.107/27.01.2021
663Наско Иванов ВанчевУПИ Iс. КнижовникПроект за подробен устройствен план - план за застрояване и изменение на плана за регулация на УПИ I, кв. 6а, с. Книжовник, Община Хасково.109/27.01.2021
664Али Мехмед Али Мелекбер Махрем Али38399.52.10с. КонушПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 38399.52.10, м. "Ески мезарлък" по КК на землище с. Конуш, Община Хасково.110/27.01.2021
665Иван Боянов Йорданов52УПИ Iс. ГарвановоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I, кв. 52, с. Гарваново, Община Хасково.111/27.01.2021
666Тодор Христов Желев Живка Славова Раева67ПИ 431с. ТракиецИзменение на кадастралния план за имот пл. № 431, кв. 67, с. Тракиец, Община Хасково.145/01.02.2021
667Стоян Митков Лазаров19ПИ 285с. Криво полеИзменение на кадастралния план за имот пл. № 285, кв. 19, с. Криво поле, Община Хасково.146/01.02.2021
668"Севтекс" ООД77195.424.148, 77195.424.167м. ИдимирлиПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 77195.424.148 и 77195.424.167, м. "Идимирли", гр. Хасково.147/01.02.2021
669Христо Димов Анадолиев Златко Стефанов Стефанов15 ИИЗ77195.572.197, 77195.752.198гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 77195.752.197 и 77195.752.198, УПИ XXIII, кв. 15 ИИЗ, гр. Хасково.148/01.02.2021
670Расим Азис Нури103477195.702.401ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.702.401, кв. 1034, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.149/01.02.2021
671"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.704.365гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електрозахранване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Сградно отклонение от въздушна линия НН за присъединяване на нов потребител в ПИ 77195.704.365 по КК на гр. Хасково".153/03.02.2021
672Ангелина Станимирова Атанасова77195.726.8гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение със специализирана план-схема за електрозахранване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект " Изместване на въздушна кабелна линия 1 кV, касаеща поземлен имот с идентификатор 77195.726.8, гр. Хасково.154/03.02.2021
673Кристина Иванова Кънчева Николай Мирославов Кънчев Инна Мирославова Кънчева Михаил Видев Инджов Тоника Иванова Инджова Владислав Михайлов Инджов Ивайло Михайлов Инджов77195.109.50, 77195.109.51, 77195.109.52, 77195.109.53, 77195.109.64ж.р. КенанаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VIII ( ПИ 77195.109.50), УПИ IX ( ПИ 77195.109.51), УПИ X ( ПИ 77195.109.52) и УПИ XI (ПИ 77195.109.53) и задънена улица с осови точки 716 и 717 ( ПИ 77195.109.64), кв. 1057, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.157/04.02.2021
674Гергана Стоянова Браянова Георги Петков Браянов Кирил Василев Пенков24УПИ II, УПИ XIIIс. УзунджовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ II и УПИ XIII, кв. 24 по действащия КРП на с. Узунджово, Община Хасково.160/04.02.2021
675Мехмед Саветин Сюлейман Ашкън Есад Ахмед - Сюлейман120277195.750.77ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.750.77, кв. 1202, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.168/08.02.2021
676Лора Димитрова Георгиева732УПИ Iгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване и изменение на план за регулация на поземлен имот с идентификатор 77195.716.322, УПИ I, кв. 732, гр. Хасково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Сграда за складиране и търговия" в поземлен имот с идентификатор 77195.716.322, УПИ I, кв. 732, гр. Хасково.169/08.02.2021
677ЗКПУ "Дружба"77195.541.6кв. БоляровоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.541.6, м. Черния камък /стопански двор/, кв. Болярово, гр. Хасково.189/11.02.2021
678"Екотрафик" ЕООД90УПИ Vс. УзунджовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ V, кв. 90, с. Узунджово, Община Хасково.196/11.02.2021
679Валерий Калинов Димитров Антоанета Ангелова Димитрова250А77195.706.551гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.706.551, УПИ XXIV, кв. 250А, гр. Хасково.198/11.02.2021
680Шенол Фикрет Вели102577195.702.242ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.702.242, кв. 1025, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.199/11.02.2021
681Славчо Колев Тончев77195.182.11м. Къс чешмаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване, парцеларен план и план - схема за електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 77195.182.11, м. "Къс чешма", гр. Хасково.200/11.02.2021
682Община Хасковогр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план - схема за водоснабдяване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изместване на хранителен водопровод от ул. "Панорама" за кв. "Младежки хълм", в района на стадион "Хасково".330/11.03.2021
683"Дивел - ПСТ" ООД16 ИИЗ77195.752.59гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ VIII, кв.16 ИИЗ, ПИ 77195.752.59, гр. Хасково.334/12.03.2021
684Красен Динков Василев Марияна Георгиева Василева77195.112.62м. Кекличево стопанствоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот 7795.112.62, м. "Кекличево стопанство", гр. Хасково.335/12.03.2021
685Мария Атанасова Ленкова3УПИ Iс. СтойковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ I, кв. 3, с. Стойково, Община Хасково.336/12.03.2021
686"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.31.56, 77195.186.76гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схама за външно електрозахранване за обект: "Изграждане на сградно отклонение от съществуващо ЕТ пред поземлен имот № 77195.31.56 по КК на гр. Хасково до ново електромерно табло пред поземлен имот № 77195.186.76 по КК на гр. Хасково за присъединяване на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот 77195.186.76", като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.342/15.03.2021
687Венко Маринов Вълев Ирена Венкова Вълева Адриана Венкова Вълева28ПИ 170с. СтамболийскиИзменение на кадастралния план за имот пл. № 170, кв. 28, с. Стамболийски, Община Хасково.348/16.03.2021
688Стефан Йорданов Стефанов43аПИ 212с. ВойводовоИзменение на кадастралния план за имот пл. № 212, кв. 43а, с. Войводово, Община Хасково.349/16.03.2021
689Антонина Грозданова Колева112377195.747.170ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.747.170, кв. 1123, ж.р. "Каменец", гр. Хасково350/16.03.2021
690Милко Емилов Хушков110677195.746.215ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.746.215, кв. 1106, ж.р. "Каменец", гр. Хасково351/16.03.2021
691Община Хасковогр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за канализационна мрежа като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Улична канализация - три клона м. Казан топра и ж.р. "Каменец", гр. Хасково.354/16.03.2021
692Елена Маринова Стоева Петър Петков Стоев90б77195.737.308гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот 77195.737.308, УПИ XVII, кв. 90б, гр. Хасково.451/22.03.2021
693Сафиназ Шабан Лятиф85877195.729.526ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.729.526, кв. 858, ж.р. "Изгрев", гр. Хасково.452/22.03.2021
694Мюрсел Исмаил Осман80477195.729.420ж.р. "Изгрев"Проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.729.420, кв. 804, ж.р. "Изгрев", гр. Хасково.453/22.03.2021
695Петя Колева Калинова Иван Колев Калинов103277195.702.107ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.702.107, кв. 1032, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.454/22.03.2021
696Румен Лавчев Русев4ПИ 29с. РодопиИзменение на кадастралния план за имотг пл. № 29, кв. 4, с. Родопи, Община Хасково.455/22.03.2021
697"Башаран - 2007" ЕООД375а77195.724.131гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план за поземлен имот 77195.724.131, УПИ IV, кв. 375а, гр. Хасково.468/24.03.2021
698Джейхан Айхан Али53377195.735.89гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.735.89, УПИ III, кв. 533, гр. Хасково.474/24.03.2021
699Георги Петров Николов Мария Нолева Петрова Христина Ташева Георгиева987719*5.738.125гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ I, кв. 98, имот 77195.738.125, гр. Хасково.522/30.03.2021
700Тодор Нолев Славчев89977195.518.3 77195.518.483кв. БоляровоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на кв. "Болярово", план за регулация на поземлени имоти с идентификатори 77195.518.3 и 77195.518.483, изменение на плана за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.518.483 и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.518.3, кв. "Болярово", гр. Хасково.523/30.03.2021
701Дияна Паунова Кадир51аПИ 221с. ТракиецИзменение на кадастралния план за имот пл. № 221, кв. 51а, с. Тракиец, Община Хасково.525/30.03.2021
702Васил Христов Георгиев81377195.730.132ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за регулация за поземлен имот с идентификатор 77195.730.132, кв. 813, ж.р. "Изгрев", гр. Хасково.537/01.04.2021
703"ЕР ГРУП 777" ЕООД62677195.717.132гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.717.132, УПИ II, кв. 626, гр. Хасково.538/01.04.2021
704Иван Кирев Желев Иванка Бойдева Димитрова48ПИ 322,323,324с. ВъгларовоИзменение на кадастралния план за поземлени имоти пл. № 322, пл. № 323 и пл. № 324, кв 48, с. Въгларово, Община Хасково.541/01.04.2021
705Дора Манолова - Димова Даниела Петкова Костова30УПИ IV и УПИ Vс. ГарвановоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IV и УПИ V, кв. 30 по регулационния план на с. Гарваново.569/07.04.2021
706Община Хасково16УПИ XVIIIс. КонушПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на част от кв. 16, с. Конуш, Община Хасково.577/08.04.2021
707Божидар Маринов Тончев77195.113.62ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план эа регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.113.62, кв. 1001, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.579/08.04.2021
708Цветелина Юриева Петрова111777195.746.292 77195.746.293ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 77195.746.292 и 77195.746.293, кв. 1117, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.580/08.04.2021
709"Ликор 1" ЕООД100177195.113.465ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.113.465, кв. 1001, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.581/08.04.2021
710Община Хасково8УПИ XIIIс. МанастирПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ XIII, кв. 8, с. Манастир, Община Хасково636/20.04.2021
711Иван Кирев Желев Иванка Бойдева Димитрова Дончо Ташев Дойчев48УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IXс. ВъгларовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, и УПИ IX, кв. 48 по плана на с. Въгларово, Община Хасково.637/20.04.2021
712Илияна Димитрова Димитрова133077195.705.826ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.705.826, кв. 1330, ж.р. "Куба", гр. Хасково.658/21.04.2021
713Елена Кирилова Кирилова77195.208.23м. УватаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.208.23, м. "Увата", гр. Хасково.659/21.04.2021
714Венцислав Асенов Величков106877195.703.381ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.703.381, кв. 1068, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.661/21.04.2021
715Атанас Петков Колев64а77195.728.64 77195.728.65гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XXII (поземлени имоти 77195.728.64 и № 77195.728.65), кв. 64а по плана на гр. Хасково.694/28.04.2021
716Тихомир Славеев Стоянов Петър Кирилов Стоянов Данка Паунова Георгиева Диана Стоянова Георгиева Петър Стоянов Георгиев13077195.740.237 77195.740.238гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на лана за регулация на УПИ II ( поземлени имоти 77195.740.237 и 77195.740.238 по кадастралната карта на гр. Хасково), кв.130, гр. Хасково.695/28.04.2021
717Деян Петков Пилев Сийка Борисова Георгиева Здравко Стефанов Георгиев Зелиха Сабри Мюмюн Кирил Илиев Стоянов Веселина Пенкова Стоянова Йълмаз Мурад Карамурад Садика Сали Карамурад Кадрие Бекир Бекир Сали Шабан Бекир77195.553.32 77195.553.33 77195.553.34 77195.553.35 77195.553.36м. Турското гробеПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване на поземлени имоти 77195.553.32, 77195.553.33, 77195.553.34, 77195.553.35 и 77195.553.36, м. "Турското гробе", гр. Хасково.696/28.04.2021
718Фикрет Мустафа Мехмед68692.11.26с. СтамболийскиПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 68692.11.26, м. "Къра", землище с. Стамболийски, Община Хасково.697/28.04.2021
719Гюлбие Дуран Юзеир Гюлназ Дуран Юзеир Илмие Дуран Смаилова Сабахтин Халилов Дуранов Драгомир Тодоров Драганов Валентин Тодоров Драганов22977195.716.304 77195.716.305гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване и работен устройствен план за УПИ VI (поземлен имот с идентификатор № 77195.716.304) и УПИ VII (поземлен имот с идентификатор №77195.716.305), кв. 229 по плана на гр. Хасково.778/11.05.2021
720"Сенем" ЕООД47677195.721.459 77195.721.457гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план за УПИ II (поземлен имот с идентификатор № 77195.721.459) и УПИ III (поземлен имот с идентификатор № 77195.721.457) кв. 476 по плана на гр. Хасково.779/11.05.2021
721Рамадан Шериф Рамадан121477195.743.162ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.743.162, кв. 1214, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.798/14.05.2021
722Делчо Гошев Въчев11УПИ IIс. МалевоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ II -268, кв. 11 по плана на с. Малево, Община Хасково като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Предприятие за производство на млечни продукти".799/14.05.2021
723Димитър Тодоров Гаванозов Сия Димитрова Гаванозова13УПИ Vс. РодопиПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ V-66, кв.13 по плана на с. Родопи, Община Хасково.810/18.05.2021
724Недялка Русева Митева Тонка Вълчева Митрева Иванка Русева Захариева Кичка Ванчева Апостолова Георги Ванчев Георгиев7УПИ XI, УПИ XXIс. КнижовникПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XI и УПИ XXI, кв. 7 по плана на с. Книжовник, Община Хасково.811/18.05.2021
725Димитър Илиев Хаджиев90577195.708.99ж.р. ОрфейПроект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот 77195.708.99, кв. 905, ж.р. "Орфей", гр. Хасково.812/18.05.2021
726Бойко Асенов Делиев102377195.701.528ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.701.528, кв. 1023, ж.р. "Кенана", гр. Хасково813/18.05.2021
727Веселина Александрова Жекова21УПИ XIVс. МалевоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XIV-243, кв. 21 по плана на с. Малево, Община Хасково.841/19.05.2021
728Нермин Хрюстем Махмуд Ергюн Хрюстем Махмуд61277195.717.24гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и план за застрояване на поземлен имот № 77195.717.24, УПИ I, кв. 612 (ж.к."Бадема") по плана на гр. Хасково.846/20.05.2021
729Ана Димитрова Бакалова Николай Петров Бакалов Антон Живков Тотев Венета Живкова Николова Пламен Тенев Петров Аделина Тенева Гергинова6ПИ 31с. РодопиИзменение на кадастралния план за имот пл. № 31, кв. 6, с. Родопи, Община Хасково.847/20.05.2021
730Диян Янков Делчев130977195.705.165ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.705.165, кв. 1309, ж.р. "Куба", гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Еднофамилна жилищна сграда на един етаж".876/26.05.2021
731Славея Живкова Аврамова130377195.705.58ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.705.58, кв.1303, ж.р. "Куба", гр. Хасково.884/27.05.2021
732Кирил Ангелов Чакалов11 ИИЗ77195.732.94, 77195.732.96гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XXIII (поземлен имот 77195.732.96) и УПИ XXIV (поземлен имот 77195.732.94), кв. 11 ИИЗ, гр. Хасково.885/27.05.2021
733Христо Иванов Димитров107077195.703.389ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.703.389, кв. 1070, ж.р. "Кенана" по плана на гр. Хасково.891/27.05.2021
734"Ситигаз България" ЕАД77195.451.46гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - парцеларен план за обект: "Газоснабдяване на Община Хасково", подобект: "Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия на гр. Хасково за захранване на поземлен имот с идентификатор 77195.451.46".357/28.05.2021
735"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.708.394ж.р. ОрфейПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електроразпределителни мрежи по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на кабелна мрежа ниско напрежние за присъединяване на нов потребител в поземлен имот с идентификатор 77195.708.394 по КК на гр. Хасково, ж.р. "Орфей" и развитие на ел. разпределителна мрежа в района"898/28.05.2021
736"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.429.113гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за външно електрозахранване за обект "Външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда" находяща се в поземлен имот 77195.429.113 по КК на гр. Хасково", като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.899/28.05.2021
737"Електроразпределение Юг" ЕАДгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електрозахранване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нови потребители по ул. "Червен бряг", гр. Хасково".900/28.05.2021
738"Ситигаз България" ЕАД77195.722.134гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план - схема за газификация - допълнение към ПУП на поземлен имот 77195.722.134 по КК на гр. Хасково в участъка между ул. "Родопи" и ул. "Добруджа".913/31.05.2021
739Ангел Лилков Йорданов103977195.703.73ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.703.73, кв. 1039, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.927/03.06.2021
740"Ю-БРАДЪРС" ООД51377195.722.157, 77195.722.158гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване за УПИ XIII (поземлени имоти с идентификатори № 77195.722.157 и 77195.722.158), кв. 513 по плана на гр. Хасково.928/03.06.2021
741Ерхан Ахмед Али22077195.715.150гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.715.150, УПИ I, кв. 220, гр. Хасково.929/03.06.2021
742Сабри Садък Садък Галиб Садък Садък11им. 103с. Широка полянаИзменение на кадастралния план за имот пл. № 103, кв. 11, с. Широка поляна, Община Хасково.931/03.06.2021
743Община Хасково77195.706.175гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение със специализирана план-схема за канализационна мрежа, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект "Улична канализация по ул. "Розова долина" от поземлен имот с идентификатор 77195.706.175 до съществуващ РШ на ул. "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Хасково.934/03.06.2021
744Иван Георгиев Иванов Стоян Георгиев Иванов15им. 213с. ВъгларовоИзменение на кадастралния план за поземлен имот пл. № 213, кв. 15, с. Въгларово, Община Хасково.949/08.06.2021
745Иво Самуилов Илиев79777195.429.134гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.429.134, УПИ XIII и УПИ XIV, кв. 797, гр. Хасково.950/08.06.2021
746Валери Методиев Караилиев14УПИ XVс. МалевоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XV, кв. 14, с. Малево, Община Хасково.952/08.06.2021
747Община Хасково647гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация между осови точки о.т.185 и о.т.159, гр. Хасково.953/08.06.2021
748Агенция "Пътна инфраструктура"22589.64.35 22589.64.34с. Долно ВойводиноПроект за подробен устройствен план - парцеларен план за изграждане на захранваща кабелна линия НН 1 кV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ / СКТ 1090 на Път III-507 "Хасково-Мъдрец" км 32+600 (след прекилометриране на Път-III-507 км 32+690 нов), част от електронна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа с трасе през поземлен имот 22589.64.35 и поземлен имот 22589.64.34, землище с. Долно Войводино, Община Хасково.955/09.06.2021
749Община Хасково77195.31.53м. Казан топраПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.31.53, м. "Казан топра", гр. Хасково.975/11.06.2021
750Гюркан Хълми Садула30им. 565с. НиколовоПроект за изменение на кадастралния план за имот пл. № 565, кв. 30, с. Николово, Община Хасково.1031/15.06.2021
751Пламен Ангелов Русев120977195.743.10ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот № 77195.743.10, кв. 1209, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1032/15.06.2021
752Митка Петрова Иванова Антон Данчев Манолов34им. 249с. СтамболийскиПроект за изменение на кадастралния план за имот пл. № 249, кв. 249, кв. 34, с. Стамболийски, Община Хасково.1033/15.06.2021
753Марушка Ванчева Георгиева Николина Ванчева Карагяурова67им. 415с. ТракиецИзменение на кадастралния план за имот пл. № 415, кв. 67, с. Тракиец, Община Хасково.1034/15.06.2021
754Цвета Миткова Черкезова Паню Георгиев Панев30УПИ IV, УПИ V, УПИ VIс. ОрловоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IV-229, УПИ V-229, УПИ VI-230, кв 30 по плана на с. Орлово, Община Хасково.1035/15.06.2021
755Марин Янев Драгнев73УПИ IIс. НиколовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ II, кв. 73 по плана на с. Николово, Община Хасково.1039/16.06.2021
756Митко Митков Анев Веселина Асенова Анева Силвия Кънчева Хаджиева Константин Чавдаров Хаджиев Кристиан Чавдаров Хаджиев Албен Асенов Хаджиев Юри Асенов Хаджиев Дамян Асенов Хаджиев Велизар Асенов Хаджиев11им. 55с. МалевоИзменение на кадастралния план за имот пл. № 55, кв. 11, с. Малево, Община Хасково.1051/21.06.2021
757Делян Радков Колешев122377195.743.326ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот № 77195.743.326, кв. 1223, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1052/21.06.2021
758Мирослав Славчев Петров68692.258.3с. СтамболийскиПроект за подробен устройствен план - план за застрояване и план-схеми за елементи на техническата инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 68692.258.3, м. "Над шосето", землище с. Стамболийски, Община Хасково, специализирани план-схеми ( Ел и ВиК ) и парцеларен план на техническата инфраструктура.1063/23.06.2021
759Дойчо Кирчев Дойчев Павлина Данчева Русева69УПИ I, УПИ IIс. УзунджовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I-519 и УПИ II-513, кв. 69 по плана на с. Узунджово, Община Хасково.1064/23.06.2021
760Анелия Евтимова Узунова110277195.746.540ж.р. КаменецПроект за изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация и план за регулация на УПИ IV, кв. 1102 по плана на гр. Хасково ( поземлен имот с идентификатор № 77195.746.540, ж.р. "Каменец" по КК на гр. Хасково)1067/23.06.2021
761Община Хасково18УПИ IXс. Долно ГолеманциПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IX, кв. 18, с. Долно Големанци, Община Хасково.1108/29.06.2021
762Ахмед Хамди Топчу Ергюл Халил Топчу104877195.704.665ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация за поземлен имот с идентификатор 77195.704.665, кв. 1048, ж.р. "Кенана", гр. Хасково и изменение на плана за улична регулация на ж.р. "Кенана".1133/02.07.2021
763Михаил Алескиев Михайлов78077195.429.44гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.429.44, кв. 780, гр. Хасково.1233/19.07.2021
764Гюрсел Ферад Мюслюм Бирсен Юсеин Мюслюм120977195.743.4ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.743.4, кв. 1209, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1353/02.08.2021
765Сезгин Рамадан Мюслюм105077195.704.320ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.704.320, кв. 1050, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1354/02.08.2021
766Венета Тодорова Вълканова Антоанета Тодорова Вълканова Пламена Тодорова Ванева Елена Вълева Стефанова Живка Бранимирова Стефанова60им. 447, 448с. УзунджовоИзменение на кадастралния план за имоти пл. № 447 и пл. № 448, кв. 60, с. Узунджово, Община Хасково.1361/04.08.2021
767"Братан Строй" ЕООД206а77195.716.98гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на работен устройствен план в частта засягаща поземлен имот 77195.716.98, УПИ IX, кв. 206а по плана на гр. Хасково.1362/04.08.2021
768Ивелина Пейчева Недялкова Лора Димитрова Георгиева103877195.702.652 77195.702.653ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлени имоти № 77195.702.652 и № 77195.702.653 по КК на гр. Хасково, кв. 1038, ж.р. "Кенана" и изменение на плана за улична регулация с обхват пред поземлени имоти № 77195.702.652 и № 77195.702.653 по КК на гр. Хасково.1367/04.08.2021
769Стефан Йорданов Стефанов Стефан Асенов Стефанов Динко Вълчев Георгиев8им. 37с. ВойводовоИзменение на кадастралния план за имот пл. № 37, кв. 8, с. Войводово, Община Хасково.1368/04.08.2021
770Павел Георгиев Иванов18 ИИЗ77195.752.187гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ I (поземлен имот 77195.752.187), кв. 18 ИИЗ, гр. Хасково.1369/04.08.2021
771Златка Кирилова Ганчева8пл. № 36с. ЛюбеновоИзменение на кадастралния план за имот пл. № 36, кв. 8, с. Любеново, Община Хасково.1370/04.08.2021
772Дамян Радев Латунов41УПИ V, УПИ VIс. МалевоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ V-360, УПИ VI-359, кв. 41 по плана на с. Малево, Община Хасково.1380/09.08.2021
773Мехмед Фейзиев Бабаитов9им. 35с. МандраПроект за изменение на кадастралния план за поземлен имот пл. № 35, кв. 9, с. Мандра, Община Хасково.1381/09.08.2021
774"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.752.15, 77195.752.17, 77195.752.197гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на кабелна мрежа ниско напрежение за присъединяване на нови потребители в Източна индустриална зона гр. Хасково.1390/11.08.2021
775"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.518.481гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - специализирана план-схема за строеж "Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нов потребител в поземлен имот 77195.518.481 по КК на гр. Хасково, кв. "Болярово", ул. "Шипка" № 2, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.1401/13.08.2021
776"Лидъл България ЕООД енд КО" КД61177195.710.222гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ II, кв. 611 по плана на гр. Хасково и план за застрояване на УПИ II, кв. 611 по плана на гр. Хасково1402/13.08.2021
777Мергюл Есат Рамадан77195.737.416гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.737.416, м. "Казан топра" по КК на гр. Хасково, Община Хасково като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Еднофамилна жилищна сграда на един етаж" находяща се в поземлен имот с идентификатор 77195.737.416, м. "Казан топра", по КК на гр. Хасково и изменение на плана за улична регулация в обхват пред поземлен имот с идентификатор 77195.737.416 по КК на гр. Хасково.1418/18.08.2021
778Галя Николаева Бакалова Димитър Иванов Жеков Донка Иванова Димитрова16УПИ Vс. КлокотницаПроект за изменение на подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация и плана за регулация на УПИ V - 145, кв.16 по плана на с. Клокотница, Община Хасково.1430/20.08.2021
779Карамфил Илиев Карамфилов102377195.701.343ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.701.343, кв. 1023, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1431/20.08.2021
780Колю Стоянов Колев Иван Петров Янчев Елена Дончева Янчева Иванка Колева Петева Славка Тодорова Георгиева Биляна Георгиева Колева Елка Георгиева Колева Николай Георгиев Колев Димитрийка Тенева Колева Недялка Колева Никова Христоз Настев Стоянов68692.118.2, 68692.118.14, 68692.118.15, 68692.118.11 и част от ПИ 68692.118.172с. СтамболийскиПроект за подробен устройствен план - план за регулация на поземлени имоти с идентификатори 68692.118.2, 68692.118.14, 68692.118.15, 68692.118.11 и част от поземлен имот с идентификатор 68692.118.172, м. "Гранините", землище с. Стамболйски, Община Хасково.1432/20.
