Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол от заседанието на Постоянната комисия по ТСУ и транспорт на 26.03.2024 г.

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 26.03.2024 г. /вторник/ от 16:30 ч. се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ и транспорт при Общински съвет – Хасково.

 

Присъстваха: Сунай Алиев, Димитър Траянов, Иван Иванов, Шенол Вели, Георги Иванов, Валентин Маринов и Пламен Пейков.

Отсъстват:

 

На заседанието на ПК по ТСУ и транспорт присъства и Делян Делчев – заместник председател на Общински съвет – Хасково, мандат 2023-2027 г.

Заседанието на ПК по ТСУ и транспорт откри Председателя й г-н Сунай Алиев и премина при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

2.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПП БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЕСУТ/ ПРИ ОБЩИНА ХАСКОВО – публикувана на сайта на община Хасково на 24.01.2024 г. Постъпили 5 предложения:

Сунай Алиев предложи да не се разглежда тази докладна записка заедно с петте си предложения, тъй като според него са незаконосъобразни.

Валентин Маринов коментира, че е задължително Община Хасково да има такава Наредба и сме единствената община, която няма такава наредба, ако я отхвърлим. Закона го изисква и предложи, ако трябва да направят корекции,  след това да се приеме.

Шенол Вели изрази мнение, че са супер несериозни получените предложения и няма нужда постоянната комисия да се занимава с тях.

Делян Делчев уточни, че тази Наредба я прави кмета, а не общинските съветници.

Според г-н Валентин Маринов, съгласно Закона за устройство на територията могат да участват общински съветници.

 

1-во предложение: получено на 31.01.2024 г. от Иванка Атанасова относно избор на секретар на ЕСУТ „да бъде Георги Иванов“;

2-ро предложение: получено на 01.02.2024 г. от Димитър Христов относно включване в правилника „общински съветник даподписва заповедите за устройствен план в деня на заседението на експертния съвет.“

3-то предложение: получено на 02.02.2024 г. от Ангел Димитров относно „експертния съвет да се излъчва по БТВ Радио“.

4-то предложение: получено на 05.02.2024 г. от Татяна Петрова относно „излъчване на ЕСУТ по национална медия с картина и звук“.

5-то предложение: получено на 14.02.2024 г. от Трифон Митев относно приемане на чл.16, ал. 2 като настоящата ал.2 стане ал.3 със съдържание „Представителите на Общински съвет – Хасково преди всяко заседание на ЕСУТ изпяват акапелно химна на гр. Хасково, химна на Република България и химна на Европейския съюз“ и при отказ Председателя на Общинския съвет ги изгонва от заседанието с пръчката на Хари Потър.

Гласуваме предложението на г-н Алиев да отпадне гласуването на докладната записка по т.2 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

„за” – 4 ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – 1 /Иван Иванов/

Не участват в гласуването – Георги Иванов и Валентин Маринов

Решение:

Не допуска за разглеждане Докладната записка и НЕ подкрепя проекта за решение, както и предложенията към нея.

 

19.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /УПИ III - 440, КВ.48 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА С. МАЛЕВО, ОБЩИНА ХАСКОВО/.

Резултат от гласуването:

„за” – 6 ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

20.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /УПИ III - 109, КВ.4 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА С. КОНУШ, ОБЩИНА ХАСКОВО/.

Резултат от гласуването:

„за” –  5;      „против” –  няма;      „въздържали се” – 1 /Георги Иванов/

Не участва - Валентин Маринов.

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

26.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ МЕЖДУ КВ.6 И КВ.765 ПО ПЛАНА НА ИИЗ, ГР. ХАСКОВО, ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА  РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ I, КВ. 6 И УПИ VII, КВ.765 ПО ПЛАНА НА ИИЗ, ГР. ХАСКОВО И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.731.263 ПО КК НА ГР. ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за” – 5 ;  „против” –  няма;          „въздържали се”–2 /В.Маринов, Г.Иванов/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

27.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА РЕШЕНИЕ № 28 ОТ 22.12.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.

Резултат от гласуването:

„за” – 5 ;  „против” –  няма;          „въздържали се”–2 /В.Маринов, Г.Иванов/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

28.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.30, АЛ.3 ОТ ППЗОЗЗ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОЕЖ: КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН – ВЪНШНА ВРЪЗКА НА ФЕЦ В УПИ VI-6, КВ. 44 в С. СТАМБОЛИЙСКИ.

Резултат от гласуването:

„за” – 5 ;  „против” –  няма;          „въздържали се”–2 /В.Маринов, Г.Иванов/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

29.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ОТНОСНО: ЗАПОЧВАНЕ НА СПЕШНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО УКРЕПВАНЕ НА УЛ. „СТОЯН ЗАИМОВ“ 24-33, ГР. ХАСКОВО.

Иван Иванов уточни, че изказаното в докладната записка на колегите от Възраждане е от доста години и са прави в това, което искат, а именно да се обсъди тази точка на Общински съвет. Уточни, че е улицата на бившето заведение „Бялото конче“.

Димитър Траянов се интересува дали има Вик и други разрешителни.

Според Валентин Маринов специално в ТСУ е добре да го прочетем този ЗУТ.

Резултат от гласуването:

„за” – 3;      „против” –  4;    „въздържали се” – няма

Решение:

Не допуска за разглеждане Докладната записка и НЕ подкрепя проекта за решение.

 

 

Председател на ПК по ТСУ и транспорт: /п/

                     /Сунай Алиев/

 

Изготвил протокола:

                   /Мария Богданова/

Последна промяна: 27 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!