Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол от 14.02.2024 г. на Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания  при Общински съвет – Хасково

 

П Р О Т О К О Л

Днес, 14.02.2024 г. /сряда/ от 16.30 ч. се проведе извънредно заседание на Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания  при Общински съвет – Хасково.

Присъстваха: Иван Минев, Атанас Асенов, Атанас  Атанасов, Деян Янев, Таня Живакова и Милена Налбантова-Божилова.

От общинска администрация присъстваха Мария Вълчева заместник кмет на община Хасково и Йорданка Иванова началник отдел "Образование, култура, младежка дейност и спорт."

Председателят на ПК по образование, култура и вероизповедания Деян Янев откри заседанието и благодари за присъствието на членовете на комисията.

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД

4.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТМЯНА НА СТАТУТ ЗА ОТЛИЧИЕ „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРНОТО ДЕЛО“ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 146 ОТ 22.04.2016 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО И ПРИЕМАНЕ НА НОВ СТАТУТ ЗА ОТЛИЧИЕ „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРНОТО ДЕЛО“.

Имате думата, колеги!

Г-н Янев направи уточнения по отношение на т. 4 като сподели, че я подкрепя на цяло и че са направени доста положителни промени и предложения. Единствено не е съвсем удовлетворен от факта, че този статут можеше да бъде обсъден преди да бъде предложен, тъй като можеше да има добри предложения от културните деятели.

Милена Налбантова отправи въпрос, че разбира от докладна записка, че от 2 000 лв. сумата става 6 000 лв., но как ще бъдат разпределени?

Йорданка Иванова отговори, че в тази сума, която остава се включва организацията на тази церемония и услуги за изработка на плакети.

Резултат от гласуването:

„за” – 6;      „против” –  няма;        „въздържали се” – няма.

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

5.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2024 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Деян Янев подробно уточни, че комисията трябва да обсъди средствата за култура и образование, като в подробности даде информация за предвидените средства в сектор „Образование“ и сектор „Култура“.

Сподели, че се внасят едни и изваждат други дейности и не се знае кой го прави и на какво основание като е добре да има опоменати по какви критерии се прави. Затова ще предложи правила за това, т.е. за включване на събития в културния календар на община Хасково.

В обсъжданията по повод правилата се намесиха за уточнение и от администрацията на общината по образование и култура, както и от заместник кмета г-жа Вълчева.

Обсъди се и предложението към точката с Бюджета, а именно средствата от 240 000 лв. да станат 280 000 лева, за да може повече местни деятели да получат финансиране.

Коментира се, че е добре да се помисли за промяна в наредбата.

Делян Делчев уточни, че може да се дават предложения, които да се запишат в протокола и да се върви напред, защото следват други комисии. Ако има предложение се подлага на гласуване и тогава комисията или го приема или не го приема. По-добре е да се допусне в зала и тогава да се вземе решение тогава.

Милена Налбантова-Божилова предложи към наредбата за подпомагане да бъде подготвен правилник за допълнително финансиране на читалищата и че ще предложи в зала сумата от 100 000 лв. с общинска субсидия, които средства ще бъдат разпределяни и ще се извършват и правят ремонти.

Резултат от гласуването на процедурните предложение:

  1. Касаещо бюджета на общината към 240 000 лв. да бъдат добавени още 40 000 лв.

за” – 3 ;      „против” –  няма;       „въздържали се” – 3 .

  1. Да се отделят 100 000 лв. за дофинансиране на читалищата.

за” – 3 ;      „против” –  няма;       „въздържали се” – 3 .

Гласуване на основния текст

за” – 3 ;      „против” –  няма;       „въздържали се” – 3 /М.Налбантова, Ат. Атанасов, Д. Янев/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

8.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2024 ГОДИНА.

Деян Янев каза, че ще се въздържи, защото много неща са преписани и касаят общи неща.

Милена Налбантова каза, че разработва нов правилник и че е съгласна с г-н Янев. Предложи заложените 50 000 лв. да станат 70 000 лв.

Резултат от гласуването:

„за” – 3 ;  „против” –  2  /Ат.Атанасов, Д.Янев/;  „въздържали се” – 1 /М. Налбантова/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

9.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ХАСКОВО ПРЕЗ 2024 ГОДИНА.

Деян Янев уточни, че програмата е приемлива, но не е уточнено честването на Васил Левски и е добре да се обърне внимание какво ще е дискусия ли, среща ли, тържество ли и т.н.

Според Атанас Атанасов, чисто визуално ще е добре да се изброи кое читалище какво ще прави и т.н.

Милена Налбантова има техническо предложение по текста, което също ще сподели в зала.

Резултат от гласуването на предложението на г-жа Налбантова:

„за” –  3 ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – 3.

Резултат от гласуването на основния текст.ена налбанкова:

„за” –  6;      „против” –  няма;       „въздържали се” .

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

Председател на ПК по образование, култура и вероизповедания:  /Деян Янев/

Изготвил протокола: /Мария Богданова/

 

Последна промяна: 20 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!