08.2021
781Софка Василева Делчева131477195.706.517ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.706.517, кв. 1314, ж.р. "Куба", гр. Хасково.1453/26.08.2021
782"М ПАРТС 2016" ЕООД37383.9.27, 37383.9.12, 37383.9.11с. КнижовникПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлени имоти № 37383.9.27, № 37383.9.12 и № 37383.9.11, бивш стопански двор на ТКЗС по КК на с. Книжовник, Община Хасково.1458/26.08.2021
783Георги Николов Гаваназов53им. 206, 221, 222, 223с. КнижовникПроект за изменение на кадастралния план за имоти пл. № 206, пл. № 221, пл. № 222 и пл. № 223, кв. 53, с. Книжовник, Община Хасково.1459/26.08.2021
784Георги Господинов Йорданов54677195.735.220гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.735.220, УПИ XV, кв. 546, гр. Хасково.1492/27.08.2021
785Славян Янчов Пугьов104277195.703.104ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.703.104, кв. 1042, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1494/27.08.2021
786Мая Недева Дицова Христина Недева Каварджиева8877195.737.158гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.737.158, кв. 88, гр. Хасково.1504/31.08.2021
787Юсуф Февзи Мурад40УПИ IXкв. БоляровоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IX, кв. 40, кв. "Болярово" по плана на гр. Хасково.1551/09.09.2021
788Община Хасково786гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на кв. 786, гр. Хасково.1565/10.09.2021
789Асен Стоилов Соколов111677195.746.279ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот № 77195.746.279, кв. 1116, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1566/10.09.2021
790Недко Стефанов Недков103477195.702.389ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот № 77195.702.389, кв. 1034, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1567/10.09.2021
791Община Хасковогр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация между осови точки о.т. 2781 и о.т. 2782, гр. Хасково.1590/15.09.2021
792Фанка Огнянова Михайлова38УПИ Iгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ I, кв. 38, гр. Хасково.1593/15.09.2021
793"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.732.120гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на кабелна канална система (ККС) с кабелна мрежа ниско напрежение за присъединяване на нови потребители по бул. "Съединяване" № 36, гр. Хасково.1598/16.09.2021
794Назмие Хюсни Ахмед "Електроразпределение Юг" ЕАД77195.741.134гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електрозахранване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изместване на КЛ 20 kV и 2 бр. КЛ НН от поземлен имот 77195.741.134 по КК на гр. Хасково.1599/16.09.2021
795"Електроразпределение Юг" ЕАДс. НиколовоПроект за подробен устройствен план - специализирана план-схема за "Изграждане на РУ 20/0,4кV с КЛ СрН и НН - зам. съоръжение на ТП № 1 и ТП № 2 с. Николово, Община Хасково, КСН за ел. захранване на ТП № 3, реконструкция и ремонт на ел. мрежа НН".1611/17.09.2021
796Даниел Атанасов Ганев Диляна Златанова Димитрова Кинка Маринова Ганева130477195.705.830ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот 77195.705.830, кв. 1304, ж.р. "Куба", гр. Хасково.1674/20.09.2021
797Юлиан Митков Ходулов132677195.706.164ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот 77195.706.164, кв. 1326, ж.р. "Куба", гр. Хасково.1675/20.09.2021
798"Балкан - юг" ООД9 ИИЗ77195.732.119гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор № 77195.732.119, част от УПИ I, кв. 9 по плана на гр. Хасково и пътна връзка за имота.1686/23.09.2021
799Митка Петрова Иванова Антон Данчев Манолов34УПИ IIс. СтамболийскиПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ II, кв. 34 по плана на с. Стамболийски, Община Хасково.1689/23.09.2021
800Община Хасковогр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - специализирана план-схема за строеж: "Изместване на хранителен водопровод от водопровод от водонапорна кула "Юг", в частта от "Стария басейн" до ул. "Панорама", гр. Хасково, като част от комплескен проект за инвестиционна инициатива.1693/24.09.2021
801Гюнтекин Халил Адем60им. 513с. ГарвановоИзменение на кадастралния план за поземлен имот пл. № 513, кв. 60, с. Гарваново, Община Хасково.1796/12.10.2021
802Община Хасково11УПИ IXс. ДиневоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ IX, кв. 11, с. Динево, Община Хасково.1806/15.10.2021
803Георги Борисов Георгиев Деля Запрянова Христова Мария Георгиева Консулова Мария Дойчева Вукодинова Никифор Георгиев Христов11ИПИ Vс. КлокотницаПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на ИПИ V, кв. 11, с. Клокотница, Община Хасково.1807/15.10.2021
804Ерол Салиф Саид Нериман Мюмюн Саид44377195.718.165гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на поземлен имот с идентификатор 77195.718.165, УПИ IV, кв. 443, гр. Хасково.180815.10.2021
805Свилен Крумов Дрянков14550.84.627с. ГарвановоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за проектен поземлен имот с идентификатор 14550.84.627, образуван от поземлен имот с идентификатор 14550.84.65 по КК на землището на с. Гарваново, м. "Сатмал дере", Община Хасково.1831/19.10.2021
806Невена Костова Петрова100277195.113.76ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.113.76, кв. 1002, ж.р. "Кенана" по плана на гр. Хасково.1832/19.10.2021
807Ахмед Яшар Ахмед Роза Янкова Христова344Б77195.711.42гр. ХасковоПроект за подробен усройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ II (поземлен имот 77195.711.42), кв. 344Б, гр. Хасково.1865/22.10.2021
808Господин Атанасов Гавраилов70УПИ I, УПИ IIс. ГарвановоПроект за подробен устройствен ллан - изменение на плана за регулация на УПИ I и УПИ II, кв. 70, с. Гарваново, Община Хасково.1866/22.10.2021
809Миленка Кирчева Лавчева122177195.743.577ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот № 77195.743.577, кв. 1221, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.1867/22.10.2021
810Теодора Стоянова Божинова Пламен Георгиев Николов377195.518.522 77195.518.523кв. БоляровоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ II (поземлени имоти № 77195.518.522 и 77195.518.523), кв. 3, (кв." Болярово") по плана на гр. Хасково.1868/22.10.2021
811Недялка Стоянова Петрова106177195.703.889ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.703.889, кв. 1061, ж.р. "Кенана", гр. Хасково и специализирана план-схема за разполагане на ел. проводи.1870/22.10.2021
812Нурай Дуран Шевкед1077195.518.513 77195.518.514кв. БоляровоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XIV (поземлен имот с идентификатор 77195.518.514 по КК на гр. Хасково) и УПИ XV (поземлен имот с идентификатор 77195.518.513 по КК на гр. Хасково), кв.10 по плана на кв. Болярово, гр. Хасково като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Еднофамилна жилищна сграда на един етаж", находящ се в ПИ 77195.518.514, УПИ XIV, кв. 10 по плана на кв. Болярово, гр. Хасково, Община Хасково.1879/25.10.2021
813"Електроразпределение Юг" ЕАДс. БряговоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електроразпределителни мрежи по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на кабелна линия1 кV от ТП 2 Брягово до нова КРШ и до съществуващ стълб 15 и 15/1 зот ВЛНН за подобряване качеството на напрежение и доставяната електрическа енергия", с. Брягово, Община Хасково.1883/26.10.2021
814Снежана Димитрова Христова Теньо Маринов Христов77195.117.35м. Дерекьой топраПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на част ( с проектен идентификатор 77195.117.82 ) от поземлен имот 77195.117.35, м. "Дерекьой топра", гр. Хаскво.1897/29.10.2021
815Георги Михайлов Банев102877195.702.330ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.702.330, кв. 1028, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.1898/29.10.2021
816"БТК" ЕАД00326.201.954с. АлександровоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 00326.201.954, м. "Старата кория", з-ще с. Александрово, Община Хасково.1899/29.10.2021
817Гюркан Хълми Садула Иван Маринов Иванов30X, XIс. НиколовоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ X и УПИ XI, кв. 30, с. Николово, Община Хасково.1964/01.11.2021
818Делчо Колев Георгиев11им. 58с. КнижовникПроект за изменение на кадастралния план за поземлен имот пл. № 58, кв. 11, с. Книжовник, Община Хасково.1965/01.11.2021
819"ЕМ ТРАНС" ЕООД65177195.710.194гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.710.194, УПИ VI, кв. 651, гр. Хасково.1971/01.11.2021
820Ергюн Ерджан Шабан Фатме Юксел Шабан77195.553.1гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.553.1, м. "Турското гробе/Юрмул", землище на гр. Хасково и специализирана план схема за електрозахранване на имота, парцеларен план.1979/03.11.2021
821Кремена Миткова Стойкова Атанас Петров Стойков48877195.720.23гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.720.23, УПИ V, кв. 488, гр. Хасково.1995/05.11.2021
822Димитър Стойчев Стоев Стоян Стойчев Стоев Марийка Митрева Стоева Христо Димитров Мавров Димитър Господинов Грозев13877195.741.42 77195.741.43гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ II, кв. 138 по плана на гр. Хасково (поземлени имоти с идентификатори 77195.741.42 и 77195.741.43 по КК на гр. Хасково)1999/05.11.2021
823Левен Хаджиев22777195.716.169гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.716.169, кв. 227, гр. Хасково.2029/12.11.2021
824Северин Светлинов Чолаков104577195.704.594ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.704.594, кв. 1045, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.2030/12.11.2021
825Радослав Стефанов Чаушев Николай Стефанов Чаушев38399.1.4 38399.1.6с. КонушПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлени имоти 38399.1.4 и 38399.1.6, м. "Стопански двор", землище с. Конуш, Община Хасково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за строежи "Сграда за обработка и консервиране на зеленчуци с жилище" в поземлен имот 38399.1.4, м. "Стопански двор", землище с Конуш, Община Хасково и "Склад за съхранение на селскостопанска продукция с жилищна част" поземлен имот 38399.1.6, м. "Стопански двор", землище с. Конуш, Община Хасково.2049/19.11.2021
826"Електроразпределение Юг" ЕАДгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за "Изграждане на кабелни линии СрН и НН с нова РУ 20/0,4 - заместващо съоръжение на съществуващи ТП 101, ТП 110, пл. Свобода", гр. Хасково.2050/19.11.2021
827Стефан Грозев Тенев23УПИ II, УПИ XIIс. ВойводовоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ II и УПИ XV, кв. 23, с. Войводово, Община Хасково и план за застрояване на УПИ II и УПИ XII, кв. 23, с. Войводово, Община Хасково.2073/25.11.2021
828Община Хасковоо.т.40, о.т.38, о.т.37, о.т.63, о.т.44 и о.т.43с. Долно ВойводиноПроект за изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация между о.т.40, о.т.38, о.т.37, о.т.63, о.т.44 и о.т.43 по плана на с.Долно Войводино, Община Хасково.2100/30.11.2021
829"Дото агро" ЕООД "Еко груп" ООД92УПИ II, УПИ Xс. УзунджовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ II и УПИ X в кв. 92 по плана на с. Узунджово, Община Хасково.2101/30.11.2021
830"ВИТО ГРУП ИНТЕРНЕШЕНЪЛ" ЕООД8 СИЗУПИ XXII, УПИ XXIIIгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ XXIII и изменение на плана за застрояване на поземлен имот 77195.707.51, УПИ XXII и УПИ XXIII, кв.8 СИЗ по плана на гр. Хасково.2102/30.11.2021
831"Електроразпределение Юг" ЕАДгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електроразпределителни мрежи по чл. 108, ал.2 от ЗУТ, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на кабелна линия 20 кV от БКТП 470 "Кенана - Чешмата" то ТП 2 "Кенана", гр. Хасково.2107/01.12.2021
832Димитър Ванчев Ванчев Кичка Ванчева ДимитроваУПИ VIII УПИ IXс. УзунджовоИзменение на кадастралния план на имоти пл. № 181 и пл. № 182, кв. 22, с. Узунджово, Община Хасково, във връзка с прилагане на дворищната регулация между УПИ VIII и УПИ IX, кв. 222112/03.12.2021
833"Ю - РЕНТ" ЕООД11867.110.984с. ВойводовоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 1867.110.984 по КК на з-ще с. Войводово, м. "Ак чаир", Община Хасково.2113/06.12.2021
834Гроздан Иванов Делчев72953.16.620с. ТракиецПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за част ( с проектен идентификатор 72953.16.620 ) от поземлен имот 72953.16.27, м. Срещу селото", землище на с. Тракиец, Община Хасково.2119/07.12.2021
835Александра Арсо Агопян14УПИ Vс. НиколовоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ V, кв. 14, с. Николово, Община Хасково и план за заестрояване на УПИ V, кв. 14, с. Николово, Община Хасково.2120/07.12.2021
836Даниел Тенчев Ангелов107177195.703.265ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.703.265, кв. 1071, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.2121/07.12.2021
837Николай Стойчев Жуков77195.186.53м. Казан топраПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.186.53, м. "Казан топра" по КК на гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Еднофамилна жилищна сграда с гараж" нахадяща се в поземлен имот с идентификатор 77195.186.53, м. "Казан топра" по КК на гр. Хасково.2141/08.12.2021
838Община Хасково28УПИ Vс. СтамболийскиПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ V "за поща", кв. 28 по плана на с. Стамболийски, Община Хасково.2171/14.12.2021
839Юмер Аптула Тасим75177195.737.377 77195.737.378 77195.737.379 77195.737.380гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и на плана за застрояване на УПИ III (поземлен имот 77195.737.377), УПИ IV (поземлен имот 77195.737.378), УПИ V (поземлен имот 77195.737.379) и УПИ VI (поземлен имот 77195.737.380), кв. 751, гр. Хасково.2186/17.12.2021
840Пламен Стефан Лечев77195.730.723м. Изгрев-изтокПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот 77195.730.723, м. "Изгрев-изток", гр. Хасково.2250/23.12.2021
841"ЕР БИЛДИНГ 21" ООД25077195.714.307гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XIX (поземлен имот 77195.714.307), кв. 250, гр. Хасково2260/31.12.2021
842Веселин Иванов Стоилов48им. 321, 325с. ВъгларовоИзменение на кадастралния план на имот пл. № 321 и имот пл. № 325, кв. 48, с. Въгларово, Община Хасково.2268/31.12.2021
843Зехра Сейдула Шабан Шерифе Али Ибрям19577195.738.141гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XII (поземлен имот с идентификатор 77195.738.141), кв. 195 по плана на гр. Хасково.УТ-3/17.01.2022
844Сабиха Ахмед Юсуф Керим Бирсафа Мустафа18УПИ IXс. ВойводовоИзменение на кадастралния план на имот пл. № 189 по кадастралния план на с. Войводово, Община Хасково.УТ-5/18.01.2022
845Стефан Андонов Стефанов25имот пл. № 158с. ЕленаИзменение на кадастралния план за имот пл. № 158, кв. 25, с. Елена, Община Хасково.УТ-14/18.01.2022
846"ПРИМА ХОУМС" ООД73277195.716.604гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и на плана за застрояване на УПИ XXVII (поземлен имот 77195.716.604), кв. 732, гр. Хасково.УТ-18/24.01.2022
847Петко Петров Жечев14УПИ Vс. Нова НадеждаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ V-46, кв. 14 по плана на с. Нова Надежда, Община Хасково.УТ-20/27.01.2022
848Живко Грозев Желев121377195.743.180, 77195.743.181, 77195.743.182, 77195.743.185 и част от 77195.743.194ж. р. КаменецПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация на част от ул. "Широка лъка" в участъка между ПИ 77195.743.180, 77195.743.181, 77195.743.182, 77195.743.185 и част от 77195.743.194 по КК на гр. Хасково, план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.743.182, кв. 1213, ж.р. "Каменец".УТ-21/27.01.2022
849Бирсен Берул Али88377195.429.120гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот 77195.429.120, УПИ IV, кв. 883, гр. Хасково.УТ-23/27.01.2022
850Николай Стоянов Колев Мартина Стайкова Колева77195.112.123м. Кекличево стопанство АПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.112.123, м. "Кекличево стопанство А" по КК на гр. Хасково.УТ-24/27.01.2022
851Фарук Мехмедали Мюмюн64477195.744.617ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация на кв. "Хисаря", изменение на плана за регулация и план за застрояване на поземлен имот 77195.744.617 по КК на гр. ХасковоУТ-25/27.01.2022
852Георги Атанасов Георгиев428УПИ V, УПИ VI, УПИ VIIгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - работен устройствен план на УПИ V, УПИ VI и УПИ VII, кв. 428 по плана на гр. Хасково.УТ-27/27.01.2022
853Хилмия Мехмедова Чаръкчиева111977195.746.403ж.р. КаменецПроект за подробен усройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.746.403, кв. 1119, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-28/27.01.2022
854Валентина Тончева Недева Дорка Георгиева Кабаиванова111677195.746.265, 77195.746.266ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлени имоти 77195.746.265 и 77195.746.266, кв. 1116, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-29/27.01.2022
855Фикрет Керим Садък77195.22.8гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за регулация на имот с идентификатор 77195.22.8 по КК на гр. Хасково, изменение на плана за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.22.8 по КК на гр. Хасково, изменение на улична регулация от о.т.3535 - о.т.3537 и представените план-схеми за електрозахранване и план-схема за изместване на водопровод преминаващ през северната част на имота.УТ-31/27.01.2022
856"Монопол 08" ООД627а77195.717.156гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XVI и УПИ XVII, кв. 627а по плана на гр. Хасково (имот с идентификатор 77195.717.156 по КК на гр. Хасково).УТ-43/04.02.2022
857Пламен Георгиев Михайлов3VIIIс. МандраИзменение на кадастралния план за имот пл. № 7, кв. 3, с. Мандра, Община Хасково.УТ-44/04.02.2022
858Петър Георгиев Петров Митра Петрова Петрова41УПИ Vс. ВъгларовоПроект за изменение на подробен устроствен план план за регулация на УПИ V, кв. 41 по плана на с. Въгларово, Община Хасково.УТ-45/04.02.2022
859Кънчо Вълков Канев Валентин Кънев Влков6УПИ III, УПИ IVс. КлокотницаПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ III и УПИ IV, кв. 6, с. Клокотница, Община Хасково.УТ-46/04.02.2022
860"Електроразпределение Юг" ЕАДгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електроразпределителни мрежи по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на РУ 20/0,4 кV с кабелни линии СрН и НН - заместващо съоръжение на ТП № 63 "Ятак", гр. Хасково.УТ-47/08.02.2022
861"Електроразпределение Юг" ЕАДгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - специализирана план-схема за електрозахранване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на РУ 20/0,4kV с кабелни линии СрН и НН - заместващо съоръжение на ТП 98 "Змийни", гр. Хасково.УТ-53/15.02.2022
862Иван Атанасов Запрянов Живко Янков Желев35имот пл. № 171 и пл. № 172с. ВойводовоИзменение на кадастралния план за имоти пл. № 171 и пл. № 172, кв. 35, с. Въгларово, Община Хасково.УТ-54/15.02.2022
863Павлина Иванова Тенева Димо Христов Киров68УПИ VIIс. НиколовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VII, кв. 68 по плана на с. Николово, Община Хасково.УТ-56/15.02.2022
864Община Хасково6 ИИЗ77195.731.263гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация на кв. 6 по плана на ИИЗ, гр. Хасково, Община Хасково с цел проектиране на задънена улица за осигуряане на достъп до поземлен имот с идентификатор 77195.731.263 по КК на гр. Хасково.УТ-57/15.02.2022
865Юлиан Димов Кирчев27200.73.225, 27200.73.226с. ЕленаПроект за подробен устройствен план - план за регулация на поземлени имоти с идентификатори 27200.73.225 и 27200.73.226 по КК на землище на с. Елена, Община Хасково и изменение на подробен устройствен план - план за регулация на строителната граница на с. Елена, Община Хасково.УТ-58/15.02.2022
866Николай Тодев Конгалов119877195.744.303ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.744.303, кв. 1198, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-67/16.02.2022
867Община Хасково7УПИ IIIс. МанастирПроект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация на УПИ III, кв. 7, с. Манастир, Община Хасково.УТ-74/16.02.2022
868Радослав Кирчев Николов44477195.718.187гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ VII, кв. 444 (ПИ 77195.718.187) по плана на гр. Хасково.УТ-75/16.02.2022
869Андрей Димитров Петров Елка Красимирова Тодорова - Петрова377195.518.37кв. БоляровоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация и план за регулация и застрояване на УПИ XVIII, кв. 3 по плана на кв. "Болярово", гр. Хасково (имот с идентификатор 77195.518.37) по КК на гр. Хасково.УТ-76/16.02.2022
