Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Програма за управление на отпадъците 2021 - 2028 год.

 

Основание за изработване на Програмата.

Настоящата програма се разработва на основание чл.52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Отпадъци в обхвата на Програмата.

Програмата за управление на отпадъците (ПУО) включва в обхвата си отпадъците, които са в приложното поле на ЗУО и в същото време управлението им е от компетенциите на общинските власти:

 • битови отпадъци
 • утайки от ПСОВ
 • строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради
 • опасни отпадъци – битови и строителни

Географско покритие.

Програмата за управление на отпадъците се отнася за цялата територия на община Хасково.

Регион за управление на отпадъците.

Община Хасково участва в регион за управление на отпадъците Хасково, съгласно определените в Националния план за управление на отпадъците (НПУО) региони за управление на отпадъците в България. На 31.09.2010 г. е създадено Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Хасково. Общото събрание на регионалното сдружение се състои от кметовете на общините Хасково, Димитовград и Минерални бани.

Подход при разработване на Програмата.

При разработването на ПУО са взети предвид основните изисквания на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата уредба по прилагането му. В допълнение, при разработването на Програмата са взети предвид и редица европейски и национални програмни и методически документи и изследвания, в т.ч:

 • Изискванията към Национален план за управление на отпадъците 2021–2028г. и Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци, като част от него;
 • Изготвяне на план за управление на отпадъците, методологична обяснителна бележка, 2012 г., ЕК, Генерална дирекция „Околна среда”;
 • Ръководство за разработване на програми за предотвратяване на образуването на отпадъци, ЕК, Генерална дирекция „Околна среда”;
 • Насоки за изготвяне на програми за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци, ЕК, Генерална дирекция „Околна среда”;
 • Методология за стратегическо планиране в Република България, април 2010 г., Съвет за административна реформа.

Подходът за разработване на ПУО е съобразен и с изискването такъв вид документ да е достъпен за разбиране от страна на неспециалисти и на широката общественост и същевременно да предоставя възможност на тесните специалисти да получат по-подробна информация чрез приложения към основния текст на аналитичната част.

При изготвяне на ПУО са взети предвид общите принципи за опазване на околната среда, като предпазни мерки и устойчивост, техническа осъществимост и икономическа приложимост, опазване на ресурсите, както и въздействието върху околната среда, човешкото здраве, икономиката и обществото, както и следните специфични принципи по отношение на отпадъците:

 • Предотвратяване - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато, където това е възможно;
 • Разширена отговорност на производителя и замърсителят плаща – лицата, които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве;
 • Превантивност – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап;
 • Близост и самодостатъчност– отпадъците трябва да бъдат третирани възможно най-близко до мястото на тяхното образуване.
 • Участие на обществеността – съответните заинтересовани страни и органи, както и широката общественост имат възможност да участват в обсъждането на плановете за управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците, да правят предложения и да имат достъп до тях след разработването им.

ЗУО въведе т.нар. йерархия на управление на отпадъците, която определя приоритетния ред при управление на отпадъците от гледна точка на най-добрата възможност за опазване на околната среда, предотвратяване на вредните въздействия върху нея и ефективно използване на ресурсите.

Съдържание и структура на Програмата.

Съобразно изискванията на чл. 52 от ЗУО, ПУО се разработва и приема за период, който следва да съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците. Програмата се разработва в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците и включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на община и изискванията по глава втора, раздел III от ЗУО.

Съобразявайки тези изисквания, структурата на ПУО обединява съдържанието в следните основни части:

 • Основни изводи от анализа на състоянието на управлението на отпадъците;
 • SWOT анализ (анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите);
 • Цели и подцели;
 • План за действие с Програми от мерки за постигане на целите;
 • Координация с други планове и програми;
 • Система за контрол на изпълнението, оценка на резултатите, отчети актуализация на ПУО;
 • Приложения, в които са представени - Подробните анализи за състоянието на управлението на отпадъците за територията на община Хасково.

Процес на обществени консултации.

 • Съгласно изискванията на ЗУО, Програмата за управление на отпадъците се публикува на интернет страницата на общината с цел осигуряване на обществен достъп;
 • Процесът на обществени консултации е реализиран, когато община Хасково публикува на интернет страницата си покана към заинтересованите страни да представят своите предложения за изготвяне на ПУО с приложена към нея ППОО;
 • Проведена е нормативно приложимата процедура по екологична оценка на програмата, която е приключила с Решение № ХА-41-ЕО/22.10.2021г. на директора на РИОСВ Хасково

Органи за разработване и приемане на ПУО.

Програмата за управление на отпадъците е разработена под ръководството на Кмета на община Хасково в изпълнение на Договор № 364/29.12.2020 г. и е приета с Решение № 601 на Общински съвет Хасково от 15.04.2022 г.

Забележка: С Програмата за управление на отпадъците на община Хасково за периода 2021 - 2028 г. може да се запознаете в приложения файл.

Файлове

Последна промяна: 5 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!