Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

До

Общински съвет

Хасково

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково („Наредбата“) е приета с Решение № 565/ 07.02.2003 г. на Общински съвет – Хасково съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси („ЗМДТ“) и е изменяна с последващи решения на общинския съвет. С нея се уреждат обществени отношения, които са свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяните на физически и юридически лица услуги от Община Хасково, реда и срока на тяхното събиране.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 4, ал. 1 от Наредбата, основните принципи при определяне размера на таксите от Общинския съвет са следните: възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество; постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

Предложението е за промяна в определяне размера на таксата за предоставяне на услуга по Раздел VI „Такси за технически услуги“, чл. 40, т. 15, б. П „За одобряване на инвестиционен проект за фотоволтаична централа: 0.30 лв./кв.м., но не по-малко от 300 лв.“. Целта на предложението е размерът на таксата да бъде приведен в съответствие с посочените законоустановени принципи.

1.Причини, които налагат приемането на Наредбата

Основната цел на настоящото предложение е таксата за предоставяне на услуга „За одобряване на инвестиционен проект за фотоволтаична централа“, регламентирана в чл. 40, т. 15, б. П от Раздел VI „Такси за технически услуги“, на Наредбата, да бъде приведен в съответствие с посочените в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 4, ал. 1 от Наредбата принципи.

Основната функция на таксите, които се събират от Общината за предоставяне на административни услуги, е покриване на разходите по предоставяне на услугата, а не налагане на прекомерна финансова тежест за заявителя на услугата. С предлаганата промяна на таксата ще се постигне и насърчаване на инвеститорите на фотоволтаични електроцентрали на територията на Община Хасково.

2.Целите, които се поставят:

Съобразяване на размера на таксата със законоустановените принципи. Насърчаване на инвеститорите на фотоволтаични електроцентрали на територията на Община Хасково.

3.Финансови средства, необходими за прилагане на новата уредба:

За прилагане на новата нормативна уредба не са необходими финансови и други средства, различни от тези, осигуряващи прилагането на сега действащата наредба, т.е. не се предвижда допълнителен човешки, административен и материален ресурс.

4.Очаквани резултати от прилагането:

Актуализиране на нормативната база, отнасяща се до услугите, осъществявани от Община Хасково. Олекотяване на административната тежест на инвеститорите на фотоволтаични електроцентрали на територията на Община Хасково, чрез ограничаване максималния възможен размер на таксата за предоставяне на посочената услуга. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

5.Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Проектът на изменение на наредбата е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство - Европейска харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и задължението за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища, относно така изготвения проект за изменение на Наредба, които се подават в деловодството на Община Хасково (гр. Хасково, пл. „Общински” № 1) и/или на e-mail адрес: kmet@haskovo.bg

Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, Общински съвет – Хасково реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:

§1.Допълва се чл. 40, т. 15, б. „П“ от Раздел VI „Такси за технически услуги“ на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:

след текста „но не по-малко от 300 лв.“ се добавя следния текст: „и не повече от 70 000 лв.“

 

Станислав Дечев

Кмет на община Хасково

Последна промяна: 17 Февруари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!