870Руси Ангелов Мавров123077195.743.404ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.743.404, кв. 1230, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-77/16.02.2022
871Петко Христов Петков121777195.743.284ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и астрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.743.284, кв. 1217, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-94/01.03.2022
872Кирил Стойчев Ванчев Тонка Атанасова Ванчева51УПИ XVIIIс. ТракиецПроект за изменение на кадастралния план за имот пл. № 214, УПИ XVIII, кв. 51, с. Тракиец, Община Хасково.УТ-96/01.03.2022
873Сийка Кирова Мутафова44553.29.3с. ЛюбеновоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 44553.29.3, м. "Махмуд дере", землище на с. Любеново и специализирана план схема за разполагане на ел. проводи и парцеларен план.УТ-106/08.03.2022
874Валентина Славчева Радева - Ранчева44553.29.2с. ЛюбеновоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 44553.29.2, м. "Махмуд дере", землище на с. Любеново и специализирана план схема за разполагане на ел. проводи и парцеларен план.УТ-107/08.03.2022
875Сабри Садък Садък Галиб Садък Садък11УПИ VII УПИ VIIIс. Широка полянаПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ VII и УПИ VIII, кв.11 с. Широка поляна, Община Хасково.УТ-111/09.03.2022
876Борис Андонов Георгиев77195.703.132ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот № 77195.703.132, ж.р. "Кенана", кв. 1063 по плана на гр. Хасково.УТ-112/09.03.2022
877"Борени" ООД77195.333.18гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване на поземлен имот 77195.333.18, м. "Бюкя", гр. Хасково.УТ-113/09.03.2022
878Галина Маринова Пенчева Даниел Иванов Пенчев77195.112.192м. Кекличево стопанство АПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.112.192, м. "Кекличево стопанство А" по КК на гр. Хасково.УТ-122/16.03.2022
879Живка Настева Тодорова24имот пл. № 86с. ОрловоИзменение на кадастралния план на имот пл. № 86, кв. 24, с. Орлово, Община Хасково.УТ-124/16.03.2022
880Асен Симеонов Юруков11867.74.5с. ВойводовоПроект за подробен устройствен план - специализирана план - схема и парцеларен план за външно електрозахранване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Външно ел. захранване на поливна помпа в поземлен имот 11867.74.5, м. "Кюня" по КК на землище с. Войводово, Община Хасково".УТ-125/17.03.2022
881Иванка Йосифова Харитева19УПИ VIс. МандраПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VI, кв. 19 по плана на с. Мандра, Община Хасково.УТ-126/21.03.2022
882"Прима Хоумс" ООД25577195.715.414ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ I, кв. 255 (ПИ 77195.715.414) по плана на гр. Хасково.УТ-128/21.03.2022
883"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.703.207ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - схема за "Външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда на три етажа в ПИ 77195.703.207 по КК на гр. Хасково".УТ-129/22.03.2022
884ЕТ "Делена - Делян Делчев"15 ИИЗ77195.752.8гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ X и УПИ XI и изменение на плана за застрояване, кв. 15 по плана на гр. Хасково.УТ-135/22.03.2022
885Община Хасково39863.61.295с. Криво полеПроект за подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот 39863.61.295, м. "Черници" по кадастралната карта на землище с. Криво поле, Община Хасково.576/25.03.2022
886Община Хасковос. Долно ВойводиноПроект за подробен устройствмен план -изменение на плана за улична регулация между осови точки о.т.40, о.т.38, о.т.37, о.т.63, о.т.44, и о.т.48, с. Долно Войводино, Община Хасково.577/25.03.2022
887"Електроразпределение Юг" ЕАД64577195.709.33гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - специализирана план - схема за Изграждане на РУ 20/0,4 kV с кабелни линии СрН и НН за присъединяване на "Жилищни сгради за жители, принадлежащи към уязвими етнически малцинства - 3 бр. в УПИ V, кв. 645 по плана на гр. Хасково.УТ-146/30.03.2022
888Мурад Ферад Мурад104977195.704.138ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.704.138, кв. 1049, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-157/07.04.2022
889Паолина Данчева Иванова77195.337.67м. СузукмазПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.337.67, м. "Сучукмаз", землище на гр. Хасково, специализирана план-схема и парцеларен план за електрозахранване на имота.УТ-158/07.04.2022
890"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.725.68гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - специализирана план - схема за "Изграждане на РУ 20/0,4 kV с кабелни линии СрН и НН - заместващо съоръжение на ТП 53 "ССТ" и ТП 201 "Общежитие" в поземлен имот № 77195.725.68 по КК на гр. Хасково.УТ-159/08.04.2022
891Ергюн Ридван Реджеб15429.94.171с. ГолеманциПроект за подробен устройствен план - план зарегулация и застрояване за поземлен имот 15429.94.171, м. "Юртлука" по КК на землище с. Големанци, Община Хасково.УТ-161/11.04.2022
892Милен Вангелов Минков32677195.712.72гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.712.72, УПИ XIII, кв. 326 по плана на гр. Хасково.УТ-166/11.04.2022
893Тихомир Недев Георгиев Васил Николов Шахънски106477195.703.201ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.703.201, кв. 1064, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-167/11.04.2022
894"ПР Данчев" ЕООД77195.733.122м. ХалиловоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.733.122, м. "Халилово" по КК на гр. Хасково.УТ-168/11.04.2022
895Кирил Дойчев Янков Владимир Ангелов Стоянов106477195.703.610 77195.703.224 77195.703.225ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 77195.703.610, 77195.703.224 и 77195.703.225, кв. 1064, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-169/13.04.2022
896Община Хасковос. КнижовникПроект за изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация между о.т. 96, о.т. 97, о.т. 98 и о.т. 99 по плана на с. Книжовник, Община Хасково.УТ-170/13.04.2022
897Сафет Кадир Сафет Шенай Исмаил Сафет82877195.730.410ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.730.410, ж.р. "Изгрев", кв. 828 по плана на гр. Хасково.УТ-171/13.04.2022
898"Водно строителство - Хасково" АД1677195.752.51гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IV (поземлен имот с идентификатор 77195.752.51), кв. 16 по плана на гр. Хасково.УТ-172/13.04.2022
899Марийка Вълкова Тонева26УПИ XX, УПИ XIII, УПИ VIс. КлокотницаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XX, УПИ XIII, УПИ VI, кв. 26 по плана на с. Клокотница, Община Хасково.УТ-173/13.04.2022
900"Монопол 08" ООД855УПИ IIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ II - за складови дейности и обществено обслужване, кв. 855 по плана на гр. Хасково.УТ-174/15.04.2022
901Пейчо Колев Георгиев Недялка Пенкова Колева Красимира Пенкова Колева68УПИ IXс. УзунджовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IX-522 по плана на с. Узунджово, Община Хасково.УТ-175/15.04.2022
902"РИТЕЙЛ ПАРК ХАСКОВО" ЕООД77195.710.220гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - специализирана план - схема за електроразпределителни мрежи по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изместване на кабелна линия СрН Извод 20 Кv "Змиини" извън границите на поземлен имот с идентификатор 77195.710.220 по КК на гр. Хасково".УТ-178/19.04.2022
903Господинка Фердинандова Толумова Славка Фердинандова Стайкова Недялко Тенев Вълчев Теню Вълчев Янков Красимир Георгиев Иванов Станислав Димитров Хаджиев1877195.713.227, 77195.713.230, 77195.713.231гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VII (поземлен имот с идентификатор 77195.713.227) УПИ VIII (поземлен имот с идентификатор 77195.713.230) и УПИ IX (поземлен имот с идентификатор 77195.713.231) в кв.18 по плана на гр. Хасково.УТ-180/19.04.2022
904"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.732.120гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електроразпределителни мрежи по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на нови потребители в ПИ 77195.732.120 по КК на гр. Хасково", Община Хасково.УТ-182/27.04.2022
905"Съни Хоум Инвест" ЕООД77195.186.46м. Казан топраПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.186.46, м. "Казан топра", гр. Хасково.УТ-186/28.04.2022
906"Конгал" ООД77195.744.303гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електроразпределителни мрежи по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на кабелна линия НН за външно ел. захранване на ФЕЦ Никола Конгалов" находящ се в поземлен имот с идинтикатор 77195.744.303 по КК на гр. Хасково.УТ-192/29.04.2022
907Тодор Петров Кръшков77195.730.388ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот № 77195.730.388, ж.р. "Изгрев", кв. 829 по плана на гр. Хасково.УТ-193/04.05.2022
908Гергана Костова Згурева30277195.723.70 77195.723.67гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за регулация за поземлени имоти с идентификатори 77195.723.70 и 77195.723.67 по КК на гр. Хасково и изменение на плана за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.723.70 по КК на гр. Хасково.УТ-195/05.05.2022
909Стойчо Трендафилов Иванов Светла Йовчева Иванова77195.556.48КемераПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с проектен идентификатор 77195.556.48, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 77195.556.46 по КК на гр. Хасково, м. "Кемера".УТ-196/05.05.2022
910"Ракомс" ЕООД51177195.722.176гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I (поземлен имот с идентификатор 77195.722.176), кв. 511 по плана на гр. Хасково.УТ-201/12.05.2022
911Станислава Йорданова Иванова36377195.711.209гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ VIII (поземлен имот 77195.711.209), кв. 363, гр. Хасково.УТ-202/12.05.2022
912Павлина Колева Чакърова20им. 287с. КонушПроект за изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация на ул. "Родопи", с. Конуш в участъка й засягащ имот пл. № 287 по кадастралния план на с. Конуш, Община Хасково.УТ-204/13.05.2022
913Любомир Петров Пазаитов112677195.747.212ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.747.212, кв. 1126, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-206/13.05.2022
914Иван Насков Иванов Катя Ангелова Иванова130777195.705.133ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.705.133, ж.р. "Куба", кв. 1307 по плана на гр. Хасково.УТ-207/13.05.2022
915"Талком инс" ЕООД77195.730.723гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - специализирана план - схема за електроразпределителни мрежи по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "ФЕЦ до 200 kW с кабелна линия НН" в поземлен имот с идентификатор 77195.730.723 по КК на гр. Хасково.УТ-208/16.05.2022
916Николай Алексиев Йосифов77195.337.7м. СузукмазПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.337.7 но КК на гр. Хасково, м. "Сучукмаз".УТ-218/25.05.2022
917Гюнтекин Халил Адем60УПИ IIIс. ГарвановоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ III, кв. 60, с. Гарваново, Община Хасково.УТ-219/25.05.2022
918Виолета Бориславова Йорданова65УПИ VII, УПИ VIс. ГарвановоПроект за изменение на подробен устройствн план план за регулация на УПИ VII и УПИ VI, кв. 65 по плана на с. Гарваново, Община Хасково.УТ-220/25.05.2022
919"Еко Трафик" ЕООД90УПИ XI, УПИ XII УПИ XIIIс. УзунджовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ XI, УПИ XII и УПИ XIII, кв. 90 по плана на с. Узунджово.УТ-221/25.05.2022
920Елена Атанасова Писарева Атанас Николаев Писарев51УПИ VIII, УПИ IXс. ВъгларовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VIII и УПИ IX, кв. 51 по плана на с. Въгларово, Община Хасково.УТ-223/26.05.2022
921Халил Мюмюн Халил111677195.746.546ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.746.546, кв. 1116, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-226/30.05.2022
922Харизана Маринова Маринова38399.51.37с. КонушПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 38399.51.37, м. "Алазъ кору", землище на с. Конуш и специализирана план-схема за електрозахранване на имота.УТ-227/31.05.2022
923Сезгин Салиф Таир Мъстън Салиф Тахир Салиф Таир Азис66377195.744.112ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.744.112, УПИ XXI, ж.р. "Каменец", кв. 663 по плана на гр. Хасково.УТ-228/31.05.2022
924"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.27.28м. ХалиловоПроект за подробен устройствен план - специализирана план - схема за "Изграждане на кабелна мрежа НН за ел. захранване на "Склад за минерална и каменна вата" в ПИ 77195.27.28 по КК на гр. Хасково, м. "Халилово".УТ-229/01.06.2022
925Ахмед Рамадан Юсеин104677195.704.134 77195.704.326ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за улична регулация на част от поземлен имот 77195.704.134 план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.704.326, кв. 1046, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-231/06.06.2022
926Ангел Иванов Начков Цонка Кръстева Начкова77195.112.64м. Кекличево стопанство - АПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот 77195.112.64, м. "Кекличево стопанство - А", гр. Хасково.УТ-232/06.06.2022
927Атанас Костадинов Георгиев77195.112.271м. Кекличево стопанствоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.112.271 по КК на гр. Хасково (с.о. "Кекличево стопанство)УТ-237/07.06.2022
928"Рунамит" ЕООД492УПИ IIгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация на УПИ II, кв. 492, гр. Хасково.УТ-238/07.06.2022
929Надка Димитрова Янева104777195.704.415ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.704.415, кв. 1047, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-252/09.06.2022
930Елена Атанасова Писарева Атанас Николаев Писарев51имот пл. № 291с. ВъгларовоИзменение на кадастрален план на имот пл. № 291, кв. 51, с. Въгларово, Община Хасково.УТ-271/29.06.2022
931Мария Димитрова Маврова130077195.705.4ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.705.4, кв. 1300, ж.р. "Куба", гр. Хасково.УТ-274/29.06.2022
932Юлиян Димов Кирчев "Юлена 2021" ЕООД27200.73.225с. ЕленаПроект за подробен устройствен план - специализирана план- схема за "Кабелна линия 1 kV за външно ел.захранване на ФЕЦ - до 30 Kw" в поземлен имот с идентификатор 27200.73.225 по КК на с. Елена, Община Хасково, м. "Кутела".УТ-275/29.06.2022
933"Водно строителство - Хасково" АД609УПИ IIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ II, кв. 609 по плана на гр. Хасково, Община Хасково.УТ-276/29.06.2022
934Ферди Мустафа Мехмедали Петко Атанасов Узунов104977195.704.168, 77195.704.169ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлени имоти 77195.704.168 и № 77195.704.169, ж.р. "Кенана", кв. 1049 по плана на гр. Хасково.УТ-277/29.06.2022
935Добринка Ставрева Атанасова106377195.703.137ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот с идентификатор 77195.703.137, ж.р. "Кенана", кв. 1063 по плана на гр. Хасково.УТ-278/29.06.2022
936Харизана Маринова Маринова38399.51.35с. КонушПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 38399.51.35, м. "Алазъ Кору", землище с. Конуш, Община Хасково и специализирана план- схема за електрозахранване на имота.УТ-279/29.06.2022
937Живко Юрий Попов36иоти пл. № 445 и № 446с. ГарвановоПрекратявам производството по изработване на проект за изменение на кадастралния план на имот пл. № 445 и имот пл. № 446 за които е отреден УПИ IX, кв.36 по плана на с. Гарваново, Община Хасково.УТ-280/30.06.2022
938Ванка Костадинова Петрова Петронка Костадинова Димитрова6VIIс. КлокотницаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VII, кв.6 по плана на с. Клокотница, Община Хасково.УТ-281/01.07.2022
939"ВиК - Бунар" ЕООД77195.710.194гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - специализирана план - схема за "Частично изместване на кабели 1 kV и 20 kV през имот 77195.710.194, ул. "Ком", гр. Хасково.УТ-292/05.07.2022
940"НИКИКОС" ООД81477195.730.102ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот № 77195.730.102, ж.р. "Изгрев", кв. 814 по плана на гр. Хасково и специализирана план - схема за електрозахранване на имотаУТ-293/06.07.2022
941Динко Димитров Пъков77195.552.1м. Под турското гробеПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.552.1, м. "Под турското гробе", землище на гр. Хасково.УТ-294/06.07.2022
942" Ес Пи Солар" ООД62УПИ IIIс. КонушПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ III, кв. 62 по плана на с. Конуш, Община Хасково.УТ-295/07.07.2022
943Венелин Георгиев Грозев Елена Радинова Грозева100977195.701.661ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.701.661, кв. 1009, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-298/12.07.2022
944Хамдие Хасан Шабан Осман Андреев Юлиянов7077195.729.9гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за регулация и изменение на плана за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.729.9, кв. 70 по плана на гр. Хасково.УТ-299/12.07.2022
945Ангел Кръстев Ставрев15имот пл. № 128с. КлокотницаИзменение на кадастралния план на имот пл. № 128, кв. 15, с. Клокотница, Община Хасково.УТ-305/12.07.2022
946Марушка Тодорова Петрова77195.112.18м. КарамутлиПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.112.18, м. "Карамутли", землище на гр. Хасково.УТ-306/12.07.2022
947Георги Генков Тенчев77195.430.21, 77195.430.22м. ИдимирлиПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.430.21 се предвижда разширение на площадката с обхват и поземлен имот с идентификатор 77195.430.22 по КК на гр. Хасково и се определя единен режим на застрояване в имотите за ниско свободно застрояване "за гараж за автобуси и паркинг".УТ-310/15.07.2022
948"МОНОЛИТ" АД17577195.734.107гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.734.107, УПИ II, кв. 175 по плана на гр. Хасково.УТ-314/20.07.2022
949Бонка Колева Колева10имот пл. № 19с. ОрловоИзменение на кадастраилния план за имот пл. № 19, кв. 10, с. Орлово, Община Хасково.УТ-315/20.07.2022
950Славко Христов Ангелов Стефка Христова Ангелова17имот пл. № 224с. БряговоИзменение на кадастралния план за имот пл. № 224, кв. 17, с. Брягово, Община Хасково.УТ-316/20.07.2022
951"Форуком и Компания" ООД74085.47.1с. УзунджовоПроект за изменение на подробен устройствен план - специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи и парцеларен план, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ в поземлен имот с идентификатор 74085.47.1 по КК на землище с. Узунджово, Община Хасково, м. "Банева чешма".УТ-318/21.07.2022
952"ЕКОСИСТЕМ 08" ООД51УПИ VIIс. КнижовникПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и план за застрояване на УПИ VII, кв. 51 по плана на с. Книжовник, Община Хасково.УТ-322/26.07.2022
953Община Хасково1103ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за улична регулация на кв. 1103 по плана на ж.р. "Каменец", гр. Хасково в частта от преработения проект засягящ проектираната задъдена улица с нови осови точки - о.т. 349 и о.т. 350.УТ-336/28.07.2022
954Община Хасковогр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема по част ВиК, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на канализационна мрежа за отпадни води / с два клона / и възстановяване на уличното платно на ул. "Враца" в кв. "Хисаря", гр. Хасково".УТ-342/29.07.2022
955Шабанали Севтин Иса105677195.704.305ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.704.305, кв. 1056, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-356/05.08.2022
956Тодор Делчев Христов102477195.702.226ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот с идентификатор 77195.702.226 по КК на гр. Хасково и изменение на плана за улична регулация в кв. 1024, ж.р. "Кенана".УТ-357/05.08.2022
957Наташа Георгиева Тянкова Тянко Славчев Тянков377195.518.523гр. ХасковоПрокт за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ XXV, кв. 3 (ПИ 77195.518.523) по плана на гр. Хасково.УТ-359/05.08.2022
958Славчо Марчев Ангелов "Донито милк" ЕООД14имот пл. № 310 и пл. № 87с. КлокотницаИзменение на кадастралния план на имот пл. № 310 и имот пл. № 87 по кадастралния план на с. Клокотница, Община Хасково.УТ-364/08.08.2022
959"Братя Пилеви" ООД56УПИ XXIVс. КонушПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ XXIV, кв. 56 по плана на с. Конуш, Община Хасково.УТ-365/08.08.2022
