Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол от 13.02.2024 г. на Постоянната комисия по бюджет и финанси при Община Хасково

 

П Р О Т О К О Л

Днес, 13.02.2024 г. /вторник/ от 17.00 ч. в заседателната зала на Община Хасково се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси при Общински съвет – Хасково.

Присъстваха: Евгения Ангелова, Светослава Стоянова, Ясен Колев, Даниел Гаргов, Йозджан Мехмед, Цвети Лалов

Отсъства: Исмаил Исмаил.

На заседанието присъстваха г-жа Тодорка Стоянова – гл. счетоводител на Община Хасково, Радослав Ванчев – гл. експерт „Бюджет“, г-жа Мария Вълчева – заместник кмет на Община Хасково

На заседанието присъстваха и представители от ПП „Продължаваме Промяната“ – Атанас Атанасов, Велина Недева и Деян Янев. Както и представител от „Възраждане“ Атанас Кръстев.

Заседанието откри Евгения Ангелова председател на ПК по бюджет и финанси.

Заседанието на ПК по бюджет и финанси мина при следния дневен ред

Евгения Ангелова: Искам да направя едно процедурно предложение по дневния ред, понеже т.26 трябва да бъде включена в бюджета би следвало т. 26 да бъде преместена под номер 5, както следва номерацията да продължи след нея.

Резултат от гласуването:

„за” –6;      „против–  няма;    „въздържали се” – няма.

ДНЕВЕН РЕД

3.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА, както и ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ В ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2024 Г.

Резултат от гласуването:

„за” – 4;      „против–  няма;   „въздържали се” – 2/Я.Колев,С.Стоянова/

Решение

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

4.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТМЯНА НА СТАТУТ ЗА ОТЛИЧИЕ „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРНОТО ДЕЛО“ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 146 ОТ 22.04.2016 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО И ПРИЕМАНЕ НА НОВ СТАТУТ ЗА ОТЛИЧИЕ „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРНОТО ДЕЛО“

Резултат от гласуването:

„за” –6 ;      „против–  няма;   „въздържали се” – няма.

Решение

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

5.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Резултат от гласуването:

„за” –4 ;      „против–  няма;   „въздържали се” – 2/Я. Колев, С. Стоянова/

Решение

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

6.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2024 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Резултат от гласуването:

„за” –4 ;      „против–  1/Я. Колев/;     „въздържали се” –1/С.Стоянова/.

Решение

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

7.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2024 ГОДИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОДОБРЯВАНЕ ЕДНА ТРЕТА ОТ ГОДИШНОТО ПОЛЗВАНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ.116 ЗГ И ЧЛ.39 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, КАКТО РАЗМЕРА И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, НАЧАЛНИ И ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ИГЛОЛИСТНА И ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА ПО КАТЕГОРИИ И ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Резултат от гласуването:

„за” –5 ;      „против–  няма;   „въздържали се” –1/Я.Колев/.

Решение

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

8.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ ЗА 2022 ГОДИНА

Резултат от гласуването:

„за” – 5;      „против–  няма;   „въздържали се” – 1/Я.Колев/.

Решение

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

11.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ИВАН МИНЕВ-ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО И ТАКСИТЕ СЪБИРАНИ НА ЛЕТИЩЕ „УЗУНДЖОВО“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Ясен Колев: Искам да попитам, как е определена и не ви ли се струва много  сумата от 10 000лв. на месец обявена за охрана на имота?

Светослава Стоянова: Това е само финансова обосновка, за разчет, за получаване на цена, не е гарантирано, че това ще е финалната сума.

Евгения Ангелова: Поради причината, че имотът е много голям, е възможно да са включени и жива охрана, видео наблюдение и други необходимост от към безопасността на обекта.

Радослав Ванчев: Изготвено е на база договор, който в момента е сключен с фирмите за охрана на обекти общинска собственост, като от там са заимствани сумите. Това е прогнозна стойност.

Ясен Колев: Аз имам и друг въпрос, към приходната част е записано броя на кацанията в период на един месец, това отново на каква база е написано?

Евгения Ангелова: Тази докладна записка е внесена от Общински съветник, най- удачно е да зададете тези въпроси към вносителя.

Резултат от гласуването:

„за” –5 ;      „против–  1/Я.Колев/;      „въздържали се” – няма.

Решение

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

12.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, КОЙТО ДА ИЗВЪРШИ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023 Г. НА СБАЛО – ХАСКОВО

Резултат от гласуването:

„за” – 6;      „против–  няма;   „въздържали се” – няма.

Решение

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

14.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧВАЩ: ВОДОЕМ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 38399.76.188 И НАСИП, НАСИПИЩЕ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИКИФАТОР № 38399.76.189, И ДВАТА НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОНУШ, ОБЩ.ХАСКОВО, ОБЛ. ХАСКОВО

Резултат от гласуването:

„за” –5 ;      „против–  1/Я.Колев/;      „въздържали се” – няма.

Решение

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

15.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ВОДОЕМ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 15429.73.90, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОЛЕМАНЦИ, ОБЩ. ХАСКОВО, ОБЛ. ХАСКОВО, М. КАРАШЛЪК

Резултат от гласуването:

„за” –5 ;      „против–  няма    „въздържали се” – 1/Я.Колев/;

Решение

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

16.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.706.92 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, КВ.1320/Ж.Р. „КУБА“/

Резултат от гласуването:

„за” – 5;      „против–  няма;   „въздържали се” – 1/Я.Колев/

Решение

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

17.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.705.386 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, КВ. 1331/Ж.Р. „КУБА II“/

Светослава Стоянова: Вчера на комисия по общинска собственост констатираха, че в преписката няма указано от къде ще вземат 19 кв.м.

