Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол от 13.02.2024 г. на Постоянната комисия по ТСУ и транспорт при Община Хасково

 

П Р О Т О К О Л

Днес, 13.02.2024 г. /вторник/ от 16:30 ч. се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ и транспорт при Общински съвет – Хасково.

Присъстваха: Сунай Алиев, Димитър Траянов, Иван Иванов, Шенол Вели, Георги Иванов, Валентин Маринов и Пламен Пейков.

На заседанието на ПК по ТСУ и транспорт присъства и Делян Делчев – заместник председател на Общински съвет – Хасково, мандат 2023-2027 г.

На заседанието присъстваха г-жа Тоня Маркова – началник отдел „Архитектура, градоустройство и кадастър“ към Община Хасков и представител на фирма „Енери Бг-1“ адвокат Борислав Симпличев

Заседанието на ПК по ТСУ и транспорт бе водено от г-н Димитър Траянов и премина при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

5.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2024 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Резултат от гласуването:

„за” – 7 ;      „против–  няма;      „въздържали се” – няма.

Решение 

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

10.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО И ТАКСИТЕ СЪБИРАНИ НА ЛЕТИЩЕ „УЗУНДЖОВО“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Георги Иванов: Това летище няма изградена инфраструктура. Моята забележка е, че това нещо трябва да се разглежда след уточнение на инфраструктура и генерален план относно бъдещата функция на тази писта.

Валентин Маринов: За да вземаме такси за нещо трябва да имаме лиценз. Това, че го наричаме летище, не означава, че е понеже нямаме подробен устройствен план и не е съгласуван със съседните постройки. Няма лошо да има подобен тип летище за такива цели, но да се изпълни по правилния ред и да се отдели бюджет за проектиране и лицензиране.

Предложение: Да се изработи подробен инфраструктурен план, в който ясно и категорично е упоменато каква функция ще изпълнява летище Узунджово.

Гласува се докладната, плюс забележката на г-н Иванов да се направи предварителен устройствен план.

Резултат от гласуването:

„за” –7 ;          „против–  ;             „въздържали се” – няма.

Решение 

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

15.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.706.92 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, КВ.1320/Ж.Р. „КУБА“/

Валентин Маринов: Понеже следващите няколко точки са идентични, искам да споделя наблюдение по темата. В подобни случаи Общината е ощетена, понеже оценката на оценителя е по-ниска от неговото заплащане, като така се изразходват  допълнителни средства и процедурата отнема много време.

Предложение: Обсъждане и изменение на наредбата за общинска собственост.

Резултат от гласуването:

„за” –7 ;      „против–  няма;     „въздържали се” – няма.

Решение 

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

16.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.705.386 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, КВ. 1331/Ж.Р. „КУБА II“/.

Георги Иванов: Предлагам да добавим  и условието, че на сесията на 16.02.2024 в залата очакваме да има готова скица и проект на предполагаемата реализацията.

Резултат от гласуването:

„за” –7 ;      „против–  няма;   „въздържали се” – няма.

Решение 

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

17.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.705.180 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, КВ. 1309 /Ж.Р. „КУБА II“/

Валентин Маринов: Имам питане – какво се случва с квадратите, които трябва да се предадат в улицата? Как се актува след като уж се урегулира, а остава с неуредени граници? Трябва да се обсъдят промени относно тези въпроси.

Резултат от гласуването:

„за” –6 ;      „против–  няма;   „въздържали се” – В. Маринов

Решение 

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

18.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-181 ПО ПЛАНА НА С. КОНУШ, КВ.16, ОБЩИНА ХАСКОВО/.

Резултат от гласуването:

„за” –7 ;      „против–  няма;   „въздържали се” – няма;

Решение 

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

19.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.703.630 /УПИ VI/ ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, КВ. 203, УЛ. „ВИДИН“.

Резултат от гласуването:

„за” –7 ;      „против–  няма;   „въздържали се” – няма;

Решение 

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

21.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ЗА ПОДЗЕМНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ И ЗА ОТПИЧНИ КАБЕЛИ ОТ ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С КАДАСТРАЛНИ ИДЕНТИФИКАТОРИ 37383.500.313, 37383.113.236, 37383.113.238,37383.113.220, 37383.503.132, 37383.113.216, 37383.113.232 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО КНИЖОВНИК, ОБЩИНА ХАСКОВО И 22589.58.203 В ПОЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ДОЛНО ВОЙВОДИНО, ОБЩИНА ХАСКОВО ДО ПОДСТАНЦИЯ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДИНТИФИКАТОР 37383.500.315 ПО КККР НА СЕЛО КНИЖОВНИК, ОБЩИНА ХАСКОВО

Във връзка с тази точка е поканен и представител на фирма „Енери Бг-1“ – Борислав Симпличев.

Валентин Маринов: Имам питане относно парцелния план, който е изготвен и е одобрен през РЗИ, ВИК и EVN, но има и парцелен план, който е одобрен от Община Хасково.  В забележката от EVN виждаме, че се преминава през частни имоти, те ще се отчуждават ли?

Борислав Симпличев: Не, ще трябва да бъде свикана комисия по чл. 210 от ЗУТ, която да определи размера на обезщетенията на имотите, които търпят сервитут, което се случва преди издаването на разрешително за строеж.

Валентин Маринов: Кое налага размера на сервитута на различните места откъдето преминава кабелът?

Борислав Симпличев: Идеята е да се засегнат максимално малко частни имоти.

