Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол от 12.02.2024 г. на Постоянната комисия по здравеопазване, екология и социални дейности при Общински съвет – Хасково

 

ПРОТОКОЛ

Днес,  12.02.2024 г. /понеделник/ от 18.00 ч. се проведе заседание на Постоянната комисия по здравеопазване, екология и социални дейности при Общински съвет – Хасково.

Присъстваха: Пламен Тихомиров, Таня Живакова, Мартин Узунов, Йозджан Мехмед и Велина Недева. 

Отсъстваха: Тонка Атанасова и Айхан Енвер.

На заседанието присъства и общинския съветник и Заместник председател на Общински съвет – Хасково г-н Делян Делчев.

Поради отсъствието на Председателя и секретаря на ПК по здравеопазване, екология и социални дейности заседанието се води от г-н Йозджан Мехмед, който в началото запозна членовете на комисията с точките по дневния ред.

Заседанието на ПК по здравеопазване, екология и социални дейности премина  при следнияДНЕВЕН РЕД

5.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2024 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Г-н Мехмед даде някои пояснения по функциите, които касаят ПК по здравеопазване, екология и социални дейности като някои от тях са: функция „Здравеопазване“ от бюджета, който тази година е увеличен. По функция „Социално подпомагане“ имаме 54 % ръст в сравнение с миналата година. Предвидени са средства по функция „Опазване на околната среда“ изцяло общинско финансиране. Разходи за чистота, почистване на речните корита и други.

Велина Недева зададе въпроса „Тези 3,5 %, които увеличават сумите в сектор „Здравеопазване“ това е заради ръста на минималната работна заплата?

Отговор бе даден от г-н Делчев и г-н Мехмед, че най-вероятно е от това?

Велина Недева попита също от къде идва този огромен ръст от 54% в социално  осигуряване?

Г-н Делчев отговори, че това най-вероятно ще се обсъжда от бюджетна комисия.

Г-жа Недева попита какво прави общината политика за стимулиране на раждаемостта в Общината и още въпросите за това какви са тези процедури ин витро, социалното подпомагане еднократно ли е?

Отговорът на г-н Мехмед бе, че това е еднократно. Общината обявява процедура, която има изисквания, на които трябва да отговарят тези семейства.

Велина Недева запита по отношение „Възстановяване проводимостта на водни течения“ на територията на общината, как се вземат тези решения и кой ги взема тези решения и какво включва

Г-н Мехмед отговори, че най-вероятно от отдел Екология имат сигнали, че има задръствания и реагират. Мерките са почистване на речните корита.

Недева – Никой не гледа изхода на реката, т.е. в Източна индустриална зона. Залагат се средства за входа на реката.

Г-н Мехмед отговори, че това е възложено на външна фирма и най-вероятно общината гледа, където е гъсто населена да няма щети, тъй като общината няма как всичко да види.

Г-жа Недева поясни, че е логично да се гледа края на реката, за да няма задръстване.

Г-н Мартин Узунов допълни, че може да се направи някакъв проект, който да може да се реализира с някаква дейност.

Резултат от гласуването:

„за” – 4 ;      „против” –  няма;    „въздържали се” – 1 /В.Недева/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

24.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО И ПОЕМАНЕ НА АНГАЖИМЕНТ ОТ СТРАНА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ПРИЕМНА ГРИЖА“ ПО ЛИНИЯ НА ПРОЦЕДУРА BG05SFPR002-2.006, ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 ГОДИНА

Йозджан Мехмед направи уточнения, че тя все още се поддържа и към момента и много хора се възползват от тази социална услуга и според него това е добре дошло.

Резултат от гласуването:

„за” – 5 ;      „против” –  няма;    „въздържали се” – няма.

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

25.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА РЕШЕНИЕ № 757/25.11.2022 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕ ЗАПОВЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГАТА „ГРИЖА В ДОМА“ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0198 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ХАСКОВО“, ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021–2027 Г.

Г-н Мехмед подборно разясни по точката, че е допълване на едно решение от 22 година. Тази услуга се предоставя и към момента, но Управляващият орган държи да има заповед, с която кмета да възлажи кой да администрира тази услуга. Много е успешна тази услуга и тя се работи, но трябва да се възложи на кмета да издаде заповед за тази услуга.

Резултат от гласуването:

„за” –  5 ;      „против” –  няма;   „въздържали се” – няма.

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

 

Член на ПК по здравеопазване, екология и социални дейности: /Йозджан Мехмед/

Изготвил протокола: /Мария Богданова/

Последна промяна: 20 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!