Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол от заседанието на Постоянната комисия по бюджет и финанси при Общински съвет – Хасково, мандат 2019-2023г. на 23.04.2024 г.

 

П Р О Т О К О Л

 

        Днес, 23.04.2024 г. /вторник/ от 17.30 ч. в заседателната зала на Община Хасково се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси при Общински съвет – Хасково, мандат 2019-2023 година.

         Присъстваха: Цвети Лалов, Димитър Траянов, Марио Янакиев, Светослава Стоянова и Маргарита Маркова.

         Отсъства: Тодор Савов и Исмаил Исмаил.

         На заседанието на ПК по бюджет и финанси присъства и общинския съветник Делян Делчев от ПГ на ПП „ГЕРБ“.

Заседанието бе открито от председателя на постоянната комисия г-н Цвети Лалов, който предложи да се включи като т.19 извънредната докладна записка в дневния ред на постоянната комисия по бюджет и финанси, мандат 2019-2023 г.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД

 

            7.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2024 ГОДИНА.

Резултат от гласуването:

„за“ -  4 ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – 1 /М.Маркова/.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

            8.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ЗА 2024 ГОДИНА.

Резултат от гласуването:

„за“ -  5;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

            9.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.746.175 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО И ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.750.85 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за“ -  5;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

            10.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.741.53 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, УЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ № 12/.

Резултат от гласуването:

„за“ -  5;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

            11.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ М ЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.739.6 ПО КК НА ГР. ХАСКОВО, УЛ. „БЯЛА СЛАТИНА“ № 9.

Резултат от гласуването:

„за“ -  5;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

            16.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПГ „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за“ -  2;    „против“ – няма;    „въздържали се“ – 3 /Ц. Лалов, Д.Траянов, М.Янакиев/

РЕШЕНИЕ:

НЕ допуска за разглеждане Докладна записка и НЕ подкрепя проекта за решение.

 

            18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА – ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за“ -  5;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

            19.ОБСЪЖДАНЕ ИЗВЪНРЕДНА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОДИТЕН КОМИТЕТ НА ОБЩИНА – ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за“ -  3;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

Не участват – 2 /М.Маркова, Св.Стоянова/

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

                                               Председател на ПК по бюджет и финанси:

                                                                       /Цвети Лалов/

 

Изготвил протокола:

                /Мария Богданова/

Последна промяна: 25 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!