Валентин Маринов: Важно за протокола искам да отбележа, че Община Хасково не е изпратила писмо до нито един възложител и собственик на ниви, обявено е само в Държавен Вестник. Също така как има печат на Община Хасково, като не е взето решение от одобряващ орган?

Георги Иванов: Уточнена ли е сумата за обезщетението?

Борислав Симпличев: Не, тепърва комисията ще определя.

Георги Иванов: Слабостта на тези, които искат да прекарват фотоволтаици или да прекарват ел. инсталации, е че нямат предварителна уговорка с общината и собствениците на земя, че ако планът се осъществи, са задължени с предварителен договор, уговорка и финансово обезщетение, за да има проследимост и на печалбите след това.

Резултат от гласуването:

„за” – 4;      „против–  няма;   „въздържали се” – 3;

Решение 

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

32.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПГ „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ ОТНОСНО: СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ, КОЯТО ДА ОБСЛЕДВА И ПРЕЦЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА УЛИЦИ В ГРАД ХАСКОВО

Георги Иванов: Идеята е колкото се може повече второстепенни улици да станат еднопосочни, за да се избегне трафикът около центъра, там, където има две успоредни улици и мястото позволява.

Резултат от гласуването:

„за” –7 ;      „против–  няма;   „въздържали се” – няма.

Решение 

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

33.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПГ „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ ОТНОСНО: ЗАПОЧВАНЕ НА СПЕШНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО УКРЕПВАНЕ НА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. „ТАНЮ ВОЙВОДА“ № 8 В ГРАД ХАСКОВО, ЗАСТРАШЕНА ОТ СРУТВАНЕ, КАКТО И НА УЧАСТЪК ОТ ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА СЪЩАТА УЛИЦА

Георги Иванов: Разяснявам за сградата, че основите са подкопани, но от доста време строежът е спрял, като това допринася за срутване на улицата, която според мен е опасна и трябва да се обезопаси.

Тоня Маркова : Обектът е на частен собственик и има разрешение за строеж, който спада към трета категория, трябва да се свика комисия на място, за да определи опасността на улицата.

Георги Иванов: Трябва ли да стане инцидент и някой да пострада, за да се свика тази комисия?

Шенол Вели: Според мен трябва да се направи среща с изпълнителя на строителната дейност, за да се обсъди ще се предприемат ли действия и да се изготви план-график за действие от негова страна.

Резултат от гласуването:

„за” –3 ;      „против–  няма;   „въздържали се” – 4.

Решение 

Не допуска за разглеждане Докладната записка и не подкрепя проекта за решение.

35.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 77195.110.2, М.„КАРАМУТЛИ“, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО

Резултат от гласуването:

„за” –6 ;      „против–  няма;   „въздържали се” – 1;

Решение 

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

36.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 77195.186.30 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, М.“КАЗАН ТОПРА“ И ПЛАН-СХЕМИ ПО ЧЛ.108, АЛ.2 ОТ ЗУТ С ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ПО ЧЛ.110, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗУТ ПО ЧАСТИ ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ВиК

Резултат от гласуването:

„за” – 6;      „против–  няма;   „въздържали се” – 1;

Решение 

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

37.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ДАВАНЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГРАД ХАСКОВО ЗА ИМОТ С ИДИНТИФИКАТОР 77195.706.272, ДЕТСКА ГРАДИНА № 16 „СЛАВЕЙЧЕ“, ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.718.164, ДЕТСКА ГРАДИНА № 17 „ИГЛИКА“ И ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.715.34, ДЕТСКА  ГРАДИНА № 18 „ОСМИ МАРТ“ С ЦЕЛ АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ В КККР НА ГРАД ХАСКОВО

Резултат от гласуването:

„за” – 7;      „против–  няма;   „въздържали се” – няма.

Решение 

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

38.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 77195.186.45 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, М. „КАЗАН ТОПРА“ ЗЕМЛИЩЕ НА ГРАД ХАСКОВО И СХЕМА ПО ЧЛ.108, АЛ.2 ОТ ЗУТ С ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ПО ЧЛ.110, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗУТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА – ВОДОПРОВОД

Резултат от гласуването:

„за” – 7;      „против–  няма;   „въздържали се” – няма.

Решение 

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

39.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.16 А ОТ ЗУТ В КВ.1024, ГРАД ХАСКОВО, Ж.Р. КЕНАНА

Резултат от гласуването:

„за” –7 ;      „против–  няма;   „въздържали се” – няма.

Решение 

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

40.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ IV – 34, КВ.13 И УПИ I, КВ.23 И ПЛАНА ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА УЛИЦА С О.Т. 26 И О.Т. 27 ПО ПЛАНА НА СЕЛО ГОЛЕМАНЦИ, ОБЩИНА ХАСКОВО

Резултат от гласуването:

„за” – 6;      „против–  няма;   „въздържали се” – няма.

Г.Иванов не участва в гласуването

Решение 

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

41.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150, АЛ.1 ОТ ЗУТ ЗА ОБЩИНСКИ ОБЕКТ: „УЛИЦА“ В ПИ 77195.31.27 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО

Резултат от гласуването:

„за” –7 ;      „против–  няма;   „въздържали се” – няма.

Решение 

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

Благодаря на … за пирсъствието.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Председател на ПК по ТСУ и транспорт:

                             /Сунай Алиев/

Изготвил протокола:

                              /Мария Богданова/

 

Последна промяна: 27 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!