Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Предложение за промяна в публикувания проект за решение в Докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Промяна в публикувания проект за решение в Докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

На 12.10.2022 г. е публикувана Докладна записка от кмета на община Хасково, с която се предлага Общински съвет - Хасково да приеме решение за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково.

Предвидените в т 2. изменения ще дадат възможност на повече хора да бъдат настанени в социалните жилища без да се променят целевите групи и индикаторите.

С оглед да се внесе яснота за условията, на които следва да отговарят и трите целеви групи, предлагам проекта за решение да придобие следната редакция:

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково изменя и допълва Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково, както следва:

Чл.35, ал.1 трета целева група придобива следната редакция: „3. Хора в риск от бедност и социално изключване: лица, чийто среден доход на член на семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от линията на бедност за страната, определена с акт на Министерския съвет, за същия период от време.“

В чл. 35, ал. 2, изречение 7 придобива следната редакция: „Средният доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници да е по-нисък от минималната работна заплата за страната.“.

В чл. 35, ал. 2, да се добави ново изречение със следния текст: „Да не са прехвърляли недвижимо имущество на други лица през последните пет години, независимо от прехвърлителния способ, с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата или общината.“

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 4 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!