Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол от заседанието на Постоянната комисия по ТСУ и транспорт при Общински съвет – Хасково, мандат 2019-2023г. на 23.04.2024 г.

 

П Р О Т О К О Л

 

         Днес, 23.04.2024 г. /вторник/ от 17:00 ч. се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ и транспорт при Общински съвет – Хасково, мандат 2019-2023 година.

Присъстваха: Димитър Траянов, Евгени Христов, Богдан Кирилов и Сунай Алиев, който присъства онлайн.

Отсъстват: Златко Марчев.

Заседанието на ПК по ТСУ и транспорт откри г-н Димитър Траянов и премина при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

               12.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ В ОБХВАТА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 77195.746.448, Ж.Р. „КАМЕНЕЦ“, ГРАД ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за” –  4;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

            13.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.30, АЛ.3 ОТ ППЗОЗЗ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОЕЖ: КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН – ВЪНШНА ВРЪЗКА НА ФЕЦ В УПИ VI-6, КВ. 44 в СЕЛО СТАМБОЛИЙСКИ.

Резултат от гласуването:

„за” –  4;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

            14.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150 ОТ ЗУТ ЗА СТРОЕЖ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗМЕСТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД ЕТ ф 546, ЗАХРАНВАЩ РЕЗЕРВОАР „РАДАРИТЕ“ И ВОДОПРОВОД ЕТ ф 350 ОТ РЕЗЕРВОАР „РАДАРИТЕ“ ДО КРАНОВА ШАХТА С РЕГУЛАТОР“ С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЕГРАД ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за” –  4;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

            15.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150 ОТ ЗУТ ЗА СТРОЕЖ: ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД СТ.377 В УЧАСТЪКА ОТ О.Т.72 НА УЛ. „БЯЛ КАМЪК“ ДО УЛ. „ПЛОВДИВСКА“ И ДО РЕЗЕРВОАР „БИРЕНА“ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД ф90 ПО УЛ. „БЯЛ КАМЪК“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“РОЗОВА ДОЛИНА“ ДО УЛ. „ПЛОВДИВСКА“, ГРАД ХАСКОВО.

 

Резултат от гласуването:

„за” –  4;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

Поради изчерпването на дневния ред заседанието на ПК  по ТСУ и транспорт бе закрито.

 

                                                         Член на ПК по ТСУ и   транспорт:

                                                                                   /Димитър Траянов/

Изготвил протокола:

                   /Мария Богданова/

Последна промяна: 25 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!