Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Програма за качеството на атмосферния въздух 2021 - 2024 г.

 

Актуализацията на Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Хасково и изготвянето на План за действие към нея за периода 2021-2024 се налага по следните причини:

  • Не са постигнати необходимите резултати от предвидените мерки в Плана за действие за периода 2015-2020 г. (достигане и поддържане на установените със законодателството по опазване чистотата на въздуха норми за фини прахови частици и ПАВ);
  • Заплахата от сериозни икономически санкции от страна на ЕК.

Програмата е разработена от колектив на Енергийна агенция - Пловдив съгласно договор № 252/23.08.2019 г. с Oбщина Хасково. Програмата за намаляване нивата на ФПЧ10 и ПАВ и достигането на нормите за замърсяване на атмосферния въздух в община Хасково в периода 2021-2024 г. е консултирана и разработена със заинтересованите страни от община Хасково в периода м. април – юни 2020 г. Авторите са използвали всички налични материали, данни и информация, предоставени им от представителите на местните контролни и общински институции. Програмата е продължение на дейността на Община Хасково за намаляване на замърсяването на въздуха с ФПЧ10 и ПАВ на територията на Община Хасково и предотвратяване на по - нататъшно емитиране на вредни вещества от основните дейности – опесъчаване, транспорт, почистване, строителни дейности, използване на твърди и течни горива от домакинствата (битовото отопление) и в обществените и търговските сгради.

Програмата отговаря на изискванията, поставени в Закона за чистотата на атмосферния въздух и Наредба № 12/ 2010 г. за норми за серен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, както и с Наредба №11 от 14 май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух.

Разработена е по критериите, заложени в:

  • Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за управление и оценка на качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените норми, утвърдена със Заповед № РД-996/20.12.2001 г. на МОСВ.
  • Инструкция за предварителна оценка качеството на атмосферния въздух, утвърдена със Заповед № РД – 76/07.02.2002 г. на МОСВ - Ръководство за разработване на програми за качеството на атмосферния въздух, изготвен в резултат от проект „Трансфер на знания относно прилагането на Директива 2008/50/EО в България: разработване, изпълнение, оценяване и адаптиране на програмите за качество на въздуха и мерките, заложени в тях“.
  • Наръчник по оценка и управление на качеството на атмосферния въздух на местно ниво за SO2, PM10, PB и NO2 (от октомври 2002 г.), разработен в рамките на съвместен проект по Програма ФАР 1999 г. за административно изграждане (с Немското министерство на околната среда).

Забележка: С Програмата за качеството на атмосферния въздух за периода 2021 - 2024 г. може да се запознаете в приложения файл.

Файлове

Последна промяна: 5 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!