Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Приемане на нов Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Постоянната комисия по здравеопазване, екология и социални дейности при Общински съвет - Хасково

 

ОТНОСНО: Приемане на нов Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С настоящото предложение предлагаме да се приеме нов Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково и да се отмени досега действащия такъв.

Причини, които налагат приемането:

На първо място остарелите текстове в Правилника, които не отговарят на действителната социална обстановка в Република България и в частност в община Хасково. Както знаете, на общините в Република България не е вменено по закон да изпълняват социална дейност и дали ще осъществяват такава е решение на местните власти, което зависи от финансовите възможности на общинския бюджет. В община Хасково има приет през 2016 г. Правилник за финансово подпомагане на гражданите, който определя реда и начина за получаването на еднократна помощ. Тази помощ може да бъде до 2000 лв., което членовете на ПК по здравеопазване, екология и социални дейности считаме за недостатъчно, с оглед на поскъпването на живота като цяло и заявеното повишаване на МРЗ на 850 лева от 1 януари 2023 година. За това ние предлагаме отпусканата от местната власт в Хасково помощ да бъде в размер до 5000 лева, запазвайки минималната помощ от 500 лева.

Като цяло духът на досега действащия Правилник се запазва, а предложените промени касаят най-вече облекчаване на административните процедури и либерализиране в известна степен на достъпа на гражданите до финансовите помощи по реда на този Правилник.

Освен това, според чл.26 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, „всеки нормативен акт се състои от членове. Членът може да се състои от алинеи, алинеята - от точки, а точката - от букви. В чл.27 от същия Указ е посочено, че „Всяка алинея, точка или буква започва на нов ред.“ По някаква причина при съставянето и приемането на настоящия Правилник тези правила не са спазени и заради това предлагаме неговото синхронизиране с Указ №883 за прилагане на Закона за нормативните актове.

Целите, които се поставят с приемането на този Правилник:

Синхронизирането на текстовете с действащото законодателство и осъвременяването му с оглед на поскъпването на живота.

Финансови средства, необходими за прилагането на този Правилник:

Няма да са необходими допълнителни финансови средства при прилагането на настоящия Правилник, тъй като средствата, които той разпределя се приемат в бюджета на община Хасково за съответната година.

Очаквани резултати след приемането на този Правилник:

Ще се подпомогнат с повече финансови средства нуждаещите се граждани от местната общност. Ще се синхронизират текстовете с действащото законодателство в Р. България.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Текстовете в предлагания правилник не противоречат на европейското законодателство.

Във връзка с гореизложеното предлагаме Общински съвет – Хасково да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

1.Отменя Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково, приет с Решение № 333 от 16.12.2016 г. на Общински съвет – Хасково.

2.Приема нов Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково.

Приложение: Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково.

 

Председател на ПК по здравеопазване, екология и социални дейности при

Общински съвет – Хасково:

                                         /д-р Марио Янакиев/

Файлове

Последна промяна: 13 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!