Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол от заседанието на Постоянната комисия по Обществен ред и законност на 27.03.2024 г.

 

П Р О Т О К О Л

      

Днес, 27.03.2024 г. /сряда/ от 17.00 ч. в заседателната зала на Община Хасково се проведе заседание на Постоянната комисия по обществен ред и законност.

 

Присъстваха: Иван Минев, Камен Тодоров, Тянка Дякова, Димитър Траянов, Веселина Иванова, Велина Недева, Шенол Вели, Тонка Атанасова.

Отсъстваха: Исмаил Исмаил.

На заседанието на ПК по обществен ред и законност присъства Делян Делчев – заместник председател на Общински съвет – Хасково.

Заседанието бе открито от Председателя на постоянната комисия Иван Минев и премина при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за” – 7 ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

2.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПП БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЕСУТ/ ПРИ ОБЩИНА ХАСКОВО – публикувана на сайта на община Хасково на 24.01.2024 г. Постъпили 5 предложения.

Веселина Тенчева уточни, че компетентността на Общинския съвет не е всеобхватна и „условията и редът за работа на експертните съвети се уреждат със заповед на органа, който ги назначава“, а това е кмета на общината. Освен, че назначава този ЕСУТ, определя и неговите правила за работа. Погледнете всички общини - те имат правила, не правилници и са одобрени от кмета включително и от Община Пловдив, от където е преписан този правилник. Г-жа Тенчева предложи ПК по обществен ред и законност да не допуска тази докладна за разглеждане и подкрепяне.

Шенол Вели изказа мнение, че получените предложения са подигравка и подценяване на общинските съветници и дори не са за коментиране.

 

Въпреки предложението да не се гласуват предложенията бяха гласувани по отделно, както следва:

 

1-во предложение: получено на 31.01.2024 г. от Иванка Атанасова относно избор на секретар на ЕСУТ „да бъде Георги Иванов“;

Резултат от гласуването:

„за” –  няма; „против” –  4; „въздържали се”–3 /В.Тенчева, Т.Атанасова, В.Недева/

Решение:

НЕ допуска за разглеждане Предложение първо към Докладната записка и Не подкрепя предложението.

 

2-ро предложение:  получено на 01.02.2024 г. от Димитър Христов относно включване в правилника „общински съветник да подписва заповедите за устройствен план в деня на заседението на експертния съвет.“

Резултат от гласуването:

„за”–няма ; „против” – 3/Ив.Минев,Т.Дякова,Ш.Вели/; „въздържали се” – 4

Решение:

НЕ допуска за разглеждане Предложение второ към Докладната записка и Не подкрепя предложението.

 

3-то предложение: получено на 02.02.2024 г. от Ангел Димитров относно „експертния съвет да се излъчва по БТВ Радио“.

Резултат от гласуването:

„за”–няма ; „против” – 3/Ив.Минев,Т.Дякова,Ш.Вели/; „въздържали се” – 4

Решение:

НЕ допуска за разглеждане Предложение трето към Докладната записка и Не подкрепя предложението.

 

4-то предложение: получено на 05.02.2024 г. от Татяна Петрова относно „излъчване на ЕСУТ по национална медия с картина и звук“.

Резултат от гласуването:

„за”–няма ; „против” – 3/Ив.Минев,Т.Дякова,Ш.Вели/; „въздържали се” – 4

Решение:

НЕ допуска за разглеждане Предложение четвърто към Докладната записка и Не подкрепя предложението.

 

5-то предложение: получено на 14.02.2024 г. от Трифон Матев относно приемане на чл.16, ал. 2 като настоящата ал.2 стане ал.3 със съдържание „Представителите на Общински съвет – Хасково преди всяко заседание на ЕСУТ изпяват акапелно химна на гр. Хасково, химна на Република България и химна на Европейския съюз“ и при отказ Председателя на Общинския съвет ги изгонва от заседанието с пръчката на Хари Потър.

Резултат от гласуването:

„за”–няма ; „против” – 3/Ив.Минев,Т.Дякова,Ш.Вели/; „въздържали се” – 4

Решение:

Не допуска за разглеждане Предложение пето към Докладната записка и Не подкрепя предложението.

 

Резултат от гласуването на основния текст на Докладната по т.2 от дневния ред:

„за” – 1 /Т.Атанасова/; „против” – 5; „въздържали се” – 1 /В.Недева/

Решение:

НЕ допуска за разглеждане Докладната записка и НЕ подкрепя проекта за решение.

 

3.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПП ВЪЗРАЖДАНЕ ОТНОСНО: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО - публикувана на сайта на община Хасково на 24.01.2024 г. Няма постъпили предложения. Имате думата, колеги!

