Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол от 12.02.2024 г. на Постоянната комисия по земеделието, горите и проблемите на селата при Общински съвет – Хасково

 

П Р О Т О К О Л

Днес, 12.02.2024 г. /понеделник/ от 17.30 ч. се проведе заседание на Постоянната комисия по земеделието, горите и проблемите на селата при Общински съвет – Хасково.

Присъстваха: Румен Стоянов, Сание Иса, Светослава Стоянова, Марин Райчев, Здравко Узунов, Тянка Дякова и Сениха Неждет.

На заседанието на ПК по земеделието, горите и проблемите на селата присъства и Делян Делчев – заместник председател на Общински съвет – Хасково и Георги Масларов – Директор на ОП „Общинско лесничейство“.

Заседанието на комисията бе открито от председателя Сание Иса при спазване на следния

 

ДНЕВЕН РЕД

5.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2024 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Направиха се някои уточнения, че ПК по земеделие, горите и проблемите на селата разглеждат точките в бюджета, касаещи комисията.

Резултат от гласуването:

„за” – 6;      „против” –  няма;         „въздържали се” – 1 /М. Райчев/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

6.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2024 ГОДИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОДОБРЯВАНЕ ЕДНА ТРЕТА ОТ ГОДИШНОТО ПОЛЗВАНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ.116 ЗГ И ЧЛ.39 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, КАКТО РАЗМЕРА И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, НАЧАЛНИ И ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ИГЛОЛИСТНА И ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА ПО КАТЕГОРИИ И ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Сание Иса попита за коментари и уточни, че може да се отправят питания към директора на „Общинско лесничейство“ г-н Масларов, който присъства на заседанието.

Резултат от гласуването:

„за” – 6 ;      „против” –  няма;    „въздържали се” – 1 /М. Райчев/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

Г-н Марин Райчев изказа мнение, че не е съгласен с начина и метода на раздаване на дърва.

Румен Стоянов попита къде го има това, дайте пример за това, има ли човек останал без дърва и къде е това?

Отговорът на г-н Масларов бе, че няма хора останали без дърва.

7.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ ЗА 2022 ГОДИНА.

Коментари:

Валентин Маринов попита колко кубика дърва остават неоползотворени средно на година, всичко ли се сече и раздава, и има ли някакъв баланс?

Г-н Стоянов уточни, че вече се обсъжда друга точка и ако трябва да се уточнят с г-н Масларов, за да продължи комисията заседаването на другите точки от дневния ред.

Резултат от гласуването:

за” –  6;      „против” –  няма;      „въздържали се” – 1 /М. Райчев/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

12.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА ХАРАКТЕРА НА СОБСТВЕНОСТТА ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

Дадена е думата за изказвания от Сание Иса.

Марин Райчев взе думата и сподели, че е важно общината да има приходи, за да отговаря на нуждите на населението и да има една богата община. Важно е дори с риск да засегнем интересите и на хората, които се занимават с пчелари и животновъдство и цялата природа, но ако всичко това нещо ще се жертва поне да е в интерес на общината и че в случая има една жертва и то не е в интерес на общината. Няма против, но 10 % поне да остават за Общината след като тя ще се лишава от въпросните територии. Редно е част от приходите, които се предвиждат за фотоволтаични централи да отиват за общината и тази част да е около 10%, за да е реално и рентабилно.

Относно цената на придобитата /право на строеж/ земя, която е около 900 -1000 лв. на дка. за 50 години, която след тези години ще бъде убита. Отстъпено право на строеж 1 000 лв., нормална пазарна оценка на земята от тази категория е от 3 000 до 5 000 лв. Общината в момента планира да реализира един минимален еднократен приход и тази фирма продава проект с отстъпено право на строеж с разрешение съгласувано от ЕСУТ и с една малка цена на дка.

Румен Стоянов уточни, че това е хипотеза и т.н. и дали ще се даде на борса или това е хипотеза.

М. Райчев: От една година себестойността на подобна централа е от порядъка на 0,80 лв. с всички проводи и връзки към подстанции.

Румен Стоянов уточни, че говорим за процедура, която е извървяна от предния Общински съвет.

Румен Стоянов и г-н Марин Райчев размениха някои уточнения помежду си относно засегнатата тема.

Резултат от гласуването:

„за” – 5 ; „против” – 1/М.Райчев/; „въздържали се” – 1/Св. Стоянова/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

13.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧВАЩ: ВОДОЕМ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 38399.76.188 И НАСИП, НАСИПИЩЕ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИКИФАТОР № 38399.76.189, И ДВАТА НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОНУШ, ОБЩ.ХАСКОВО, ОБЛ. ХАСКОВО

Има ли коментари?

Резултат от гласуването:

„за” – 6;     „против” –  няма;      „въздържали се” – 1 /М.Райчев/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

14.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ВОДОЕМ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 15429.73.90, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОЛЕМАНЦИ, ОБЩ. ХАСКОВО, ОБЛ. ХАСКОВО, М. КАРАШЛЪК.

Резултат от гласуването:

„за” – 7 ;      „против” –  няма;    „въздържали се” – няма.

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

27.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИН ВЪРХУ ЗЕМЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР 53936.51.435 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОРЛОВО

Резултат от гласуването:

„за” – 7 ;      „против” –  няма;    „въздържали се” – няма.

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

28.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИН ВЪРХУ ЗЕМЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР 14550.84.336 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ГАРВАНОВО

Резултат от гласуването:

„за” – 7 ;      „против” –  няма;    „въздържали се” – няма.

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

29.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИН ВЪРХУ ЗЕМЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР 12382.15.86 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ВЪГЛАРОВО

Резултат от гласуването:

„за” – 7 ;      „против” –  няма;    „въздържали се” – няма.

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

 

Председател на ПК по земеделието,  гори и проблеми на селата: /Сание Иса/

Изготвил протокола: /Мария Богданова/

Последна промяна: 20 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!