Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол от 12.02.2024 г. на Постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика при Общински съвет – Хасково

 

ПРОТОКОЛ

Днес, 12.02.2024 г. /понеделник/ от 17.00 ч. в залата на Общинска администрация Хасково се проведе заседание на Постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика при Общински съвет – Хасково.

Присъстваха: Делян Делчев, Сание Иса, Румен Стоянов, Нина Иванова, Ина Георгиева, Георги Иванов и Мартин Узунов.

От общинска администрация присъстваха: Любомир Михов – директор дирекция „Управление на общинската собственост“, г-н Масларов – директор на ОП „Общинско лесничейство“ и общинските съветници: Валентин Маринов, Марин Райчев, Светослава Стоянова.

Заседанието бе открито от председателя й Делян Делчев.

Заседанието на Постоянната комисия премина при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

2.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2024 - 2027 Г.

По т. 2 от дневния ред г-н Делчев прикани общинските съветници от комисията, ако имат отношение, ако някой иска нещо да каже, да го каже.

Георги Иванов коментира списък на сключените наеми за отдаване на паркове. Според него т.1 е парк „Хисаря“ е с договор от 01.06.2012 г. до 06.06.2025 г., което не би трябвало да е така, тъй като наем се дава не повече от 10 години, затова поиска да му се предостави договора от 2012 г.

Резултат от гласуването:

„за“ -  7  ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

3.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА, както и ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ В ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2024 Г.

Има ли коментари?

Георги Иванов предложи апартамент на Общината, намиращ се на бул. „Раковски“ да стои за оборотен за бъдещи възможности, ако дойдат някои професори, специалисти. Същият е включен за продажба и затова това е предложението.

Любомир Михов отговори, че апартамента не е свободен.

Г-н Михов поясни още, че фондовете са 4 вида: ведомствен, резервен и ако има бедствия и аварии, наем и продажби и уточни, че нищо не се продава без решение на общинския съвет.

Ина Георгиева зададе въпроса дали има фонд за общински жилища за хора пострадали от домашно насилие?

Г-н Михов отговори, че има фонд резервен и този случай е за фонд резервен. Имаме отдел „Социални грижи“, който прави доклад и така се влиза в списъка на този фонд, където може да присъства само 2 години.

Процедурно предложение от Георги Иванов.

Ако може този апартамент да го изключим от продажби и да го включим в друг фонд.

Резултат от гласуването на процедурното предложение:

„за“ - 7 ;     „против“ – няма;      „въздържали се“ – няма.

Резултат от гласуването на основния проект на решение:

„за“ - 7 ;     „против“ – няма;      „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

5.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2024 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Делян Делчев даде думата за коментари.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6  ;     „против“ – няма;     „въздържали се“ – 1 /Иванов/

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

6.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2024 ГОДИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОДОБРЯВАНЕ ЕДНА ТРЕТА ОТ ГОДИШНОТО ПОЛЗВАНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ.116 ЗГ И ЧЛ.39 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, КАКТО РАЗМЕРА И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, НАЧАЛНИ И ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ИГЛОЛИСТНА И ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА ПО КАТЕГОРИИ И ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

Д. Делчев представи г-н Масларов и прикани за питания.

Резултат от гласуването:

„за“ -  7  ;                „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

7.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ ЗА 2022 ГОДИНА

Имате ли коментари? Няма!

Резултат от гласуването:

„за“ -  7  ;         „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

10.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ИВАН МИНЕВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО И ТАКСИТЕ СЪБИРАНИ НА ЛЕТИЩЕ „УЗУНДЖОВО“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Ина Георгиева сподели, че е видяла бюджета, който Минев е изготвил, но по наредба 5 в бюджета не е заложена една такса, която се събира годишно и тя е според зависи мощността на летателните средства, които ще паркират.

Георги Иванов изказа мнение, че трябва да се провери дали летището е все още общинско, защото има процедура от областната управителка за връщане на летището на държавата. Трябва г-н Минев да предостави схема, в която да се опише когато искат да кацат въртолети, самолети какво трябва да има радар ли, диспечер ли. Това летище трябва да се обособи за тази цел и е добре да се направи както трябва, защото така трябва.

Мартин Узунов изказа мнение във връзка със собствеността на имота, което е проверявал съвместно с Ина Г., и поясни, че е отишло в съда и дори Минев защити общината, съдът подкрепи общината.

Ина Георгиева допълни, че Административен съд е разглеждал обжалването на решението на Общинския.

Делян Делчев попита, че според Георги Иванов и Ина Вескова на база тези мотиви „за“ и „против“ те предлагат да не се приеме тази докладна в този си вид ли?

Марин Райчев коментара точката: „Защо да гласуваме някаква наредба за такси, за нещо, което още не се е случило и не е гласувано. Освен това  вкарва и цялото общество в заблуждения“.

Делян Делчев уточни, че чухме коментарите, но трябва да се гласува.

Марин Райчев добави, че най-високата такса е 1000 лв. на ден и в същото време имаме такси за охрана и т.н за около не помни точно но около 680 000 лева.

Процедурно предложение от Георги Иванов: Първо да се уточни инфраструктурата на този обект, и после да преминем и говорим за такси.

Резултат от гласуването на процедурното предложение:

„за“ – 2/Г.Иванов,И.Георгиева/; „против“ – няма; „въздържали се“ – 4

Не се приема това процедурно предложение.

Делян Делчев подложи на гласуване основния текст на т. 10 от дневния ред.