960"Златка" ЕООД130977195.705.160ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот № 77195.705.160, ж.р. "Куба", кв. 1309 по плана на гр. Хасково.УТ-366/09.08.2022
961"Електроразпределение Юг" ЕАД68692.11.26с. СтамболийскиПроект за изменение на подробен устройствен план - специализирана план-схема за строеж "Външно ел. захранване на "Склад за селскостопанска продукция и инвентар" в поземлен имот 68692.11.26, м. "Трите чуки" по КК на землище с. Стамболийски, Община Хасково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.УТ-367/10.08.2022
962Димитър Господинов Димитров Милчо Желязков Стайков23УЛИ I и УПИ IIс. СтойковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УЛИ I и УПИ II, кв. 23 по плана на с. Стойково, Община Хасково.УТ-370/10.08.2022
963Милко Петров Ранчев Димитрийка Панайотова Ранчева Ана Панайотова Вангелова15УПИ IV УПИ VIIIс. РодопиПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IV и УПИ VIII, кв. 15 по плана на с. Родопи, Община Хасково.УТ-374/12.08.2022
964Ахмед Нури Салиф48177195.720.262гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот с идентификатор 77195.720.262, УПИ XI, кв. 481 по плана на гр. Хасково.УТ-376/12.08.2022
965Местан Мусин Местан103977195.703.74ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.703.74, ж.р. "Кенана", кв. 1039 по плана на гр. Хасково.УТ-379/12.08.2022
966"Сънсет 21" ЕООД75085.101.22с. УзунджовоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на имот с идентификатор 75085.101.22 по кк на с. Узунджово, м. "Шейтанов кладенец", специализирана план-схема за изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на "ФЕЦ" в имот с идентификатор 75085.101.22 и парцеларен план , като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на фотоелектрическа централа (ФЕЦ) с кабелни линни НН в имот 75085.101.21, с. Узунджово, Община Хасково.УТ-383/12.08.2022
967"Сънсет 21" ЕООД75085.101.21с. УзунджовоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на имот с идентификатор 75085.101.21 специализирана план-схема за изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на "ФЕЦ" в имот с идентификатор 75085.101.21 и парцеларен план , като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на фотоелектрическа централа (ФЕЦ) с кабелни линни НН в имот 75085.101.21, с. Узунджово, Община Хасково.УТ-384/12.08.2022
968"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.713.237гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - специализирана план - схема за "Изграждане на РУ 20/0.4 кV с кабелни линии СрН и НН - заместващо съоръжение на ТП № 112 "Еделвайс", находящ се в поземлен имот № 77195.713.237 по КК на гр. Хасково".УТ-393/19.08.2022
969Павел Альошев Иванов111477195.747.65ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.747.65, кв. 1114, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-398/22.08.2022
970Иван Александров Анев Илка Александрова Йекел38УПИ III УПИ IVМалевоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III и УПИ IV, кв. 38 по плана на с. Малево, Община Хасково.УТ-399/22.08.2022
971"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.743.364ж.р. КаменецПроект за изменение на подробен устройствен план - специализирана план-схема за строеж: "Изграждане на кабелна мрежа НН за захранване на нов потребител в поземлен имот 77195.743.364 по КК на гр. Хасково и присъединяване на бъдещи абонати в района на ж.р. "Каменец", гр. Хасково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.УТ-401/23.08.2022
972Гергана Делчева Делчева19УПИ XI УПИ XIVс. КонушПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XI и УПИ XIV, кв. 19 по плана на с. Конуш, Община Хасково.УТ-403/23.08.2022
973Хюсейин Негюзел41УПИ IIIс. НиколовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация УПИ III, кв. 41 по плана на с. Николово, Община Хасково.УТ-404/23.08.2022
974Спас Зарков Котетеров Боряна Спасова Заркова105677195.703.895ж.р. КенанаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VI и УПИ VII (поземлен имот с идентификатор 77195.703.895), кв. 1065, ж.р. "Кенана" по плана на гр. Хасково.УТ-416/30.08.2022
975Милко Кирчев Милков Павлинка Милкова Христова Христина Кирчева Асенова Павлина Кирчева Милова53УПИ VI УПИ VIIс. ГарвановоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VI и УПИ VII, кв. 53 по плана на с. Гарваново, Община Хасково.УТ-417/30.08.2022
976"ГРИЙН КАСЪЛ ГРУП" ЕООД "ДЖЕНИ СПОРТ" ЕООД1977195.713.342 77195.713.248гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ X (ПИ 77195.713.342) и УПИ XII (ПИ 77195.713.248), кв.19 по плана на гр. ХасковоУТ-419/01.09.2022
977Господин Атанасов Гавраилов77195.303.62м. БалаклиПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 77195.303.62, м. "Балакли", землище гр. Хасково, специализирана план-схема и парцеларен план за електрозахранване, проект за комуникационно-транспортен план и парцеларен план за пътна връзка към обект: "за складови дейности и автосервиз" в поземлен имот 77195.303.62, м. "Балакли", землище гр. Хасково.УТ-449/23.09.2022
978"Аидатур" АД39477195.723.133гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - работен устройствен план на УПИ II, кв. 394 (ПИ 77195.723.133) по плана на гр. Хасково.УТ-450/23.09.2022
979Манол Петев Манолов120977195.743.407ж.р. КаменецПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XXXVIII и УПИ XXXIX (поземлен имот с идентификатор 77195.743.407) в кв. 1209, ж.р. "Каменец" по плана на гр. Хасково.УТ-455/26.09.2022
980Милко Кирчев Милков14550.32.29с. ГарвановоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 14550.32.29, м. "Памуклука" по КК на землище на с. Гарваново, Община Хасково.УТ-460/28.09.2022
981"Автогара - Хасково" ЕООД4 СИЗгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и изработване на план за застрояване на УПИ V, кв. 4 СИЗ по плана на гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж " Фотоволтаична електроцентрала, БКТП 20/0,4 kV" в поземлен имот с идентификатор 77195.707.158, УПИ V, кв. 4 СИЗ по плана на гр. Хасково.УТ-463/28.09.2022
982Стоян Руменов Стоянов68692.157.21с. СтамболийскиПроект за подробен устройствен план - специализирана план- схема за електрозахранване и парцеларен план за поземлен имот с идентификатор 68692.157.21, м. "Калем дере", землище с. Стамболийски, Община Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Външно ел. захранване на поливна помпа в ПИ 68692.157.21, м. "Калем дере", землище на с. Стамболийски, Община Хасково.УТ-467/29.09.2022
983Димитър Генев Атанасов5с. ГарвановоПроект за подробен устройствен план - специализирана план - схема за строеж: "Изграждане на кабелна линия 1 kV за електрозахранване на "ФЕЦ до 30 kWp" в УПИ I, кв. 5 по плана на с. Гарваново, Община Хасково", като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.УТ-468/29.09.2022
984"Хрисо Авто" ЕООД77195.731.103ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.731.103, ж.р. "Изгрев", гр. Хасково и план-схема за външно ел. захранване.УТ-475/05.10.2022
985Радина Банкова Терзиева115877195.749.471ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот № 77195.749.471, кв. 1158, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-485/10.10.2022
986Сергей Живков Ангелов111677195.746.285ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот № 77195.746.285, кв. 1116, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-486/10.10.2022
987Георги Христов Николов120377195.750.147ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот № 77195.750.147, кв. 1203, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-488/10.10.2022
988"ПАК ДИЗАЙН" ООД "ЕТАЛОН ГРУП" ЕООД Гюнай Нуртин Мурад60977195.718.313 77195.718.58 77195.718.314гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ IV (поземлен имот с идентификатор 77195.718.313), УПИ V (поземлен имот с идентификатор 77195.718.58) и УПИ VI (поземлен имот с идентификатор 77195.718.314), кв. 609 по плана на гр. Хасково.УТ-490/10.10.2022
989Велчо Станиров Велчев Мария Стефанова Огнянова30УПИ VIс. КоренПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VI-165, кв. 30 по плана на с. Корен, Община Хасково.УТ-491/10.10.2022
990"Талком инс" ЕООД77195.730.723ж.р. ИзгревПроект за изменение на подробен устройствен план - допълване със специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 77195.730.723 по КК на гр. Хасково.УТ-496/13.10.2022
991"Форуком и Компания" ООД75085.47.2с. УзунджовоПроект за подробен устройствен план - специализирана план-схема за строеж: "Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на "ФЕЦ" в поземлен имот 75085.47.2, м. "Банева чешма", землище с. Узунджово, Община Хасково и парцеларен план, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.УТ-497/13.10.2022
992Руси Канев Русев Милена Маврова Бакалова103077195.702.177 77195.702.179ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация между осови точки о.т. 265 и о.т. 277, ж.р. "Кенана", гр. Хасково, план за регулация и застрояване на поземлени имоти 77195.702.177 и 77195.702.179, кв. 1030, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-504/14.10.2022
993Пламен Ангелов Петров107077195.703.386ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.703.386, ж.р. "Кенана", кв. 1070 по плана на гр. Хасково.УТ-506/17.10.2022
994Деяна Александрова Кирилова Даниела Илиева Тодорова45УПИ VII УПИ VIIIс. ГарвановоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VII и УПИ VIII, кв. 45 по плана на с. Гарваново, Община Хасково.УТ-509/17.10.2022
995Гочо Георгиев Георгиев Марийка Георгиева Стратиева30УПИ II УПИ VIIIс. ГарвановоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ II и УПИ VIII, кв. 30, с. Гарваново, Община Хасково.УТ-510/17.10.2022
996Женя Ангелова Нел77195.542.29гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за улична регулация на част от поземлен имот с идентификатор 77195.542.29 по КК на гр. Хасково с цел проектиране на задънена улица за осигуряване на достъп до поземлен имот с идентификатор 77195.542.14 по КК на гр. Хасково.УТ-512/17.10.2022
997"Електроразпределение Юг" ЕАД "Гарваново Солар" ЕООД14550.91.567с. ГарвановоПроект за изменение на подробен устройствен план - специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, парцеларен план и трасировъчен план, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Външно електрозахранване на БКТП 1000 kVA / 0,4 kV "Гарваново солар" чрез монтаж на нов ЖРС № 80 на ВЛ "Въгларово" и изграждане на КЛНС (20kV)" поземлен имот с идентификатор 14550.91.567, м."Кокарджа" по КК на землище на с. Гарваново, Община Хасково.УТ-513/17.10.2022
998"Хасково Пропъртис" ООД14677195.740.273гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ VII (имот с идентификатор 77195.740.273), кв. 146 по плана на гр. Хасково.УТ-520/24.10.2022
999Димитър Тодоров Галончев Мариана Русева Галончева131377195.706.629ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.706.629, кв. 1313, ж.р. "Куба", гр. Хасково.УТ-521/24.10.2022
1000"А1 България" ЕАДгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за елементи на техническата инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на оптична свързаност на "А1 България" ЕАД на територията на гр. Хасково.".УТ-549/03.11.2022
1001Елка Желязкова Величкова Иван Велков Величков49им. пл. № 330с. КлокотницаИзменение на кадастралния план на имот пл. № 330, кв. 49 по плана на с. Клокотница, Община Хасково.УТ-550/03.11.2022
1002Атанас Веселинов Троянов100477195.113.176ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.113.176, кв. 1004, ж.р. "Кенана" по плана на гр. Хасково като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Еднофамилна жилищна сграда".УТ-552/03.11.2022
1003Георги Колев Георгиев777195.518.178гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IV (поземлен имот с идентификатор 77195.518.178), кв. 7, кв. "Болярово" по плана на гр. Хасково.УТ-553/03.11.2022
1004"Баръш-91" ЕООД133877195.705.512ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и изменение на плана за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.705.512, кв. 1338, ж.р. "Куба", гр. Хасково.УТ-554/03.11.2022
1005Иван Димитров Парашев77195.112.350м. Кекличево стопанство БПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.112.350, м. "Кекличево стопанство Б" по КК на гр. Хасково.УТ-561/04.11.2022
1006"ХАЖЕР" ООД9УПИ IIс. ПодкрепаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ II-66, кв. 9 по плана на с. Подкрепа, Община Хасково.УТ-564/04.11.2022
1007"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.710.220гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - специализирана план-схема за строеж: "Изграждане на кабелна мрежа КСН и монтаж на КРУ 20 kV за присъединяване на БКТП с мерене на СрН", находящ се в поземлен нимот 77195.710.220 по КК на гр. Хасково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.УТ-565/08.11.2022
1008"Визьор" ООД00326.54.14с. АлександровоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот 00326.54.14, м. "Старата кория" по КК на землище с. Алескандрово, Община Хасково, пътна връзка към обект "ФЕЦ зарядни станции с електромобили, специализирана - план схема и парцеларен план за външно ел. захранване на имота и парцеларен план за пътна връзка за имота.УТ-563/04.11.2022
1009"Практикер Ритейл" ЕООД77195.214.4м. УватаПроект за подробен устройствен план - специализирани план-схеми и парцеларни планове за електро захранване и водоснабдяване на поземлен имот 77195.214.4, м. "Увата", гр. Хасково.УТ-572/11.11.2022
1010Радка Иванова Йорданова5УПИ Vс. МоминоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ V, кв. 5 по плана на с. Момино, Община Хасково.УТ-573/11.11.2022
1011Димка Щерева Иванова38УПИ IIс. ГарвановоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ II, кв. 38 по плана на с. Гарваново, Община Хасково.УТ-587/11.11.2022
1012Расим Нури Рамадан48УПИ VIIIс. ГарвановоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълване със специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на кабелна линия за присъединяване на ФЕЦ в УПИ VIII-167, кв. 48 по плана на с. Гарваново, Община ХасковоУТ-580/16.11.2022
1013"СЪНЛАБ" ЕООД56УПИ XVIIс. КонушПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XVII, кв. 56, с. Конуш, Община Хасково и специализирана план-схема за изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на "ФЕЦ" в УПИ XVII като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Фотоволтаична електроцентрала".УТ-583/18.11.2022
1014Янка Петрова Кирова Манол Петев Манолов Радостин Петев Манолов22677195.716.180 77195.716.179гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ II (поземлен имот с идентификатор 77195.716.179 по КК на гр. Хасково) и поземлен имот с идентификатор 77195.716.179 по КК на гр. Хасково, кв. 226 по плана на гр. Хасково.УТ-584/21.11.2022
1015Георги Иванов Цанев377195.706.338гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ IX (поземлен имот 77195.706.338), кв. 3, гр. Хасково.УТ-586/21.11.2022
1016"АРДА - ТУР" ЕООД18 ИИЗ77195.752.80гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IV - за промишлени нужди, кв. 18 ИИЗ по плана на гр. Хасково.УТ-587/22.11.2022
1017Пламен Петров Лазаров47УПИ Vс. МалевоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ V, кв. 47 по плана на с. Малево, Община Хасково.УТ-590/22.11.2022
1018Манчо Асенов Симеонов Румен Асенов Симеонов3имот пл. № 29с. Криво полеИзменение на кадастралния план за имот пл. № 29, кв. 3 по кадастралния план на с. Криво поле, Община Хасково.УТ-591/22.11.2022
1019"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.715.143гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - специализирана план-схема за строеж:"Външно ел. захранване на "Многофамилна жилищна сграда с гаражи" в поземлен имот 77195.715.143 по КК на гр. Хасково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.УТ-592/22.11.2022
1020"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.719.88гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Външно ел. захранване на "Многофамилна жилищна сграда на три етажа с гаражи" в ПИ 77195.719.88 по КК на гр. Хасково.УТ-593/22.11.2022
1021Ангел Георгиев Ковачев Дора Тянкова Манолова77195.186.61м. Казан топраПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.186.61, м. Казан топра", землище на гр. Хасково, специализирана план-схема и парцеларен план за електрозахранване.УТ-595/24.11.2022
1022Рушид Рахим Рушид90877195.708.278ж.р. ОрфейПроект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.708.278, кв. 908, ж.р. "Орфей", гр. Хасково.УТ-596/24.11.2022
1023"АКВА-3" ООД77195.20.31м. Дерекьой топраПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.20.31 по КК на гр. Хасково, м. "Дерекьой топра"УТ-597/24.11.2022
1024"МОМИНО СОЛАР" ЕООД5УПИ Xс. МоминоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация, план за застрояване на УПИ X, кв. 5 по плана на с. Момино, Община Хасково и допълване със специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: ФЕЦ "МОМИНО СОЛАР", находящ се в УПИ X, кв. 5 по плана на с. Момино, Община Хасково.УТ-606/02.12.2022
1025Росен Йорданов Петев17УПИ XIVс. ПодкрепаПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ XIV, кв. 17, с. Подкрепа, Обшина Хасково.УТ-607/05.12.2022
1026Митко Веселинов Божинов103477195.702.414ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.702.414, ж.р. "Кенана", кв. 1034 по плана на гр. Хасково.УТ-608/05.12.2022
1027"Електроразпределение Юг" ЕАД "Гарваново Солар" ЕООД14550.91.567с. ГарвановоДопълване на Заповед № УТ-513/17.10.2022г. на Кмета на Община Хасково за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план - специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, парцеларен план и трасировъчен план, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Външно електрозахранване на БКТП 1000 kVA / 0,4 kV "Гарваново солар" чрез монтаж на нов ЖРС № 80 на ВЛ "Въгларово" и изграждане на КЛНС (20kV)" поземлен имот с идентификатор 14550.91.567, м."Кокарджа" по КК на землище на с. Гарваново, Община Хасково.УТ-609/05.12.2022
1028Дениз Викторов Емилов102477195.702.209ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.702.209, кв. 1024, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-610/05.12.2022
1029Бинай Мустафа Мехмед Нериман Мустафа Мустафа65677195.739.124гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот с идентификатор 77195.739.124, УПИ XXIII, кв. 656 по плана на гр. Хасково.УТ-613/05.12.2022
1030Красимир Къдринов Каварджиев Юлиян Къдринов Каварджиев45077195.719.165гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот с идентификатор 77195.719.165, УПИ VII, кв. 450 по плана на гр. Хасково.УТ-615/05.12.2022
1031Веселин Славчев Кордов120177195.744.348ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.744.348, кв. 1201, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-616/05.12.2022
1032Илиян Данчев Дамянов111577195.747.84ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.747.84, кв. 1115 ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-617/05.12.2022
1033Иван Костадинов Пенев Венета Лозанова Пенева Иво Димов Иванов Ива Генчева Иванова1023УПИ XXVI УПИ XXVIIж.р. КенанаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XXVI и УПИ XXVII, кв. 1023, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-619/05.12.2022
1034Нежлян Мехмед Хасан Михаил Митков Филипов Маргарита Миткова Филипова23УПИ VIс. ВойводовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VI-178, кв. 23 по плана на с. Войводово, Община Хасково.УТ-620/05.12.2022
1035"Джени спорт" ЕООД77195.424.130 77195.424.86гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - специализирана план-схема за "ФЕЦ "Джени спорт" - КЛ НН, връзка на ФЕЦ към техническата инфраструктура", находяща се поземлени имоти с идентификатори 77195.424.130 и 77195.424.86 по КК на гр. Хасково.УТ-623/06.12.2022
1036Велчо Станимиров Велчев Мария Стефанова Огнянова Василка Ванева Господинова30им. 165с. КоренИзменение на кадастралния план на имот пл. № 165, кв. 30, с. Корен, Община Хасково.УТ-627/07.12.2022
1037Димитър Иванов Димитров7УПИ IVс. МанастирПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IV, кв. 7 по плана на с. Манастир, Община Хасково.УТ-628/07.12.2022
1038Метин Мюмюн Садък472а77195.719.108 77195.719.109гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на поземлени имоти с идентификатори 77195.719.108 и 77195.719.109, УПИ XI, кв. 472а по плана на гр. Хасково.УТ-629/07.12.2022