Веселина Тенчева изказа няколко забележки по докладната. Първо искат промяна в „Наредбата за рекламната и информационната дейност …“, а такава Наредба с такова наименование Община Хасково няма. По отношение на рекламирането не можем да си позволим в подзаконов нормативен акт да вписваме нещо, за което няма дефиниция като традиционна или нетрадиционна ориентация. Другата смущаваща забележка е дискриминационния характер, а именно, че е забранено ограничаване основано на: пол, етнос, сексуална ориентация и т.н. Тази „нетрадиционна сексуална ориентация“ може да се отнесе към точката в Наредбата ориентирана към „добрите нрави“ и това е напълно достатъчно. Поради тези забележки и обстоятелства г-жа Тенчева ще гласува против.

Камен Тодоров подкрепи г-жа Тенчева и каза, че също няма да подкрепи докладната записка по т. 3.

Резултат от гласуването:

„за” – няма ;      „против” –  8;      „въздържали се” – няма

Решение:

НЕ Допуска за разглеждане Докладната записка и НЕ подкрепя проекта за решение.

 

4.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за” – 7 ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – 1 /В.Недева/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

5.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за” – 7 ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – 1 /К.Тодоров/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

6.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2024 ГОДИНА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /ПАРК „БЯЛО МОРЕ“/.

Резултат от гласуването:

„за” – 8;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

7.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2024 ГОДИНА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /стая в КМЕТСТВО – с. НИКОЛОВО/.

Резултат от гласуването:

„за” – 8;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

8.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТЧЕТ ЗА 2023 Г. ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ /ФПЧ10/ И ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕРОДИ /ПАВ/ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2024 Г.

 

Тонка Атанасова  изказа мнение, че има доста технически грешки в докладната и ще съдейства на колегите от общината да ги отстранят. Забележките й са относно това да се опишат точно къде са сензорите, записано, че има мониторинг на три станции, а това не са станции, това са сензори. Ако погледнем в сайта на общината, Кенана е по-замърсен от центъра - така отчитат сензорите. В този отчет от миналата година имат наказателни постановления и е добре да се предоставят поотделно разбити, за да се предоставят повече данни.

Тенчева коментира, че г-жа Атанасова е специалист и ако иска може да поиска промяна в отчета, който да прегледа и одобри след корекция.

Недева каза, че по отговорите „мярката не е изпълнена“ би желала да се уточни какво се прави по тази точка.

Според Камен Тодоров добре е човека, който е писал докладната да присъства на заседанието.

Резултат от гласуването:

„за” – 7 ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – 1 /К.Тодоров/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

9.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.721.354 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, УЛ. „ДОБРУДЖА“ № 53/.

Резултат от гласуването:

„за” – 8;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

10.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /УПИ II В КВ. 1 ПО ПЛАНА НА СЕЛО ОРЛОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО/.

Резултат от гласуването:

„за” – 8 ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

11.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.741.23 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, УЛ. „ПРЕОБРАЖЕНИЕ“ № 14/.

Резултат от гласуването:

„за” – 8 ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

12.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /УПИ III В КВ.1 ПО ПЛАНА НА СЕЛО МАНАСТИР, ОБЩИНА ХАСКОВО/.

Резултат от гласуването:

„за” – 8 ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

13.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.716.303 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, УЛ. „ГРАДИНСКА“/.

Резултат от гласуването:

„за” – 8 ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

14.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧВАЩ: ВОДОЕМ, РАЗПОЛОЖЕН В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.301.46, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ХАСКОВО; ЯЗОВИР, РАЗПОЛОЖЕН В ПИ С ИДИНТИФИКАТОР 11867.15.37, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ВОЙВОДОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО И ВОДОЕМ, РАЗПОЛОЖЕН В ПИ С ИДИНТИФИКАТОР 46992.111.5, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО МАНАСТИР, ОБЩИНА ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за” – 8 ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

15.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА РАЙОННО МЮФТИЙСТВО – ХАСКОВО /С. МАСЛИНОВО/.

Резултат от гласуването:

„за” – 8 ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

16.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ХАСКОВО.

Тонка Атанасова изказа съвместно мнение с г-жа Недева, че неколкократно се  натъкват на недобросъвестно управление на битовите отпадъците, които се изхвърлят извън кошовете за смет. Биха искали такава точка да се включи в договора, както и стопанисването на сградата.

 

Камен Тодоров предложи на заседанието да бъде поканен управителя на болничното заведение.

Резултат от гласуването:

„за” – 8;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

17.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ И МАНДАТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК – ХАСКОВО.

Иван Минев уточни, че по т.4 трябва да кажем подкрепяме или не подкрепяме инвестиционния план.

Камен Тодоров предложи постоянната комисия да отхвърли докладна съответно:

По т. 1  не приема отчета

По т. 2 не приема отчета за 2023

По т. 3 не приема отчета за 2024

По т. 4 не приема инвестиционната програма 2024 г.

Веселина Тенчева уточни по т. 1 до 3 нещата са ясни, по т.4 е оставено ПК да прецени инвестицията.

Резултат от гласуването на предложението на Тодоров:

„за” – 8 ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и НЕ подкрепя проекта за решение по т.1 , т.2, т.3 и т.4.

 

18.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. /ОУ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ХАСКОВО/.

Резултат от гласуването:

„за” – 8 ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

19.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /УПИ III - 440, КВ.48 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА С. МАЛЕВО, ОБЩИНА ХАСКОВО/.

