Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Укрепване на общинския капацитет в Община Хасково

                                                         

 

Програма „Развитие на човешките ресурси2021-2027

Проект: № BG05SFPR002-2.002-0164

„Укрепване на общинския капацитет в Община Хасково“

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

www.esf.bg

 

 

Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.002 - Укрепване на общинския капацитет

Обща стойност: 230 942, 88 лв.

Административен договорBG05SFPR002-2.002-0164-С01

Период на изпълнение: 01.04.2023 - 01.04.2025 г.

 

Цел:

Целта на проекта е подкрепа при реформирането на системата на социалните услуги в Община Хасково, посредством улесняване на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез подобряване и укрепване на общинския капацитет и предоставяне на адекватна грижа за лицата от най-уязвимите групи. Плавно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ с цел предоставяне на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа. Повишаване на знанията и уменията на специалистите работещи в социалната сфера, чрез обучения и супервизия.

Целева група:

Служители от администрацията на Община Хасково, ангажирани с политиките в социалната сфера, новоназначени служители, както и служители на доставчика на социални услуги.

Дейности:

Дейностите са свързани с обособяване на "фронт офис" за предоставяне на услуги във връзка с изпълнение на задълженията и отговорностите на Община Хасково по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги. Организиране на обучения и супервизия за новосформирания екип, управителите на социални услуги и служителите на Община Хасково работещи в социалната сфера, с цел гарантиране качествено изпълнение на предоставените услуги на територията на Общината.

Обезпечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на социалните услуги чрез създадения по чл. 27 от ЗСУ съвет по въпросите на социалните услуги.

Планиране и анализиране на предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително разработване на програми и стратегии за развитие на качеството на социалните услуги на територията на Община Хасково.

Провеждане на разяснително-информационни кампании за предоставянето на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги, както и информираност на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания.

Резултати:

Очакваните резултати от реализацията на проекта са осигуряване необходимата подкрепа и условия за повишаване на капацитета и експертизата на Община Хасково, като ще бъде обособен  и „фронт офис“ за предоставяне на услуги свързани с информиране и консултиране на гражданите в общината по отношение на предоставяните услуги, съгласно ЗЛП, ЗХУ и ЗСУ. Провежданите обучения и супервизия ще доведат до повишаване на ефективността и качеството на предоставяните услуги в общността за местните уязвими групи. Провеждането на разяснително-информационни кампании за предоставянето на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги ще даде повече гласност и информираност на гражданите на общината. В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат разработени програми и стратегии за развитието на качеството на социалните услуги. 

                                                                                                                                                                                                                       

Проект № BG05SFPR002-2.002-0164 „Укрепване на общинския капацитет в община Хасково“, съфинансиран от Европейски съюз, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.

Последна промяна: 20 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!