1039"Електроразпределение Юг" ЕАД11867.110.984с. ВойводовоПроект за подробен устройствен план - специализирана план-схема и парцеларен план за строеж: "Изграждане на кабелна линия 20kV от нов ЖР до БКТП за присъединяване на ФЕЦ в поземлен имот 11867.110.984, м. "Ак чаир", землище на с. Войводово, Община Хасково", като част от комплексен проект за инвестиционна инициативаУТ-632/08.12.2022
1040Кирчо Делчев Кирчев39УПИ XXIс. ВъгларовоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ XXI, кв. 39, с. Въгларово, Община Хасково.УТ-636/09.12.2022
1041Делчо Колев Георгиев11УПИ XIс. КнижовникПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XI, кв. 11 по плана на с. Книжовник, Община Хасково.УТ-639/09.12.2022
1042Живко Юрий Попов36УПИ IXс. ГарвановоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация между осови точки о.т.160 и о.т.163 по плана н с. Гарваново и изменение на плана за дворищна регулация на УПИ IX, кв. 36, с. Гарваново, Община Хасково.УТ-641/13.12.2022
1043Ренета Русева Станчева104477195.704.74ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.704.74, кв. 1044, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-647/16.12.2022
1044Атанаска Тенева Христозова Добри Тенев Тенев10имот пл. № 201с. ОрловоИзменение на кадастралния план за имот пл. № 201, кв. 10, с. Орлово, Община Хасково.УТ-648/16.12.2022
1045Николай Христов Петков Георги Димитров Георгиев102677195.702.645 77195.702.662 77195.702.663 77195.702.664ж.р КенанаПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация за УПИ II (поземлени имоти 77195.702.645, 77195.702.662, 77195.702.663 и 77195.702.664), кв. 1026, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-650/16.12.2022
1046"ВИЗАВА" ЕООД8УПИ VIIIс. МаслиновоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация, план за застрояване на УПИ VIII-68, кв. 8 по плана на с. Маслиново, Община Хасково и допълване със специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на ФЕЦ с кабелни линии за УПИ VIII-68, кв. 8 по плана на с. Маслиново, Община Хасково".УТ-651/16.12.2022
1047Владимир Димитров Желев33, 40УПИ XI УПИ VIс.НиколовоПроект за подробен устройствен план - между осови точки о.т. 92 и о.т.108 по плана на с. Николово, Община Хасково, изменение на плана за регулация на УПИ XI, кв.33 и УПИ VI, кв.40 и план за застрояване на имот пл. № 541.811/16.12.2022
1048Георги Димитров Димитров31177195.712.188гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.712.188, част от УПИ VIII, кв. 311 по плана на гр. Хасково.УТ-656/19.12.2022
1049"Практикер Ритейл" ЕООД77195.214.4УватаПроект за подробен устройствен план - специализирани план-схеми и парцеларни планове за обекти: "Дъждовен канал" и "Битов канал" към поземлен имот 77195.214.4, м. Увата", гр. Хасково.УТ-657/19.12.2022
1050Борис Андонов Георгиев104277195.703.127ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.703.127, ж.р. "Кенана", кв. 1042 по плана на гр. Хасково.УТ-661/20.12.2022
1051Борис Андонов Георгиев106377195.703.131ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.703.131, ж.р. "Кенана", кв. 1063 по плана на гр. Хасково.УТ-662/20.12.2022
1052Енгин Ахмед Топчу Селвер Иляз Топчу77195.112.125Кекличево стопанствоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.112.125 по КК на гр. Хасково (с.о. "Кекличево стопанство")УТ-663/20.12.2022
1053Димчо Стойчев Мичев Малина Иванова Захариева - Мичева25077195.714.89гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XXIII (поземлен имот 77195.714.89 по КК на гр. Хасково), кв. 250 по плана на гр. Хасково.УТ-672/21.12.2022
1054Красимир Бисеров Кисьов111577195.747.660ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.747.660, кв. 1115, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-673/21.12.2022
1055"Монопол 08" ООД77195.27.30гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълване със специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи и парцеларен план, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Кабелна линия за външно ел. захранване на "ФЕЦ" до 200 kW" в поземлен имот с идентификатор 77195.27.30 по КК на гр. Хасково, Община Хасково.УТ-676/22.12.2022
1056Никола Димитров Тенев40имот пл. № 369с. МалевоИзменение на кадастралния план за имот пл. № 369, кв. 40 по кадастаралния план на с. Малево, Община Хасково.УТ-691/30.12.2022
1057"Виваком България" ЕАДгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електроразпределителни мрежи по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, като от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Оптична мрежа /FTTH/, GRON 16 клъстера, гр. Хасково - клъстер_ PON01_3014" в ж.к. "Овчарски", гр. Хасково - промяна по време на строителството по чл. 154, ал. 2, т. 8 от ЗУТ (в процеса на строителството се добавят нови трасета).УТ-02/05.01.2023
1058"Практикер Ритейл" ЕООД77195.214.4м. УватаПроект за подробен устройствен план - транспортно-комуникационна схема и парцеларен план за обект: Трасе за местен път за оигуряване на достъп към поземлен имот с идентификатор 77195.214.4, м. "Увата".УТ-05/11.01.2023
1059"Мюсюлманско настоятелство - гр. Хасково"11477195.739.466гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ XVII (имот с идентификатор 77195.739.466), кв. 114 по плана на гр. Хасково.УТ-07/12.01.2023
1060Соня Димитрова Тодорова Генади Димитров Тодоров Александър Стефанов Башев112877195.748.206 77195.748.207 77195.748.208ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 77195.748.206, 77195.748.207. 77195.748.208, кв. 1128, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-11/12.01.2023
1061Татяна Бойдева Славова118877195.750.432ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.750.432, кв. 1188, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-12/12.01.2023
1062"Електроразпределение Юг" ЕАДгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - специализирана план - схема за обект: "Изграждане на кабелна канална система (ККС) с кабелни линии СрН и НН - заместващо съоръжение на съществуващ кабелен колектор" по ул. "Пловдивска", гр. Хасково.УТ-20/12.01.2023
1063Тошко Иванов Владов104477195.704.61ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.704.61, кв. 1044, ж.р. "Кенана" по плана на гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Едноетажна жилищна сграда".УТ-29/13.01.2023
1064Галина Христова Александрова - Диму6УПИ IXс. МандраПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IX-77, кв. 6 по плана на с. Мандра, Община Хасково.УТ-30/13.01.2023
1065Николай Георгиев Ангелов111077195.746.307ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.746.307, кв. 1110, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-31/13.01.2023
1066Неврие Мехмед Рамадан46992.104.3с. МанастирПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 46992.104.3, м. "Стопански двор", землище с. Манастир, Община Хасково.УТ-32/13.01.2023
1067"ВиК - Бунар" ЕООД77195.20.130гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - специализирана план - схема за обект: "Кабелна линия НН - външна връзка ФЕЦ "ВиК Бунар" в поземлен имот 77195.20.130 по КК на гр. Хасково към технческа инфраструктура".УТ-33/13.01.2023
1068"ВИКТОРИЯ ИНТЕРИМ" ЕООД Милица Петрова Гочева14УПИ XIIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ XII, кв. 14 по плана на кв. "Болярово", гр. Хасково.УТ-41/17.01.2023
1069Илиян Георгиев Илчев51377195.722.208гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.722.208, част от УПИ V, кв. 513 по плана на гр. Хасково и РУП.УТ-42/18.01.2023
1070"Еко Енерджи" ООД "Електроразпределение Юг" ЕАДгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи и парцеларен план, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "БКТП 20/0.4 kV, 1000 kVA и кабелна линия СрН 20 kV от стълб 28 на ВЛ 20 kV "Брягово" до БКТП за присъединяване на ФЕЦ "Еко Енерджи" в ПИ 77195.435.8 по КК на гр. Хасково.УТ-44/20.01.2023
1071"Билд индъстрис" ЕООД66277195.739.509гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ IV, УПИ VI и УПИ VII (имот с идентификатор 77195.739.509 по КК на гр. Хасково), кв. 662 по плана на гр. Хасково и не уважавам постъпилите възражения.УТ-49/27.01.2023
1072Дорета Асенова Никова103777195.702.426ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.702.426, кв. 1037, ж.р. "Кенана", гр. Хасково и план за улична регулция.УТ-51/27.01.2023
1073Иван Делчев Петков Златка Николова Петкова Иванка Гинева Раяновска Стоянка Гинева Митева Христо Тодоров Митев33, 50БУПИ I, УПИ XVII, УПИ XVIII, УПИ XVIгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация от о.т. 92а - о.т. 93 - о.т. 92, план за регулация на УПИ I, кв. 33, план за регулация и застрояване на УПИ XVII и УПИ XVIII, кв. 50Б и план за регулация на УПИ XVI, кв. 50Б по плана на кв. "Болярово", гр. Хасково.831/27.01.2023
1074"А1 България" ЕАДгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - специализирана ллан-схема за обект "Изграждане на оптично отклонение на "А1 България" ЕАД на територията на гр. Хасково от Технически център на ул. "Кавала" до съществуващо трасе на ул. "Средна гора" и ул. "Георги Кирков".УТ-54/31.01.2023
1075Зейнеп Шакир Мехмед83677195.729.637 77195.729.638 77195.729.674гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлени имоти 77195.729.637 и 77195.729.638 (нов проектен идентификатор 77195.729.674), кв. 836, гр. Хасково.УТ-55/02.02.2023
1076Митко Асенов Бекяров Бисер Асенов Бекяров40УПИ I УПИ XIс. МандраПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I и УПИ XI, кв. 40 по плана на с. Мандра, Община Хасково.УТ-56/02.02.2023
1077Щера Велчева Лекова Нина Севова Вълкова Лъчезар Димитров Велчев43УПИ VIIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VII, кв. 43 по плана на кв. "Болярово", гр. Хасково, Община Хасково.УТ-58/03.02.2023
1078"ЕНЕРИ БГ 1" ЕООД37383.503.132с. КнижовникПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, комуникационно - транспортен план и парцеларен план за пътна връзка към обект "Фотоволтаична централа" в поземлен имот 37383.503.132, м. "Селски ямач" по КК на землище с. Книжовник, Община Хасково.УТ-61/03.02.2023
1079"ЕНЕРИ БГ 1" ЕООД37383.113.220с. КнижовникПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, комуникационно - транспортен план и парцеларен план за пътна връзка към обект "Фотоволтаична централа" в поземлен имот 37383.113.220, м. "Селски ямач" по КК на землище с. Книжовник, Община Хасково.УТ-62/03.02.2023
1080"ЕНЕРИ БГ 1" ЕООД37383.500.302с. КнижовникПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, комуникационно - транспортен план и парцеларен план за пътна връзка към обект "Фотоволтаична централа" в поземлен имот 37383.500.302, м. "Сювенлика" по КК на землище с. Книжовник, Община Хасково.УТ-63/03.02.2023
1081Атанас Стефанов Атанасов39УПИ V, УПИ IXс. КонушПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ V и УПИ IX, кв. 39 по плана на с. Конуш, Община Хасково.УТ-64/09.02.2023
1082Боряна Митева Николова Тодор Георгиев Митев18УПИ Iс. СтойковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I-108, кв. 18 по плана на с. Стойково, Община Хасково.УТ-65/09.02.2023
1083"ЕНЕРИ БГ 1" ЕООД22589.58.203с. Долно ВойводиноПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и комуникационно-транспортен план за поземлен имот 22589.58.203, м. "Сювенлика", землище с. Долно Войводино, Община Хасково.УТ-76/14.02.2023
1084Димо Тодоров Абаджиев77195.701.187 77195.701.289ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 77195.701.287, 77195.701.289, ж.р. "Кенана", кв. 1018 по плана на гр. Хасково.УТ-79/17.02.2023
1085Стилияна Димитрова Янакиева Галина Тодорова Николова16 ИИЗ77195.752.41гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XXXIII (поземлен имот с идентификатор 77195.752.41), кв. 16 ИИЗ по плана на гр. Хасково.УТ-80/17.02.2023
1086Тодор Радев Ночев103277195.702.516ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.702.516, кв. 1032 , ж.р. "Кенана", гр. Хасково и специализирана план-схема за изместване на водопровод.УТ-83/17.02.2023
1087Миленка Кирчева Лавчева122177195.743.577 77195.743.578ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване па поземлен имот с идентификатор 77195.743.578 по КК на гр. Хасково и УПИ I (поземлен имот с идентификатор 77195.743.577 по КК на гр. Хасково), кв. 1221 по плана на гр. Хасково.УТ-87/17.02.2023
1088Шакир Хикмет Атъф104877195.704.454ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на поземлен имот с идентификатор 77195.704.454, УПИ XXXII, кв.1048, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-88/17.02.2023
1089Янко Грудев Чобанов77195.128.39м. Дерекьой топраПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.128.39 по КК на гр. Хасково, м. "Дерекьой топра".УТ-98/23.02.2023
1090Румяна Николаева Стоянова26УПИ XIV УПИ XVс. СтамболийскиПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XIV-149 и УПИ XV-150, кв. 26 по плана на с. Стамболийски, Община Хасково.УТ-99/23.02.2023
1091Севдие Рамадан Мюмюн104577195.704.111ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.704.111, кв. 1045,, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-100/23.02.2023
1092"Изома" ЕООД38399.1.34с. КонушПроект за подробен устройствен план - специализирана план-схема за обект "Кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ и ПИ 38399.1.34 по КК на с. Конуш.УТ-103/24.02.2023
1093"Проектконсулт" ЕООД101577195.113.406ж.р КенанаПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 688 до о.т. 141 в обхвата на поземлен имот сидентификатор 77195.113.406, кв. 1015, ж.р. "Кенана" по плана на гр. Хасково, план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.113.406, кв. 1015, ж.р. "Кенана" и допълване със специализирана план-схема за електроразпределителните мрежи като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Фотоволтаична електроцентрала с кабелни линии" в поземлен имот с идентификатор 77195.113.406, кв. 1015, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-106/28.02.2023
1094"Ататекс" ЕООД14УПИ VIIс. Широка полянаПроект за подробен устройствен план - специализирана план - схема за обект: "Изграждане на кабелна линия за външно ел. захранване на ФЕЦ, находящ се в УПИ VII (имот пл. № 27), кв. 14 по плана на с. Широка поляна, Община Хасково.УТ-107/28.02.2023
1095Калинка Тенчева Георгиева48УПИ VIс. МалевоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ VI, кв. 48 с. Малево, Община Хасково.УТ-109/28.02.2023
1096ЗКПУ "Родопи"12382.100.10с. ВъгларовоПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 12382.100.10 по КК на с. Въгларово, Община Хасково.УТ-110/28.02.2023
1097Стефка Сотирова Петрова Иван Петков Петров103077195.702.16ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и изменение на плана за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.702.16, кв. 1030, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-113/28.02.2023
1098Нехин Мехмед Мехмедали77195.737.413м. Казан топра"Проект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.737.413, м. "Казан топра" по КК на гр. Хасково.УТ-114/28.02.2023
1099" Ата - строй" ЕООД77195.737.431гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълване със специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на кабелна линия за външно ел. захранване на ФЕЦ, находящ се в поземлен имот с идентификатор 77195.737.431 по КК на гр. Хасково, Община Хасково.УТ-120/06.03.2023
1100"ИНВЕСТКОМ" ЕООД133377195.705.842ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация на улица в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 77195.705.489 и 77195.705.498, в участъка пред поземлен имот с идентификатор 77195.705.842 по КК на гр. Хасково, план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.705.842, кв. 1333, ж.р. "Куба" по плана на гр. Хасково и допълване със специализирана - план схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на ФЕЦ с мощност до 200 kW и кабелна линия за захранването му"УТ-121/06.03.2023
1101"Електроразпределение Юг" ЕАДгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - специализирана план-схема и парцеларен план за строеж: "Изграждане на кабелна линия 20 kV от СРС № 36 до МТП - Вилна зона, гр. Хасково", като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива.УТ-123/09.03.2023
1102Мустафа Неджатин Мустафа122477195.750.62ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.750.62, кв. 1224, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-125/10.03.2023
1103Себахтин Джематин Себахтин104177195.703.91ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.703.91, кв. 1041, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-126/10.03.2023
1104Виктор Петров Точилов11имот пл. № 140с. КозлецИзменение на кадастрален план на имот пл. № 140, кв. 11, с. Козлец, Община Хасково.УТ-130/10.03.2023
1105Ангелина Дойчева Добрикова Катина Колева Банева Николай Иванов Георгиев Радка Иванова Митева39имоти пл. № 259 и № 260с. ВъгларовоИзменение на кадастрален план на имот пл. № 259 и имот пл. № 260 , кв. 39, с. Въгларово, Община Хасково.УТ-131/10.03.2023
1106Панчо Пенчев Панев77195.18.5м. ИдимирлиПроект за подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот с идентификатор 77195.18.5, по КК на гр. Хасково, м. "Идимирли".УТ-133/10.03.2023
1107Община Хасково77195.504.71м. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.504.71, м. "Кенана", гр. Хасково, Община Хасково като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Дом за стари хора"УТ-138/17.03.2023
1108Петър Евгениев Николов Йордан Евгениев Николов77195.108.4м. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване, специализирана план-схема за електрозахранване и парцеларен план за поземлен имот 77195.108.4, м. Кенана", землище гр. Хасково.УТ-142/22.03.2023
1109"Нов дом Арда" ООД Димитър Добрев Атанасов Анастасия Демирева Атанасова Мирен Стефанов Марков Селями Сюлейман Мехмед Зюмбюл Мехмедали Мехмед51277195.722.192гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот 77195.722.192 по КК на гр. Хасково, кв. 512 по плана на гр. Хасково.УТ-143/22.03.2023
1110Михаил Недялков Тянков110877195.746.674ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.746.674, кв. 1108, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-151/27.03.2023
1111Живка Настева Тодорова24УПИ II УПИ IIIс. ОрловоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ II и УПИ III, кв. 24 по плана на с. Орлово, Община Хасково.УТ-152/27.03.2023
1112"Регина - Бул" ООД91IIс. УзунджовоПроект за изменение на подробен устройствен план - специализирана план-схема, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на кабелна линия за захранване на ФЕЦ с мощност 119.865 kW, находящ се в УПИ II, кв. 91, с. Узунджово, Община Хасково.УТ-156/28.03.2023
1113Гюсюм Мюслюм Мустафа36УПИ XII УПИ XIIIс. ГарвановоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XII и УПИ XIII, кв. 36 по плана на с. Гарваново, Община Хасково.УТ-158/29.03.2023
1114"Лайт петрол инвест" ЕООД43УПИ XVIс. СтамболийскиПроект за подробен устройствен план - специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи и парцеларен план като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на кабелна линия НН, външна връзка на ФЕЦ "Лайт петрол инвест" към техническата инфраструктура, находящ се в УПИ XVI, кв. 43 по плана на с. Стамболийски, Община Хасково.УТ-159/29.03.2023
1115Ясен Спасов Радев107377195.702.59ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.702.59, ж.р. "Кенана", кв.1073 по плана на гр. Хасково.УТ-161/31.03.2023
1116Янко Николов Апостолов Ирина Николова Апостолова203б77195.716.3гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ II (поземлен имот 77195.716.3 по КК на гр. Хасково), кв. 203б, гр. Хасково.УТ-162/31.03.2023
1117"ЕКО трафик" ЕООД90УПИ XIVс. УзунджовоПроект за подробен устройствен план - специализирана план-схема за строеж: "Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ "Еко трафик" към техническата инфраструктура", находящ се в УПИ XIV, кв. 90 по плана на с. Узунджово, Община Хасково.УТ-168/05.04.2023
1118"МОНОПОЛ 08" ЕООД1085УПИ XVII, УПИ XVIII УПИ XLIVгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация, план за регулация и застрояване на УПИ XVII, УПИ XVIII и УПИ XLIV, кв.1085 по плана на гр. Хасково.УТ-174/06.04.2023