Резултат от гласуването:

„за” – 8 ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

20.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /УПИ III - 109, КВ.4 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА С. КОНУШ, ОБЩИНА ХАСКОВО/.

Резултат от гласуването:

„за” – 8 ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

21.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.702.226 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, УЛ. „Д-р ГЕОРГИ КИТОВ“, Ж.Р. „КЕНАНА“/.

Резултат от гласуването:

„за” – 8 ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

22.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.729.596 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, МЕСТНОСТ „ИЗГРЕВ-ЗАПАД“/.

Резултат от гласуването:

„за” – 8;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

23.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА – ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР № 77195.709.39 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО. /Търг. обект № 6 в УПИ I, кв.9/.

Резултат от гласуването:

„за” – 8 ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

24.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА – ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР № 77195.709.39 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО. /бул. „Васил Левски“ – 3 броя гаражи за мотопеди/.

Резултат от гласуването:

„за” – 8 ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

25.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА – ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР № 77195.734.39 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за” – 8;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

26.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ МЕЖДУ КВ.6 И КВ.765 ПО ПЛАНА НА ИИЗ, ГР. ХАСКОВО, ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА  РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ I, КВ. 6 И УПИ VII, КВ.765 ПО ПЛАНА НА ИИЗ, ГР. ХАСКОВО И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.731.263 ПО КК НА ГР. ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за” – 8;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

27.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА РЕШЕНИЕ № 28 ОТ 22.12.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.

Резултат от гласуването:

„за” – 6;  „против” –  няма; „въздържали се” – 2 /К.Тодоров, Т.Атанасова/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

28.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.30, АЛ.3 ОТ ППЗОЗЗ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОЕЖ: КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН – ВЪНШНА ВРЪЗКА НА ФЕЦ В УПИ VI-6, КВ. 44 в С. СТАМБОЛИЙСКИ.

Тонка Атанасова обясни, че се въздържа да гласува, заради получен отговор от областния управител на подобна докладна записка като тази.

/Митко Траянов напусна залата/

Резултат от гласуването:

„за” – 4 ; „против” –  няма; „въздържали се” – 3 /К.Тодоров, Т.Атанасова, Т.Дякова/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

29.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ОТНОСНО: ЗАПОЧВАНЕ НА СПЕШНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО УКРЕПВАНЕ НА УЛ. „СТОЯН ЗАИМОВ“ 24-33, ГР. ХАСКОВО.

Веселина Тенчева взе думата и уточни, че трябва да се направи цялостен проект за всички тези сигнали. Не е ясно какво точно се иска с тази докладна?

Шенол Вели обясни, че има доста такива случаи и може да се пуснат сигнали до архитектурата.

Камен Тодоров предложи да се гласува докладната да се разгледа в зала.

Г-жа Тенчева обясни накратко каква е процедурата по случая в докладната записка, а г-н Минев уточни че цитирания чл. 417 изисква незабавно изпълнение…

Резултат от гласуването:

„за” – 1 /К.Тодоров/; „против” –  4; „въздържали се” – 2 /Т.Атанасова, В.Недева/

Решение:

НЕ допуска за разглеждане Докладната записка и НЕ подкрепя проекта за решение.

 

30.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ОТНОСНО: СЪЗДАВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ХАСКОВСКИ БИЗНЕС ОНЛАЙН БЮЛЕТИН.

Резултат от гласуването:

„за” – 1 /К.Тодоров/; „против” –  4; „въздържали се” – 2 /Т.Атанасова, В.Недева/

Решение:

НЕ допуска за разглеждане Докладната записка и НЕ подкрепя проекта за решение.

 

31.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА – ХАСКОВО /14 човека/.

Г-н Минев предложи докладната да се гласува за всички заедно и бе подкрепен от всички.

Резултат от гласуването:

„за” – 7;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

32.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА – ХАСКОВО / 4 човека/.

Веселина Тенчева попита г-н Тодоров дали правят нов правилник, както бе казала Ина  Георгиева. Според г-жа Тенчева не е правилно хора, които не работят, поради някаква причина или не са здравно осигурени и са решили, че трябва да отидат някъде да се лекуват да получават помощи. Тези помощи трябва да отидат при хора, които нямат друга алтернатива. Получава се така, че всеки, който е платил за нещо ние му даваме някаква сума от някакво лечение. Вече втора сесия виждам такива хора, които са се лекували някъде.

Иван Минев предложи да се гласува докладната за всички хора, а не по отделно за всеки подал документи, което се прие единодушно.

 

Резултат от гласуването:

„за” – 6 ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – 1 /В.Тенчева/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

33.ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА ВЪВ ВИДА ТЕРИТОРИЯ И НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТ С ЕДИНТИФИКАТОР: 77195.101.1 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ХАСКОВО /за Гробищен парк/

Резултат от гласуването:

„за” – 7 ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

 

Председател на ПК по обществен ред и законност:

         /Иван Минев/

 

Изготвил протокола:

        /Мария Богданова/

Последна промяна: 28 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!