Делян Делчев: Днес показаха скицата, обясниха ситуацията и докладната се прие. Има нужда да се регулира, имаше предложение, което ще обсъдим свързано с темата.

Евгения Ангелова: Така е, това е специфичен въпрос, който не касае до такава степен нашата комисия, моля, който е за да гласуваме.

Г-жа Светослава Стоянова не участва в гласуването.

Резултат от гласуването:

„за” –4 ;      „против–  1/Я.Колев/;      „въздържали се” – няма.

Решение

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

18.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.705.180 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, КВ. 1309 /Ж.Р. „КУБА II“/

Ясен Колев: До колкото разбирам в тази комисия можем да коментираме само цените, тъй като само това е част от бюджетната комисия, правилно ли разбирам?

Цвети Лалов: Колега ако така разглеждаме нещата, ние трябва да съберем всички комисии, и всичко да се разглежда едновременно, другите теми се обсъждат в зала.

Резултат от гласуването:

„за” –6 ;      „против–  няма;   „въздържали се” – няма.

Решение

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

19.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-181 ПО ПЛАНА НА С. КОНУШ, КВ.16, ОБЩИНА ХАСКОВО/

Резултат от гласуването:

„за” –5 ;      „против–  няма;   „въздържали се”1/Я.Колев/.

Решение

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

20.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.703.630 /УПИ VI/ ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, КВ. 203, УЛ. „ВИДИН“

Резултат от гласуването:

„за” – 5;      „против–  1/Я.Колев/;      „въздържали се” – няма.

Решение

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

23.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ХАСКОВО ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.25 ОТ ПМС №13/29.01.2024 Г.

Резултат от гласуването:

„за” –6 ;      „против–  няма;   „въздържали се” – няма.

Решение

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

27.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИН ВЪРХУ ЗЕМЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР 53936.51.435 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОРЛОВО

Резултат от гласуването:

„за” –6 ;      „против–  няма;   „въздържали се” – няма.

Решение

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

28.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИН ВЪРХУ ЗЕМЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР 14550.84.336 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ГАРВАНОВО

Резултат от гласуването:

„за” –6 ;      „против–  няма;   „въздържали се” – няма.

Решение

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

29.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИН ВЪРХУ ЗЕМЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР 12382.15.86 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ВЪГЛАРОВО

Резултат от гласуването:

„за” – 6;      „против–  няма;   „въздържали се” – няма.

Решение

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

43.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПГ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КАМЕН ТОДОРОВ И ИНА ГЕОРГИЕВА ОТНОСНО: СЪСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ

Евгения Ангелова: Аз бих желала да направя коментар, тук ми направи впечатление, че срокът, който е зададен в докладната е абсолютно същия, като този на Министерство на финансите в който да се изработи методиката. Няма как да слагаме срок да се извърши нещо, което няма база на която да се стъпи. Другото което забелязвам, е че това е тема отлагана с  години и срокът се удължава, което води на мисълта, че това ще се случи отново. Преди да видим указания от министерството няма на каква база да изградим наша стратегия.

Резултат от гласуването:

„за” – ;      „против–  няма;     „въздържали се” – 5

Светослава Стоянова не участва в гласуването

Решение

Не допуска за разглеждане Докладната записка и не подкрепя проекта за решение.

47.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ПАРТНЬОРСТВО С ОБЩИНА СТАМБОЛОВО, ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ И ОБЩИНА МАДЖАРОВО С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА СФОРМИРАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА /МИРГ/ СТАМБОЛОВО - ХАСКОВО - МИНЕРАЛНИ БАНИ И МАДЖАРОВО И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА РАЗРАБОТВАНЕТО И БЪДЕЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГР – СТАМБОЛОВО – ХАСКОВО - МИНЕРАЛНИ БАНИ И МАДЖАРОВО“ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFPR001-3.001 „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА РАЗРАБОТВАНЕТО И БЪДЕЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ПО ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 2021–2027 Г., ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Резултат от гласуването:

„за” –6 ;      „против–  няма;   „въздържали се” – няма.

Решение

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

48.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ИНА ГЕОРГИЕВА И КАМЕН ТОДОРОВ ОЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ПО ПРАВИЛНИК ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

Евгения Ангелова: Има внесена допълнителна докладна записка от Общинските съветници Ина Георгиева и Камен Тодоров във връзка с неотложна ситуация за финансово подпомагане на семейства пострадали в пожар. Наредбата обаче гласи, че има ред и набор от документи, които са необходими в такава ситуация.

Тодорка Стоянова: Във връзка с правилника за помощи хората трябва да отговарят на определени изисквания, да имат минимален осигурителен доход, да представят документи за собственост и други. Отделно трябва да отговарят на условията за социална нужда, и е важно да имаме реално основание да предоставим финансова помощ. В противен случай тази помощ се превръща в дарение, а Общината няма право да прави дарения с публични средства.

Евгения Ангелова: Допълнителна информация е и, че в подобни извънредни ситуации има ограничение на сумата до 3 000лв., а в тази докладна са поискани по 4 000лв., което надвишава ограниченията в правилника.

Йозджан Мехмед: В края на миналия мандат гласувахме промени в тази наредба, където кмета издава специална заповед, и свиква специализирана комисия, която да проучи и разгледа дали лицата отговарят или не на изискванията. След това се прави докладна до комисията, където ние вземаме решение, но не можем без да имаме проучването на тази специализирана комисия да вземем решение.

Резултат от гласуването:

„за” –1/Я.Колев/ ;      „против–  няма;              „въздържали се” – 5

Решение

Не допуска за разглеждане Докладната записка и не подкрепя проекта за решение.

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.

Председател на ПК по бюджет и финанси:

                                       /Евгения Ангелова/

Изготвил протокола:

                                    /Мария Богданова/

Последна промяна: 20 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!