Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол от заседанието на Постоянната комисия по земеделието, горите и проблемите на селата на 25.03.2024 г.

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 25.03.2024 г. /понеделник/ от 17.30 ч. се проведе заседание на Постоянната комисия по земеделието, горите и проблемите на селата

при Общински съвет – Хасково.

 

Присъстваха: Румен Стоянов, Сание Иса, Марин Райчев и Тянка Дякова.

Отсъства: Сениха Неждет, Светослава Стоянова, Здравко Узунов.

На заседанието присъства г-н Делчев - Заместник председател на Общински съвет – Хасково.

Заседанието на комисията бе открито от председателя Сание Иса при спазване на следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

5.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за“ -  4  ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

14.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧВАЩ: ВОДОЕМ, РАЗПОЛОЖЕН В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.301.46, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ХАСКОВО; ЯЗОВИР, РАЗПОЛОЖЕН В ПИ С ИДИНТИФИКАТОР 11867.15.37, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ВОЙВОДОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО И ВОДОЕМ, РАЗПОЛОЖЕН В ПИ С ИДИНТИФИКАТОР 46992.111.5, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО МАНАСТИР, ОБЩИНА ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за“ -  4  ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

 

Председател на ПК по земеделието,        

горите и проблемите на селата: /п/

                              /Сание Иса/

 

Изготвил протокола: /п/

                            /Мария Богданова/

Последна промяна: 26 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!