Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Топъл обяд

                                                                

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027

Проект: BG05SFPR003-1.001-0254-C01

 

Финансираща програма: Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

Процедура за БФП: Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

Административен договор: BG05SFPR003-1.001-0254-C01

Обща стойност на проекта: 1 223 174, 40 лв., 100% БФП

Срок на изпълнение: 03.04.2023 г. - 28.02.2025 г. /479 работни дни/

 

Цели и очаквани резултати:

С реализацията на проекта се допринася за постигане на общата цел на Програмата и в частност се подпомага Община Хасково в ангажимента ѝ за осъществяване на държавна политика на местно ниво, по отношение на социалната закрила и дългосрочната грижа за най-уязвимите граждани.

Общата цел на проекта е продължение на успешното изпълнение на процедура "Топъл обяд" в рамките на програмен период 2021 - 2027 г., посредством изпълнението и постигането на следните конкретни цели:

1. Осигуряване и при необходимост доставка до дома на топъл обяд през работните дни в периода от 03.04.2023 до 28.02.2025 г. за индикативен брой - 700 уязвими граждани на територията на община Хасково, които основно са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа или поради наличие на увреждане или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такова.

2. Осигуряване на съпътстващи мерки с цел справяне с материалните лишения по адекватен и устойчив начин. В обхвата на тези мерки влиза индивидуално консултиране, насоки за балансиран режим на хранене, запознаване с основни социални права и възможностите на социални услуги, предоставяни на територията на община Хасково, индивидуално и групово консултиране за управление на семейния бюджет и други в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.

С реализацията на общата и специфични цели на проекта се гарантира създаването на подкрепяща среда за задоволяване на основните жизнени нужди на най-уязвимите граждани на територията на община Хасково.

 

Целеви групи, обхванати от проекта:

  1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

  2. Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

  3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

  4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

  5. Скитащи и бездомни лица.

Основни очаквани резултати:

Предоставянето на топъл обяд в община Хасково се оказва в голяма степен значима помощ за подпомагане на най-уязвимите лица. Чрез предоставянето на топла храна се допринася за намаляване броя на живеещите в бедност лица, засегнати в най-висока степен от социална изолация и с оглед преодоляване на основното им материално лишение.

 

 

 

 

Последна промяна: 20 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!