Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Приемане на нов "Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета на Община Хасково".

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

гр. ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от ПГ „Български гласъ“ при Общински съвет Хасково със съветници:

1.Георги Иванов Иванов, 2. Милена Недкова Налбантова-Божилова, 3. Тонка Динкова Атанасова, 4. Светослава Николова Стоянова

 

ОТНОСНО: Приемане на нов “Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета Община Хасково“.

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящата Докладна записка се прави предложение за приемане на нов “Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета на Община Хасково“.

1. Причини и мотиви за приемане на “Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета на Община Хасково“.

Причини, които налагат приемане на “Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета на Община Хасково“. Към настоящия момент в община Хасково има приети действащи Правила за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от община Хасково приети с Решение № 663 от 27.04.2018 г. на Общински съвет – Хасково. Тъй като правилата не са подзаконов нормативен акт, предлагаме да бъде приет „Правилник“ в съответствие със законовите правомощия на Общински съвет-Хасково, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и въз основа на който да се отпускат финансови средства за подпомагане на младежки дейности в община Хасково. С предлагания проект на „Правилник за финансово подпомагане на младежки дейности от бюджета на община Хасково“ са разписани ясни и прозрачни правила за предоставяне на финансова помощ за подкрепа и стимулиране на младежки дейности, които съответстват на приоритетите, залегнали в изпълнението на Национална стратегия за младежта  2021-2030 г., Национална програма за младежта 2021-2025 и политиката за младежта на община Хасково. С предложения проект на “Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета на Община Хасково“ се осигурява нормативна рамка за финансиране на младежки дейности. Ежегодно в бюджета на община Хасково се осигуряват средства за финансиране на младежки дейности, прояви и събития, които не са включени в Културния календар на общината. Настоящият проект на Правилник регламентира условията, на които следва да отговарят кандидатите и проектите в областта на младежките дейности, които могат да кандидатстват за финансиране със средства от бюджета на общината, както и да се създаде процедура, която да гарантира публичност и прозрачност при взимане на решение за предоставянето на финансови средства от бюджета на община Хасково.

2. Цели, които се поставят с предложения проект:

Общинската политика за младежта трябва да е целенасочена и последователна дейност на община Хасково, която да има за цел създаване на благоприятни условия за пълноценно и личностно развитие на младежите и участието им в обществения и икономически живот, както и приобщаването им в управлението на местно ниво чрез дейности, насърчаващи развитието на младежта в община Хасково. Предоставянето на финансови средства има за цел да подкрепи и стимулира инициативността, да поощри младежката креативност и творчески потенциал на младите хора, за гражданска активност, личностно развитие и участие в живота на община Хасково. Основните цели, които ще бъдат постигнати с приемането на “Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета на Община Хасково“ са:

- Включване активно на младежкия потенциал в обществения живот на града;

- Осигуряване на ресурси за развитие на политики, които засягат ежедневието на младежта;

- Насърчаване на неформалното обучение;

- Подпомагане на творческата креативност;

- Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб;

- Насърчаване на заетостта и подкрепата на младите хора, които не учат, не работят и не се обучават (NEETs)

- Насърчаване на културата и творчеството сред младите;

- Повишаване на гражданската активност;

- Повишаване броя на младежките проекти и изяви;

- Реализация на потенциала им в определени сфери;

- Насърчаване на здравословен начин на живот и физическата активност и спорт;

- Развитие на младежкото доброволчество;

- Повишаване на ролята им в превенцията на престъпността;

3. Финансови средства необходими за прилагане на Правилника:

Размерът на финансовите средства за подпомагането на младежки дейности от собствените приходи на община Хасково се определя и приема с решението за приемане бюджета на община Хасково от Общински съвет-Хасково за съответната година, като общия размер не може да е по-малко от предходната година. Финансовите средства се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и условията на “Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета Община Хасково“.

4. Очаквани резултати:

- Повишаване ролята на младите хора в гражданското общество чрез участието им в програми за младежки дейности;

- Обществена солидарност и толерантност към всички групи младежи, насърчаване равенството между половете и борба срещу всички форми на дискриминация;

- Организиране на социално-културни дейности от младежки асоциации и организации, младежки групи и центрове;

- Прокарване на младежка политика в областта на спорта, културата, занаятите, търговията, музикалното и изобразително изкуство, театъра и другите изкуства;

- Спортни и културно-масови мероприятия;

- Повишаване активната гражданска позиция и включване на младите хора в дейности по превенцията на зависимостите - наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене и други;

- Подкрепа на проекти, които имат за цел насърчаването на доброволния труд;

- Ефективност, прозрачност, икономичност и отчетност при усвояването на финансовите средства.

- Развити доброволчески дейности и младежки организации;

- Внедрени европейски модели за работа с младите хора;

- Други младежки дейности и инициативи.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият Проект на “Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета Община Хасково“  е разработен и съобразен с изисквания и нужди за младото поколение и представлява подзаконов нормативен акт, кореспондиращ с правото на Европейския съюз.     

6. Правни основания:

6.1. Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА;

6.2. Чл. 7 и чл. 28, ал. 1 от ЗНА (Закона за нормативните актове);

6.3. На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА Проект на “Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета Община Хасково“ е публикуван на официалната интернет страница на Общински съвет-Хасково и е предоставен достъп до него на всички заинтересовани лица, в определения срок да предоставят предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация на Община Хасково.

Проектът на “Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от бюджета Община Хасково“ е разработен в съответствие с:

- Национална стратегия за младежта  2021-2030 г.;

- Национална програма за младежта 2021-2025;

- Закона за младежта

- Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза

С оглед гореизложеното, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 76. ал. 3 от АПК предлагаме Общински съвет Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1.ОТМЕНЯ: Правила за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от община Хасково приети с Решение № 663 от 27.04.2018 г. на Общински съвет – Хасково

2.ПРИЕМА нов  “Правилник за реда и начина за отпускане на финансови средства за подпомагане на младежки дейности от Община Хасково“.

 

ОТ ИМЕТО НА ПГ „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК:

МИЛЕНА НАЛБАНТОВА: /п/...................................

Файлове

Последна промяна: 18 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!