1119"ЕС ПИ СОЛАР" ООД62УПИ III УПИ XVIс. КонушПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ III и УПИ XVI, кв. 62 по плана на с. Конуш, Община Хасково.УТ-177/11.04.2023
1120"АКВА - 3" ООД77195.20.103м. Дерекьой топраПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.20.103, м. "Дерекьой топра" по КК на гр. Хасково, землище гр. Хасково.УТ-178/13.04.2023
1121Христо Генчев Христозов105877195.703.500ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация, план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.703.500 по КК на гр. Хасково, кв. 1058, ж.р. "Кенана".УТ-179/13.04.2023
1122Йордан Георгиев Катранджиев Латка Йорданова Катранджиева Мирослав Петров Георгиев Петър Георгиев Иванов Таня Петрова Георгиева Мая Петрова Иванова21VIIIгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана улична регулация на част от кв. 21, кв. "Болярово" и на плана за регулация на УПИ VIII, кв. 21, кв. "Болярово", гр. Хасково.УТ-187/20.04.2023
1123Община Хасково1XIс. МанастирПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XI, кв. 1 по плана на с. Манастир, Община Хасково.УТ-196/20.04.2023
1124Йордан Дойчев Христозов53IV, XIIIс. ВъгларовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ IV и УПИ XIII, кв. 53, с. Въгларово, Община Хасково.УТ-203/20.04.2023
1125"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.704.373ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - специализирана план-схема за обект: "Въздушно отклонение от електропроводна линия ниско напрежение за присъединяване на поливна помпа в поземлен имот с идентификатор 77195.704.373 по КК на гр. Хасково".УТ-205/24.04.2023
1126"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.701.93ж.р. КенанаПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Изграждане на въздушна мрежа ниско напрежение за електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда", находяща се в поземлен имот с идентификатор 77195.701.93 по КК на гр. Хасково.УТ-206/24.04.2023
1127"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.743.577ж.р. КаменецПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда на два етажа", находяща се в поземлен имот с идентификатор 77195.743.577 по КК на гр. Хасково, ж.р. "Каменец".УТ-207/24.04.2023
1128Митко Митков Анев Веселина Асенова Анева Юри Асенов Хаджиев Силвия Кънчева Хаджиева Константин Чавдаров Хаджиев Албен Асенов Хаджиев Дамян Асенов Хаджиев Велизар Асенов Хаджиев11УПИ V УПИ VIс. МалевоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ V и УПИ VI, кв. 11 по плана на с. Малево, Община Хасково.УТ-208/25.04.2023
1129Станка Латева Карагьозова Иван Димитров Дяков Тодор Иванов Дяков Милен Иванов Дяков Десислава Рускова Маршова9IIIс. ЛюбеновоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ III, кв. 9 по плана на с. Любеново, Община Хасково.УТ-212/25.04.2023
1130Община Хасково5 СИЗIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I за гробищен парк, кв. 5 СИЗ, гр. Хасково.933/28.04.2023
1131"СМБГ ПРОДЖЕКТ" ООД12XIс. СтамболийскиПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XI, кв. 12 по плана на с. Стамболийски и допълване със специализирана план-схема за изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на "ФЕЦ" в УПИ XI, кв. 12 по плана на с. Стамболийски, Община Хасково.УТ-219/02.05.2023
1132"Джей Би Ел 1" ЕООД8Xс. ВъгларовоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ X, кв.8 по плана на с. Въгларово и специализирана план-схема за изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на "ФЕЦ" в УПИ X, кв. 8 по плана на с. Въгларово, Община Хасково.УТ-220/02.05.2023
1133Добромир Петков Казанджиев131477195.706.518ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.706.518, кв. 1314, ж.р. "Куба", гр. Хасково.УТ-222/02.05.2023
1134Александър Красимиров Киряков77195.184.14м. Казан топраПроект за подробен устройствен план - план за застрояване, специализирана план-схема за електрозахранване и парцеларен план за поземлен имот 77195.184.14, м. "Казан топра", по КК на землище гр. Хасково.УТ-238/11.05.2023
1135"Конгал" ООД Елка Колева Конгалова55УПИ I УПИ VI УПИ VIIс. ЕленаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I, УПИ VI, УПИ VII, кв. 55 по плана на с. Елена, Община Хасково.УТ-239/11.05.2023
1136"АКВА - 3" ООД77195.20.104м. Дерекьой топраПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.20.104, м. Дерекьой топра" по КК на гр. Хасково, землище гр. Хасково.УТ-242/11.05.2023
1137Марийка Вълкова Тонева26УПИ XXIс. КлокотницаПроект за изменение на подробен устройствен план - допълване със специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на кабелна линия за електрозахранване на ФЕЦ, находящ се в УПИ XXI -159,183, кв. 26 по плана на с. Клокотница, Община Хасково.УТ-244/11.05.2023
1138Бранимир Северинов Спенджаров106377195.703.896ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.703.896, кв. 1063, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-249/12.05.2023
1139Орлин Тошков Бозов Елисавета Стоянова Бозова56077195.734.39гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот с идентификатор 77195.734.39, УПИ VII, кв. 560 по плана на гр. Хасково.УТ-250/12.05.2023
1140Яна Кирилова Лозева18УПИ Vс. ТракиецПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ V, кв. 18 по плана на с. Тракиец, Община Хасково.УТ-251/12.05.2023
1141Иван Георгиев Иванов Стоян Георгиев Иванов15УПИ XI УПИ XIIс. ВъгларовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XI и УПИ XII, кв. 15 по плана на с. Въгларово, Община Хасково.УТ-252/12.05.2023
1142Димитрийка Христова Христова Пенка Христова Христова90877195.708.270ж.р. ОрфейПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ IX (поземлен имот 77195.708.270), кв. 908, ж.р. "Орфей", гр. Хасково.УТ-253/12.05.2023
1143"Талком Инс" ЕООД19УПИ Iс. НиколовоПроект за изменение на подробен устройствен план - специализирана план-схема, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на енергиен обект за производство на ел. енергия от слънчева енергия", находящ се в УПИ I, кв. 19 по плана на с. Николово, Община Хасково.УТ-259/17.05.2023
1144"ЕНЕРИ БГ 1" ЕООД37383.113.198с. КнижовникПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 37383.113.198 (проектен № 37383.113.232), м. "Селски ямач", землище с. Книжовник, Община Хасково.УТ-263/18.05.2023
1145"ЕНЕРИ БГ 1" ЕООД37383.113.213с. КнижовникПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 37383.113.213 (проектни № 37383.113.236 и № 37383.113.238), м. "Селски ямач", землище с. Книжовник, Община Хасково и парцеларен план на КТП за поземлени имоти 37383.113.213 (проектни № 37383.113.236 и № 37383.113.238), 37383.113.220, 37383.113.198 и 37383.113.216, м. "Селски ямач", землище с. Книжовник, Община ХасковоУТ-265/18.05.2023
1146"Вирго" АД35УПИ IXс. СтамболийскиПроект за подробен устройствен план - специализирана план-схема за обект: "Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ, находящ се в УПИ IX, кв. 35 по плана на с. Стамболийски, Община Хасково.УТ-266/19.05.2023
1147Беждер Ерол Реджеб77195.525.28м. Шекер бозалъкПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.525.28 по КК на гр. Хасково, м. "Шекер бозалък".УТ-269/23.05.2023
1148"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.128.107м. Дерекьой топраПроект за подробен устройствен план - парцеларен план и специализирана план-схема за обект: "Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на нови потребители в м. "Дерекьой топра", гр. Хасково.УТ-271/23.05.2023
1149"Вени 90-67" АД70УПИ IIIс. ГарвановоПроект за изменение на подробен устройствен план - специализирана план-схема, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ, находящ се в УПИ III, кв. 70, с. Гарваново, Община Хасково.УТ-272/23.05.2023
1150"Марса" АД30877195.724.198гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ III (поземлен имот 77195.724.198), кв. 308, гр. Хасково.УТ-273/26.05.2023
1151Георги Димитров Георгиев102677195.702.662 77195.702.663 77195.702.664ж.р. КенанаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III (поземлени имоти с идентификатори 77195.702.662, 77195.702.663 и 77195.702.664 по КК на гр. Хасково), кв. 1026 по плана на гр. Хасково.,УТ-275/29.05.2023
1152Иван Стоянов Радомиров17УПИ I УПИ IIс. КонушПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I и УПИ II, кв. 17 по плана на с. Конуш, Община Хасково.УТ-276/29.05.2023
1153Мирослав Панайотов Панайотов Ваня Атанасова Георгиева100177195.113.483ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.113.483, кв. 1001 ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-277/29.05.2023
1154Община Хасково81УПИ XIIIс. ЕленаПроект за подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XIII-518, кв. 81 по плана на с. Елена, Община Хасково.УТ-278/29.05.2023
1155"Златка" ЕООД130977195.705.159ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.705.159, кв. 1309, ж.р. "Куба", гр. Хасково.УТ-281/29.05.2023
1156Община Хасково59УПИ Iс. УзунджовоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ I, кв. 59 по плана на с. Узунджово, Община Хасково.УТ-285/29.05.2023
1157Фикрет Керим Садък90077195.22.81 77195.22.82 77195.22.93гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII и УПИ IX (поземлени имоти с идентификатори 77195.22.93, 77195.22.81 и 77195.22.82) в кв. 900 по плана на гр. Хасково.УТ-286/29.05.2023
1158Община Хасково67УПИ XXс. ТракиецПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ XX, кв. 67 по плана на с. Тракиец, Община Хасково и план за застрояване.УТ-288/29.05.2023
1159"СЪНСЕТ 21" ЕООД75085.101.1с. УзунджовоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 75085.101.1, м. "Шейтанов кладенец" по КК на с. Узунджово, специализирана план -схема за електроразпределителни мрежи и парцеларен план като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на ФЕЦ с кабелна линия НН" находящ се в поземлен имот с идентификатор 75085.101.1 по КК на с. Узунджово, Община Хасково.УТ-294/31.05.2023
1160"Т - Инвест България" ЕООД39УПИ IVс. СтамболийскиПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ IV, кв. 39 по плана на с. Стамболийски и специализирана план-схема за изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на "ФЕЦ" в УПИI IV, кв. 39 по плана на с. Стамболийски, Община Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на ФЕЦ и кабелна линия за електрозахранване.УТ-297/01.06.2023
1161Любомир Парашкевов Бозев130777195.705.129ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот 77195.705.129, кв. 1307, ж.р. "Куба", гр. Хасково.УТ-306/08.06.2023
1162Хакан Акиф Сайън111277195.746.469ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот 77195.746.469, кв. 1112, ж.р. "Каменец", гр. Хасково и изменение на плана за улична регулация..УТ-307/08.06.2023
1163Хамде Мустафа Садула121877195.743.490ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот 77195.743.490, кв. 1218, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-308/08.06.2023
1164"Ракомс" ЕООД308УПИ Iгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация УПИ I, кв. 308, гр. Хасково.УТ-309/08.06.2023
1165Марина Ангелова Василева77195.20.35м. Дерекьой топраПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот 77195.20.35, м. "Дерекьой топра" по КК на гр. Хасково.УТ-310/09.06.2023
1166Бина Данчева Иванова29УПИ IVс. ДиневоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IV, кв. 29 по плана на с. Динево, Община Хасково.УТ-312/09.06.2023
1167"ЕКО ТРАДЕКС ЕНЕРДЖИ" ООД115777195.749.323ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот 77195.749.323, кв. 1157, ж.р. "Каменец", гр. Хасково и допълване с специализирана план схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на ФЕЦ и кабелна линия за външно ел. захранване", находящ се в поземлен имот с идентификатор 77195.749.323, кв. 1157 по плана на гр. Хасково. .УТ-315/14.06.2023
1168"ЕКО ТРАДЕКС ЕНЕРДЖИ" ООД115777195.749.324ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот 77195.749.324, кв. 1157, ж.р. "Каменец", гр. Хасково и допълване с специализирана план схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на ФЕЦ и кабелна линия за външно ел. захранване", находящ се в поземлен имот с идентификатор 77195.749.324, кв. 1157 по плана на гр. Хасково. .УТ-316/14.06.2023
1169Славян Кирчев Костов Юрий Кирчев Костов Кирчо Славчев Костов Мария Стоянова Костова106477195.703.800ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот 77195.703.800, кв. 1064, ж.р. "Кенана", гр. Хасково като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Еднофамилна жилищна сграда".УТ-317/14.06.2023
1170"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.737.327м. Казан топраПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда на два етажа", находяща се в поземлен имот с идентификатор 77195.737.327 по КК на гр. Хасково, м. "Казан топра".УТ-318/16.06.2023
1171Динко Тодоров Ходжев9УПИ IVс. ЛюбеновоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IV, кв. 9 по плана на с. Любеново, Община Хасково.УТ-326/19.06.2023
1172Славчо Марчев Ангелов Донка Ангелова Делчева - управител и представител на "ДОНИДО МИЛК" ЕООД Николай Господинов Господинов14УПИ XI УПИ VIII УПИ IIс. КлокотницаПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ XI, УПИ VIII и УПИ II, кв. 14 по плана на с. Клокотница, Община Хасково.УТ-327/19.06.2023
1173"ЕНЕРИ БГ 1" ЕООД37383.113.216с. КнижовникПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 37383.113.216, м. "Селски ямач", землище с. Книжовник, Община Хасково.УТ-328/19.06.2023
1174Добрина Жекова Кръстева Веска Жекова Овчарова "ДРИЙМ БИЛД 2018" ООД9077195.737.197гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на поземлен имот с идентификатор 77195.737.197, УПИ IV, кв. 90 по плана на гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Многофамилна жилищна сграда".УТ-333/23.06.2023
1175Михаил Тодоров Щилянов74а77195.729.268гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на позмлен имот с идентификатор 77195.729.268 УПИ VIII, кв. 74а по плана на гр. Хасково.УТ-336/29.06.2023
1176"ЕР ГРУП 777" ЕООД36677195.725.10гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - работен устройствен план на УПИ XV и УПИ XVI, кв. 366 по плана на гр. Хасково.УТ-342/29.06.2023
1177"ХАЖЕР" ООД9УПИ IIс. ПодкрепаПроект за изменение на подробен устройствен план - допълване със специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи и парцеларен план като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на ФЕЦ "Хажер" с кабелна линия НН за присъединяването му, находящ се в УПИ II, кв. 9 по плана на с. Подкрепа, Община Хасково.УТ-345/03.07.2023
1178Петър Димитров Хаджиев "ДИМИ ТЕХ" ЕООД131177195.705.848ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот 77195.705.848, кв. 1311, ж.р. "Куба", гр. Хасково.УТ-347/05.07.2023
1179"АИДА-Р" ЕООД79УПИ III УПИ XVс. УзунджовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III и УПИ XV, кв. 79 по плана на с. Узунджово, Община Хасково.УТ-348/05.07.2023
1180"Д&М СЕНЕРДЖИ" ООД Екатерина Борисова Коралиева Атанас Петров Коралиев Кръстина Петрова Коралиева Стоян Георгиев Клисуранов Ренета Георгиева Клисуранова77195.737.362 77195.737.363 77195.737.364м. Казан топраПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване на поземлени имоти 77195.737.362, 77195.737.363 и 77195.737.364 , м. "Казан топра",по КК на гр. Хасково.УТ-349/05.07.2023
1181"Д&М СЕНЕРДЖИ" ООД Статлю Панев Статлев109477195.109.34 77195.109.33ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и изменение на плана за застрояване на поземлени имоти 77195.109.34 и 77195.109.33 по КК на гр. Хасково.УТ-350/05.07.2023
1182Гергана Милкова Йорданова38399.51.732с. КонушПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 38399.51.732, м. "Алазъ кору", землище с. Конуш, Община Хасково.УТ-351/05.07.2023
1183"Ганашеви" ООД37770.40.7с. КозлецПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот 37770.40.7, м. "Ясака" по КК на землище на с. Козлец, Община. Хасково.УТ-359/06.07.2023
1184Мустафа Сефер Мехмед51177195.722.182гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване на поземлен имот 77195.722.182, УПИ V, кв. 511, гр. Хасково.УТ-365/11.07.2023
1185Фикрет Мустафа Мехмед68692.11.26с. СтамболийскиПроект за подробен устройствен план - специализирана план - схема за електроразпределителни мрежи и парцеларен план като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ", находящ се в поземлен имот с идентификатор 68692.11.26, м. "Къра" по КК на с. Стамболийски, Община Хасково.УТ-371/13.07.2023
1186Георги Атанасов Георгиев42877195.716.413гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот с идентификатор 77195.716.413, УПИ VI, кв. 428 по плана на гр. Хасково.УТ-372/13.07.2023
1187Слави Серафимов Одаджиев Марин Славчев Танчев121577195.743.608 77195.743.609ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлени имоти 77195.743.608, 77195. 77195.743.609, кв. 1215, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-375/13.07.2023
1188Иван Колев Колев16имот пл. № 58с. ГарвановоИзменение на кадастралния план на имот пл. № 58 по кадастралния план на с. Гарваново, Община Хасково.УТ-381/20.07.2023
1189Тянка Петкова Жечева Петър Петков Жечев14УПИ V УПИ VIс. Нова НадеждаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ V и УПИ VI, кв. 14 по плана на с. Нова Надежда, Община Хасково.УТ-386/20.07.2023
1190Община Хасково26УПИ Vс. МаслиновоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ V, кв. 26 по плана на с. Маслиново, Община Хасково.УТ-388/20.07.2023
1191Петър Христов Христов Никола Христов Перчемлиев Николай Веселинов Янчев Венцислав Пенев Петков18УПИ IIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот с идентификатор 77195.519.13, УПИ II, кв. 18 по плана на кв. "Болярово", гр. Хасково.УТ-391/26.07.2023
1192"Монопол 08" ООД73277195.716.605гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.716.605, кв. 732 по плана на гр. Хасково, специализирани план-схеми за Ел. и ВиК и комуникационно-транспортен план за имота.УТ-397/28.07.2023
1193Тончо Тодоров Стоянов Стоян Тодоров Стоянов81УПИ XIV УПИ XV УПИ XVIс. ЕленаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XIV, УПИ XV и УПИ XVI, кв. 81 по плана на с Елена, Община Хасково.УТ-398/31.07.2023
1194Росица Миткова Карева130977195.705.173ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.705.173, кв. 1309, ж.р. "Куба", гр. Хасково.УТ-401/01.08.2023
1195Ангел Янков Ангелов Марийка Янкова Димитрова42УПИ Iс. СтамболийскиПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ I, кв. 42 по плана на с. Стамболийски, Община Хасково.УТ-402/01.08.2023
1196Айшегюл Ресул Салим Красимир Сашев Русев107077195.703.888ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.703.888, УПИ XXXVIII, кв. 1070, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-403/02.08.2023
1197Георги Димитров Узунов130877195.705.149ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.705.149, кв. 1308, ж.р. "Куба", гр. Хасково.УТ-404/02.08.2023
1198"Електроразпределение Юг" ЕАДгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - специализирана план - схема за обект: "Изграждане на кабелна мрежа НН за присъединяване на нови потребители в Източна индустриална зана на гр. Хасково и развитие на разпределителната мрежа в района".УТ-411/08.08.2023
1199"Еталон Груп" ЕООД "ПАК Дизайн" ООД Гюнай Нуртин Мурад60977195.718.313 77195.718.58 77195.718.314гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - работен устройствен план на УПИ IV (поземлен имот с идентификатор 77195.718.313) УПИ V (поземлен имот с идентификатор 77195.718.58), и УПИ VI (поземлен имот с идентификатор 77195.718.314), кв. 609 по плана на гр. ХасковоУТ-413/08.08.2023
1200Невал Хасан Юсеин49УПИ Iс. ВойводовоПроект за определяне на приложащи площи към сгради находящи се в УПИ I, кв. 49 по плана на с. Войводово, Община Хасково.УТ-416/09.08.2023
1201Кера Христозова Петрова Наско Христозов Настев43УПИ III УПИ IV УПИ Vс. СтамболийскиПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III, УПИ IV и УПИ V, кв. 43 по плана на с. Стамболийски, Община Хасково.УТ-417/09.08.2023
1202Христо Стоянов Атанасов Иво Илиев Стойков14имот пл. № 94с. КонушИзменение на кадастралния план на имот пл. № 94, кв. 14, с. Конуш, Община Хасково.УТ-418/09.08.2023
1203Славея Атанасова Янева110377195.746.124ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.746.124, кв. 1103, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-420/09.08.2023