Резултат от гласуването на основното предложение:

„за“–4;     „против“–1 /Г.Иванов/; „въздържали се“ – 2/И.Георгиева, М.Узунов/

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

11.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, КОЙТО ДА ИЗВЪРШИ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023 Г. НА СБАЛО – ХАСКОВО

Резултат от гласуването:

„за“ -  6 ;         „против“ – няма;         „въздържали се“ – 1 /Г.Иванов/

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

12.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА ХАРАКТЕРА НА СОБСТВЕНОСТТА ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

Имате ли коментари?

Марин Райчев направи коментар: Цялата община работи върху това случване на въпросните хиляди декари и бе казано че са 9 категория, а са 7 категория. Целия Книжовник е опасан от горе до долу с въпросните фотоволтаици. Няма лошо ако загърбим всички интереси на хората там и пчелари и земята и т.н.

Делян Делчев направи уточнение, че това са пасища, то е минало през Министерството на земеделието и това е последната фаза и подкани комисията за гласуване.

Резултат от гласуването:

„за“ - 4; „против“ – 2 /И.Георгиева,Г.Иванов/; „въздържали се“–1/М. Узунов/

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

13.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧВАЩ: ВОДОЕМ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 38399.76.188 И НАСИП, НАСИПИЩЕ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИКИФАТОР № 38399.76.189, И ДВАТА НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОНУШ, ОБЩ.ХАСКОВО, ОБЛ. ХАСКОВО

Имате ли коментари?

Резултат от гласуването:

„за“ -  7  ;                „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

14.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ВОДОЕМ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 15429.73.90, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОЛЕМАНЦИ, ОБЩ. ХАСКОВО, ОБЛ. ХАСКОВО, М. КАРАШЛЪК

Резултат от гласуването:

„за“ - 7 ;                „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

15.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.706.92 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, КВ.1320/Ж.Р. „КУБА“/

Валентин Маринов зададе въпроса, защо като в наредбата е писано, че до 150 кв. метра може кмета да го направи защо всичко се гласува за толкова малко място.

Отговорът го даде Светослава Стоянова, а именно че гласуваме, защото имаме промяна на собственост.

Резултат от гласуването:

„за“ - 6   ;      „против“ – няма;     „въздържали се“ – 1 /Г.Иванов/

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

16.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.705.386 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, КВ. 1331/Ж.Р. „КУБА II“/

Георги Иванов уточни, че в преписката е представена една скица, която е дадена от кадастъра и не става ясно коя част се предава от кръстовището. Също така няма скица как ще е след това, как ще бъде.

Любомир Михов уточни, че това се прави от архитектурата.

Георги Иванов поиска да му се предостави схема /скица/ как ще изглежда кръстовището след предоставяне на тези 19 квадрата.

Резултат от гласуването със забележка да се предостави скица за след това:

„за“ -  7  ;            „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

17.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.705.180 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, КВ. 1309 /Ж.Р. „КУБА II“/

Резултат от гласуването:

„за“ -  7  ;                „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

18.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-181 ПО ПЛАНА НА С. КОНУШ, КВ.16, ОБЩИНА ХАСКОВО/

Резултат от гласуването:

„за“ - 7  ;                „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

19.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.703.630 /УПИ VI/ ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, КВ. 203, УЛ. „ВИДИН“

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

Резултат от гласуването:

„за“ - 7  ;           „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

20.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА 5 БРОЯ МЕМОРИАЛНИ ПЛОЧИ В УПИ КВ.45 ПО ПЛАНА НА С. УЗУНДЖОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО

Резултат от гласуването:

„за“ -  7;                „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

27.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИН ВЪРХУ ЗЕМЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР 53936.51.435 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОРЛОВО.

Резултат от гласуването:

„за“ - 7  ;                „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

28.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИН ВЪРХУ ЗЕМЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР 14550.84.336 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ГАРВАНОВО.

Резултат от гласуването:

„за“ - 7  ;                „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

29.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИН ВЪРХУ ЗЕМЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР 12382.15.86 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ВЪГЛАРОВО.

Резултат от гласуването:

„за“ -   7 ;                „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

34.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ МАРТИН УЗУНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТНОСНО: ПРОЕКТИРАНЕ НА МОДЕРНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 75085.150.9901, ОБЛАСТ ХАСКОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО, С. УЗУНДЖОВО, М. С. УЗУНДЖОВО, ВИД СОБСТВЕНОСТ – ОБЩИНСКА ЧАСТНА, ВИД ТЕРИТОРИЯ – УРБАНИЗИРАНА, НТП ЗА ДРУГ ВИД ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛОЩ 919 294 КВ.М. СТАР НОМЕР 150001, ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЕНИЕ НА КККР № НЯМА ОСНОВНА ЗАПОВЕД / 01.01.1900 Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

Мартин Узунов даде повече информация относно внесената от него докладна записка, а именно, че е добре да се изготви проект за индустриална зона, защото така може да се кандидатства по програми и да не се губи време в чакане, да дойде някой голям инвеститор. Според мен и идеята на Минев е такава да го забележи някой по-голям инвеститор и да го развие. Останалата част, която е по малкия имот който е отстрани до летището на повече от 900 дка. това е моето предложение да се проектира индустриална зона и той да тръгне да се развива. Добре е проекта да е общ една част летище и една част индустриална зона, а не да остане празна.

Делчев уточни че се иска проектиране едната част да е летище, а другата индустриална зона.

Марин Райчев коментира, че не ни трябва писта, трябва ни индустриална зона. Има методи за финансиране на една инд.зона ще донесе подем в икономиката.

Делян Делчев прикани да гласуваме докладната

Резултат от гласуването:

„за“ -  6 ;                „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

Марин Райчев не участва в гласуването.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

 

Председател на ПК по общинска  собственост и стопанска политика: /Делян Делчев/

Изготвил протокола: /Мария Богданова/

 

Последна промяна: 20 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!