Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол от 14.02.2024 г. на Постоянната комисия по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки при Общински съвет – Хасково

 

П Р О Т О К О Л

Днес, 14.02.2024 г. /сряда/ от 17.00 ч. в заседателната зала на общинска администрация Хасково се проведе заседание на Постоянната комисия по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки при Общински съвет – Хасково.

Присъстваха: Нина Иванова, Атанас Атанасов, Камен Тодоров, Веселина Иванова, Сунай Алиев и Атанас Асенов.

 

ДНЕВЕН РЕД

5.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2024 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за” – 6;      „против–  няма;      „въздържали се” – няма.

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

23.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОДПИСВАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПОДГОТОВКАТА, КАНДИДАТСТВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ, С КОИТО ОБЩИНА ХАСКОВО КАНДИДАТСТВА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЧРЕЗ ПОДБОР ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.024 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП II“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

За мнение колеги?

Резултат от гласуването:

„за” – 5 ;      „против” –  няма;   „въздържали се” – 1 /Ат. Атанасов/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

24.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО И ПОЕМАНЕ НА АНГАЖИМЕНТ ОТ СТРАНА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ПРИЕМНА ГРИЖА“ ПО ЛИНИЯ НА ПРОЦЕДУРА BG05SFPR002-2.006, ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 ГОДИНА.

Резултат от гласуването:

„за” – 5 ;      „против” –  няма;       „въздържали се” – 1 атанасов.

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

25.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА РЕШЕНИЕ № 757/25.11.2022Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕ ЗАПОВЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГАТА „ГРИЖА В ДОМА“ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0198 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ХАСКОВО“, ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021–2027 Г.

Резултат от гласуването:

„за” – 5 ;      „против” –  няма;       „въздържали се” – 1 /Ат. Атанасов/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

47.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ПАРТНЬОРСТВО С ОБЩИНА СТАМБОЛОВО, ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ И ОБЩИНА МАДЖАРОВО С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА СФОРМИРАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА /МИРГ/ СТАМБОЛОВО - ХАСКОВО - МИНЕРАЛНИ БАНИ И МАДЖАРОВО И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА РАЗРАБОТВАНЕТО И БЪДЕЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГР – СТАМБОЛОВО – ХАСКОВО - МИНЕРАЛНИ БАНИ И МАДЖАРОВО“ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFPR001-3.001 „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА РАЗРАБОТВАНЕТО И БЪДЕЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ПО ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 2021–2027 Г., ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ.

Резултат от гласуването:

„за” –  5 ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – 1 /Ат.Атанасов/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

Председател на ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки: /Нина Иванова/

Изготвил протокола: /Мария Богданова/

 

Последна промяна: 20 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!