1204"Стройтекс 90" ЕООД18 ИИЗ77195.752.213 77195.752.214гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот 77195.752.213 ( УПИ V ) и поземлен имот 77195.752.214 ( УПИ VI ), кв. 18 ИИЗ по плана на гр. Хасково.УТ-421/09.08.2023
1205Венка Стефанова Виделова15имот пл. № 130с. АлександровоИзменение на кадастралния план на имот пл. № 130, кв. 15, с. Александрово, Община Хасково.УТ-422/09.08.2023
1206Гого Ангелов Марчев35УПИ VIII УПИ IXс. МандраПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VIII и УПИ IX, кв. 35 по плана на с. Мандра, Община Хасково.УТ-426/11.08.2023
1207Тодю Иванов Конгалов118977195.744.417ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.744.417, кв. 1189, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-430/11.08.2023
1208Община Хасково121877195.744.617ж.р. КаменецПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за елементите на техническата инфраструктура, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Уличен водопровод" от уличен водопровод ПЕ ВПф63 по ул. "Връх Богдан" до поземлен имот с идентификатор 77195.744.617, ж.р. "Каменец", кв. 1218 по плана на гр. Хасково.УТ-432/11.08.2023
1209Хабил Ибрям Хабил Хакиф Ибрям Хабил108677195.128.111 77195.128.120гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ IV (поземлен имот 77195.128.111 по КК на гр. Хасково), УПИ II и УПИ III (поземлен имот с идентификатор 77195.128.120 по КК на гр. Хасково), кв. 1086, гр. Хасково.УТ-439/17.08.2023
1210Ерол Сафет Искендер75177195.737.445гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.737.445, УПИ XIX и УПИ XX кв. 751 по плана на гр. Хасково.УТ-445/18.08.2023
1211"Ситигаз България"77195.208.69гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - специализирана план -схема и парцеларен план за обект: "Разпределителен газопровод за захранване на поземлен имот 77195.208.69 по КК на гр. Хасково"УТ-448/18.08.2023
1212Мара Дончева Маркова7имот пл. № 65с. ДиневоИзменение на кадастралния план на имот пл. № 65, кв.7, с. Динево, Община Хасково.УТ-462/29.08.2023
1213Станимир Грудев Чобанов101477195.701.497ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.701.497, кв. 1014, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-464/30.08.2023
1214Георги Атанасов Георгиев102777195.702.519ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и план за улична регулация - проектиране на улица тупик в обхвата на поземлен имот с идентификатор 77195.702.519 по КК на гр. Хасково, кв. 1027 ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-475/07.09.2023
1215Славка Христозова Зарзопова21УПИ IV УПИ VIIс. ЕленаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IV и УПИ VII, кв. 21 по плана на с. Елена, Община Хасково.УТ-476/08.09.2023
1216Христина Килова Пецова Ваня Кирилова Маврова Мария Иванова Кирилова48УПИ XV УПИ XVIIс. ВъгларовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XV и УПИ XVII, кв. 48 по плана на с. Въгларово, Община Хасково.УТ-477/08.09.2023
1217Ана Атанасова Живкова7УПИ IX УПИ Xс. ДиневоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ IX и УПИ X кв.7 по плана на с. Динево, Община Хасково.УТ-485/14.09.2023
1218Илиян Росенов Ребрев119977195.744.317ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.744.317, кв. 1199, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-486/14.09.2023
1219"ТРАНСГРУП" ЕООД77195.430.21м. ИдимирлиПроект за изменение на подробен устройствен план - допълване със специализирана план - схема за електроразпределителни мрежи и парцеларен план като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ към техническата инфраструктура", находящ се в поземлен имот с идентификатор 77195.430.21, м. "Идимирли" по КК на гр. Хасково.УТ-487/14.09.2023
1220"А1 България" ЕАДгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план - схема и парцеларен план като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на оптично отклонение на на "А 1 България" ЕАД в обхвата на републикански път I-8 до съществуващо трасе на "А 1 България" ЕАД на бул. "България" и ул. "Дуган Хисар".УТ-488/14.09.2023
1221Борислав Христов Караянков22Vс. УзунджовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и допълване със специализирана план - схема за електроразпределителна мрежа, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на ФЕЦ "Борислав Караянков" и кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ, находящ се в УПИ V, кв. 22 по плана на с. Узунджово, Община Хасково.УТ-496/25.09.2023
1222"СТОЙКОВО СОЛАР" ЕООД8IIIс. СтойковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълване със специализирана план - схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ "Стойково Солар - 1", находящ се в УПИ III, кв. 8 по плана на с. Стойково, Община Хасково.УТ-497/25.09.2023
1223"СТОЙКОВО СОЛАР" ЕООД2IXс. СтойковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълване със специализирана план - схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ "Стойково Солар - 2", находящ се в УПИ IX, кв. 2 по плана на с. Стойково, Община Хасково.УТ-498/25.09.2023
1224Петко Ванчев Колев103077195.702.168ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.702.168, кв. 1030, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-509/03.10.2023
1225Ангелина Грозданова Тенева Марий Златков Матушев "Югоплод" АД9 ИИЗ77195.732.379 77195.732.380гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XXII (поземлени имоти с идентификатори 77195.732.379 и 77195.732.380 по КК на гр. Хасково) кв.9 ИИЗ по плана на Хасково.УТ-510/04.10.2023
1226"Електроразпределение Юг" ЕАД61177195.710.223гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на кабелна линия СрН за присъединяване на БКТП 1000 kVA към "Търговски обект", находящ се в поземлен имот с идентификатор 77195.710.223, УПИ VI, кв. 611 по плана на гр. Хасково.УТ-511/06.10.2023
1227Робин Севгин Муртазали120577195.750.285ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.750.285, ж.р. "Каменец", кв. 1205 по плана на гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Еднофамилна жилищна сграда на един етаж".УТ-512/09.10.2023
1228Анета Андреева Македонска110377195.746.135 77195.746.136ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 77195.746.135 и 77195.746.136, кв. 1103, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-517/10.10.2023
1229Селвер Нури Юсеин110877195.746.560ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.746.560, кв. 1108, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-519/10.10.2023
1230Екатерина Алексеева Садула3УПИ II УПИ IIIс. НиколовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ II и УПИ III , кв. 3 по плана на с. Николово, Община Хасково.УТ-520/10.10.2023
1231Елка Колева Конгалова55УПИ II УПИ IIIс. ЕленаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ II и УПИ III, кв. 55 по плана на с. Елена, Община Хасково.УТ-521/10.10.2023
1232Петър Манолов Бекяров1023УПИ XXXVI УПИ LXIIж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ XXXVI и УПИ LXII (поземлен имот с идентификатор 77195.701.668), ж.р. "Кенана", кв. 1023 по плана на гр. Хасково.УТ-526/12.10.2023
1233Тенчо Христов Лилянов102177195.701.674ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.701.674, кв. 1021, ж.р. "Кенана", гр. Хасково като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Жилищна сграда и гараж".УТ-527/12.10.2023
1234Виктор Петров Точилов11УПИ VIс. КозлецПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VI, кв. 11 по плана на с. Козлец, Община Хасково.УТ-530/16.10.2023
1235"Рейпол" ЕООД74977195.732.383, 77195.732.382гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ V, кв. 749 по плана на гр. Хасково, Община Хасково.УТ-531/16.10.2023
1236"Сейкон - БГ" ООД106477195.703.898ж.р КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.703.898 и нов план за регулация на част от поземлен имот с идентификатор 77195.703.898, кв. 1064, ж.р. "Кенана", гр. Хасково като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Кафе аператив на два етажа с покрита тераса".УТ-533/17.10.2023
1237Иванка Ангелова Балтова40имот пл. № 542 имот пл. № 543с. НиколовоИзменение на кадастралния план на имот пл. № 542 и имот пл. № 543 по кадастралния план на с. Николово, Община Хасково.УТ-534/19.10.2023
1238Община Хасково13277195.741.23гр. ХасковоПроект за подробен устройствен устройствен план - изменение на плана за регулация на УПИ V (поземлен имот с идентификатор 77195.741.23), кв. 132 по плана на гр. Хасково.УТ-536/20.10.2023
1239"ВиК" ЕООД10 СИЗ77195.709.35 77195.424.163гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема по част ВиК за трасето в улична регулация по ул. "Гусла", поземлен имот с идентификатор 77195.709.35 по КК на гр. Хасково и поземлен имот с идентификатор 77195.424.163, УПИ XI, кв. 1 СИЗ по плана на гр. Хасково и план-схема и парцеларен план за трасето през поземлен имот с идентификатор 77195.424.88 и поземлен имот с идентификатор 77195.424.91 по КК на гр. Хасково към обект: " Реконструкция на уличен водопровод по бул. "Васил Левски", източно от бензиностанция OMV, гр. Хасково".УТ-537/20.10.2023
1240"МАГ МЕТАЛ" ЕООД9 ИИЗ77195.732.160гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план схема за обект: "Външно ел. захранване на ФЕЦ" в поземлен имот с идентификатор 77195.732.160 по КК на гр. Хасково (УПИ XVI, кв. 9 по плана на ИИЗ, гр. Хасково).УТ-545/25.10.2023
1241"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.731.188гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с специализирана план - схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на нов потребител в поземлен имот с идентификатор 77195.731.188 по КК на гр. Хасково, бул. "Васил Левски" и развитие на електроразпределителната мрежа в района".УТ-546/25.10.2023
1242"Домингос" ЕООД18Vс. АлександровоПроект за подробен устройствен план - специализирана план схема за обект: "Кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ "Домингос", находящ се в УПИ V, кв. 18 по плана на с. Александрово, Община Хасково.УТ-547/25.10.2023
1243"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.186.85м. Казан топраПроект за подробен устройствен план - парцеларен план и специализирана план - схема за обект: "Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на строеж "Жилищна сграда", находяща се в поземлен имот с идентификатор 77195.186.85, м. "Казан топра" по КК на гр. Хасково и развитие на електроразпределителната мрежа в района".УТ-548/25.10.2023
1244Димитър Бончев Янев57042.10.14с. ПодкрепаПроект за подробен устройствен план - специализирана план - схема за електроразпределителни мрежи и парцеларен план като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ "Димитър Янев", находящ се в поземлен имот 57042.10.14, м. "Стопански двор", с. Подкрепа, Община Хасково.УТ-549/25.10.2023
1245"Дото агро" ЕООД93УПИ IIс. УзунджовоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълване със специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на кабелна линия НН външна връзка на ФЕЦ "ДОТО АГРО -2", находяща се в УПИ II, кв. 93 по плана на с. Узунджово, Община Хасково.УТ-550/25.10.2023
1246Иван Костадинов Пенев Венета Лозанова Пенева77195.119.38м. Дерекьой топраПроект за изменение на подробен устройствен план - допълване със специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на кабелна линия НН за електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда", находяща се в поземлен имот с идентификатор 77195.119.38, м. "Дерекьой топра" по КК на гр. Хасково.УТ-551/25.10.2023
1247Али Мехмед Юсеин102277195.701.398ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.701.398, кв. 1022, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-560/26.10.2023
1248Станчо Атанасов Петров77195.107.5 77195.107.6м. КенанаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 77195.107.5 и 77195.107.6 по КК на гр. Хасково.УТ-563/01.11.2023
1249Община Хасково42УПИ VIIс. ТракиецПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VII - за здравен дом, кв. 42 по плана на с. Тракиец, Община Хасково.УТ-577/09.11.2023
1250"Узунови и синове" ООД73777195.741.85гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация и изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I (поземлени имоти с идентификатори 77195.741.85 по КК на гр. Хасково), кв. 737 по плана на гр. Хасково.УТ-578/09.11.2023
1251Младен Тодоров Пелтеков100377195.113.167ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.113.167, ж.р. "Кенана", кв. 1003 по плана на гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Еднофамилна жилищна сграда на един етаж", находящ се в поземлен имот с идентификатор 77195.113.167, ж.р. "Кенана", кв. 1003 по плана на гр. Хасково, Община Хасково.УТ-579/09.11.2023
1252"Тем-Солюшънс" ЕООД77195.208.20м. УватаПроект за подробен устройствен план - план за застрояване, специализирана план-схема, парцеларен план за външно ел. захранване и комуникационно-транспортен план на поземлен имот с идентификатор 77195.208.20, м. "Увата" по КК на гр. Хасково.УТ-591/22.11.2023
1253Ахмед Ерол Ахмед86277195.729.596ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот 77195.729.596, кв.862, ж.р. "Изгрев", гр. Хасково.УТ-592/22.11.2023
1254Серхан Ахмед Каяджъ80377195.729.386ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот 77195.729.386, кв.803, ж.р. "Изгрев", гр. Хасково.УТ-593/22.11.2023
1255Красимир Михайлов Момчилов Георги Михайлов Момчилов50б77195.519.167 77195.519.168гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XX и УПИ XXII, кв. 50б (ПИ 77195.519.167 и ПИ 77195.519.168) по плана на кв. "Болярово", Община ХасковоУТ-594/22.11.2023
1256Митра Вълкова Костадинова7УПИ IVс. КнижовникПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IV, кв. 7 по плана на с. Книжовник, Община Хасково.УТ-598/23.11.2023
1257Община Хасково117777195.748.5 77195.748.6ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за улична регулация с цел проектиране на задънена улица за осигуряване на достъп до поземлени имоти с идентификатори 77195.748.5 и 77195.748.6, кв. 1177, ж.р. "Каменец" по плана на гр. Хасково.УТ-599/23.11.2023
1258Стефан Веселинов Йосифов Веселин Веселинов Йосифов9УПИ IXс. КнижовникПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ III, кв. 9 по плана на с. Книжовник, Община Хасково.УТ-601/23.11.2023
1259Мариян Митков Димитров131477195.706.624ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 77195.706.624, кв. 1314, ж.р. "Куба", гр. Хасково.УТ-602/23.11.2023
1260Георги Николов Гелов77195.456.23м. ИдимирлиПроект за подробен устройствен план - план за застрояване, специализирана план - схема и парцеларен план за външно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 77195.456.23, м. "Идимирли" по КК на гр. Хасково.УТ-603/24.11.2023
1261"Глобъл Ес Енерджи" ООД2977195.519.402гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X (поземлен имот с идентификатор 77195.519.402 по КК на гр. Хасково), кв. "Болярово", кв. 29, специализирана план-схема за електрозахранване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на ФЕЦ "Глобъл Ес Енерджи" и кабелна линия ниско напрежение за външно електрозахранване", находящ се в поземлен имот с идентификатор 77195.519.402, кв. "Болярово", кв. 29 по плана на гр. Хасково.УТ-610/27.11.2023
1262"Сандански Груп" ООД57УПИ Xс. ГарвановоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълване със специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на кабелна линия ниско напрежение - външна връзка на ФЕЦ към техническата инфраструктура", находяща се в УПИ X, кв. 57 по плана на с. Гарваново, Община Хасково.УТ-611/27.11.2023
1263"ВЕИ Загора" ООД14УПИ Iс. ЛюбеновоПроект за подробен устройствен план - специализирана план схема за обект: "Външна ел. връзка за присъединяване на ФЕЦ, находящ се в УПИ I, кв. 14 по плана на с. Любеново, Община Хасково".УТ-612/27.11.2023
1264Вълчо Делчев Тенчев77195.556.15м. КемераПроект за подробен устройствен план - план за застрояване, специализирани план-схеми за електрозахранване и водоснабдяване и комуникационно-транспортен план на поземлен имот с идентификатор 77195.556.15, м. "Кемера" по КК на гр. Хасково.УТ-614/29.11.2023
1265Незиха Хасан Мюмюн11977195.740.152гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.740.152, УПИ XV, кв. 119 по плана на гр. Хасково.УТ-616/29.11.2023
1266Янчо Бончев Караславов Станка Георгиева Караславова103977195.703.45ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот 77195.703.45, кв.1039, ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-618/30.11.2023
1267"Електроразпределение Юг" ЕАД103077195.702.177ж.р. КенанаПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Външно ел. захранване на "Еднофамилна едноетажна жилищна сграда", находяща се в поземлен имот с идентификатор 77195.702.177, ж.р. "Кенана", кв.1030 по плана на гр. Хасково.УТ-632/12.12.2023
1268Георги Димитров Георгиев Емилия Атанасова Георгиева Красимир Димитров Георгиев51УПИ X УПИ XVс. ВъгларовоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ X и УПИ XV, кв. 51 по плана на с. Въгларово, Община Хасково.УТ-637/18.12.2023
1269Юксел Юсуф Мустафа81277195.730.429ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот с идентификатор 77195.730.429, кв. 812, ж.р. "Изгрев", по плана на гр. Хасково.УТ-638/19.12.2023
1270Красимир Атанасов Фотев85577195.27.19гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ "Фотев", находящ се в поземлен имот с идентификатор 77195.27.19, кв.855 по плана на гр. Хасково.УТ-642/20.12.2023
1271Сийка Боянова Бузова Антон Михайлов Александров77195.186.13м. Казан топраПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.186.13, м. "Казан топра" по КК на гр. Хасково.УТ-651/28.12.2023
1272Мариана Господинова Каравелова Стайко Желязков Чонков11УПИ IIIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III, кв. 11 по плана на кв."Болярово", гр. Хасково.УТ-652/28.12.2023
1273"Виваком България" ЕАД77195.717.132гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - специализирана план-схема като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Оптично кабелно захранване на "Виваком България" ЕАД до поземлен имот 77195.717.132 по КК на гр. Хасково, ул. "Лестър" № 13, кв. "Бадема", гр. Хасково.УТ-661/29.12.2023
1274Мирослав Николаев Анастасов473в77195.721.226гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот с идентификатор 77195.721.226 УПИ V, кв. 473в по плана на гр. Хасково.УТ-662/29.12.2023
1275Лиляна Тончева Стоянова49IVс. КонушПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ IV, кв. 49 по плана на с. Конуш, Община ХасковоУТ-4/08.01.2024
1276Венка Стефанова Виделова15V, VIс. АлександровоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ V и УПИ VI, кв. 15 по плана на с. Александрово, Община ХасковоУТ-5/08.01.2024
1277ЕТ "Вили - Милена Колева - Евгени Колев"68692.11.505с. СтамболийскиПроект за изменение на подробен устройствен план - парцеларен план и специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане кабелна линия ниско напрежение външно електрозахранване на ФЕЦ", находящ се в поземлен имот с идентификатор 68692.11.505 (стар № 68692.11.18), с. Стамболийски, Община Хаскво.УТ-6/10.01.2024
1278"Хърсев Енерджи" ЕООД834Iгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълване със специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ в поземлен имот с идентификатор 77195.731.82, УПИ I, кв. 834 по плана на гр. Хасково".УТ-7/10.01.2024
1279"Ес Пи Солар" ООД62XXс. КонушПроект за изменение на подробен устройствен план - допълване със специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Външно ел.захранване на ФЕЦ "Ес Пи Солар - 3", находящ се в УПИ XX, кв. 62 по плана на с. Конуш, Община Хасково.УТ-8/10.01.2024
1280"Електроразпределение Юг" ЕАД77195.705.508гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на РУ 20/0.4 kV заместващо съоръжение на ТП 136 с кабелни линии СрН и НН за присъединяване на съществуващи потребители", гр. Хасково, ул. "Липа", ПИ 77195.705.508 по КК на гр. Хасково, ул. "Сухата река", ул. "Св. Св. Кирил и Методий"УТ-10/12.01.2024
1281Владимир Бориславов Нейчев133077195.705.837ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.705.837, кв. 1330, ж.р. "Куба" по плана на гр. Хасково, Община Хасково и допълване със специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на ФЕЦ с кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ към техническата инфраструктура" в поземлен имот с идентификатор 77195.705.837, кв. 1330, ж.р. "Куба" по плана на гр. Хасково, Община ХасковоУТ-11/12.01.2024
