Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол от заседанието на Постоянната комисия по обществен ред и законност при Общински съвет – Хасково, мандат 2019-2023г. на 24.04.2024 г.

 

                                                                  П Р О Т О К О Л

      

Днес, 24.04.2024 г. /сряда/ от 17.15 ч. в заседателната зала на Община Хасково се проведе заседание на Постоянната комисия по обществен ред и законност, МАНДАТ 2019-2023 г.

Присъстваха: Иван Минев, Камен Тодоров, Тянка Дякова, Димитър Траянов, Тодор Кръшков и Богдан Кирилов.

Отсъстваха: Исмаил Исмаил.

Заседанието бе открито от Председателя на постоянната комисия Иван Минев и премина при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

            2.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

            3.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.101.1 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

            4.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА ХАРАКТЕРА НА СОБСТВЕНОСТТА ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА ОБЩИНСКА ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ.

Резултат от гласуването:

„за“ -  4;    „против“ – 2 /К.Тодоров, Б.Кирилов/; „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

            5.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВ ОДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА СМЕКЧАВАНЕ И ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В ОБЩИНА ХАСКОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2030 Г. /ПДУЕК/ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ № BGENVIRONMENT – 4.004-0013-C02 „ПРЕХОД КЪМ КЛИМАТИЧНО УСТОЙЧИВИ ОБЩНОСТИ“, РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФМ НА ЕИП 2014-2021 Г.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

            6.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2024 ГОДИНА.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

            7.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2024 ГОДИНА.

Богдан Кирилов предложи да не се приема програмата, защото е смесица от програма и правилник. Това е един Правилник и са написали Програма. Няма публично обсъждане, а имаме действащи правила и мисля, че ще допуснем грешка, ако тази докладна бъде приета.

Камен Тодоров подкрепи мнението на г-н Кирилов.

 

Резултат от гласуването:

„за“ - 4 ;       „против“ – 1 /Б.Кирилов/;         „въздържали се“ – няма.

Не участва Камен Тодоров.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

            8.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ЗА 2024 ГОДИНА.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

            9.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.746.175 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО И ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.750.85 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

            10.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.741.53 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, УЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ № 12/.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

            11.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ М ЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.739.6 ПО КК НА ГР. ХАСКОВО, УЛ. „БЯЛА СЛАТИНА“ № 9.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

            12.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ В ОБХВАТА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 77195.746.448, Ж.Р. „КАМЕНЕЦ“, ГРАД ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

            13.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.30, АЛ.3 ОТ ППЗОЗЗ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОЕЖ: КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН – ВЪНШНА ВРЪЗКА НА ФЕЦ В УПИ VI-6, КВ. 44 в СЕЛО СТАМБОЛИЙСКИ.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

            14.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150 ОТ ЗУТ ЗА СТРОЕЖ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗМЕСТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД ЕТ ф 546, ЗАХРАНВАЩ РЕЗЕРВОАР „РАДАРИТЕ“ И ВОДОПРОВОД ЕТ ф 350 ОТ РЕЗЕРВОАР „РАДАРИТЕ“ ДО КРАНОВА ШАХТА С РЕГУЛАТОР“ С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ в ГРАД ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

            15.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150 ОТ ЗУТ ЗА СТРОЕЖ: ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД СТ.377 В УЧАСТЪКА ОТ О.Т.72 НА УЛ. „БЯЛ КАМЪК“ ДО УЛ. „ПЛОВДИВСКА“ И ДО РЕЗЕРВОАР „БИРЕНА“ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД ф90 ПО УЛ. „БЯЛ КАМЪК“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“РОЗОВА ДОЛИНА“ ДО УЛ. „ПЛОВДИВСКА“, ГРАД ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

            16.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПГ „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО – публикувана на сайта на Община Хасково на 13.03.2024 г.

Г-н Минев изрази мнение, че в предложения Правилник има пропуски и счита, че докладната не следва да бъде допусната и подкрепяна.

Резултат от гласуването:

„за“ -  2;       „против“ – 3;         „въздържали се“ – 1 /Т.Кръшков/.

РЕШЕНИЕ:

Не допуска за разглеждане Докладна записка и НЕ подкрепя проекта за решение.

 

            17.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ТУРИЗЪМ И  МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ОТНОСНО: ИМЕНУВАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА ЗА ТЕНИС НА МАСА В СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК“ – ГР. ХАСКОВО, УЛ. „СРЕДНА ГОРА“ № 2, ЕТАЖ 2 В ПАМЕТ НА М.С. ГЕОРГИ ДАМЯНОВ, ТРЕНЬОР ПО ТЕНИС НА МАСА.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

            18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА – ХАСКОВО.

 

Резултат от гласуването на предложението да се гласуват ъмблок решенията:

„за“ -  6;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Решението да се гласуват едновременно за всички се приема.

––––––

Резултат от гласуването на докладната записка с предложените в нея суми:

„за“ -  6;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

            19.ОБСЪЖДАНЕ ИЗВЪНРЕДНА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОДИТЕН КОМИТЕТ НА ОБЩИНА – ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за“ -  5;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – 1 /К.Тодоров/.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

         Преди да закрие заседанието на ПК по обществен ред и законност, г-н Минев се върна към т. 8 от дневния ред, а именно:

            8.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ЗА 2024 Г., към което решение предложи да се допълни като основание и текста „чл.12, ал.2 от  Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби“.

Предложението бе подложено на гласуване.

 

Резултат от гласуването на предложението на г-н Минев да се допълни проекта за решение с текста: чл.12, ал.2 от Наредбата за условията и реда за осъществяне на закрила на деца с изявени дарби“.:

„за“ -  6;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Приема да се допълни проекта за решение с цитирания текст и допуска за разглеждане Докладна записка.

         Поради изчерпане на дневния ред заседанието бе закрито.

 

                                               Председател на ПК по обществен ред и законност:

                                                             /Иван Минев/

Изготвил протокола:

        /Мария Богданова/

Последна промяна: 25 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!