Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол от заседанието на Постоянната комисия по здравеопазване, екология и социални дейности при Общински съвет – Хасково, мандат 2019-2023 на 22.04.2024 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО, мандат 20219-2023 г.

                                     

ПРОТОКОЛ

 

         Днес,  22.04.2024 г. /понеделник/ от 18.00 ч. се проведе заседание на Постоянната комисия по здравеопазване, екология и социални дейности, мандат 2019-2023 година при Общински съвет – Хасково.

Присъстваха: Марио Янакиев, Николай Николов, Румен Стоянов, Атанас Асенов, Маргарита Маркова, Йозджан Мехмед и Георги Пеев. 

Отсъстваха:

На заседанието присъства и г-н Делян Делчев – член на ПГ на ПП „ГЕРБ“.

Заседанието откри Председателя на ПК по здравеопазване, екология и социални дейности д-р Марио Янакиев и премина с гласуване на точките от следния

 

ДНЕВЕН РЕД

            Точка 5.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВ ОДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА СМЕКЧАВАНЕ И ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В ОБЩИНА ХАСКОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2030 Г. /ПДУЕК/ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ № BGENVIRONMENT – 4.004-0013-C02 „ПРЕХОД КЪМ КЛИМАТИЧНО УСТОЙЧИВИ ОБЩНОСТИ“, РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФМ НА ЕИП 2014-2021 Г.

Д-р Янакиев даде думата за изказвания. Няма такива.

Гласували:

„за” – 7;       „против” – няма;          „въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

            Точка 18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА – ХАСКОВО.

            Имаше разменени изказвания във връзка с правилника между членовете на комисията, след което докладната се гласува. Прието бе предложението на комисията, назначена със Заповед № 103 / 26.01.2021 г. по определяне размера на еднократните финансови помощи за всичките 4 /четири/ заявления.

Гласували:

„за” – 7;       „против” – няма;          „въздържали се” – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,

                                                 ЕКОЛОГИЯ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ:

                                                                            /Д-р Марио Янакиев/

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА:

                   /Мария Богданова/

Последна промяна: 23 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!