1282Антония Живкова Марчева Борис Сашов Ненов130377195.705.68ж.р. Куба IIПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.705.68, кв. 1303, ж.р. Куба II по плана на гр. Хасково, Община Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Еднофамилна жилищна сграда".УТ-12/12.01.2024
1283"ЕР ГРУП 777" ЕООД626III, IV, VI, VIIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III, УПИ IV, УПИ VI, УПИ VII, кв. 626 по плана на гр. Хасково, Община Хасково.УТ-15/16.01.2024
1284Евтим Манолов Марковски Мария Евтимова Марковска80777195.729.460ж.р. ИзгревПроект за подробен устройствен план - план за улична регулация с цел осигуряване на транспортен достъп до вътрешни имоти от кв. 807, ж.р. "Изгрев" по плана на гр. Хасково, Община Хасково.УТ-16/16.01.2024
1285Байрям Яшар Салим102877195.702.335ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.702.335, ж.р. "Кенана", кв. 1028 по плана на гр. Хасково.УТ-17/16.01.2024
1286Татяна Петрова Господинова104477195.704.673ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.704.673, ж.р. "Кенана", кв. 1044 по плана на гр. Хасково.УТ-22/16.01.2024
1287Шерифе Рамадан Юсеин11277195.739.139гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот с идентификатор 77195.739.139, УПИ I, кв. 112 по плана на гр. Хасково.УТ-23/16.01.2024
1288Атанас Делчев Атанасов13Vс. Криво полеПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ V, кв. 13 по плана на с. Криво поле, Община Хасково.УТ-24/16.01.2024
1289Тодорка Иванова Митева Петър Иванов Чанков Петя Петрова Чанкова52XIVгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XIV, кв. 52 по плана на гр. Хасково.УТ-32/23.01.2024
1290Христина Желева Христова77195.337.8м. СучукмазПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот 77195.337.8, м. "Сучукмаз" по КК на гр. Хасково.УТ-45/25.01.2024
1291Веселин Митев Хубенов Живко Николов Николов Нина Ванчева Иванова Иван Ванчев Николов255УПИ XI, УПИ XIIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и засрояване на УПИ XI и УПИ XII, кв. 255 по плана на гр. Хасково.УТ-46/25.01.2024
1292Роман Георгиев Янчев Красимир Валентинов Антонов9имот пл. № 23 и № 24с. ВойводовоИзменение на кадастрален план за имот пл. № 23 и имот пл. № 24 по кадастралния план на с. Войводово, Община Хасково.УТ-47/25.01.2024
1293Христо Стоянов Атанасов Иво Илиев Стайков14УПИ IIIс. КонушПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III, кв. 14 по плана на с. Конуш, Община Хасково.УТ-50/25.01.2024
1294"Виваком България" ЕАДгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - специализирана план-схема като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на оптично кабелно захранване на "Виваком България" ЕАД до бул. "България" № 168 и № 168а, гр. Хасково".УТ-58/30.01.2024
1295Анастас Генков Костадинов102777195.702.668ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.702.668, ж.р. "Кенана", кв. 1027 по плана на гр. Хасково.УТ-69/08.02.2024
1296Иван Петков Тодоров105877195.703.494ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.703.494, ж.р. "Кенана", кв. 1058 по плана на гр. Хасково.УТ-78/15.02.2024
1297"Електроразпределение Юг" ЕАДс. ЛюбеновоПроект за подробен устройствен план - специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи и парцеларен план, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на нов МТТ 20/0.4 kV и 1 kV за присъединяване на нови потребители", находящи се в м. "Махмуд дере" и м. "Хасмалъка", землище на с. Любеново, Община Хасково.УТ-79/16.02.2024
1298Георги Иванов Николаев - Шаханов Лилия Иванова Николаева110277195.746.38 77195.746.39ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 77195.746.38 и 77195.746.39, ж.р. "Каменец", кв. 1102 по плана на гр. Хасково.УТ-81/16.02.2024
1299Хикмет Али Ибрям104977195.704.177 77195.704.176ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за улична регулация на поземлен имот с идентификатор 77195.704.177 по КК на гр. Хасково и план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.704.176, ж.р. "Кенана", кв. 1049 по плана на гр. Хасково.УТ-82/16.02.2024
1300"ЕФФЕ - 87" ООД121277195.743.130ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.743.130, ж.р. "Каменец", кв. 1212 по плана на гр. Хасково.УТ-84/19.02.2024
1301"ГРИЙН КАСЪЛ ГРУП" ЕООД "ДЖЕНИ СПОРТ" ЕООД1977195.713.424гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрпояване на УПИ XIII, кв. 19 (ПИ 77195.713.424) по плана на гр. Хасково.УТ-87/21.02.2024
1302Господинка Фердинандова Толумова Славка Фердинандова Стайкова Станислав Димитров Хаджиев Красимир Георгиев Иванов Недялко Тенев Вълчев Ангелина Атанасова Янкова1877195.713.423гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрпояване на УПИ XXII, кв. 18 (ПИ 77195.713.423) по плана на гр. Хасково.УТ-88/21.02.2024
1303Хамдие Хасан Шабан Осман Андреев Юлиянов Николинка Георгиева Христова Мария Георгиева Николова Ганка Георгиева Димова7077195.729.9 77195.729.10гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот с идинтификатор 77195.729.10 и изменение на плана за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.729.9 и 77195.729.10 по КК на гр. Хасково.УТ-89/21.02.2024
1304"ПЛАСТЕР" ЕООД77195.20.17м. Дерекьой топраПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.20.17, м. "Дерекьой топра" по КК на гр. Хасково.УТ-91/21.02.2024
1305Огнян Киров Коруев23имот пл. № 116с. МандраИзменение на кадастрален план за имот пл. № 116 по кадастралния план на с. Мандра, Община Хасково.УТ-92/21.02.2024
1306Христо Стойчев Христов19УПИ IIIс. КлокотницаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III - 226, кв. 19 по плана на с. Клокотница, Община Хасково.УТ-93/21.02.2024
1307Мария Петрова Хлебарова Христина Георгиева Хлебарова Пламен Георгиев Хлебаров Кадрие Кадир Исмаил "К.С.К" ЕООД120077195.744.271 77195.744.624 77195.744.625ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и изменение на плана за улична регулация в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 77195.744.271, 77195.744.624 и 77195.744.625 по КК на гр. Хасково, ж.р. "Каменец", кв. 1200 по плана на гр. Хасково.УТ-94/21.02.2024
1308Донка Стефанова Стоева10УПИ II УПИ IIIс. Криво полеПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ II - 51 и УПИ III - 51, кв. 10 по плана на с. Криво поле, Община Хасково.УТ-95/21.02.2024
1309"Беристар" ЕООД15 ИИЗ77195.752.17гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълване със специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ "Беристар", находящ се в поземлен имот с идентификатор 77195.752.17, УПИ XXII, кв. 15 по плана на ИИЗ, гр. Хасково".УТ-109/26.02.2024
1310"Електроразпределение Юг" ЕАДж.р. КенанаПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на кабелна линия 20 kV с РУ 20/0.4 kVА и от нея до ТП 146" ж.р. "Кенана", гр. Хасково.УТ-110/26.02.2024
1311"ИНВИТА" ЕООД11867.100.9с. ВойводовоПроект за подробен устройствен план - специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ "Цветана Димитрова", находяща се в поземлен имот с идентификатор 11867.100.9 по КК на землище с. Войвдово, Община Хасково.УТ-111/26.02.2024
1312Георги Иванов Камбуров86677195.715.435гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.715.435, кв. 866 по плана на гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Жилищна сграда", находящ се в поземлен имот с идинтификатор 77195.715.435 по КК на гр. Хасково.УТ-113/27.02.2024
1313Борислав Антонов Хубенов118077195.748.522ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.748.522, ж.р. "Каменец", кв. 1180 по плана на гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Еднофамилна жилищна сграда", находящ се в поземлен имот с идентификатор 77195.748.522, ж.р. "Каменец", кв. 1180 по плана на гр. Хасково,УТ-114/27.02.2024
1314Тончо Мирчев Гошев Янка Миткова Гошева Георги Тенев Георгиев14УПИ VIс. ПодкрепаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VI, кв. 14 по плана на с. Подкрепа, Община Хасково.УТ-118/28.02.2024
1315Орлин Райчев Райчев90777195.708.437ж.р. ОрфейПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.708.437, ж.р. "Орфей", кв. 907 по плана на гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Еднофамилна жилищна сграда", находящ се в поземлен имот с идинтификатор 77195.708.437, ж.р. "Орфей", кв. 907 по плана на гр. Хасково.УТ-123/07.03.2024
1316"ЕСИ 2019" ЕООД45УПИ III УПИ IVс. ДиневоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ III и УПИ IV, кв. 45 по плана на с. Динево, Община Хасково.УТ-135/19.03.2024
1317Митко Тодоров Кавръков116377195.749.379ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.749.379, кв. 1163, ж.р. "Каменец", гр. Хасково.УТ-137/20.03.2024
1318Динко Тодоров Ходжев130077195.705.816ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и изменение на плана застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.705.816, кв. 1300, ж.р. "Куба", гр. Хасково.УТ-138/20.03.2024
1319Таня Тодорова Тодорова11УПИ IXс. ДиневоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IX, кв. 11 по плана на с.Динево, Община Хасково.УТ-139/20.03.2024
1320"Проектконсулт" ЕООД135177195.745.29ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.745.29, ж.р. "Каменец" по плана на гр. Хасково, Община Хасково и допълване със специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "ФЕЦ с инсталирана мощност до 330 Кwp и кабелна линия за външно ел. захранване", находящ се в поземлен имот с идентификатор 77195.745.29, ж.р. "Каменец" по плана на гр. Хасково, Община ХасковоУТ-144/21.03.2024
1321"НИКОВА КОНСУЛТ" ЕООД Петко Петров ГайдажиевУПИ IV УПИ Vкв. 9с. ЛюбеновоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IV и УПИ V, кв. 9 по плана на с. Любеново, Община Хасково.УТ-146/25.03.2024
1322Петя Благоева ПетковаУПИ IIкв. 250гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ II кв. 250 по плана на гр. Хасково.УТ-160/26.03.2024
1323"СТРОЙМАШТЕХНИКА" ЕООД4 СИЗ77195.707.36гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - допълване със специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ до 165 kW, находящ се в поземлен имот с идентификатор 77195.707.36, УПИ IX, кв. 4 по плана на СИЗ, гр. Хасково"УТ-162/28.03.2024
1324ЕТ "ПАРАПАН - РЕМЗИЕ ПАРАПАН" "ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ" ЕАД6 ИИЗ 765 ИИЗ77195.731.263гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация между кв. 6 и кв. 765 по плана на ИИЗ, гр. Хасково, изменение на плана за регулация на УПИ I, кв. 6 и УПИ VII, кв. 765 по плана на ИИЗ, гр. Хасково и изменение на плана за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.731.263 по КК на гр. Хасково, Община Хасково.96/29.03.2024
1325Димитър Стойчев Ганашев131777195.705.265ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.705.265, кв. 1317, ж.р. "Куба" по плана на гр. Хасково и допълване със специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на ФЕЦ с мощност до 199.65 Кwp и кабелна линия НН за присъединяване на ФЕЦ към техническата инфраструктура" в поземлен имот с идентификатор 77195.705.265, кв. 1317, ж.р. "Куба", гр. Хасково, Община ХасковоУТ-176/03.04.2024
1326Айше Фарадин Атаман77195.122.65м. Дерекьой топраПроект за подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.122.65, м. Дерекьой топра" по КК на гр. Хасково, землище гр. ХасковоУТ-189/11.04.2024
1327"Дрийм Билд 2018" ООД Добрина Жекова Кръстева Веска Жекова Овчарова9077195.737.197гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - работен устройствен план на УПИ IV, кв. 90 по плана на гр. Хасково.УТ-197/19.04.2024
1328Росен Михайлов Русев75085.99.2с. УзунджовоПроект за подробен устройствен план - план за застрояване, специализирана план - схема и парцеларен план за външно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 75085.99.2, м. Сърта", землище с. Узунджово, Община Хасково.УТ-199/19.04.2024
1329Мата Стоянова Завалова1УПИ II УПИ III УПИ IVс. ПодкрепаПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ II-1, УПИ III-2 и УПИ IV-2, кв. 1 по плана на с. Подкрепа, Община Хасково. УТ-200/19.04.2024
1330Димитър Петков Петков133077195.705.846 77195.705.847ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 77195.705.846 и 77195.705.847, кв. 1330, ж.р. "Куба" по плана на гр. Хасково, Община Хасково.УТ-201/19.04.2024
1331Иван Георгиев Иванов101277195.701.163ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.701.163, ж.р. "Кенана", кв. 1012 по плана на гр. Хасково.УТ-202/19.04.2024
1332Анелия Николова Тодорова103377195.702.495ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.702.495, ж.р. "Кенана", кв. 1033 по плана на гр. Хасково.УТ-203/19.04.2024
1333Феодор Георгиев Пулев131077195.705.172ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.705.172, кв. 1310, ж.р. "Куба" по плана на гр. Хасково, Община Хасково.УТ-204/19.04.2024
1334Мюмюн Садула Нешад119577195.744.1ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.744.1, кв. 1195, ж.р. "Каменец" по плана на гр. Хасково, Община Хасково.УТ-205/19.04.2024
1335Мирослава Георгиева Сакалийска107077195.703.344ж.р. КенанаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.703.344, кв. 1070, ж.р. "Кенана" по плана на гр. Хасково, Община Хасково.УТ-206/19.04.2024
1336Халил Мердун Хамди Иван Василев Радев "Македон 2011" ЕООД226а77195.716.207 77195.716.208гр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ I (ПИ 77195.716.208) и УПИ II (ПИ 77195.716.207), кв. 226а по плана на гр. Хасково.УТ-224/26.04.2024
1337Недко Георгиев Колев80677195.729.446ж.р. ИзгревПроект за изменение на подробен устройствен план - допълване със специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за външно ел. присъединяване на ФЕЦ с мощност 24 KWp върху покрив на съществуваща сграда в поземлен имот с идентификатор 77195.729.446, ж.р. "Изгрев", УПИ III, кв. 806 по плана на гр. Хасково.УТ-225/26.04.2024
1338Руска Стоянова Кирова35 УПИ Vс. Криво полеПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ V-327, кв. 35 по плана на с. Криво поле, Община Хасково.УТ-226/26.04.2024
1339Мартин Ангелов Братанов Антон Русев Русев Недялко Дичев Желев305УПИ I УПИ VIII УПИ VIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I, УПИ VIII и УПИ VI, кв. 305 по плана на гр. Хасково, Община Хасково.УТ-227/26.04.2024
1340Иван Колев Колев16УПИ I с. ГарвановоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I, кв. 16 по плана на с. Гарваново, Община Хасково.УТ-228/26.04.2024
1341"Формадом" ООД1338ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за улична регулация на част от кв. 1338 по плана на гр. Хасково.УТ-241/20.05.2024
1342Даниел Руменов Гаргов11XI XIIс. СтойковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация, нов план за застрояване, допълнение със специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на ФЕЦ "Стойково 2" и кабелна линия НН за външно електрозахранване" в УПИ XI и УПИ XII, кв. 11 по плана на с. Стойково, Община Хасково. УТ-242/23.05.2024
1343Николина Йорданова Николова77195.216.159м. ИдимирлиПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.216.159 по КК на гр. Хасково.УТ-245/28.05.2024
1344"ЮЛИ СТРОЙ 99" ЕООД115277195.747.662ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация, изменение на плана за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.747.662, ж.р. "Каменец" по плана на гр. Хасково и допълване със специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на ФЕЦ "Юли строй 99" и кабелна линия НН за външно електрозахранване" находящ се в поземлен имот с идентификатор 77195.747.662, кв.1152, ж.р. "Каменец" по плана на гр. Хасково.УТ-246/28.05.2024
1345"Електроразпределение Юг" ЕАД 77195.128.121м. Дерекьой топраПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема за електроразпределителни мрежи по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Изграждане на 2 бр. РУ 20/0.4 kV в поземлен имот с идентификатор 77195.128.121 с кабелни линии СрН и НН за присъединяване на нови потребители в м. "Дерекьой топра", гр. Хасково. УТ-247/28.05.2024
1346Община Хасково Сдружение "АДП" ДЗЗД77195.186.74м. Казан топраПроект за изменение на подробен устройствен план - допълнение с план-схема по част ВиК, изготвена на основание чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и парцеларен план, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Уличен водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП ф90 /ул. "Шипченски проход"/ до поземлен имот с идентификатор 77195.186.74 по КК на гр. Хасково, м. "Казан топра".УТ-248/28.05.2024
1347Даниела Георгиева Вълчева Станимир Боянов Кирилов25УПИ XXIV УПИ XXVс. СтамболийскиПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XXIV и УПИ XXV, кв. 25 по плана на с. Стамболийски, Община Хасково.УТ-249/28.05.2024
1348Владимир Митков Чиликов Мирослава Миткова Бойдева77195.117.46гр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - план за регулация на поземлен имот с идентификатор 77195.117.46 по плана на гр. Хасково.УТ-250/28.05.2024
1349Сюлейман Али Сюлейман Айлин Басри Сюлейман473УПИ XXIгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.719.27, УПИ XXI, кв. 473 по плана на гр. Хасково.УТ-262/30.05.2024
1350"Трейдимекс" ЕООД7 ИИЗУПИ IX УПИ IV УПИ Vгр. ХасковоПроект за подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване на УПИ IX, УПИ IV и УПИ V, кв. 7 по плана на ИИЗ гр. Хасково.УТ-275/03.06.2024
1351Иван Костов Иванов37УПИ IX с. КонушПроект за изменение на подробен устройствен план - допълване със специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на кабелна линия НН за външно ел. захранване на ФЕЦ", находящ се в УПИ IX, кв. 37 по плана на с. Конуш, Община Хасково. УТ-276/04.06.2024
1352Димитрийка Радева Казакова41УПИ X с. МалевоПроект за изменение на подробен устройаствен план - план за регулация на УПИ X, кв. 41 по плана на с. Малево, Община Хасково. УТ-277/10.06.2024
1353Анастасия Бойдева Тонева130977195.705.169ж.р. КубаПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.705.169, кв. 1309, ж.р. "Куба" по плана на гр. Хасково, Община Хасково.УТ-278/10.06.2024
1354Айлин Мюмюн Есад Мюмюн Сюлейман Мюмюн110577195.746.89ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.746.89, кв. 1105, ж.р. "Каменец" по плана на гр. Хасково, Община Хасково.УТ-283/11.06.2024
1355"МБАЛ - Хасково" АД740УПИ Vгр. ХасковоПроект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ V, кв. 740 по плана на гр. Хасково, Община Хасково.УТ-284/12.06.2024
1356Станчо Атанасов Петров77195.107.5 77195.107.6м. КенанаПроект за изменение на подробен устройствен план - допълване със специализирана план-схема за водоснабдяване и парцеларен план като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Сградно водопроводно отклонение от частен водопровод до поземлени имоти с идентификатори 77195.107.5 и 77195.107.6 по КК на гр. Хасково".УТ-296/13.06.2024
1357Ренета Руменова Тютюнджиева112877195.747.247ж.р. КаменецПроект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.747.247, кв. 1128, ж.р. "Каменец" по плана на гр. Хасково, Община Хасково.УТ-306/14.06.2024
1358"Електроразпределение Юг" ЕАД 77195.186.80м. Казан топраПроект за подробен устройствен план - парцеларен план и план-схема за електроразпределителни мрежи по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Реконструкция на кабелна мрежа НН в м. "Казан топра" за развитие на ел. разпределителната мрежа в района и външно ел. захранване на "Еднофамилна жилищна сграда" находяща се в поземлен имот с идентификатор 77195.186.80 по КК на гр. Хасково.УТ-308/18.06.2024
1359Община Хасково 77195.31.27м. Казан топраПроект за подробен устройствен план - план за улична регулация на поземлен имот с идентификатор 77195.31.27 по КК на гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на улица в поземлен имот с идентификатор 77195.31.27 по КК на гр. Хасково с пътна връзка за ПИ 77195.31.53 по КК на гр. Хасково.УТ-321/20.06.2024
1360Георги Вълчев Киряков14УПИ IIIс. СтамболийскиПроект за изменение на подробен устройствен план - допълване със специализирана план-схема за електроразпределителни мрежи по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: "Изграждане на кабелна мрежа НН за външно ел. захранване на ФЕЦ", находяща се в УПИ III-88, кв. 14 по плана на с. Стамболийски, Община Хасково.УТ-324/25.06.2024