Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Приемане на Правилник за дейността на Експертен съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при Община Хасково

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С КА

 от

Георги Иванов, Светослава Стоянова, Тонка Атанасова и Милена Налбантова-Божилова, общински съветници при Общински съвет - Хасково

 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за дейността на Експертен съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при Община Хасково

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при Община Хасково е консултативен и експертен орган, който подпомага органите на местната власт за изпълнение на функциите им при провеждане на общинската политика за устройство на територията в община Хасково.

Експертният съвет по устройство на територията при Община Хасково:

-  разглежда и приема проекти за концепции и схеми за пространствено развитие с обхват територията на община Хасково

-  разглежда и приема проекти за устройствени планове

- разглежда и приема инвестиционни проекти за обекти, попадащи на територията на община Хасково

-  изразява становища по проекти за устройство на територията и инвестиционното проектиране, които подлежат на разглеждане и приемане от Областния ЕСУТ или от Националния ЕСУТ

- изразява становища по въпросите на градоустройството и инвестиционното проектиране, поставени от други органи и/или служители от Общинска администрация - Хасково и/или Общински съвет - Хасково.

- прави предложения до Кмета на Община Хасково и до Общински съвет - Хасково за внасяне на предложения пред компетентните органи, съгласно правомощията му по Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

- прави предложения до Кмета на Община Хасково и до Общински съвет - Хасково за издаване/приемане на административни актове, съгласно правомощията му по Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

- при необходимост осъществява взаимодействие с други органи на местно, областно и национално равнище.

- изразява и други становища или дава и други предложения в рамките на своята компетентност, когато това се изисква по закон.

 

 Причини и мотиви за приемане на Правилника за дейността на Експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при Община Хасково.

            Мотивите в подкрепа на проекта  са във връзка с подобряване организацията на работа и функционирането на Експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при Община Хасково, както и взаимодействието му с Общински съвет - Хасково  и с всички проектанти, Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Съюза на архитектите в България, инвеститорите, и не на последно място всички жители на община Хасково, представители на физически и юридически лица, представители на медиите и други.

 

Експертният съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при Община Хасково разглежда и приема проекти, изразява становища и издава административни актове с обществена важност и интерес, което налага и по-голяма прозрачност и публичност на провежданите заседания.

 

С проекта на Правилник за дейността на ЕСУТ при Община Хасково се прадлага заседанията на експертния съвет да се провеждат в точно определено време, за провеждането да се уведомява обществеността на официалната интернет страница на Община Хасково, за да могат всички заинтересова страни да присъстват.

         

  С проекта на Правилника се предлага и участието в състава на ЕСУТ при Община Хасково на излъчени представители на Общински съвет - Хасково - общински съветници със съответната квалификация, компетентни по разпоредбите на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Общински съвет - Хасково приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на община Хасково или за части от нея при условията и по реда на  Закона за устройство на територията /ЗУТ/, поради тази причина е и в тясна връзка с експертната комисия.

 

Цели, които се поставят с предложения проект и очаквани резултати.

Основнице цели, които ще бъдат постигнати с приемането на Правилника за дейността на Експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при Община Хасково са:

- точното ураждане на реда и начина на свикване и провеждане на заседанията на Експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при Община Хасково

- по-добро функциониране, съгласно разпоредбите на  Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и настоящия Правилник

- подпомагане на органите на местната власт за изпълнение на функциите им при провеждане на общинската политика за устройство на територията в община Хасково

          Очакваните резултати са след въвеждане на Правилника за дейността на Експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при Община Хасково са по-голяма публичност и по-добро взаимодействие с Общински съвет - Хасково.

 

           Финансови и други средства, необходими за прилагане на предложения проект.

          Прилагането на Правилника за дейността на Експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при Община Хасково не  е  свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителен човешки ресурс.

 

Анализ на съответствие с правото на Европейски съюз.

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя и най вече със Закона за устройство на територията /ЗУТ/, както и Правилника за неговото прилагане.

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проектът за правилник е публикуван на официалната интернет страница на Общински съвет - Хасково.

          Предвид изложеното и на основание  чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 76, ал. 3  от АПК предлагаме Общински съвет - Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

 

1.Приема Правилник за дейността на Експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при Община Хасково.

2.Избира следните представители на Общински съвет - Хасково, в качеството им на членове на общия състав на Експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ при Община Хасково: Иван Величков Минев, Георги Иванов Иванов, Валентин Йорданов Маринов.

 

Светослава Стоянова .......................................

Зам. Председател на ПГ "Български глас" при ОбС-Хасково

Файлове

Последна промяна: 24 Януари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!